Nyheter

Styrelsens Nyhetsbrev 3/2024

Av: Styrelsen, juni 2, 2024

Nyhets­brev från styrelsen 3/2024

Hej igen alla boende på Hen­riks­borg. Den kor­ta vår vi hade efter den lån­ga vin­tern jagade snabbt för­bi. Nu är det redan som­markänsla i området. Härligt!

Funk­tionärsmid­da­gen

Ett säk­er start på som­maren brukar vara Funk­tionärsmid­da­gen, som säk­ert mån­ga har läng­tat efter och kanske undrat när inbju­dan egentli­gen kom­mer. Styrelsen beslu­tade att fly­t­ta det­ta som­marteck­en till den lån­ga och tråki­ga hösten i stäl­let — som en ljus­glimt i mörkret. Bak­grun­den är i huvud­sak att mån­ga är upp­tagna av annat kring månadsskiftet maj/juni. Vi brukar lan­da på en endast 50%-ig upp­slut­ning, vilket vi tyck­er är lite för svagt. Så nu prö­var vi ett hös­tup­plägg istäl­let, så får vi se om upp­slut­nin­gen för­bät­tras. Vi återkom­mer med datum­förslag till de berör­da efter sommaren.

Gun­ne­bostängslet runt Sam­fäl­lighetens mark

Arbetet med att repar­era skador på stängslet återup­p­togs i slutet av maj. Det har gjorts fyra punk­tin­satser där stängslet anti­n­gen helt har gett med sig eller är rejält ska­dat. Genom årlig ron­der­ing är styrelsens ambi­tion att hål­la koll på och hål­la efter stängsel­skador innan de blir så genom­gri­pande som de har bliv­it nu. Den som er en ska­da på staketet får mer än gär­na maila till styrelsen.

Beck på besök

Styrelsen hop­pas att allt flöt på utan allt för myck­et störningar under inspel­nin­gen av scener­na till den kom­mande Beck­fil­men. Maila gär­na till styrelsen om ni tyck­er vi i styrelsen mis­sat att ge någon info eller om något tokat till sig i övrigtkring filminspelningen.

Laddning av elbi­lar i radgaragen

Ansökan om förän­drat anläg­gn­ings­beslut har skick­ats in till Lant­mä­ter­imyn­digheten. Vi har ännu inte fått någon återkop­pling om han­dläg­gn­ingstid etc. i frå­gan. Det förän­drade anläg­gn­ings­beslutet innebär att vi får till­han­dahål­la laddningspunk­ter i radgaragen.

Ny hem­si­da?

Det har kom­mit syn­punk­ter från fler medlem­mar om dagens bokn­ings­funk­tion på hem­si­dan, både vad gäller ten­nis­banan, pingis­rum­met och stolar/bord. Den bedöms vara omständlig och man ser inte vem som bokat vad om man skulle vil­ja ha kon­takt med denne. Styrelsen sak­nar ock­så vis­sa andra funk­tion­er, som t ex möj­lighet till bät­tre sor­ter­ing av de han­dlin­gar som finns under doku­ment­fliken. Styrelsen får där hjälp av Fabi­an i V17 och Markus i V31 för att bedö­ma om vi behöver en ny hemsidesleverantör.

Kvarters­går­den

När det gäller kvarters­går­den med pool­hus är fokuset just nu inställt på att försö­ka få ett grepp om hur Nac­ka kom­muns fort­sat­ta detalj­plan­ear­bete gäl­lande den av oss ägda marken i Södra slän­ten ska fort­skri­da. Som mån­ga av er kanske läst i lokal­pressen är det flera byg­g­pro­jekt som pausats och sak­tats ned i kom­munen. Några av pro­jek­ten har ock­så helt avbru­tits, som överdäck­nin­gen av väg 222 vid Nac­ka Forum och upplyft­nin­gen av Salt­sjöbanan vid Nac­ka Sta­tion. Kom­munen har tidi­gare sagt att de gör en total pro­jek­töver­syn under våren 2024.

Näm­nas kan att vår mark väck­er intresse och vi har under hand träf­fat både utveck­lare och byg­gare som är intresser­ade av den­na. Fler möten är inplan­er­ade och ock­så dia­log med Nac­ka Kommun.

Hän­grän­nor, stuprör och gavelstegar

Vi har nu ock­så låtit genom­föra en inspek­tion av hän­grän­nor, stuprör och gavel­ste­gar på alla fastigheter i sam­fäl­ligheten. Dessa utgör en del av gemensamhets­anläggningen och för­val­tas allt­så av Sam­fäl­lighets­förenin­gen. Vi har ännu inte fått alla pro­tokoll från inspek­tions­fir­man och får återkom­ma med var insatser behöver göras. Eventuel­la insatser görs då på Sam­fäl­lighets­förenin­gens bekost­nad, så länge ingen boende på eget bevåg ska­dat eller gjort förän­dringar på stuprören och hängrännorna.

Skador på garageportar

Ett antal garage­por­tar i Väs­tra garagelän­gan fick skador i sam­band med snöröjnin­gen i vin­tras. Det­ta har nu bliv­it ett försäkringsärende och skadere­g­ler­ing sker genom snörö­jar­nas försäkrings­bo­lag. Det kom­mer inte upp­stå någon extra kost­nad för sam­fäl­ligheten eller garagehyresgästerna.

Fort­satt arbete kring dagvattentunneln

Stock­holm Vat­ten och Avlopp (SVOA) läm­nade i våras in en ansökan om till­stånd för vat­ten­verk­samhet och ändringstill­stånd för miljö­farlig verk­samhet vid Hen­riks­dals ren­ingsverk. Bl a för bor­tled­ning av grund­vat­ten från den befintli­ga anläg­gnin­gen samt nyan­läg­gn­ing av två s k rötkam­mare. Alla boende i Hen­riks­borg ans­es berör­da i lagens mening (äger en fastighet inom det s k hydro­ge­ol­o­giska utred­ning­som­rådet) och har fått direkt infor­ma­tion om det­ta från SVOA. Som fastighet­sä­gare får man göra sin egen bedömn­ing om man vill agera eller ej.

Sam­fäl­ligheten har emeller­tid att beva­ka sina energi­brun­nar (Bergvärmean­läg­gnin­gen) som finns till för Kvarters­går­dens räkn­ing. Dess verkn­ings­grad kan påverkas av grund­vat­ten­nivån. Styrelsen har för det ändamålet engager­at Woll­mar Hintze i V3, som är expert inom området och har en gedi­gen erfaren­het av lik­nande frå­gor. Woll­mar företrädde även en del medlem­mar i sam­band med SVOA:s hanter­ing av själ­va dag­vat­ten­tun­neln och år således väl insatt i sakförhållandena.

Park­erin­gen i området

Park­er­ings­förhål­lan­de­na i området kom­mer upp nu som då i diskus­sion­er med boende, Ytter­vård­skom­mit­tén och i styrelsen. Mån­ga har syn­punk­ter och under de gångna åren har ett fler­tal idéer lagts fram, behand­lats och förkas­tats, eller i vart fall inte kom­mit till genomförande.

Det som sam­man­taget kan kon­stat­eras är emeller­tid att antalet hushåll har var­it kon­stant sedan 1978 medan antalet bilar sak­ta men säk­ert ökat. Det verkar som om fler och fler hushåll har två eller tre bilar och har man så mån­ga bilar och där­till kanske ett garage fullt med pry­lar så går det åt förhål­lan­de­vis mån­ga av våra egentli­ga gäst-P-platser till oss boende själva.

Utgångspunk­ten för området är, enligt våra trivsel­re­gler, att samtli­ga fastigheter har ett garage, anti­n­gen i det egna rad­huset eller i län­ga samt en P‑plats i anslut­ning till rad­huset eller radgaraget. De som inte kan park­era fram­för sitt radgarage eller på en upp­ställ­ningsplats vid rad­huset är välkom­na att stå på gäst-P-platserna.

Vi vill med den­na skrivn­ing påmin­na om och under­stry­ka att dessa trivsel­re­gler fort­farande är gilti­ga. Vi behöver alla bät­tra oss i den­na frå­ga annars finns risk för att vi mer eller min­dre tvin­gas ta hjälp av park­er­ingsöver­vakn­ing för att hål­la parkeran­det i någor­lun­da schack.

Läs mer

Trappmålningen inställd

Av: Styrelsen, april 27, 2024

Hejsan Alla, p g a förvän­tat dåligt väder så ställs trapp­mål­nin­gen på söndag (28/4) in. Vi återkom­mer i frå­gan när vädret sta­bilis­er­at sig.

Ytter­vård­skom­mit­ten

gm

Styrelsen

Läs mer

Dags för målningen av trappor

Av: Styrelsen, april 26, 2024

 Hejsan Alla boende,

På städda­gen för­ra veck­an beslu­tades att trapp­mål­nin­gen p g a väder­förhål­lan­de­na skulle skju­tas upp till den kom­mande hel­gen, när­mare bestämt till den­na söndag (28/4). Ni som anmälde er för trapp­mål­nin­gen är välkom­na till Pool­huset kl 10.00. Färg och penslar finns.

Det behövs dock fler målare än de som anmälde sig. Så ni som av oli­ka skäl inte kunde delta på städda­gen, ta chansen att göra ert bet­ing nu på söndag.

Fler friv­il­li­ga är välkomna!

