Nyheter

Information om arbetet med anläggning av fiber

Av: Styrelsen, november 11, 2021

Som några av er säk­ert observer­at har Kabel­grup­pen bör­jat ta in mask­in­er och fiber­ma­te­r­i­al till området, vilket bety­der att sce­nar­i­er som beskriv­its i styrelsens tidi­gare infor­ma­tion om anläg­gn­ing­spro­jek­tet härmed tar sin början.

Exakt hur arbetet kom­mer att bedri­vas är oklart, men rim­li­gen föl­jer det i någon mån föl­ja den rörelse från väst mot öst som gällt för instal­la­tio­nen av fastighetsboxarna.

/Styrelsen

Läs mer

Information om byte av elmätare i kvartersgården/poolhuset

Av: Styrelsen,

Tis­da­gen 16/11 kom­mer Nac­ka Ener­gi genom under­en­tre­prenören Sven­s­ka Byg­gskåp AB att byta elmätaren som sit­ter i arkivrum­met i kvartersgården/poolhuset.

Det med­för en stunds elavbrott i kvartersgården/poolhuset och i de funk­tion­er vars elförsör­jn­ing är beroende av kvartersgården/poolhuset. Det hand­lar dels om de pool­re­lat­er­ade funk­tion­er­na som är beroende av el, dels om kodlåsen, men ock­så om Comhems nätverk, vilket bety­der att TV och bred­band från Comhem kom­mer att vara ur funk­tion under avbrottet.

Elström­men kom­mer att bry­tas kl 10:00 och om allt går som det ska slår elström­men på igen kl 11:00.

Vän­li­gen plan­era dock inget som är beroende av elström i/från kvartersgården/poolhuset för­rän fr o m 12:00.

För när­mare infor­ma­tion, vän­li­gen kon­tak­ta Lars på Sven­s­ka Byg­gskåp under arbet­stid på

0707–64 22 30

/Styrelsen

Läs mer

Fiberanläggning – gör inget förrän vidare besked från styrelsen kommer

Av: Styrelsen, oktober 17, 2021

Styrelsen har å förenin­gens väg­nar och i enlighet med stäm­mobeslut teck­nat ett markav­tal med IP Only om anläg­gn­ing av ett fibernät. Det­ta sked­de i slutet av den gångna veck­an, så det är allde­les nytt.

IP Onlys under­lever­an­tör, Kabel­grup­pen, har dock, i pur entu­si­asm får man för­mo­da, gått hän­delser­na i förväg genom att dela ut ett med­de­lande om nyck­el­lämn­ing m. m. till en del av medlem­mar­na. Förhopp­n­ingsvis kan berör­da medlem­mar ha överseende med detta. 

Vän­li­gen bortse ifrån det meddelandet.

Innan några anläg­gn­ingsåt­gärder sker ska styrelsen ha planer­ings- och infor­ma­tion­s­möte med IP Only och det kom­mer att kom­ma ut mer över­gri­pande infor­ma­tion från styrelsen.

Det är dock önskvärt om alla som teck­nat abon­ne­mangsav­tal med IP Only för­bered­er sig på att det inom kort kom­mer att bli aktuellt med anläg­gn­ingsåt­gärder såväl på de fören­ings­ge­men­sam­ma ytor­na, som på de enskil­da tomter­na. Mål­sät­tnin­gen är att försö­ka hin­na med hela anläg­gn­ing­spro­jek­tet före årsskiftet och innan eventuell snö och tjäle försät­ter pro­jek­tet i vän­teläge till våren.

/Styrelsen

Läs mer

Varmt Välkomna till Öppet hus – Skyddsrummet mitt emot poolhuset visas på söndag den 10 oktober kl 10–12

Av: Styrelsen, oktober 6, 2021

Efter ytterli­gare en gräv- och städin­sats den gångna hel­gen har vi nu möj­lighet att visa upp sky­ddsrum­met för alla som är nyfik­na på hur det egentli­gen ser ut där inne. Ta gär­na på bra prom­e­nad­skor då den lil­la back­en ned till sky­ddsrum­met bitvis är lite brant.

/Styrelsen

Läs mer

Ny artikel om industrialiseringen av Henriksborg på hemsidan

Av: Markus Ljungblom, september 28, 2021
Rylan­ders & Rudolphs Fab­riks AB runt 1910. Tekniska muséet 0115019, Fotograf okänd. Pub­lic domain.

Mer innehåll på tem­at his­to­ria är nu pub­licer­ad på hem­si­dan. Den här gån­gen skriv­er Janne Peters­son om hur vårt närom­råde indus­tri­alis­eras. Lik­som tidi­gare artik­lar av Janne illus­tr­eras tex­ten med tankeväckande his­toriska bilder från vårt grannskap som han sam­lat på sig sig genom gedi­gen research. Artikeln finns att läsa under Historia. 

/Markus Ljung­blom

Läs mer

Skyddsrummet

Av: Styrelsen, augusti 20, 2021

Vi kom­mer inom kort att slut­föra markar­bete­na fram­för sky­ddsrum­met, grä­va fram trap­pan och plan­era marken omkring. Björken till vän­ster om sky­ddsrum­met är vi då tvungna att ta bort av säk­er­hetsskäl, den lutar redan mot elcen­tralen och det finns risk att röt­ter skadas i sam­band med grävnin­gen så att den skulle kun­na blåsa omkull om det stor­mar. Vi har för avsikt att ersät­ta den med ett annat träd med plac­er­ing något län­gre från berget. Läm­na gär­na förslag på lämpligt träd.

Vi bekla­gar att arbetet har drag­it ut på tiden, men som bekant bedrivs det av ideel­la krafter och utan kost­nad för förenin­gen. Efter dessa arbeten räk­nar vi med att kun­na göra en bedömn­ing av vad som behövs för en eventuell ren­over­ing av skyddsrummet.

/Styrelsen

Läs mer

Mer historia av Janne Petersson

Av: Markus Ljungblom, augusti 17, 2021
Foto runt 1900. A/B Salt­sjöq­varn genom Kjell Eklund.

Janne Peters­son skriv­er om Salt­sjöq­varns his­to­ria i en ny artikel på hem­si­dan. Det är spän­nande läs­ning med fan­tastiska bilder som ni hit­tar under den nya fliken His­to­ria i toppmenyn.

/Markus Ljung­blom

Läs mer

Vattenavstängning även 16/8

Av: Markus Ljungblom, augusti 12, 2021

Vat­tnet kom­mer även vara avstängt måndag den 16 augusti mel­lan kl 10–13 på grund av ett sedan tidi­gare inbokat rörmok­e­ri­ar­bete. Det hand­lar om instal­la­tion av vat­ten­fels­brytare i ett hus – ett jobb som tyvärr inte gick att koordinera med ons­da­gens vattenavstängning. 

/Markus

Läs mer

Vattenavstängning 18/8

Av: Styrelsen, augusti 11, 2021

Vat­te­navstängnin­gen som tidi­gare med­de­lats om kom­mer nu att ske ons­da­gen den 18 augusti mel­lan kl. 10:00 och 13:00. En fastighet har en vat­ten­läc­ka och behöver stän­ga av vat­tnet för att kun­na åtgär­da problemet.

/Styrelsen

Läs mer

Stämmoprotokollet

Av: Styrelsen, juli 9, 2021

Nu finns pro­tokol­let från årsstäm­man som en ned­laddnings­bar fil. Vi har haft lite prob­lem att läg­ga ut den som doku­ment men kom­mer att göra det så fort prob­lemet är löst. En kopia av pro­tokol­let finns även sedan i tis­dags i pool­huset för påseende.