Ytter­vård­skom­mit­tén

Gm

Styrelsen

Läs mer

Filminspelningen den 23 april

Av: Styrelsen, april 23, 2024

Beck på besök (Påmin­nelse och Ändrade tider m m)

Ja, nu blir det filmin­spel­ning i området igen, även den­na gång i Väs­tras ytterkant. Det är Beck-filmteamet som ska spela in en scen här den 24 april mel­lan kl 19.00 – 02.00 cir­ka. Teamet kom­mer att vara här totalt ca 6–7 tim­mar för rig­gn­ing, filmn­ing och efter­ar­bete. Totalt är man 25 per­son­er samt skåde­spelare här sam­tidigt under den­na tid. En del for­don och belysningsap­pa­ratur kan ock­så förvän­tas. Vägen kom­mer dock inte att vara avstängd, men det kan bli viss vän­tan för pas­sage. Det har angetts att ingen inspel­ning kom­mer att ske på enskild tomt­mark, skulle så ändå bli fal­l­et kom­mer filmteamet att kon­tak­ta berör­da boende.

Filmteamet hyr även Pingis­rum­met den­na kväll för för­var­ing och personalutrymme.

Självk­lart kom­mer filmteamet att min­imera ljudstörningar.

Läs mer

Påminnelse städdag

Av: Styrelsen, april 12, 2024

Styrelsen påmin­ner om att näs­ta söndag, den 21 april, är det städdag. Vi sam­las utan­för Pool­huset kl 09.30 som bruk­ligt är. Städda­gen avs­lu­tas med korvgrillning!

Varmt Välkom­na häl­sar styrelsen

Läs mer

Spolning av spillvattenledningar den 19 april

Av: Styrelsen,

Den 19 april kom­mer vår årli­ga spol­ning av vis­sa delar av spill­vat­ten­nätet att genom­föras. Spol­nin­gen påbör­jas c:a 07:30 och förvän­tas vara avs­lu­tad senast 16:00. Under den tiden finns det allt­så risk för att spol­bi­lar kan block­era vis­sa delar av gångvä­gar­na i området.

Läs mer

Styrelsens Nyhetsbrev 2/2024

Av: Styrelsen, mars 29, 2024

Hej igen alla boende på Hen­riks­borg. Nu har vi inte haft snö sedan feb­ru­ari och får hop­pas att vin­tern och därmed snöröjnin­gen är över. Nu vän­tar vi bara på grusup­p­tagnin­gen som säk­ert kom­mer snart.

Sam­fäl­lighetens vårstäddag

Ett säk­ert vårteck­en är annars Sam­fäl­lighetens vårstäddag. I år äger den rum sönda­gen den 21 april. Inbju­dan kommer.

Stäm­man genomförd 

Ännu ett vårteck­en värt att orda lite kring är årets stäm­ma som i huvud­sak behand­lade 2023 års verk­samhet, som genom­fördes tis­da­gen den 19 april. Pro­tokol­let kom­mer inom kort att läg­gas ut under doku­ment­fliken och ock­så anslås i Pool­huset på sed­van­ligt vis. I kor­thet kan näm­nas att:

 • Stäm­man beslu­tade att ansö­ka om förän­drat anläg­gn­ings­beslut så att det i framti­den ock­så ska omfat­ta att Sam­fäl­ligheten till­han­dahåller lad­dpunk­ter för elbi­lar i radgara­gen. Den sam­lade kost­naden för etab­ler­ing av lad­dpunk­ter­na bärs av medlem­mar­na i sek­tion II. Enligt Lant­mä­teri­et i Nackas hem­si­da kan den processen ta runt 15 månader.
 • Stäm­man beslu­tade att höja kvar­tal­savgiften för medlem­mar­na från 4 595 kr till 5 700 kr. Skälen här­för är kraftig infla­tion under såväl 2022 som 2023 samt styrelsens önskan om att påbör­ja struk­tur­erade avsät­tningar om 200 000 kr/år till Sam­fäl­lighetens förnyelsefond.
 • Stäm­man beslu­tade att avs­lå en motion i vilken det föres­logs att ingån­gen till bergrum­met nedan­för bollpla­nen skulle åter­stäl­las i tidi­gare skick.
 • Stäm­man valde in Ulf Maut­ner på Ö50 som sup­pleant i styrelsen. Han ersät­ter Claes Inge som nu läm­nar styrelsen. Susanne Sten­berg blev vidare invald som ordi­nar­ie ledamot och Peter Carls fort­sät­ter nu som sup­pleant i styrelsen.
 • I övrigt genom­fördes sed­van­li­ga stäm­mofrå­gor. Tag gär­na del av kallelse och pro­tokoll på hemsidan.

Gun­ne­bostängslet runt Sam­fäl­lighetens mark

Arbetet med att repar­era skador på stängslet återup­p­tas inom kort. I en del av sydös­tra hör­net på Väs­tra Hen­riks­borgsvä­gen är stängslet rejält förstört, när­mast tillplat­tat. Det är känt att boende i oli­ka stor­lekar ibland tar den vägen ner till Hästholmsvä­gen. Bra om de som tar den vägen säk­er­ställer att man inte i sam­band med det­ta åsamkar staketet skador, inte minst när det inom kort bliv­it reparerat.

Lek­parks­be­sik­t­ning

Inom området finns egentli­gen tre lekom­rå­den. Ett större invid Kvarters­går­den och två min­dre, i prin­cip endast en san­dlå­da, vid respek­tive f d sophus. Dessa har under mars månad besik­ti­gats av cer­ti­fier­ad lek­plats­be­sik­t­nings­man. Pos­i­tivt nog delades inga aku­ta anmärkningar ut. Dock en del smärre iak­t­tagelser, bl a att några bul­tar i gungställ­ning och klät­ter­ställ­ning sak­nas (dock inget som bedömdes med­föra omedel­bar fara) samt att del av lek­stu­gans tak­plankor och tak­papp var ska­dat. Styrelsen kom­mer att bestäl­la bul­tar och åtgär­da det­ta samt även lek­stu­gans avvikelse under våren.

Något som bör åtgär­das på lite län­gre sikt är under­laget, där sanden är för fin och även innehåller lite för sto­ra ste­nar. Den är därmed inte stöt­däm­pande nog vid lek, bus och fall. Vidare är gungställ­nin­gen plac­er­ad något för nära både sarg och staket i nord och vipp­gun­gan (gung­brä­dan) står ock­så något för nära sar­gen. Inte heller det bedömdes akut men något som vi bör åtgär­da på sikt.

Det var inga anmärkningar över huvud taget på lek­miljön kring de två san­dlå­dor­na vis respek­tive f d sophus.

Styrelsen skulle behö­va få hjälp av någon som ofta själv vis­tas i lek­parken, t ex med sina barn, för att få till en mer kon­tin­uerlig bevakn­ing av skador som upp­står löpande. Ingen i dagens styrelse har barn i lek­park­sålder. Den som kan tän­ka sig ett sådant upp­drag är mer än välkom­men att höra av sig till styrelsen via mailen på hemsidan.

Besik­t­ningsrap­porten kom­mer att läg­gas ut under doku­ment­fliken på hemsidan.

Beck på besök

Ja, nu blir det filmin­spel­ning i området igen, även den­na gång i Väs­tras ytterkant. Det är Beck-filmteamet som ska spela in en scen här den 24 april mel­lan kl 20.30 – 22.30 cir­ka. Teamet kom­mer att vara här totalt ca 3–4 tim­mar för rig­gn­ing, filmn­ing och efter­ar­bete. Totalt är man 25 per­son­er samt skåde­spelare här sam­tidigt under den­na tid. En del for­don och belysningsap­pa­ratur kan ock­så förvän­tas. Vägen kom­mer dock inte att vara avstängd, men det kan bli viss vän­tan för pas­sage. Det har angetts att ingen inspel­ning kom­mer att ske på enskild tomt­mark, skulle så ändå bli fal­l­et kom­mer filmteamet att kon­tak­ta berör­da boende.

Styrelsen har en i huvud­sak pos­i­tiv inställ­ning till att vårt område används för t ex filmin­spel­ning om det inte blir allt­för sto­ra umbäran­den för oss boende.

Nedan visas filmteamets skiss för inspel­ningsar­betet. Två alter­na­tiv för sce­nen finns.

Läs mer

Takläggare i området

Av: Styrelsen, mars 8, 2024

Hejsan Alla !

Jag vill bara informera om att det fr o m i dag och c:a 10 dagar framåt pågår tak­läg­gn­ing i området. Tak­läg­gar­na läg­ger om tak i nordös­tra delen av Väs­tra Henriksborgsvägen.

Vill någon ytterli­gare ta tillfäl­let i akt så läm­nar före­taget 5 000 kr i rabatt på takom­läg­gnin­gen efter­som de ändå är på plats.

Om intresse finns, kon­tak­ta Hen­rik Östling på Tak­mästare i Stock­holm AB. Mobil 070–9920554 eller via mail henrik@takmastare.se. Webadress: www.takmastare.se

Häl­sningar

Hans Askan­er

Läs mer

Styrelsens Nyhetsbrev 1/2024

Av: Styrelsen, februari 24, 2024

Hej igen alla, ja vin­tern har fort­satt med ideli­ga snö­fall, men nu i slutet av feb­ru­ari har vi haft bar­mark i någon vec­ka. Kanske kan vi se våren skym­ta bakom husknu­tar­na. För mig får det gär­na räc­ka med vin­ter nu!

Snart är det stäm­ma så det­ta blir bara ett kort informationsbrev.

Sam­fäl­lighets­föreningar ska inte beta­la moms!

Bara för någon dag sedan kom beslutet från Högs­ta För­valt­nings­dom­stolen (HDF) att Sam­fäl­lighets­föreningar inte ska vara mom­sp­lik­ti­ga. Skat­terättsnäm­n­dens beslut från 2022 undan­röjdes i och med det­ta beslut av HDF. Sam­man­taget är styrelsens bedömn­ing att det­ta är pos­i­tivt, bl a slip­per Sam­fäl­lighets­förenin­gen en del admin­is­tra­tion. Men där­till har vi en del moms­be­fri­ade kost­nad­er, som rän­ta och amor­ter­ing för vil­ka vi ändå, fören­klat uttryckt, tvin­gats utkrä­va moms från medlem­mar­na och det­sam­ma gäller även för de medel vi avs­er att fondera för framti­den. Kort sagt – utan att förd­ju­pa sig – ett pos­i­tivt besked för Samfälligheten.

Det är fort­farande oklart från Skat­tev­er­kets sida hur det­ta ska hanteras. Senaste bud­skapet från Skat­tev­er­ket är att vi ska bli avreg­istr­erade för moms för hela år 2024 och att det ska ske automa­tiskt. Vi bevakar frå­gan tills vidare.

Stäm­mo­da­tum fastställt

Datum för årets stäm­ma som avs­er 2023 års verk­samhet är nu fast­ställt. Stäm­man äger rum tis­da­gen den 19 mars kl 19.00 på Hotell Mari­na Tow­er, nere på kajen. Kallelse i er brevlå­da kom­mer stadgeen­ligt senast två veck­or före Stämmodagen.

Näm­nas kan att det utöver sed­van­li­ga stäm­moförhan­dlin­gar ock­så kom­mer att genom­föras en omröst­ning i Sek­tion II gäl­lande möj­lighet till laddning av elbi­lar i radgaragen.

Påmin­nelse! Avis­er­ing för Sam­fäl­lighet­savgiften sker numera digitalt

Som de fles­ta av er redan märkt avis­er­ar vi sedan en tid kvar­tal­savgiften dig­i­talt via mail. Leta allt­så inte i brevlå­dan efter avis­erin­gen utan håll koll på mail­box­en och säk­er­ställ gär­na att ni får avin i en mail­box ni håller koll på (för er som har flera).

Åter­stäl­lande efter IP-Onlys installationsarbeten

Åter­stäl­lan­det efter IP-Onlys instal­la­tion av nätverk i Sam­fäl­lighets­förenin­gen är nu avs­lu­tat i och med att styrelsen teck­nat på en s k nöjd­förk­lar­ing. Från styrelsens sida kan kon­stat­eras att vi fått ett myck­et drift­säk­ert alter­na­tiv till Tele 2:s (f d ComHems) nät, som i vart fall par­tiellt, uppvisade vis­sa svagheter.

Skador på garageportar

Det har upp­stått skador på ett antal garage­por­tar på väs­tra park­er­ingsplat­sen. Frå­gan har upp­kom­mit om det möjli­gen hör ihop med snöröjnin­gen. Ytter­vård­skom­mit­tén har kon­takt med snöröjn­ingsen­tre­prenören i frågan. 

Styrelsen

Läs mer

Möte om elbilsladdning i radgaraget 1 februari — Minnesanteckningar

Av: Styrelsen, februari 16, 2024

Vid mötet del­tog 28 medlem­mar var­av 23 rep­re­sen­ter­ade var­sitt hushåll inom Sek­tion II.

Ini­tialt diskuter­ades om en omför­rät­tning är nöd­vändig. Det kunde dock senare under mötet

klar­läg­gas att omför­rät­tning måste genom­föras då det sker en upp­grader­ing av gemensamhets-

anläg­gnin­gen och ett ans­varsta­gande från Sam­fäl­lighetens sida att till­han­dahål­la möjlighet

till laddning av elbi­lar i radgara­gen. Det­ta har även bekräf­tats i en dom från Mark- och

miljö­dom­stolen.

Frå­ga upp­stod ock­så om den admin­is­tra­ti­va avgiften för bl a fak­tu­ra. Kan den kanske pres­sas. Det

tydlig­gjordes ock­så att den endast utgår för dem som valt att bör­ja ladda.

Mötet påpekade ock­så att vi bör sat­sa på 22 Kw-lad­dare för att vara max­i­malt framtidssäkrade.

Det kon­stat­eras dock att lad­darens kapacitet san­no­likt inte kom­mer att vara den begränsade

fak­torn när det gäller laddning­shastighet, utan snarare hur mån­ga bilar som lad­dar samtidigt

samt övrig ledningskapacitet.

Det noteras att det i Väs­tra garagelän­gan finns 5 installer­ade lad­dare av mär­ket Charge Amp, 22

Kw. Om möjligt och inte allt­för kost­nads­dri­vande bör man stäm­ma av med lever­an­tör­er om

sådana lad­dare kan installeras och befintli­ga på något sätt åter­an­vän­das. Det­ta måste givetvis vägas mot andra delar i en offert.

Frå­ga upp­kom om vi kan upp­dra åt en lever­an­tör att endast för­bere­da för lad­dare utan att

installera sådana för alla garage. Ett större prob­lem i det­ta är att lad­dare som sammankopplas

måste vara av sam­ma fab­rikat för att kun­na kom­mu­nicera med varan­dra. Det kan innebära att de

lad­dare som sätts upp vid instal­la­tio­nen några år senare inte går att upp­bringa, vilket ställer till

prob­lem för tillkom­mande elbil­sä­gare. Där­till kom­mer san­no­likt alla garage­hyres­gäster som vill

ha en lad­dare i sam­band med instal­la­tion att få beta­la fullt pris istäl­let för halvt pris då

Naturvårdsver­kets 50%-iga sub­ven­tion inte utgår för projektet.

Frå­ga upp­kom om det är oli­ka nätavgift för dag och natt. Kon­stat­er­ades i sam­band med det­ta att

Sam­fäl­ligheten f n har månad­sav­tal med Nac­ka Ener­gi. D v s priset på elen blir detsamma

oberoende av vilken tid på dygnet man lad­dar bilen.

Det anfördes att det kan vara bra för styrelsen att ta in stöd för upphan­dlin­gen. Alla på mötet

upp­manades kol­la i sina kon­tak­treg­is­ter och med grannar med någon form av upphandlingskompetens.

Bl a Ylva skulle återkom­ma i frå­gan. San­no­likt är det inte rim­ligt att ta in och beta­la för konsultstöd,

då upphan­dlin­gen ändå omfat­tar en förhål­lan­de­vis låg kostnad.

Vik­tigt att frå­gan om wifi i gara­gen finns med i upphan­dlin­gen eller på annat sätt. Det är en

förut­sät­tning för att lad­dar­na ska kun­na fungera och för att kun­na ha kon­takt med lad­dar­na via

app. Alter­na­tivet är att fysisk LAN-kabel dras till alla laddpunkter.

Frå­gan om sol­celler på garage­tak­en för att ge el till lad­dar­na diskuter­ades. Pre­lim­inär bedömning

är att tak­en inte klarar av den belast­nin­gen, men det­ta kan givetvis under­sökas när­mare i ett

senare skede.

Vid offertdialog/granskning bör under­sökas hur man tänkt dra elk­a­blar­na i gara­gen. Några har

valt eldriv­na por­tar där det finns en hel del kablage i framkant av garaget, vilket kan störa vid en

nyin­stal­la­tion av laddare.

Vid en andra offer­tomgång vore det ock­så önskvärt om alla kan ge offert på sam­ma lad­dar­fab­rikat för att göra jäm­förelser mer rättvisande. De 5 som hit­tills läm­nat offert inklud­er­ar nöd­vändig ombyg­gnad av elskåpen och teknisk sup­port av byg­gt sys­tem. Alla sys­tem ger de enskil­da abon­nen­ter­na möj­lighet att inom vis­sa gränser admin­istr­era sin laddning efter behov och önskemål.

Noter­at av Peter Carls och Hans Askaner

Läs mer

Motioner inför stämman och Vattenavläsningen

Av: Styrelsen, januari 19, 2024

Styrelsen vill ta tillfäl­let i akt att påmin­na om att motion­er till Årsstäm­man ska vara styrelsen till­han­da senast under den 31 jan­u­ari. Maila motion­er­na till styrelsen@henriksborg.se

Vidare vill vi berät­ta att det i år var­it en hel del strul kring vår dis­tans­vat­te­navläs­ning. Dels har vädret var­it ovan­ligt kallt vilket inte gjort det möjligt att gå runt i området med dator och har det inte var­it kallt så har det snöat eller reg­nat vilket heller inte pas­sar när man går runt med upp­sla­gen dator. Som om inte det vore nog har den tekniska sänd­ningsmot­ta­garap­pa­ra­turen bör­jat krångla en del. Tyvärr ger lever­an­tören inte län­gre någon ser­vice eller sup­port på apparaturen.