/Styrelsen

Läs mer

Avslutad tvist

Av: Styrelsen, juni 22, 2021

Med anled­ning av övrig frå­ga till stäm­man anmäld av Ylva Hintze 9 april, vill styrelsen göra föl­jande förtydligande. 

Sedan i mars, då Mark- och miljööver­dom­stolens beslut att inte bevil­ja prövn­ingstill­stånd till Ylva Hintzes överk­la­gande av Mark- och miljö­dom­stolen i Nackas dom 2020-09-28 vann laga kraft är den­na tidi­gare tvist ett avs­lu­tat kapitel. 

Kvar finns därmed endast den tvist mel­lan Ylva Hintze och Förenin­gen som rör beslut på stäm­man 2020 och rörande vil­ka Ylva väckt frå­ga för att föreläg­ga stäm­man att ta beslut om ett förlikningsförslag.

/Styrelsen

Läs mer

Förtydligande

Av: Styrelsen,

Styrelsen har anled­ning att påpe­ka att det inte lig­ger inom ramen för förenin­gens uppgifter grun­dade på anläg­gn­ings­beslut att aktivt arrangera bred­band­sac­cess åt medlem­mar­na med min­dre än att anläg­gn­ings­beslutet genom lant­mä­ter­iför­rät­tning ändras till att omfat­ta det.

Den aktuel­la sit­u­a­tio­nen har upp­kom­mit genom att IP Only anhål­lit om ett markavtal/ledningsrätt hos förenin­gen. Det styrelsen hän­skjuter till stun­dande stäm­ma är endast frå­gan om förenin­gen kan ge IP Only ett markav­tal med rätt att dra fiber på förenin­gens mark. Frå­gan om bred­bands- eller TV-abon­ne­mang i IP Onlys kablar är helt och hål­let en frå­ga för den enskil­da medlem­men och IP Only.

Stäm­man skulle i och för sig kun­na beslu­ta att förenin­gen ska ver­ka för en utökn­ing av anläg­gn­ings­beslutet till att omfat­ta kollek­tiv bred­band­sac­cess, men utan ett sådant beslut och innan en lant­mä­ter­iför­rät­tning för ändamålet är genom­förd lig­ger det inte inom ramen för förenin­gens uppgifter att arbe­ta proak­tivt med att hit­ta hugade fibernätsanläggare.

/Styrelsen

Läs mer

IP-Only

Av: Styrelsen, juni 21, 2021

Styrelsen har pratat med fyra sam­fäl­lighets­föreningar som fått klar fiberin­stal­la­tion från IP-Only det senaste året. Samtli­ga är nöj­da med anläg­gn­ingsar­betet, med kon­tak­ter­na med byg­gledar­na och med åter­stäl­lan­det som skett enligt tid­plan. Ingen hade heller något neg­a­tivt att rap­portera om bredbandsfunktionen.

Styrelsen

Läs mer

Genombrott!

Av: Styrelsen, juni 11, 2021

I går, tors­da­gen den 10 juni klock­an 19.30, kunde vi efter ett gedi­get gräv- och bil­ningsar­bete ta oss in i sky­ddsrum­met. Väl inne i det förs­ta rum­met (slussen) kunde vi enkelt ta oss vidare in i själ­va sky­ddsrum­met. Sky­ddsrum­met är c:a 13 x 7 meter och har en varierande takhöjd på upp emot 3 meter. Vad vi kunde bedö­ma så var sky­ddsrum­met i gott skick. Taket och större delar av väg­gar­na bestod av berg, bespru­tat med någon form av puts och var i prin­cip sprick­fritt. Ett gedi­get betong­golv fanns ock­så. En del vat­ten hade sam­lats under årens lopp. Det fanns ock­så en del gam­malt bråte i form av ros­ti­ga lam­por, mult­nat trä och ven­ti­la­tion­srör som läm­nats, men inga lösa inventarier.

Genom­brot­tet innebär att vårt mål är nått. Att ta sig in och möjlig­göra en bedömn­ing av sky­ddsrum­mets skick och vil­ka kost­nad­er en eventuell ren­over­ing och framti­da drift skulle föra med sig är nu möjlig att genomföra.

Det som hän­der nu när­mast är att bort­forsling av de sto­ra ste­nar­na är beställd, att ett bät­tre sky­dd för gån­gen till sky­ddsrum­met i form av staket ska byg­gas samt att vi kom­mer att fort­sät­ta att sak­ta hand­grä­va oss från sky­ddsrum­met i rik­t­ning mot pool­huset för att se om vi kan få fram den trap­pa som enligt rit­ningar ursprung­li­gen fanns till sky­ddsrum­met från den dåvarande lägre marknivån.

Vi har förhopp­ningar om att kun­na visa sky­ddsrum­met för intresser­ade boende före stäm­man men ställer inte ut det som ett löfte. Vi behöver ta hän­syn till Covid 19, att pas­sagen till sky­ddsrum­met är svår­forcer­ad samt att det trots allt behöver röjas ut något samt behöver vi få undan mer av vattnet.

Som ni säk­ert noter­at finns sky­ddsrums­frå­gan ock­så med som en punkt på dagord­nin­gen för stämman.

Se även bilden som vis­ar det magiska ögonblick­et då vi kunde öpp­na dör­ren in till sky­ddsrum­mets sluss och en bild från själ­va skyddsrummet.

Styrelsen

Läs mer

Friggeboden på Västra

Av: Styrelsen, juni 4, 2021

Är det någon medlem som är beredd att ta sig an Frigge­bo­den vid garagelän­gor­na på Västra?

Boden är över­flödig efter att sophusen inne i området kon­vert­er­ats till för­råd för förenin­gens gemen­sam­ma trädgård­sred­skap. Utrym­met där boden står skulle dessu­tom kun­na använ­das till mer angelägna saker.

Boden är ock­så i halvdåligt skick och kost­naden att ren­overa den är inte försvar­bar ens om förenin­gen skulle tänkas ha någon konkret använd­ning av den. Taket behöver bytas och kanske även en av kort­si­dor­na efter­som pan­e­lens överkan­ter har var­it expon­er­ade för väder och vind under ett antal år p g a hål i taket. Golvskivor­na behöver rim­li­gen ock­så bytas om boden ska använ­das till något annat än för­var­ing av gräsklip­pare, båt­mo­tor­er eller andra bensin- och smör­jol­jeap­pa­rater. Tag en titt på boden, dör­ren är olåst.

Om någon för­bar­mar sig över boden besparas förenin­gen kost­naden för bort­fors­lan­det. Styrelsen ser gär­na att bort­fors­lande sker i närtid.

Skulle det finnas flera speku­lanter blir det frå­ga om bud­givn­ing. Vinnaren förbinder sig att bort­forsla boden före sista augusti i år. Om så ej sker går boden till näst högs­ta bud­gi­vare som har ytterli­gare 30 dagar på sig för bortforslandet.

Intressean­mäl­ningar och frå­gor kan stäl­las till Bo Svens­son, V1 på tele­fon 070–725 62 04 eller e‑post bo.olof.svensson@gmail.com.

Styrelsen

Läs mer

Äntligen – Tid och plats för ordinarie föreningsstämma 2021

Av: Styrelsen,
Pho­to: chas BCC by 2.0 licence.