Näs­ta vec­ka ska det dock bli lite var­mare och styrelsen kom­mer göra förnyade försök att få in mätvär­de­na. Så ser ni per­son­er eller fot­spår i snön på er tomt så oroa er inte, det är bara styrelsen som smugit runt och försökt få in vattenavläsningen.

I värs­ta fall får vi ta in vat­te­navläs­nin­gen manuellt, men i så fall återkom­mer vi.

Styrelsen

Läs mer

Elbilsladdning i radgaragen?

Av: Styrelsen, januari 3, 2024

Möj­lighet till elbil­sladdning i radgaragen?

Kallelse till Medlemsmöte för de boende i Sam­fäl­lighets­förenin­gen Hen­riks­borg som är medlem­mar i sek­tion II

Tors­da­gen den 1 feb­ru­ari kl 19.30 i Pingis­rum­met (med­tag gär­na egen stol)

Som vi informer­at om på senaste årsstäm­man och löpande i styrelsens nyhets­brev så har styrelsen med stöd av Garagekom­mit­tén under­sökt möj­ligheten att etablera laddning för el-bilar i radgaragen.

Vi kallar nu till medlemsmöte för Sek­tion II (de som har hyr­da garage i radgara­gen) i sam­fäl­ligheten Hen­riks­borg kring den­na fråga.

På medlemsmötet kom­mer styrelsens förslag till lös­ning att pre­sen­teras, lik­som den ekonomiska kalkylen. Här finns ock­så plats för att uttryc­ka sin åsikt, stäl­la frå­gor och diskutera.

En formell omröst­ning i frå­gan kring elbil­sladdnings­frå­gan för Sek­tion II plan­eras genom­föras på Årsstäm­man i mars 2024.

Välkom­na!

Styrelsen                                                                           

Bak­grund och förslag

Frå­gan om möj­lighet till elbil­sladdning i radgara­gen i vår sam­fäl­lighet har var­it på tape­ten under en län­gre tid. Önskemål om en mer långsik­tig lös­ning för laddning finns från både boende med radgarage och styrelsen. I nuläget har vi i prin­cip nått kapacitet­staket med befintlig elin­stal­la­tion på Väs­tra sidan, medan Östra sidan nog kan rym­ma ensta­ka ytterli­gare elbilsinnehavare.

Styrelsens föres­lagna upplägg för elbil­sladdning är en lad­dare per garage där allt kablage dras så långt möjligt i bärande balkar i garagelän­gor­na samt att den egna lad­daren sit­ter på insi­dan och i närheten av garage­porten. På så sätt går det att lad­da bilar­na såväl inne i som utan­för sitt radgarage (för dem som kan ha sin bil upp­ställd fram­för garaget).

Då samtli­ga fastighetsin­nehavare i Sam­fäl­ligheten i och med det­ta förslag ges möjlig­het att lad­da sin bil avs­er styrelsen inte att till­han­dahål­la laddstol­par på annat sätt.

Ett tungt vägande skäl till att nyin­stallera lad­dare i var­je garage är att Naturvårds­verket f n sub­ven­tioner­ar 50 % av kost­naden upp till 15 000 kr per laddningspunkt. Det gäller dock bara om instal­la­tio­nen ock­så omfat­tar laddningspunk­ter­na (lad­dboxar­na). En instal­la­tion med bara grund­in­fra­struk­turen utan laddningspunk­ter ges allt­så inga subventioner.

Vår bedömn­ing är vidare att dagens befintli­ga ström­flöde om 35 A kan behö­va ökas till 50 A. 35 A bedöms räc­ka till upp till 20 bilar (förde­lat som 10 på väs­tra och 10 på östra) vilket kan bli lite i under­kant med tanke på att vi har 24 respek­tive 25 bilplatser på Väs­tra och Östra.

Nac­ka ener­gis offert är på 1 243 532 kr. Drar vi bort sub­ven­tio­nen från offer­ten åter­står 621 766 kr eller 12 689 kr per laddningspunkt i engångskost­nad. Ytterli­gare två offer­t­er har inhäm­tats men vi använ­der t v den­na som ref­er­en­sof­fert som ger en vägled­ning kring var slut­sum­man san­no­likt lan­dar (offer­ten är från mars 2023).

Den näm­n­da upp­graderin­gen till 50 A med­för en extra engångskost­nad på 10 248 kr samt en löpande merkost­nad om 2 600 kr/år. Tillkom­mer gör ock­så kost­nad för ett förän­drat anläg­gn­ings­beslut, som bedöms lan­da på 100 000 kr och en löpande månatlig kost­nad för deb­i­ter­ing och sta­tis­tik om 90 kr per hushåll. Den­na sist­näm­n­da avgift tas ut först när man bör­jar använ­da sin lad­dare. Engångskost­naden blir då pre­lim­inärt 15 000 kr och ökad månad­skost­nad blir 100 kr per garage plus fak­tisk kost­nad för elförbrukning.

Styrelsens bedömn­ing är att hela kost­naden fall­er på Sek­tion II och att den bör tas ut som en engångskost­nad för samtli­ga medlem­mar i Sek­tion II.

Fort­satt process

Genom­förande innan en eventuell elbil­sladdning i radgara­gen kan vara på plats:

 • ett beslut från stäm­man (Sek­tion II) som innebär att Sam­fäl­ligheten önskar ändra anläg­gn­ings­beslutet och beslu­tar att avsät­ta medel för installationen,
 • begära omför­rät­tning av anläg­gn­ings­beslutet hos Lantmäteriet/kommunen,
 • ansö­ka om sub­ven­tion från Naturvårdsverket
Läs mer

Samfällighetens Nyhetsbrev nr 7/2023

Av: Styrelsen, december 28, 2023

Nyhets­brev från styrelsen 7/2023

Hej igen alla, ja nu har det san­nerli­gen var­it rik­tig vin­ter ända sedan förs­ta snön föll i slutet av novem­ber med någon ensta­ka dags undan­tag. Det har var­it härlig jul­stämn­ing, ljust och vack­ert samt till nöje för bar­nen. Och det är väl så här det ska se ut i Sverige under vin­ter­må­nader­na. Då får vi med jäm­n­mod ta de extra snöröjn­ingskost­nad­er som det­ta vack­ra vin­ter­väder medför.

Sam­fäl­lighets­förenin­gens Ekonomi

Styrelsen kan kon­stat­era att det kom­mer att krä­vas en över­syn av Samfällighets­föreningens ekono­mi både på kort och lång sikt. Det­ta kom­mer att bli en större punkt på den kom­mande Årsstämman.

Kort­sik­tigt kan vi notera att dagens avgift­snivå i stort täck­er drift­skost­nader­na och därmed läm­nar föga utrymme för smärre nyin­vesteringar och upprust­ningar, som t ex armatur­byten och asfal­ter­ingskom­plet­ter­ing. Därmed finns inte heller något utrymme för avsät­tningar i en under­hålls- och förnyelse­fond. Något som stadgar­na anger att vi ska ha. Där­till kom­mer en kraftig infla­tion under de två senaste åren, som i och för sig förhopp­n­ingsvis krym­per ihop under 2024. Det­ta sam­man­taget gör att styrelsen bedömer en avgift­shöjn­ing som ound­viklig. Styrelsen kom­mer att räk­na vidare på höjnin­gens nivå när bok­slutet för 2023 är klart i bör­jan av januari.

Rör­analys på besök

Inom ramen för vår planer­ing för Sam­fäl­lighetens långsik­ti­ga ekono­mi har vi haft före­taget Rör­analys på besök för att ha en förs­ta diskus­sion kring hur vi ska hantera våra VA-sys­tem på lite sikt.

Tidi­gare filmningar från både Rör­analys och andra lever­an­tör­er vis­ar på spill­vat­ten­led­ningar och dag­vat­ten­led­ningar i gott skick. Filmningar har gjorts löpande sedan 2009, dock inte var­je år. Doku­men­ta­tion finns från 2012 och framåt.

Sam­fäl­lighetens kon­troll­pro­gram för dag- och spill­vat­ten­led­ningar består av genom­gri­pande spol­ning av spill­vat­ten­led­ningar­na (inkl rad­husen) och filmn­ing vart 5:e år samt spol­ning av svack­or var­je år. För dag­vat­ten­led­ningar­na gäller tömn­ing av brun­nar på sand och slam var­je år samt spol­ning och filmn­ing vart 5:e år. Senaste spol­ning och filmn­ing av spill­vat­ten­led­ningar­na var 2020, näs­ta spol­ning allt­så aktuell 2025 och senaste spol­ning och filmn­ing av dag­vat­ten­led­ningar­na var 2022, näs­ta spol­ning allt­så aktuell 2027.

Bedömnin­gen från Rör­analys är att de led­ningar vi har av PVC-plast håller minst 5–10 år till om vi under­håller dem genom regel­bund­na spol­ningar. Tap­p­vat­ten­led­ningar har enligt Rör­analys en bety­dligt län­gre livs­längd, här talar vi om 80–100 år. Dräner­in­gen, som endast finns runt trevån­ing­shus­län­gor­na, är svårare att bedö­ma skick­et på. Enligt uppgift från Rör­analys (obekräf­tad) består de av tegel­rör som är sam­man­fo­gade av ett nät, där vat­tnet ska och kan röra sig ut och in.