Vi kom­mer inom kort att kalla till ordi­nar­ie fören­ingsstäm­ma 2021 i Hen­riks­borgs sam­fäl­lighets-fören­ing. Stäm­man kom­mer att äga rum den 23 juni 2021 kl. 18.30 i Elite Hotel Mari­na Tow­er på Salt­sjöq­varns kaj 25 i Nacka.

Anled­nin­gen till att stäm­man lig­ger så sent på året står att finna i de restrik­tion­er som över tid utfär­dats i anled­ning av coro­n­avirus och Covid-19. Vi är med­vet­na om och bekla­gar de prob­lem som det eventuellt kan stäl­la till kring ert delt­a­gande vid stäm­man. Vi vill där­för redan nu informera om möj­ligheten att låta er företrä­das på stäm­man genom ett full­mak­ts­för­farande. Enligt en tillfäl­lig lag som trädde i kraft den 15 april 2020 får ett ombud företrä­da fler än en medlems­fastighet genom full­makt på stäm­man (även om det skulle stri­da mot stadgarna).

Vi kom­mer givetvis vid den­na stäm­ma, lik­som vid den som genom­fördes 2020, att vid­ta oli­ka för­sik­tighet­såt­gärder som att ha en extra stor lokal bokad med rejält med utrymme mel­lan sto­lar­na. Att hål­la avstånd i övrigt samt att ha hand­sprit till­gäng­ligt. Vi ber ock­så er som upplever min­s­ta sjuk­domssymp­tom att stan­na hem­ma. Vidare kom­mer vi att föl­ja rik­tlin­jer­na för allmän­na sam­mankom­ster som av Folkhäl­somyn­digheten begrän­sas till högst 50 personer.

Mot den­na bak­grund vore det önskvärt att endast en rep­re­sen­tant per hushåll deltar i stäm­man. Vi påmin­ner i det­ta sam­man­hang om att mel­lan makar/sambor räck­er muntlig överen­skom­melse som full­makt (d v s ingen skriftlig full­makt behövs).

Med dessa åtgärder hop­pas vi att fören­ingsstäm­man ska kun­na genom­föras på ett bra sätt och hop­pas likaledes att vi kan återgå till ett mer nor­malis­er­at liv och lev­erne under 2021 och en ”helt van­lig” fören­ingsstäm­ma 2022.

Styrelsen

Läs mer

Arbetet med en möjlig andra kvartersgård

Av: Styrelsen, maj 10, 2021

Vi arbe­tar vidare med att ta oss in i det f d sky­ddsrum­met. De senaste dagar­na har vi fokuser­at på att ta bort de fram­för sky­ddsrum­s­ingån­gen upp­mu­rade leca­block­en. Vår giss­ning var att den ursprung­li­ga dör­ren var bort­ta­gen och ersatt med leca­block­en och att vi skulle kun­na ta oss in när några varv block var borthack­ade. Så var dock inte fal­l­et, befintlig sky­ddsrums­dörr i kraftig met­all satt kvar med (i alla fall gäl­lande övre hal­van) gångjärn och öpp­n­ings­don intak­ta. (Se bilder.) För att kun­na öpp­na dör­ren måste vi m a o grä­va oss ned ytterli­gare c:a 1 – 1,5 meter. Vilket då naturligt blir näs­ta steg i den­na process.

Vi tackar alla gla­da grannar – både nyfik­na vux­na och barn – som stan­nat till och hejat på, frå­gat om sky­ddsrum­met och undrat om de kan hjäl­pa till. Kul att ni är intresser­ade och hjälp­be­hov kom­mer att finnas. 

Det kan här ock­så vara värt att näm­na några kor­ta ord om sky­ddsrum­mets ursprung­li­ga tillkomst och använd­ning. Det är oklart exakt när sky­ddsrum­met byg­gdes men det blev slutbe­sik­ti­gat och god­känt (av Lands­fiskalen i Nac­ka!) 28 juli 1941. Det byg­gdes som ett s k indus­trisky­ddsrum enligt dåvarande lags­tift­ning för Sven­s­ka Oljes­lageri­et AB som hade sin fab­rik där våra hus i dag lig­ger. Fab­riken lades ned i mit­ten av 1960-talet.

Sky­ddsrum­met har allt­så inte haft som primärt syfte att till­go­dose allmän­hetens behov av sky­dd. Sky­ddsrum­met finns inte i MSB:s (Myn­digheten för Samhällssky­dd och Bered­skap) reg­is­ter och MSB är heller inte intresser­ade av om vi använ­der det eller inte.
Vi återkom­mer i frå­gan löpande och på stämman.

Styrelsen

Läs mer

Hur går arbetet kring en möjlig andra kvartersgård?

Av: Styrelsen, april 11, 2021

Som mån­ga av er kanske sett har några medlem­mar påbör­jat arbetet med att grä­va sig fram mot det for­na sky­ddsrum­mets ingång. Fram till för någon dag sedan har grävningar­na skett för hand, men under sönda­gen hyrdes en min­i­grä­vare in och arbetet tog ett rejält steg framåt.

Efter­som ingån­gen till det for­na sky­ddsrum­met lig­ger en bra bit ned i marken har det bliv­it ett rejält hål och där­till en hel del fyll­nads­mas­sor och sten. Styrelsen har där­för ock­så gjort en enklare avspär­rn­ing av området. 

Vi som gräver räk­nar med ett behov av min­i­grä­vare ytterli­gare 1–2 dagar innan vi kan ta oss in och bedö­ma det for­na sky­ddsrum­mets skick.
Vi återkom­mer i frågan.

Styrelsen

Läs mer

Avstängning av vatten

Av: Styrelsen, mars 24, 2021

I mor­gon tors­dag den 25 mars kom­mer kom­munen att stän­ga av vat­tnet mel­lan kl. 12.00 och 12.30. Det är en akut vat­ten­läc­ka på östra som behöver åtgär­das men hela Hen­riks­borg berörs. Enligt uppgift kom­mer det att ta mel­lan tio minut­er till en halv­timme. Vi ber om överseende med detta.

Vän­li­ga häl­sningar,
Styrelsen

Läs mer

Container vid poolhuset

Av: Styrelsen, februari 22, 2021

På grund av en vat­ten­läc­ka i en fastighet kom­mer en con­tain­er att vara upp­ställd vi pool­huset, från tis­dag den 23 mars till den 26 mars. 

/Styrelsen

Läs mer

Viktig information angående årsstämman 2021

Av: Styrelsen, februari 21, 2021

Med anled­ning av pan­de­mi­la­gen och begrän­snings­förord­nin­gen har styrelsen beslu­tat att skju­ta upp årsstäm­man. Vår förhopp­n­ing är att hål­la den innan som­maren. Vi återkom­mer så fort vi har ett nytt datum och kom­mer därefter att skic­ka ut kallelse med stämmohandlingar.

Styrelsen har ock­så beslu­tat att tillå­ta motion­er att inkom­ma efter den sista jan­u­ari. Nytt datum för motion­er till årsstäm­man är att de ska vara inkom­na senast den 15 mars, 2021.

Beslutet att skju­ta upp årsstäm­man innebär även att ingen formell avis­er­ing av medlem­savgiften kan göras efter­som stäm­man är en förut­sät­tning för beslut om utdeb­i­ter­ing. Där­för blir kom­mande avis­er­ing friv­il­lig förskot­ter­ing av medlem­savgiften fram tills dess att beslut fat­tas vid ordi­nar­ie fören­ingsstäm­ma. Motsvarande belopp kom­mer att vara fastigheten till­go­do när den kom­mande utdeb­i­terin­gen av medlem­savgiften beslu­tas och aviseras.