Vid ett kom­mande behov av ren­over­ing av stam­mar rek­om­mender­ar Rör­analys relin­ing som med dagens ”strump-metod” bedöms hål­la lika länge som helt nya rör, 50 år. I Sam­fäl­ligheten lig­ger ock­så delar av dag- samt spillvatten­ledningar under eller ingjut­na i bot­ten­plat­tan i rad­husen. En relin­ing skulle allt­så spara myck­et arbete och besvär för både Sam­fäl­ligheten och de boende jäm­fört med ett full­skaligt stam­byte. Rör­analys kom­mer att läm­na en kost­nads­bedömn­ing på relin­ing av spill­vat­ten- och dag­vat­ten­stam­mar. Styrelsen bet­onar att det­ta för­farande endast är för planer­ingssyfte och att inga ren­over­ingsin­satser är nära förestående eller beslutade.

Ett tips från Rör­analys är att be er boende vara noga med att även under­rät­ta styrelsen vid fel i avlopp, vid fel i stuprör/dagvattenledning eller mis­stänkt fuk­t­in­trängn­ing på käl­lar­si­dan i souter­rain­vån­ings­plan­et, så vi får koll på möjli­ga felkäl­lor och kan speci­fikt fil­ma just där.

Avis­er­ing för Sam­fäl­lighet­savgiften sker numera digitalt

Som de fles­ta av er redan märkt avis­er­ar vi sedan en tid kvar­tal­savgiften dig­i­talt via mail. Vi inser i efter­hand att infor­ma­tio­nen kring det­ta kunde var­it bät­tre från vår sida och bekla­gar den infor­ma­tions­bris­ten. Nu bör­jar vi dock få ord­ning på mailadresser­na och skulle någon sak­na sin avi för kvar­tal IV så ber vi er maila direkt till styrelsen så lös­er vi det. För att ytterli­gare påskyn­da övergån­gen från pap­pers­fak­tu­ra till mail-fak­tu­ra beslu­tade styrelsen att införa en avgift för pap­pers­fak­tu­ra om 49 kr per faktura.

Pro­jekt Poolhuset

Arbetet för att kom­ma vidare i pool­hus­frå­gan fort­sät­ter. Som styrelsen tidi­gare näm­nt sik­tar vi på ett tred­je och sista medlemsmöte innan vi genom­för en omröst­ning på, san­no­likt, en extra stäm­ma. Syftet med ett tred­je medlemsmöte är att tydli­gare pre­sen­tera och diskutera alter­na­tivet där Kvarters­går­den repar­eras för att kun­na vid­mak­thål­las ytterli­gare 5–10 år. Samt i övrigt ge plats för ytterli­gare frå­gor och tankar från medlemmarna.

Styrelsen tog i decem­ber ett förs­ta steg när det gäller bedömn­ing av vid­mak­thål­lande-alter­na­tivet då vi till­sam­mans med delar av Poolkom­mit­tén gick syn i Kvarters­går­den för att bedö­ma vad som skulle behö­va åtgär­das och vad man kan leva vidare med under den näm­n­da peri­o­den. Målet är att kvarters­går­den under peri­o­den ska uppl­evas ha en god­tag­bar hygien­isk och säk­er­hetsmäs­sig stan­dard samt god­tag­bar trivsel­nivå. Nu åter­står att när­mare utre­da och kost­nads­bedö­ma möjli­ga åtgärder.

Har ni tankar och syn­punk­ter kring Kvarters­går­den och dess framtid, skic­ka in dem till styrelsen via hemsidan.

Bil­trafik och trafikplanering

Arbetet med mål­ning av P‑rutor i Östra back­en samt viss övrig sym­bol­mål­ning på asfalt­sy­tor är nu slut­fört lik­som upp­sät­tandet av skyl­tar med tex­ten Förhyr­da platser i näm­nd backe. Där finns allt­så nu fem nya fräscha platser att använ­da för er boende och era gäster. Styrelsen ser gär­na att ni boende hellre tar dessa i bruk istäl­let för att det blir ”vild” park­er­ing på gatorna.

Bollpla­nen

Styrelsen har på förslag från Ten­niskom­mit­tén beslu­tat att stän­ga av bollpla­nen under vin­tern. Det­ta för att und­vi­ka skador på banans beläggning.

Laddning av elbi­lar i radgaragen?

Vi har nu genom­fört det plan­er­ade mötet med garagekom­mit­tén och planer­ar nu för ett medlemsmöte i sek­tion II tors­da­gen den 1 feb­ru­ari kl 19.30 (Särskild kallels kom­mer) för att pre­sen­tera upplägg, kost­nad­er och öpp­na för frå­gor och tankar kring elbil­sladdning i radgara­gen innan omröst­ning. Mål­sät­tnin­gen här är att kun­na genom­föra en omröst­ning i sam­band med vår Årsstäm­ma i slutet av mars 2024.

Inga gra­nar i komposten

Bara en liten påmin­nelse från Styrelsen och Ytter­vård­skom­mit­tén. Alla boende har ans­var för att ta hand om och bort­forsla sin egen jul­gran. Dessa får allt­så inte läg­gas i Sam­fäl­lighetens kom­post. Nac­ka kom­mun genom­för jul­gransin­sam­ling för er som inte vill åka till Åter­vin­ningssta­tio­nen själ­va. Se länk. Jul­gransin­sam­ling | Nac­ka kommun

Gun­ne­bostängslet lagat

Sam­fäl­ligheten har ett Gun­ne­bostängsel som omringar våra rad­hus. Dessa utgör i förs­ta hand fall­sky­dd för barn som vis­tas inom vårt område. Generellt sett är stängslet i förhål­lan­de­vis bra skick, men på sina ställen har det fun­nits genom­rostade och skadade stol­par samt nät som loss­nat. Som ett förs­ta steg är nu skadade och sak­nade stol­par ersat­ta och nätkom­plet­ter­ing gjord. Under våren plan­eras för bät­tringsmål­ning m m för stol­par som endast har ytskador.

För­valt­ningskom­mit­té (Påmin­nelse)

Som några av er kanske minns från Stäm­man hade det bl a inkom­mit en motion om att Sam­fäl­ligheten skulle ta in en teknisk för­valtare som stöd. Frå­gan om teknisk för­valtare har från tid till annan lyfts i tidi­gare styrelser, men man har hit­tills valt att avstå. Styrelsen föres­log som alter­na­tiv att ska­pa en För­valt­ningskom­mit­té där medlem­mar med spe­cialkom­pe­tens kring mark och byg­gnad kan ingå och stäl­la sin kun­skap till styrelsens för­fo­gande. Det skulle kun­na vara en möj­lighet att bidra till Sam­fäl­lighets­förenin­gen utan att behö­va delta i ett styrelsear­bete, som mån­ga kan uppl­e­va betungande.

Hit­tills har det inte var­it någon tokrus­ning till det­ta upp­drag, men Gun­nar Bringel har som förs­ta boende anslu­tit och med­verkade bl a vid Rör­analys besök hos oss.

Styrelsen välkom­nar härmed igen boende som har – jäm­fört med mån­ga av oss andra – utökad kun­skap inom mark och byg­gnad att höra av sig till styrelsen och kanske därmed bli en av medlem­mar­na i vår nyli­gen påbör­jade Förvaltningskommitté.

Styrelsen         

Läs mer

Snöröjning på gång

Av: Styrelsen, november 30, 2023

Hejsan Alla på Hen­riks­borg. I mor­gon den 1/12 kom­mer snörö­jar­na Med sin sto­ra plog. Se till att inga bilar står ivä­gen, så vi får plo­gat ordentligt 

Läs mer

Kvartersgården – Styrelsens inriktning 2023-11-08

Av: Styrelsen, november 8, 2023

Först och främst återi­gen ett tack till er alla som del­tog vid mötet kring kvarters­går­den. Det blev ett bra tillfälle att ven­til­era åsik­ter och få fram syn­punk­ter som förde pro­jek­tet ytterli­gare framåt, vilket ock­så var det­ta mötes syfte utöver att pre­sen­tera förslaget till nybyg­gna­tion av Kvartersgård.

Vi bekla­gar att det tag­it lite tid att återkom­ma i den­na frå­ga men det är mån­ga analyser, övervä­gan­den och bedömningar som behöver göras.

Vi har nu ock­så bytt ut några av doku­menten på hem­si­dan mot nya upp­dat­er­ade, dessa är bila­ga E, G och H, samt ock­så lagt ut min­nesan­teck­ningar­na från medlemsmötet den 3 okto­ber. Se under fliken “Doku­ment”.

Styrelsen med­de­lar här sitt förslag till fort­satt rik­t­ning i Kvarters­gårds­frå­gan både vad gäller förslag, process och finan­sier­ing. Vi ber alla medlem­mar att fun­dera på det­ta förslag och ni är välkom­na att kom­ma med syn­punk­ter och tankar via styrelsens mailadress på hem­si­dan. Som ni ser under rubriken process fun­der­ar vi ock­så kring ett ytterli­gare slut­ligt medlemsmöte före stäm­mans beslut.

Styrelsens tolkn­ing av vad som framkom­mit under de båda medlemsmöte­na, i feb­ru­ari och okto­ber, är att det synes finnas en majoritet för en nybyg­gna­tion eller ren­over­ing i när­tid. Men att det finns en stor grupp som inte vill genom­föra en nybyg­gnad eller ren­over­ing i när­tid samt några som vill avveck­la Kvarters­går­den eller poold­e­len helt.

Utifrån de diskus­sion­er som före­var­it på de båda medlemsmöte­na kring Kvarters­går­den kan allt­så föl­jande fyra alter­na­tiv ans­es finnas.

 1. Nybyg­gnad.
 2. Ren­over­ing till nybyggnadsstandard.
 3. Vid­mak­thål­lande reparationer.
 4. Avveck­ling.

Styrelsens bedömn­ing är att det av dessa fyra alter­na­tiv egentli­gen är två alter­na­tiv som är huvu­dal­ter­na­tiv­en. Alter­na­tiv 1 och 3. Utmaningar­na med övri­ga alter­na­tiv beskrivs nedan.

Alternativ 4 – avveckling

I Sam­fäl­lighetens anläg­gn­ings­beslut anges föl­jande rörande vår kvarters­gård. ”Gemensam­hets­anläggningen utförs på Sick­laön 37:10 samt 353:1 – 353:83 (…) och avs­er Kvarters­gård med motion­srum, omk­läd­ningsrum, bas­tu, duschar, bad­pool samt solgård.”

Styrelsen kon­stat­er­ar inled­ningsvis att det i den lags­tift­ning som regler­ar gemensamhets­anläggningar, Anläg­gn­ingsla­gen (1973:1149), anges att ”huvud­principen är att ett beslut som har med­de­lats vid en anläg­gn­ings­för­rät­tning gäller för framti­den”. Det­ta för att säk­er­stäl­la de enskil­da fastighet­sä­gar­nas intresse av tryg­ghet mot att bestående rätts­förhål­lan­den rub­bas. Lite fören­klat uttryckt; har man köpt en fastighet i en Sam­fäl­lighet som har till­gång till t ex en bad­pool, ska inte bad­poolen kun­na avveck­las hur som helst utan den ska finnas där för all framtid.

Det finns dock möj­ligheter till ny för­rät­tning och därmed ändrat anläg­gn­ings­beslut. Det­ta anti­n­gen genom att ändrade förhål­lan­den som väsentligt inverkar på frå­gan har inträtt eller att i annat fall ett klart behov av omprövn­ing har framkommit.

De ändrade förhål­lan­de­na kan t ex utgöras av nya anspråk som delä­gar­na ställer på anläg­gnin­gen för att kun­na till­go­dogöra sig ny teknik som inte kunde förut­ses när gemen­samhet­san­läg­gnin­gen inrät­tades. Ett bra exem­pel på det­ta är frå­gan om elbil­sladdning. Ett behov som inte kunde förut­ses i slutet av 1970-talet när vårt område pro­jek­ter­ades och byggdes. 

Likaså har det ansetts att det inte finns skäl att vägra en ny prövn­ing när samtli­ga fastighet­sä­gare är ense om att anläg­gnin­gen bör läg­gas ned eller över­hu­vud­taget inte kom­ma till utförande.

Styrelsens bedömn­ing är att argu­mentet kring oförutsedd teknikutveck­ling gäl­lande pool­huset inte kan åberopas för att motivera en avveck­ling av det­sam­ma. Inte heller bedömer styrelsen att det bland medlem­mar­na skulle finnas en full­ständig eller åtmin­stone myck­et stor upp­slut­ning kring avveck­ling av poold­e­len i Kvartersgården.

Styrelsens bedömn­ing blir mot den­na bak­grund att det syn­nerli­gen osäk­ert om Sam­fäl­ligheten i till­räck­lig omfat­tning kan motivera ett förslag om avveck­ling av hela eller delar av Kvarters­går­den på de grun­der som ovan näm­nts. Stor risk finns allt­så att Lant­mä­teri­et avs­lår en begäran om omförrättning.

Alternativ 2 – Renovering till nybyggnadsstandard

Det huvud­sak­li­ga argu­mentet för att inte föres­lå ren­over­ing till nybyg­gnads­stan­dard som ett alter­na­tiv är att pris­skill­naden mel­lan en helt ny och en ren­over­ad kvarters­gård är förhål­lan­de­vis liten. Kost­naden för en ren­over­ad kvarters­gård bedöms till 9,6 Mkr (Ett nybygge 13,4 Mkr). Enligt de upp­dat­er­ade kalkyler­na är skill­naden därmed 3,8 Mkr. Skill­naden per medlem är c:a 55 000 kr i engångskostnad.

En ren­over­ing med­för ock­så risker, då man inte rik­tigt vet vilket skick vis­sa byg­gnads­de­lar är i för­rän man bör­jat demon­tera dem. Vidare med­för en föres­la­gen ren­over­ing små möj­ligheter till till­gäng­lighet­san­pass­ning och förän­dring av plan­lös­ning i övrigt. Svårigheter upp­står ock­så när det gäller att för­bät­tra kvarters­går­dens energipre­stan­da, samt de utökade krav på ven­ti­la­tion som ställs. Till sist bedöms livs­läng­den på ett ren­over­at hus vara kortare jäm­fört med ett helt nybyg­gt (WE-Group näm­n­er en teknisk livs­längd 0m 15 år i sin renoveringsrapport).

Kvarvarande alternativ

Enligt styrelsen mening kvarstår då två alter­na­tiv att ta ställ­ning till för en stämma.

Alternativ 1 – Nybyggnad

Nybyg­gnad av Kvarters­gård enligt det nybyg­gnads­förslag från AAJ arkitek­ter som före­drogs den 3:e okto­ber, med upp­dat­er­ad ekonomisk kalkyl. Kost­nads­bedömnin­gen pekar mot en kost­nad om 13,4 Mkr. Finan­sier­ing föres­lås ske genom att var­je medlem uttax­eras ett engångs­be­lopp i stor­lek­sor­d­nin­gen 200 000 kr inkl moms. San­no­likt någon gång under 2024.

En risk här är att Sam­fäl­ligheten drar på sig en del kost­nad­er (styrelsen återkom­mer med en upp­skat­tning av dessa, kost­nader­na är dock en delmängd av de 13,4 Mkr som är upp­taget i nybyg­gnad­skalkylen) för att söka byg­glov, vidareutveck­la pro­jek­tet och ta fram ett förfrågnings­underlag (beslut vid Stäm­ma I). Skulle stäm­ma II inte vil­ja anta något av anbu­den från byggen­tre­prenör­erna kan det beskriv­na arbetet vara onödigt lik­som kost­nader­na som uppstått.

Alternativ 3 – Vidmakthållande reparationer

Repa­ra­tion och därmed vid­mak­thål­lande av nuvarande Kvarters­gård med en mål­bild om 5 – 10 års för­längd livs­längd från i dag. Syftet med det­ta förslag är att avvak­ta en försäljn­ingsin­täkt avseende mark i Södra slän­ten (se vidare under finan­sier­ing) som ska finan­siera en nybyg­gnad av kvarters­gård. Målet är att kvarters­går­den under peri­o­den ska uppl­evas ha en god­tag­bar hygien­isk och säk­er­hetsmäs­sig stan­dard samt god­tag­bar trivsel­nivå. Det­ta upp­nås genom smärre och endast helt nöd­vändi­ga ren­over­ingsin­satser. Det­ta förslag är inte färdigutrett vad gäller bedöm­da kost­nad­er – här får styrelsen återkom­ma — men bör inte över­sti­ga 1 Mkr (c:a 15 000 kr/medlem inkl moms som engångs­be­lopp). Uttax­eras under 2024.

Även med det­ta förslag finns risker. En risk är att Kvarters­går­den och då speci­fikt poold­e­len inte håller den tänk­ta livs­läng­den och då risker­ar repa­ra­tions­be­lop­pet i någon mån att vara bortkas­tade medel.

En annan risk är att en mark­försäljn­ing inte blir av. Detalj­planer­ar­betet blir ytterli­gare förskjutet eller justeras på ett sådant sätt att vår mark inte blir säljbar. Det kan ock­så vara så att medlem­mar­na i Sam­fäl­ligheten rös­tar mot ett förslag om över­lå­telse av mark. Enligt Lag (1973:1150) om för­valt­ning av sam­fäl­ligheter, § 51 krävs 2/3‑dels majoritet för att bifal­la ett förslag om över­lå­telse av fast egen­dom. Slut­li­gen bör näm­nas att Sam­fäl­lighetens med­verkan i en detalj­plane­process ock­så är förknip­pat med kost­nad­er innan en eventuell försäljn­ing kan kom­ma att realiseras.

Process

 1. Medlemsmöte (prel.) kring styrelsens under­håll­s­plan samt slut­diskus­sion gäl­lande försla­gen kring kvartersgården.
 2. Beslut på stäm­ma I om vilket alter­na­tiv som ska väl­jas för fort­satt inrik­t­ning. Beslut fat­tas om att avsät­ta resurs­er i bud­get i enlighet med det förslag till inrik­t­ning som väljs.

Om alter­na­tiv 1, Nybyg­gnad, bifall­es som inrik­t­ning påbör­jas arbetet med upphan­dling av pro­jek­tledare, byg­glov samt fram­ta­gande och uts­kick av för­frågn­ing­sun­der­lag till entre­prenör­er m m. För det­ta arbete kom­mer även att krä­vas ett stäm­mobeslut om en delut­tax­ering av total­be­lop­pet av medlem­mar­na. En min­dre ref­er­ens­grupp bland medlem­mar­na bör utses som stöd och bollplank för pro­jek­tledaren och styrelsen.