/Styrelsen

Läs mer

Information från styrelsen

Av: Styrelsen, februari 9, 2021
Pho­to: chas B. CC by 2.0 licence.

Ordi­nar­ie fören­ingsstäm­ma är plan­er­ad till ons­dag den 24 mars och lokal har bokats hos Elite Hotel Mari­na Tow­er. Skriftlig kallelse och han­dlin­gar kom­mer att delas ut senast 14 dagar före stäm­man och styrelsen kom­mer vid stäm­man att läm­na upplysningar som medlem­mar har begärt enligt § 50 lagen om för­valt­ning av samfälligheter.

En förut­sät­tning för att kun­na hål­la stäm­man är att inte restrik­tion­er på grund av den pågående pan­demin läg­ger hin­der i vägen. Styrelsen föl­jer utveck­lin­gen och kom­mer så snart sit­u­a­tio­nen kan överblickas att återkom­ma med besked om stäm­man behöver fly­t­tas fram.

Styrelsen vill göra alla med­vet­na om att vis­sa påståen­den om innebör­den av lagre­gler samt om oli­ka omständigheter och förhål­lan­den av juridisk natur som förekom­mer i mail­trå­den inte kan tas för goda samt att vis­sa av dessa dessu­tom är föremål för rättslig prövn­ing för närvarande.

/Styrelsen

Läs mer

En andra kvartersgård?

Av: Styrelsen, januari 14, 2021
Sky­ddsrum­met – foto från omkring 1945

Fram­för pool­huset (inne i berget) finns ett sky­ddsrum som i planer­ingsstadi­et för vårt område var påtänkt som kvarters­gård. Det blev inte så utan den nuvarande kvarters­går­den med pool byg­gdes och öpp­nin­gen till sky­ddsrum­met murades igen. Sky­ddsrum­met är 84 kvm stort med takhöjd mel­lan 2,7 och 3,0 m, och skulle kun­na bli en fan­tastisk sam­lingslokal för medlem­mar­na om det går att stäl­la i ordning.

Sky­ddsrum­met har nu var­it igen­bom­mat i 42 år och ingen vet hur det ser ut idag. Det vore dock värt att ta reda på och några entu­si­aster är bered­da att läg­ga ner lite arbete på att ta reda på det. För att friläg­ga murnin­gen fram­för ingån­gen behöver en björk som väx­er där tas bort lik­som en del jord­mas­sor. I det­ta skede är insat­ser­na begrän­sade, men när vi kom­mer län­gre behövs flera friv­il­li­ga spele­ologer. Intresser­ade kan anmäla sig till bo.olof.svensson@gmail.com eller hans.askaner@gmail.com. Vi hop­pas återkom­ma med mer infor­ma­tion snart.

/Styrelsen

Läs mer

Ny sida om radhusområdets historia

Av: Markus Ljungblom, januari 7, 2021

Janne Peters­son på väs­tra har i ett par år sam­lat mate­r­i­al om rad­hu­som­rådets his­to­ria. Ett myck­et fint arbete som han nu delar med oss i form av en län­gre artikel på hem­si­dan med fina bilder, bland annat från Nac­ka lokalhis­toriska arkiv. Läs om verk­samheten som fanns på området innan rad­husen byg­gdes, kon­tro­ver­sen kring HSB:s nam­n­förslag Salt­sjö-Blick med mera. Artikeln hit­tar ni under rubriken His­to­ria i toppmenyn.

Tanken är att det kom­mer mer på tem­at. Janne har flag­gat för att han planer­ar att dela fler spän­nande bilder och tex­ter med his­to­ria om vårt grannskap, det vill säga Dan­vikshem, Salt­sjöq­varn, Finn­bo­da Varv, Kvarn­hol­men, Hen­riks­dal, Ham­mar­by sjö med mera.

/Markus Ljung­blom

Läs mer

Uppdaterad status gällande poolrummet!

Av: Styrelsen, januari 1, 2021

Pool­rum­met har nu san­er­ats efter att, som vi tidi­gare informer­at om, luftavfuk­taren gått sön­der. Trälis­ter och foder har ännu inte ersatts men poolkom­mit­tén och styrelsen beslu­tade strax före jul att fyl­la bassän­gen igen och återup­p­ta verk­samheten i vän­tan på att slut­ligt beslut gäl­lande ren­overin­gens omfat­tning tas. Vi hop­pas kun­na återkom­ma kring mer detal­jer så snart som möjligt.

God fortsättning/Poolkommittén & Styrelsen 

Läs mer

Uppdatering gällande poolen

Av: Styrelsen, december 12, 2020

Som de fles­ta märkt är poolen tömd på vat­ten och pool­rum­met därmed avstängt sedan ett tag till­ba­ka. Anled­ningar­na till det­ta är oli­ka men mer eller min­dre sam­man­länkade. I kor­thet beror det på avfuk­tare som gått sön­der och där delar invän­tats från Tysk­land samt vattengenomträngning/läckage från poolen. Vi är gla­da att med­dela att delar­na till avfuk­taren nu är på plats. Iom att poolen är lättare och säkrare att undersöka/felsöka i tömt till­stånd har vi valt att inte fyl­la basän­gen med vat­ten. Läget just nu är att vi inom några dagar bör kun­na förvän­ta oss slut­lig speci­fika­tion för arbetet och hop­pas därmed kun­na ge er än mer konkret infor­ma­tion om poolens sta­tus inom kort.

Mvh Poolkom­miten och Styrelsen

Läs mer

Information om renovering av områdets stödmurar

Av: Styrelsen, november 17, 2020

På måndag, den 23 novem­ber, kom­mer ren­overin­gen av områdets stöd­mu­rar att påbör­jas. Före­taget het­er Dipart och är baser­ade i Nac­ka. Enligt uppgift kom­mer det att vara två till tre per­son­er som utför ren­overin­gen. Vi räk­nar med att det kom­mer att ta cir­ka två veck­or innan allt är klart. Murar­na på väs­tra sidan kom­mer att ta mer tid än de på östra. Föru­tom ren­over­ing kom­mer de även att högtryck­stvät­ta de delar av murar­na som är ansat­ta av mossa. 

Om ni har frå­gor eller syn­punk­ter får ni gär­na kon­tak­ta styrelsen.

Läs mer

Bastun och pingisrummet åter i bruk medan poolen fortsatt är stängd

Av: Styrelsen, november 6, 2020

Från och med idag är det fritt fram att utnyt­t­ja bas­tun samt pingis­rum­met i pool­huset. Gäl­lande poolen så är saner­in­gen klar men vi invän­tar snick­e­ri­ar­beten så vi kom­mer att fort­sät­ta hål­la den stängd tills det är helt klart. Om allt går enligt plan bor­de även poolen kun­na vara klar innan novem­ber är slut.

/Styrelsen

Läs mer

Poolen fortsatt avstängd

Av: Styrelsen, oktober 16, 2020

Poolen kom­mer tyvärr att vara avstängd en tid framöver. Enheten vi behöver byta, avfuk­taren, kom­mer i slutet av okto­ber för att sedan installeras. Vår förhopp­n­ing är att den kom­mer vara installer­ad och klar i novem­ber, förhopp­n­ingsvis i bör­jan av månaden, men vi kan inte utlo­va exakt datum.

/Styrelsen

Läs mer

Till medlemmarna i Henriksborgs smff

Av: Styrelsen, oktober 8, 2020

IP Only har fått klarteck­en från styrelsen att göra en kam­panj i området för att pejla intres­set för etab­ler­ing av fibernätverk.