Styrelsen bered­er därefter anbu­den och föreläg­ger stäm­ma II förslag till anbudsantagande.

Om alter­na­tiv 3, Vid­mak­thål­lande repa­ra­tioner, rös­tas fram ans­es det som ett beslut och då påbör­jas för­bere­delser­na för ren­over­ing så snart som möjligt. Ett uttax­erings­beslut fat­tas av stäm­man för ändamålet. Ytterli­gare stäm­mobeslut därefter san­no­likt ej nödvändiga.

 • Om alter­na­tiv 1, Nybyg­gnad, har rös­tats fram krävs en Stäm­ma II som beslu­tar att anta eller förkas­ta anbud. Det­ta är i skarpt läge – ett bifalls­beslut binder Sam­fäl­ligheten till att genom­föra förslaget. Stäm­ma II beslu­tar om uttax­ering av resterande erforderli­ga medel för genom­föran­det. Om Stäm­ma II i det läget av någon anled­ning beslu­tar att inte anta något anbud med­för det en omstart i hela kvartersgårdsprocessen.
 • Styrelsen teck­nar avtal med den vin­nande entreprenören

Finansiering

Finan­sier­ing av de oli­ka försla­gen föres­lås ske genom en extra uttax­ering av avgift från medlem­mar­na. Styrelsens bedömn­ing är att det­ta är förde­lak­ti­gast för såväl den enskilde medlem­men som Sam­fäl­ligheten. Det­ta är fram­för allt kop­plat till moms­frå­gan, där en utgift för förenin­gen som inte är moms­be­lagd innebär en extra kost­nad. Rän­ta och amor­ter­ing är inte moms­be­lag­da men Sam­fäl­lighets­förenin­gen är skyldiga att alltid läg­ga moms på den avgift som uttax­eras av medlemmarna.

Exem­pel: Sam­fäl­ligheten har rän­tor om 400 000 kr samt en amor­ter­ing om 600 000 kr på ett år. Dessa utgifter (i det­ta exem­pel 1 000 000 kr) utgör en del av bud­geten som Sam­fäl­ligheten täck­er genom uttax­ering av avgift från medlem­mar­na. Efter­som vi är mom­sp­lik­ti­ga är vi skyldiga att läg­ga på 25 % moms på dessa utgifter, vilket i det­ta exem­pel innebär 250 000 kr på vår uttax­ering från medlem­mar­na. Då vi inte har någon motsvarande moms att lyf­ta så blir det­ta en utgift för Sam­fäl­ligheten och en intäkt för statskassan.

Hade vi istäl­let köpt något moms­be­lagt för motsvarande belopp; byg­g­ma­teriel, trädgård­stjän­ster etc så hade vi fått till­ba­ka 250 000 kr, då vi inte behöver beta­la mom­sen på materie­len eller tjänsterna.

Vidare är det styrelsens bedömn­ing att det är av vikt att hål­la en låg avgift i Sam­fäl­ligheten då den är prispåverkande vid en försäljn­ing. Sam­tidigt behöver Sam­fäl­ligheten bli bät­tre på att fondera medel för framti­da behov än vad vi gör f n. En eventuell avgift­shöjn­ing bör snarare gå till fonder­ing inför finan­sier­ing av övri­ga nöd­vändi­ga åtgärder enligt underhållsplan.

När det gäller diskus­sio­nen om att eventuell försäljn­ing av tomt­mark i södra slän­ten skulle kun­na finan­siera nybyg­gnaden av Kvarters­går­den har styrelsen haft dia­log med Nac­ka samhälls­byg­gnad. Bedömnin­gen är att den­na möj­lighet kvarstår, men den är förknip­pad med viss tidsmäs­sig osäk­er­het. Detalj­plan­ear­betet pågår men en möjlig försäljn­ing av mark från Sam­fäl­ligheten bedöms lig­ga i häradet 5–10 år bort i tiden. Se även de angiv­na risker­na under förslag 3.

Frå­gor, tankar och syn­punk­ter? Maila via styrelsens kon­tak­tuppgifter på Sam­fäl­lighetens sida. Styrelsen återkom­mer, som sagt, med de sak­nade kostnadsbedömningarna.

Styrelsen

Läs mer

Städdag den 22 oktober med start kl 09.30

Av: Styrelsen, oktober 16, 2023

Höstens städdag blir den 22 okto­ber. Kl 09.30 sam­las vi för genomgång vid poolhuset.

Yttervården/Gunilla

Läs mer

Styrelsens Nyhetsbrev nr 6 2023

Av: Styrelsen, oktober 10, 2023

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 6/2023

Hej Alla boende på Hen­riks­borg. Ja, då tog vi ett raskt kliv från som­mar till vin­ter. I morse var det frost på bil­tak­en på Väs­tras övre park­er­ing och för någon vec­ka sedan satt man på tomten och gas­sade i sensommarsolen.

F ö ett stort tack till alla för myck­et god upp­slut­ning vid medlemsmötet rörande Kvarters­går­den för en vec­ka sedan. Ett 60-tal hushåll hade hör­sam­mat kallelsen. Vi återkom­mer i frågan.

Det­ta Nyhets­brev läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Den årli­ga spol­nin­gen av dagvattenbrunnarna

Måndag den 16/10 med start kl 07.30 spo­las dag­vat­ten­brun­nar­na som finns på lite oli­ka platser i gång- och väg­banor inom området. Det­ta som en del av vårt kon­troll­pro­gram för dag­vat­ten­led­ningar­na. Park­era inte inne i området den­na dag – ja det gör vi ju aldrig egentli­gen — men särskilt vik­tigt att inte avvi­ka mot trivsel­re­gler­na den­na dag.  Tänk ock­så på att gångvä­gar­na kan vara block­er­ade för trafik under peri­oder när spol­ning sker.

Från styrelsen

Pro­jekt Poolhuset

Från styrelsens sida upplevde vi att mötet kring Kvarters­går­den blev bra. Mån­ga tog tillfäl­let i akt att stäl­la frå­gor och mån­ga förde fram alter­na­ti­va förslag både rörande kvarters­går­den och den demokratiska processen. Styrelsens upp­fat­tning var vidare att vi kunde gestal­ta en tänkt nybyg­gnad på ett bra sätt. Vi bekla­gar dock att kalkylen för nybygget i ett väldigt sent skede fick rev­ideras och att vis­sa kost­nad­er fort­farande måste utredas, t ex kring rivn­ing. Vi kom­mer inom kort att sät­ta upp aff­is­ch­er­na rörande nybyg­gnaden i pingis­rum­met, så kan var och en i lugn och ro tit­ta på förslaget.

Vi genom­förde ock­så en provom­röst­ning kring Kvarters­går­dens framtid.

JA = Ren­over­ing enligt WE-Groups förslag (i stort) eller nybyg­gnad påbör­jas i när­tid (2024 – 2025) och

NEJ = Ren­over­ing enligt WE-Groups förslag (i stort) eller nybyg­gnad ska inte genom­föras eller åtmin­stone inte påbör­jas i när­tid (2024 – 2025).

30 medlem­mar rös­tade för JA-alter­na­tivet och 18 för NEJ-alternativet.

Omröst­nin­gen genom­fördes för att vägle­da styrelsen i det fort­sat­ta arbetet och är inte på något sätt bin­dande för Sam­fäl­ligheten. Det krävs en regelmäs­sigt utlyst stäm­ma för en bin­dande omröstning.

Vi kom­mer att diskutera fort­satt process på kom­mande styrelsemöte och återkom­mer såk­lart i frå­gan. Har ni tankar och syn­punk­ter, skic­ka in dem till styrelsen via hemsidan.

Bollpla­nen

Ten­nis­banan är nu, som tidi­gare näm­nts, förtjän­st­fullt omlagd genom Ten­niskom­mit­téns för­sorg. Just nu försök­er man lösa frå­gan om bas­ketko­r­gar på ”Nor­ra plan­hal­van” på ett bra sätt.

Bil­trafik och trafikplanering

Styrelsen beslu­tade att måla fem park­er­ingsru­tor i Östra upp­farten. Mål­nin­gen gick inte helt att slut­föra på en gång då det stod bilar i vägen… Slut­föran­det av det arbetet, som inklud­er­ar skyl­tar som anger att park­er­ingsru­tor­na är förhyr­da, motsvarande dem som redan finns i området, har dessvärre drag­it ut på tiden rejält lik­som även en del kom­plet­terande mål­ningsar­beten. Men det är på gång.

Vi har även tag­it kon­takt med en trafikkon­sult, det­ta för att få stöd i att se över skylt­nin­gen i området, både vad gäller park­er­ing och trafikflöden.

IP Onlys grävningar

Styrelsen har nu bedömt att vi inom kort kan avs­lu­ta grä­var­betet som IP-Only genom sin entre­prenör genom­fört. Den sista frå­gan som åter­står är bort­ta­gan­det av asfaltsstänk som garagein­nehavar­na längs Väs­tra 9 — 18 fått i sam­band med NCC:s asfal­ter­ing. Den enklaste lös­nin­gen var att själv ta bort stänken med hjälp av en asfalt­slösande spray från Bil­tema och en grön scrub­bi. Jag ställer ut min flas­ka bred­vid min entré­trap­pa så kan den som vill låna den och sedan stäl­la till­ba­ka den.