Kam­pan­jen är utfor­mad som möj­ligheten för medlem­mar att boka abon­ne­mang på upp­kop­pling och tv/bredbandstjänster.

Notera att bokningar­na inte är bin­dande utan mer är att se om intres­set är till­räck­ligt stort för att IP Only över huvud­taget ska kun­na kos­ta på sig att läm­na ett erb­ju­dande till förenin­gen om att anläg­ga ett fibernät.

Förenin­gen har inte giv­it några löften eller gjort några åta­gande gen­te­mot IP Only, men bolagets upplägg innehåller flera intres­san­ta moment såväl för enskil­da medlem­mar som förenin­gen i stort. Vi kom­mer att ha anled­ning att diskutera det­ta inom förenin­gen framöver och beslut om åta­gan­den för förenin­gen torde kom­ma att krä­va beslut på stämma.

Styrelsen återkom­mer med infor­ma­tion om sak­en så snart det finns mer att återrapportera.

/Styrelsen

Läs mer

Spolning och filmning av avloppssystem

Av: Styrelsen, september 30, 2020

Infor­ma­tion från styrelsen (Den­na info har även delats ut i era brevlådor)

Hej alla boende på Henriksborg!

Som vi tidi­gare informer­at om kom­mer vi att genom­föra en spol­ning och filmn­ing av vårt avloppssys­tem i syfte att klar­läg­ga vilken sta­tus det håller. ”På köpet” får vi ren­sade gemen­sam­ma avlopp.

Vi kom­mer ock­så att erb­ju­da alla boende möj­ligheten att få sina respek­tive fastigheters avlopp spo­lade. Vi rek­om­mender­ar det från styrelsens sida. Det min­skar risken för stopp i det egna avlop­pet och att avla­gringar i det egna avlop­pet sak­ta men säk­ert flö­dar ut i det gemen­sam­ma avlop­pet och på sikt orsakar stopp där. Spol­ning kom­mer att ske i respek­tive fastighet först och därefter spo­las det gemen­sam­ma avlopp­snätet. Efter det­ta trans­porteras slam­met iväg.

Spol­ning och filmn­ing äger rum med start v 42 (12/10) och beräk­nas pågå under c:a 2 – 3 veck­or. Under peri­o­den den 12/10 — till och med ons­dag den 21/10 (ej lör-sön) spo­las de rad­hus som anmält sig för det­ta. Från tors­da­gen den 22/10 till och med fredag den 30/10 görs spol­ning och tv-inspek­tion av gemen­sam­ma samlingsledningar.

Priset för att spo­la sin egen fastighets avlopp är 2 000 kr per fastighet, vilket beta­las av fastighet­sä­garen. Det­ta motsvarar unge­fär hälften av den gängse kost­naden för en sådan insats. Spol­nin­gen tar c:a 20 minut­er och sker på dagtid. Det är val­fritt att spo­la avlop­pen i sin fastighet, men från styrelsens sida rek­om­mender­ar vi, som sagt, det­ta, om man inte gjort det under de senaste två åren.

Inför den andra ”spolpe­ri­o­den” (22/10 – 30/10) ber vi er som har inspek­tions­brun­nar på tomten eller inne i huset friläg­ga dessa så att rör­fir­man kom­mer åt att spo­la och fil­ma via dem. De behöver inte öpp­nas men fir­man ska kun­na kom­ma åt dem enkelt.

Den fir­ma som är upphand­lad att göra det­ta arbete het­er Rör­analys. Deras per­son­al bär legit­i­ma­tion syn­ligt. Rör­analys återkom­mer med mer detal­jer­ad info några dagar innan spol­nin­gen av respek­tive fastighet börjar.

Ni som vill genom­föra en spol­ning av er egen fastighets avlopp gör det genom att fyl­la i en lista som hänger vid ingån­gen till pool­huset fr o m freda­gen den 25 sep­tem­ber t o m freda­gen den 2 okto­ber. På lis­tan krys­sar ni ock­så i vil­ka dagar under den förs­ta ”spolpe­ri­o­den” (12/10 – 21/10) någon i hushål­let är hem­ma under dagtid och kan ta emot spo­lar­na från Rör­analys. Ni som inte har vägar­na för­bi pool­huset kan läm­na motsvarande uppgifter direkt till mig via mail, tele­fon eller läg­ga en lapp i min brevlå­da. En anmälan ses som bindande.

Vi kom­mer sedan till­sam­mans med Rör­analys att schemaläg­ga det­ta så att de får ett bra flyt i sin process. Det­ta kan innebära att vi kan behö­va återkom­ma till er med önskemål om byte av dag etc. Vi hop­pas ni har förståelse för detta.

Styrelsens kon­tak­t­per­son i det­ta är Hans Askan­er, som nås på hans.askaner@gmail.com. Tel 076–7728137 och bor på Väs­tra Hen­riks­borgsvä­gen 18

Bäs­ta Häl­sningar
/Styrelsen

Läs mer

Poolen stängd

Av: Styrelsen, september 26, 2020

Vi har beslu­tat att stän­ga poolen tills vidare. Som några av er märkt så är det extremt fuk­tigt. Det beror på  att avfuk­taren, som står på dygnet runt, är trasig. Vi kom­mer att behö­va byta ut hela enheten och håller för när­varande på att hit­ta ett före­tag som snabbt kan åtgär­da prob­lemet. Vi återkom­mer så fort vi har mer information. 

/Styrelsen

Läs mer

Uppdatering i frågan kring nya Östbergatunneln

Av: Styrelsen, augusti 28, 2020

Hejsan,

Här kom­mer ytterli­gare en kort upp­da­ter­ing i frå­gan kring nya Östbergatunneln.

Styrelsen fort­sät­ter att arbe­ta med under­laget till Mark- och Miljö­dom­stolen. Styrelsens bedömn­ing är att ett yttrande – med eller utan stöd av ombud – kan inges utan behov av beslut på en extra stäm­ma. Som tidi­gare näm­nts har Sam­fäl­ligheten fått upp­skov till 10 sep­tem­ber för att inkom­ma med ett sådant.

Sam­fäl­lighetens yttrande kom­mer i huvud­sak att fokusera på de kon­sekvenser tun­neln kan få på stam­fastigheten (Sick­laön 37:10) – det är för stam­fastigheten vi har man­dat att agera. Vi vill där­för påmin­na om att de fastighet­sä­gare som har syn­punk­ter på Stock­holm Vat­ten- och Avfalls (SVOA) ansökan själ­va lyfter fram dessa till Mark- och Miljödomstolen.

Om någon av er fastighet­sä­gare inte skulle ha till­gång till SVOA:s ansökan så finns den att lad­da ned via länken nedan.

/StyrelsenLäs mer

Brev från styrelsen

Av: Styrelsen, augusti 21, 2020

Vi i styrelsen vill bara kort upp­dat­era och informera er om var vi står i processen kring Nya Östbergatunneln.

Vi hade styrelsemöte i ons­dags samt ett sep­a­rat möte med Woll­mar Hintze i söndags. Med tanke på de senaste inläggen och den debatt som förts ansåg vi det som nöd­vändigt att kon­tak­ta vårt juridiska ombud för att få klarhet i vis­sa påståen­den. Vi kom­mer att få råd i frå­gan någon gång under hel­gen eller senast måndag. På grund av att det har drag­it ut på tiden begärde styrelsen ytterli­gare upp­skov hos dom­stolen för vår stam­fastighet, vilket vi fick fram till den 10 september.

Vi återkom­mer snarast när vi vet hur vi bör agera framöver.

Till sist hop­pas vi att vi kan hål­la en res­on­abel och hövlig diskus­sion kring ämnet.

Med vän­lig hälsning

Styrelsen

Läs mer

Angående nya Östbergatunneln

Av: Styrelsen, juli 26, 2020

Med anled­ning av det brev från Mark- och miljö­dom­stolen som skick­ades ut till alla fastighet­sä­gare angående den nya Öst­ber­gatun­neln vill styrelsen härmed kort informera om, samt klargöra vår ståndpunkt.

Styrelsen begärde upp­skov hos dom­stolen för att läm­na syn­punk­ter för vår stam­fastighet, Sick­laön 37:10, vilket vi fick till den 31 augusti. Vi har en energi­brunn med två bor­rhål för poolen vilken vi måste vär­na. På grund av semes­ter­tider begärde vi även upp­skov för alla medlem­mar. Styrelsen har haft kon­takt med dom­stolen under ett fler­tal tillfällen under de senaste veck­o­r­na där frå­gan diskuter­ades. Vi fick till slut avs­lag för upp­skov för respek­tive fastighetsägare.

Vi kom­mer att hål­la ett styrelsemöte den 19 augusti då vi tar ett beslut hur vi ska agera. I nuläget arbe­tar vi med att inhäm­ta infor­ma­tion om vil­ka kon­sekvenser sprängn­ing och byg­gna­tio­nen av tun­neln kan få. Vad gäller respek­tive fastighet­sä­gare kan vi i styrelsen inte avgöra huru­vi­da man ska skri­va på den full­makt som W Hintze skick­at ut. Vis­sa fastighet­sä­gare är helt för tun­neln och avs­er inte att göra något, andra har begärt upp­skov för att inhäm­ta mer infor­ma­tion. Åsik­ter­na går isär och är många.

Styrelsen råder där­för alla som vill ha mer infor­ma­tion att begära upp­skov hos dom­stolen, vilket alla som har begärt har fått. Lät­tast är att skic­ka en e‑post till mmd.nacka.avdelning4@dom.se där man anger Mål M 2606–20.
Efter vårt styrelsemöte den 19 augusti kom­mer vi att delge all infor­ma­tion och beslut till alla medlemmar.

Fort­satt trevlig som­mar!
/Styrelsen

Läs mer

Soptömning uppdatering

Av: Styrelsen, april 15, 2020

Efter ytterli­gare kon­takt med Nac­ka Avfall och Vat­ten har anled­nin­gen till de överfyll­da kärlen klar­nat. Det vis­ar sig att den nya entre­prenören som hanter­ar sop­tömnin­gen från den 1 april mis­sade att töm­ma vid ordi­nar­ie tömn­ing i tors­dag för­ra veck­an (tömn­ing sker 1/v). Nac­ka Avfall har lovat att kon­tak­ta entre­prenören för att se om de kan tidi­gareläg­ga mor­gonda­gens ordi­nar­ie tömn­ing till idag onsdag. 

/Styrelsen

Läs mer

Sopsituationen

Av: Styrelsen,

Som ni med störs­ta san­no­likhet märkt är våra sop­kärl fyll­da till bred­den. Anled­nin­gen är just nu inte känd men styrelsen har självk­lart felan­mält det­ta till Nac­ka Avfall och kom­mer föl­ja upp och tryc­ka på för skyn­d­sam tömning.

/Styrelsen

Läs mer

Vårstäddag 2020 för Henriksborgs samfällighet

Av: Markus Ljungblom, april 6, 2020

Vi kör städdag men lite annor­lun­da under rådande tider sönda­gen den 19 april kl 09.30. Gemen­sam sam­ling på mor­gonen vid pool­huset eller anslut till län­gom­bud för infor­ma­tion om vad som skall göras.

Vi kom­mer köra en kort städ­ning med sop­n­ing, krat­tning o mål­ning av trap­por. Vi star­tar 09.30 o arbe­tar ca 2 tim­mar. All server­ing ställer vi in den­na gång.

Dem som är i riskgrupp och inte kan delta har vi full förståelse för och vi övri­ga snyg­gar till vårt område inför våren. Ingen kom­mer bli debiterad.

Sop­n­ing kom­mer att ske veck­an innan så vi kan ta upp det sista tillsammans.

Tänk på att vi har en con­tain­er vid pool­huset och en på väs­tra upp­farten så ploc­ka gär­na ihop era egna kvis­tar och grenar innan den­na dagen och pas­sa på o släng.

Ta hand om er alla o Glad Påsk

/Yttervårdskommittén


Nils Gustafs­son 8
Fabi­an von Tiede­mann 17
Gunil­la Sol­back 28
Åsa Nor­rman-Gren­ninger 34
Pia Moge­fors 52
Bo West­ling 56
Daniel Karls­son 70
Chris­t­ian Rosen­berg 78


Årets trädgård­sut­förare är Stock­holm Trädgård­stjänst, vill ni själ­va köpa tjän­ster till er trädgård av sam­ma fir­ma så kon­tak­tar ni dem på tele­fon­num­mer 08–23 07 00 eller mail info@stotrad.se

Läs mer

Information om Henriksborgs förenings­stämma onsdag 25/3

Av: Styrelsen, mars 22, 2020

Coro­n­akrisen påverkar alla delar av vårt samhälle, det är på mån­ga sätt en extra­ordinär tid. Sam­tidigt behöver verksam­heter upprätt­hållas för att varda­gen ska kun­na fungera så bra som möjligt. Det gäller ock­så verksam­heten i en samfällighet.

Styrelsen föl­jer utveck­lin­gen noga och har över­vägt argu­ment både för och emot att genom­föra stäm­man. Andra föreningar gör på oli­ka sätt. Vi skulle teo­retiskt kun­na skju­ta på stäm­man och be alla att beta­la in årets avgifter friv­il­ligt, men vi bedömer att det är vik­tigt att vi får rättslig klar­het genom beslut om bud­get och utdeb­i­ter­ing för 2020 lik­som beslut om en ny styrelse som får man­dat att skö­ta för­valt­nin­gen av samfällig­heten. Vi har där­för idag lördag beslu­tat att års­stämman på ons­dag den 25/3 kl. 18.30 kom­mer att genom­föras enligt kallelse. För att under­lätta för alla går vi ut med den­na infor­ma­tion och vid­tar några försiktighetsåtgärder:

• Vi har bett Elite Hotel boka om till en större lokal där vi kan möblera gle­sare (ca 2 meter mel­lan sto­lar­na) och på så sätt min­s­ka kon­tak­ten mel­lan del­tagare. Möjlig­het att tvät­ta hän­der­na finns i när­heten och hand­sprit finns i lokalen.

• Vi rek­om­mender­ar att endast en per­son per fastighet deltar för att min­s­ka grup­pens stor­lek och smittrisken.

• Lik­som tidi­gare gäller att stan­na hem­ma om du har sjuk­domssymtom eller är i en riskgrupp, och att vi iak­t­tar allmän­na råd om hygien: tvät­ta hän­der­na ordentligt och hål­la avstånd till andra för att begrän­sa smittspridning.

• Vi ska försö­ka genom­föra mötet så kort och effek­tivt som möjligt.

• Om man inte kan när­vara gäller lik­som tidi­gare att man kan läm­na en full­makt. En medlems­fastighet kan vara ombud för en (1) annan medlems­fastighet. Om ni inte kan få tag på något ombud, kon­tak­ta ert län­gom­bud eller styrelsen (se info nedan).

De vik­ti­gaste besluten som ska fat­tas på stäm­man (fram­går ock­så av kallelsen) är: 1) Fast­ställande av resul­tat- och balans­räkning, dis­po­si­tion av årets resul­tat och ansvars­frihet för styrelsen, 2) Beslut om utgifts- och inkom­st­stat (bud­get) samt fram­läggande av debiterings­längd för 2020, 3) Fram­läg­gande av debiterings­längder för åren 2013, 2014 och 2019 samt beslut om uttax­ering för dessa år, 4) Val av styrelse, ord­förande, sup­plean­ter samt revi­sor­er och sup­plean­ter. Som fram­går av handling­arna föres­lår styrelsen en höjn­ing av medlems­avgiften för 2020 på 300 kr per kvar­tal fr.o.m. kvar­tal 2, dvs. totalt 900 kr för året. Skälet till höjnin­gen är underhålls­behov (repa­ra­tion av del av stöd­mur, pool­reparation, spol­ning och film­ning av avlopps­stammar i området samt repa­ra­tion av el­skåp). Har ni frå­gor kon­tak­ta oss i styrelsen!

Styrelsen föl­jer löpande utveck­lin­gen och är förstås redo att ändra det­ta beslut om ny infor­ma­tion skulle tillkom­ma. Vi går i så fall ut med ny infor­ma­tion i brevlå­dor och på hemsidan.

Vi får hjäl­pas åt och ta hand om varan­dra i dessa osäkra tider.

/Styrelsen

styrelsen@henriksborg.se, tel.nr 073–231 85 47


Kon­tak­tlista till län­gom­bu­den:
• Nils Gustafs­son, V8 070–523 87 33
• Fabi­an von Tiede­mann, V17 070–899 06 99
• Gunil­la Sol­back, V28 070–636 36 06
• Åsa Nor­rman-Gren­ninger V34 070–620 74 71
• Pia Moge­fors, Ö52 070–339 92 45
• Bo West­ling, Ö56 076–230 32 44
• Daniel Karls­son, Ö70 070–611 63 30
• Chris­t­ian Rosen­berg, Ö78 070–273 51 70 

Läs mer

Julen står för dörren igen!

Av: Styrelsen, december 17, 2019

Så här strax innan julen traditions­enligt bry­ter ut kom­mer några rad­er om det senaste kring verk­samheten i vår samfällighet.

Hem­si­dan. Vi påmin­ner idag, med ett brev i brev­lådan, alla som ännu inte har regist­rerat sig på vår nya hem­sida att göra det. Adressen är www.henriksborg.se och uppgifter om hur en går till väga finns på lapp­en i brevlådan.

Snöröjn­ing. Efter mån­ga (!) år med Pekka Laine som förste snörö­jare i området har vi nu en ny entre­prenör. Yttervårds­kommittén har genom­fört en upp­handling (tre offer­t­er + referens­tagning) och den entre­prenör som har bedömts läm­na det mest för­delaktiga anbudet är ICE­Pool AB. Avtalet med Ice­Pool säger att de ska utföra sand­ning, snö­röjning och sand­upp­tagning i en omfatt­ning som mot­svarar unge­fär det vi är vana vid. Sam­tidigt bör vi stäl­la in oss på att vi inte kan räk­na med rik­tigt sam­ma ser­vice som under tiden när snö­röj­ningen sköttes av en av våra grannar. Observera särskilt att bilar och annat inte får stå i vägen; då kan vi inte räk­na med att snö­röjningen kom­mer fram och kan göra sitt jobb (det gäller ock­så alla som har hem­tjänst och liknan­de). Vid frå­gor om snöröjn­ing kon­tak­ta ans­varig på skottning@henriksborg.se eller pra­ta med ert läng­ombud. Upp­gifter finns på hemsidan.

Långsik­tig under­håll­s­plan. Styrelsen har upp­handlat en expert som har gjort en förs­ta inven­ter­ing av Henriks­borgs samfällig­hets alla anlägg­ningar och läm­nat ett förslag på under­håll­s­plan. I pla­nen speci­fi­ceras under­hålls­behoven för det som är sam­fäl­lighetens ans­var, dvs. allt från asfalt­beläggning, stöd­murar och rör­ledningar för dräner­ing, spill­vatten och avlopp till pool­hus, tennis­bana och lek­plats. Pla­nen inne­håller förslag på underhålls­åtgärder, nyanskaff­ning och finans­iering för de när­maste 30 åren, baser­at på bedömd s.k. teknisk livs­längd, dvs. den tid som en anlägg­ning eller byg­gnad kan använ­das för det den är till för. I flera fall kom­mer vi i förenin­gen löpande att behö­va komplet­tera det­ta under­lag med mer ingående besikt­ningar, för att be­dö­ma om våra anlägg­ningar trots upp­nådd teknisk livs­längd kan fort­sätta använ­das med löpande under­håll, eller om de behöver ren­overas eller bytas. Fram­för allt gäller det­ta större sak­er som t.ex. vat­ten- och avlopps­stammar. För dessa delar kom­mer vi att genom­föra en större inspek­tion i bör­jan av 2020. Den blir vik­tig, för här hand­lar det om kom­plicer­ade arbeten och myck­et sto­ra kost­nad­er om det vis­ar sig att vi måste ren­overa eller byta mate­r­i­al. Vi återkom­mer med mer infor­ma­tion om dessa frå­gor på stämman.

Fören­ingsstäm­ma. Näs­ta års ordi­nar­ie stäm­ma kom­mer att äga rum den 25 mars kl 18.30 på Elite Hotell nere på kajen. Vik­tigt att så mån­ga som möjligt deltar på stäm­man! Vi påmin­ner om att eventuel­la motion­er ska vara inkom­na till styrelsen senast under jan­u­ari månad.

Någon av dagar­na kring nyår kom­mer vi att läsa av vatten­mätarna i alla fastig­heter. Avläs­ningen sker numera via en radio­mätare kop­plad till en PC och görs genom att några av oss i styrelsen van­drar runt i området. För att få mät­resultat kan vi ibland behö­va gå in på tomter och i träd­gårdar, vilket vi redan nu signal­erar och hop­pas att ni har över­seende med!

Vi önskar er alla rik­tigt skö­na och gla­da Jul- och Nyårshelger!

/Styrelsen

Läs mer

Uppdatering av medlemsuppgifter

Av: Styrelsen, oktober 7, 2019

Ni som nyli­gen har var­it inne och fyllt i for­mulär för att upp­dat­era era medlem­suppgifter, det är vår hem­sideslever­an­tör Red­u­ca som admin­istr­erar medlems­förteck­nin­gen och det kan ta någon vec­ka innan uppgifter­na är ändrade.

Läs mer

Sensommarbrev 2019

Av: Styrelsen, september 30, 2019

Tidig höst i området

Vi hann inte med något som­mar­brev före semes­trar­na, så här kom­mer istäl­let ett höst­brev, med lite upp­dateringar om läget i samfällig­heten. Vi pas­sar sam­tidigt på att lansera Hen­riks­borgs nya hem­si­da!

Styrelsen har efter upphan­dling (fem anbud) valt att anli­ta Sveriges Fastighets­konsult AB för arbetet med att ta fram en lång­siktig under­håll­s­plan för samfällig­heten. Den 9 sep­tem­ber var de på plats och genom­förde en inven­ter­ing av samfällig­hetens oli­ka gemen­samma anlägg­ningar (led­ningar för vat­ten och avlopp, dräner­ing, dag­vat­ten, spill­vat­ten, ytbelägg­ningar, park­eringar, stöd­murar, el, väg­beläggning, pool­huset, tennis­banan m.m.). De kom­mer ock­så att stud­era diverse doku­ment som rör vår anlägg­ning och inom kort lev­er­eras en underhålls­plan inklu­sive beräkningar av omfatt­ning, tid och kost­nad­er för oli­ka åtgärder. Avsik­ten är att pla­nen sedan ska lig­ga till grund för vår lång­siktiga planer­ing av under­hålls- och upprustnings­arbete i förenin­gen. Mer infor­ma­tion om det­ta kom­mer inför näs­ta års stämma.

Efter en del förs­eningar ser nu äntli­gen garage­renoveringen ut att vara färdig. När det­ta skrivs har samtli­ga por­tar bytts, mål­ning skett och instal­la­tion av elek­triska dörr­öppnare skett hos er som har beställt sådana. Vid arbetet upp­täck­tes att bräd­fodringen runt om gara­gen var rätt sliten på sina ställen. Mot bak­grund av att det skulle kos­ta en rejäl (extra) slant att byta allt virke så beslu­tades dock att slut­föra målnings­arbetet och bara byta brä­dor där behoven var uppen­bara. Upp­rust­ningen har därmed kun­nat genom­föras inom bud­get. Stort tack till Garage­kommittén för fint arbete!

Tyvärr behöver vi med­dela att förenin­gen än en gång befinner sig i dom­stol som en följd av att en medlem har läm­nat in en stämnings­ansökan till Mark- och miljö­domstolen vid Nac­ka tingsrätt, om påståd­da fel i sam­band med stäm­man i mars. Efter­som stämnings­ansökningar regel­mässigt följs av en dia­log med dom­stolen i diverse rättsli­ga frå­gor så har styrelsen tvin­gats utlösa förenin­gens rätts­skydd och utse en advokat­firma som förenin­gens ombud. Det­ta tar förstås myck­et tid i anspråk. Stämnin­gen skick­ades in i maj i år och dia­log pågår fort­farande i ärendet. 

Sophanterin­gen är numera en del av samfällig­heten. Det innebär att hus­hållen inte läng­re har någon avgift för sop­hantering. Den nu – avsevärt lägre – kost­naden beta­las istäl­let av förenin­gen (lite drygt 1 000 kr per hus­håll och år, vilket i år hanteras inom ramen för befintlig avgift). Sor­terin­gen verkar fungera väl, även om det då och då fort­farande hän­der att vi hit­tar fel påse i fel behål­lare. Vi påmin­ner där­för om att mat­avfall (brun påse) slängs i behål­lare avsedd för det och hushålls­avfall (restavfall, dvs. sådant som inte går att sortera på annat sätt) slängs i behål­lare med det nam­net! Vi behöver alla ock­så hjäl­pas åt att stän­ga våra påsar ordentligt för att und­vika spill och allt­för myck­et lukt. Se hem­sidan för infor­ma­tion om vad som gäller! 

Vi påmin­ner om att körn­ing av bilar inne i området ska ske spar­samt – och var­samt. Det är inte ok att park­era bilar i området och heller inte att köra igenom området. Styrelsen har fått i upp­drag av stäm­man att etablera en kom­mit­té som ska tit­ta på möjlig­heten att sät­ta upp någon form av (fart)hinder inne i området för att min­s­ka genom­fart. Ni som är intresser­ade av att bidra, hör av er!

Vi påmin­ner om städda­gen som i höst äger rum sönda­gen den 20 okto­ber. Kom ihåg att hål­la efter träd och buskar på era tomter; allt högre än en vån­ing (ca 2,5 meter) ska beskäras. Det är tyvärr flera boende som rea­ger­ar på att det­ta inte respek­teras, låt oss där­för hjäl­pas åt att hantera det­ta nu i höst. Städ­dagen kom­mer att inledas med att var­je län­ga genom­för en van­dring med (för­hoppnings­vis) alla boende för att gemen­samt tit­ta på behoven. Yttervårds­kommittén har infor­ma­tion om vart ni kan vän­da er om ni behöver hjälp med att beskära träd.

Den 23 augusti genom­fördes årets tra­di­tion­sen­li­ga kräft­skiva, den­na gång inledd med en hel del regn. Bar­nens lekar genom­fördes i dugg­regn, men så fort pris­utdelningen var klar så höll reg­net upp och årets ski­va blev lik­som tidi­gare år en fin kväll för grannar och vän­ner. Stort tack till Yttervårds­kommittén som arrangerade!

Med hopp om fina höstda­gar framöver!

/Styrelsen


Hen­rik Selin, ord­förande
Peter Carls, sekreter­are
Bo Svens­son, kassör
Carin Brink, ledamot
Hans Askan­er, ledamot
Klara Tor­lén, sup­pleant
Markus Ljung­blom, suppleant 

Läs mer

Välkommen till vår nya hemsida!

Av: Styrelsen, september 28, 2019

Hej alla,

Nu lanser­ar vi samfällig­hetens nya och upp­daterade hem­sida! Den gam­la har mån­ga år på nack­en och vi har där­för valt att gå över till en ny och bät­tre lös­ning med en ny teknisk lever­an­tör. En bät­tre sid­struktur och funk­tion­alitet gör det enklare för oss att ­hit­ta infor­ma­tion och kom­mu­nicera med varan­dra. En klar för­bät­tring är ock­så att hem­sidan är byg­gd så att den anpas­sas efter den enhet som man använ­der: den funger­ar där­för lika bra i mobil­telefon som på surf­platta eller sta­tionär dator.

Under Nyheter kom­mer styrelsen att löpande pub­licera upp­dateringar kring arbetet i sam­fällig­heten. En efter­frågad funk­tion är att reg­istr­erade använ­dare kan få ett mail var­je gång ett inlägg görs under Nyheter. 

Vik­ti­ga funk­tion­er som bokn­ing av tennis­bana, pingis­rummet och sto­lar finns naturligtvis kvar från tidi­gare. Fel­anmälan och Diskussions­forum likaså. Under Internt/Medlemmar hit­tar ni kontakt­uppgifter till era grannar (under förut­sättning förstås att de god­känt pub­licer­ing på hem­sidan). Vi rek­om­mender­ar alla som vill dela eller upp­dat­era sina kontakt­uppgifter att gå in på Upp­dat­era medlems­uppgifter under fliken Anslags­tavla i hem­sidans topp­meny. Inlägg under Nyheter och infor­ma­tion under Allmänt kom­mer att vara öppet för vem som helst att ta del av. Allt övrigt inne­håll på hem­sidan är endast avsett för med­lemmar och kräver där­för en användar­profil och ett lösenord.

Hem­si­dan kom­mer att vara ett vik­tigt sätt för oss alla att kom­mu­nicera med varan­dra i förenin­gen. Där­för vill vi gär­na att så mån­ga som möjligt går in och ska­par ett användar­­konto under log­ga in. Var­je per­son i famil­jen som vill kom­ma åt sid­orna som kräver inlog­gn­ing bör ska­pa en egen användar­­profil. Exempel­vis förut­sätter diskussions­­forumet att inlägg görs i eget namn. Förs­ta gån­gen man log­gar in ska­par man ett kon­to, vilket inne­bär att man ska­par sitt eget användar­namn och lösen­ord samt anger vis­sa person­uppgifter. För att kom­ma in förs­ta gån­gen krävs ett lösenord. 

Om du har några frå­gor eller behöver hjälp, kon­tak­ta Markus Ljung­blom V31.

/Styrelsen

Läs mer