Laddning av elbi­lar i radgaragen

Även den­na frå­ga är under bered­ning inför ett tänkt medlemsmöte, främst rik­tat till Sek­tion II. Bered­nin­gen sker i dia­log med Garagekom­mit­tén. Vi återkom­mer i frå­gan. Beslut om ja eller nej till laddningsmöj­lighet för elbi­lar i radgara­gen kom­mer att under­stäl­las en stäm­ma (Sek­tion II)

Städda­gen

Styrelsen påmin­ner om höstens städdag den 22 okto­ber. Se särskild kallelse för tider och anvisningar.

Styrelsen         

Läs mer

Påminnelse möte om Poolhuset 3/10 kl 19.00

Av: Styrelsen, oktober 1, 2023

VÄNLIG

P Å M I N N E L S E !

Kvartersgården/Poolhuset Renovering/Nybygge?

Kallelse till Medlemsmöte för de boende på Henriksborg.

Tis­da­gen den 3 okto­ber kl 19.00 på Elite Hotell Mari­na Tower

Som mån­ga vet står Sam­fäl­ligheten inför en stor ren­over­ing och invester­ing, san­no­likt den störs­ta sedan nybyg­gna­tio­nen. Det är vik­tigt att alla som bor i området är med i processen om vil­ka alter­na­tiv som finns, kost­nader­na och konsekvenserna.

På medlemsmötet kom­mer alter­na­tiv för ren­over­ing respek­tive nybygge diskuteras lik­som ekonomiska kalkyler att pre­sen­teras. Då kan man uttryc­ka sin åsikt, stäl­la frå­gor och diskutera. Ett formellt och bin­dande beslut i pool­hus­frå­gan kom­mer att tas på en stäm­ma i ett senare skede.

Välkom­na till ett medlemsmöte om kvartersgården/poolhuset!

Kort bak­grund finns på baksidan!

Bak­grund och nuläge

Pool­huset har på senare tid upplevts som rejält slitet både gäl­lande ytskikt men även gäl­lande pooltekniken som ven­ti­la­tion och vat­ten­ren­ing. Det är i sig inte kon­stigt då det nu var­it i drift i när­mare 45 år med endast par­tiel­la renoveringsinsatser.

Mot den­na bak­grund beslu­tade styrelsen att star­ta ett pro­jekt för att – inled­ningsvis — kartläg­ga pool­husets nuvarande sta­tus och ta fram en ren­over­ingskalkyl. Till pro­jek­tledare utsågs Ragna Berlin, boende i Väs­tra 38, med bak­grund som Civilingenjör/arkitekt. Pro­jek­tet bekräf­tade de näm­n­da upplev­da prob­le­men i pool­huset. Ven­ti­la­tio­nen bedömdes som under­målig och likaså vat­ten­flö­de­na i poolen. Vid kartläg­gnin­gen upp­täck­tes även svart­mögel i takkon­struk­tio­nen samt en del andra brister.

Rap­porten och kalkylen pre­sen­ter­ades på ett förs­ta medlemsmöte i pool­hus­frå­gan den 23 feb­ru­ari 2023, med ett 25 tal boende rep­re­sen­ter­ade. Efter en omfat­tande och bra diskus­sion myn­nade mötet ut i ett önskemål om en kalkyl även för rivn­ing av befintligt pool­hus och nybyg­gnad av det­sam­ma. Den­na frå­ga togs seder­mera upp på Fören­ingsstäm­man i mars som beslu­tade att en sådan kalkyl till­sam­mans med skiss­er på ett möjligt pool­hus skulle inhämtas.

Kalkyl, skiss­er och ekonomisk bedömn­ing finns nu till­gäng­li­ga på Sam­fäl­lighetens hem­si­da (Henriksborg.se) under doku­ment­fliken (se de doku­ment som inleds med ”Pool­huset”) https://henriksborg.se/dokument/ . Det är bra om ni tar del av dem inför medlemsmötet den 3 oktober.

Styrelsens bedömn­ing

Styrelsen föror­dar ett nybygge av Kvartersgård/Poolhus.

Formellt sett finns ett anläg­gn­ings­beslut som anger att Sam­fäl­ligheten ska för­val­ta en Kvarters­gård som bl a innehåller en bad­pool (som det uttrycks i anläg­gn­ings­beslutet). Styrelsen anser sig i huvud­sak vara för­valtare av anläggningsbeslutet.

Styrelsens upplevelse är vidare att pool­huset är en del av områdets kärn­värde, något som förknip­pas med våra rad­hus och är en omistlig del av vårt område. Det är kort sagt svårt att tän­ka sig Hen­riks­borg utan ett poolhus.

Styrelsen föror­dar nybygge före ren­over­ing dock i stort inom sam­ma stor­leksmäs­si­ga ram. Enligt de fram­tagna kalkyler­na är en nybyg­gnad c:a 2 — 3 MSEK dyrare än en ren­over­ing. Det­ta bedöms vara en rim­lig merkost­nad för att kun­na få ett helt nytt pool­hus, som har en län­gre livs­längd än ett ren­over­at. Ett nybygge ger ock­så möj­lighet till lägre driftkost­nad­er genom bät­tre iso­ler­ing och möjlig­gör en bät­tre planering.

Vid en ren­over­ing ökar ock­så risken för nya oförutsed­da kost­nad­er inte minst gäller det hus som per­ma­nent utsatts för en fuk­tig miljö interiört.

Styrelsen

Läs mer

Dagvattentunneln, Östbergatunneln

Av: Styrelsen, september 21, 2023

Lite kort och snabb infor­ma­tion kring Dag­vat­ten­tun­neln, Nya Östbergatunneln. 

Sprängningar­na och bor­rningar­na har nu läm­nat vårt område och tun­nelar­be­tar­na drar vidare, men störningar kan fort­farande upp­kom­ma. Förhopp­n­ingsvis är det värs­ta över. Den­na vec­ka har man ock­så påbör­jat ett rivn­ingsar­bete i vat­tnet (delvis ock­så på land) som en del i arbetet med utlopp­sled­ningar­na från ren­ingsver­ket. Det innebär att man kom­mer att såga, vajer­så­ga och knac­ka betong. Arbetet ska pågå i 4 veck­or. Knack­nin­gen kan kom­ma att låta en del, men förhopp­nin­gen är att det inte ska med­föra några störningar för oss boende, efter­som vi bor en bit ifrån men ljud beter sig inte alltid som beräknat.

Läs mer

Kvartersgården/Poolhuset Renovering/Nybygge?

Av: Styrelsen, september 10, 2023

Kallelse till Medlemsmöte för de boende på Hen­riks­borg.
Tis­da­gen den 3 okto­ber kl 19.00 på Elite Hotell Mari­na Tower 

Som mån­ga vet står Sam­fäl­ligheten inför en stor ren­over­ing och invester­ing, san­no­likt den störs­ta sedan nybyg­gna­tio­nen. Det är vik­tigt att alla som bor i området är med i processen om vil­ka alter­na­tiv som finns, kost­nader­na och konsekvenserna. 

På medlemsmötet kom­mer alter­na­tiv för ren­over­ing respek­tive nybygge diskuteras lik­som ekonomiska kalkyler att pre­sen­teras. Då kan man uttryc­ka sin åsikt, stäl­la frå­gor och diskutera. Ett formellt och bin­dande beslut i pool­hus­frå­gan kom­mer att tas på en stäm­ma i ett senare skede. 

Välkom­na till ett medlemsmöte om kvartersgården/poolhuset! 


Bak­grund och nuläge

Pool­huset har på senare tid upplevts som rejält slitet både gäl­lande ytskikt men även gäl­lande pooltekniken som ven­ti­la­tion och vat­ten­ren­ing. Det är i sig inte kon­stigt då det nu var­it i drift i när­mare 45 år med endast par­tiel­la renoveringsinsatser.

Mot den­na bak­grund beslu­tade styrelsen att star­ta ett pro­jekt för att – inled­ningsvis — kartläg­ga pool­husets nuvarande sta­tus och ta fram en renoverings­kalkyl. Till projekt­ledare utsågs Ragna Berlin, boende i Väs­tra 38, med bak­grund som Civil­ingenjör/arkitekt. Pro­jek­tet bekräf­tade de näm­n­da upp­levda prob­le­men i pool­huset. Ven­ti­la­tio­nen bedömdes som under­målig och likaså vatten­flödena i poolen. Vid kart­läggningen upp­täck­tes även svart­mögel i tak­konstruktionen samt en del andra brister.

Rap­porten och kalkylen pre­sen­ter­ades på ett förs­ta medlems­möte i poolhus­frågan den 23 feb­ru­ari 2023, med ett 25 tal boende rep­re­sen­ter­ade. Efter en omfat­tande och bra diskus­sion myn­nade mötet ut i ett önskemål om en kalkyl även för rivn­ing av befintligt pool­hus och nybyg­gnad av det­samma. Den­na frå­ga togs seder­mera upp på Förenings­stämman i mars som beslut­ade att en sådan kalkyl till­sammans med skiss­er på ett möjligt pool­hus skulle inhämtas. 

Kalkyl, skiss­er och ekonomisk bedömn­ing finns nu till­gäng­li­ga på Sam­fäl­lighetens hem­si­da (Henriksborg.se) under doku­ment­fliken (se de doku­ment som inleds med ”Pool­huset”). Det är bra om ni tar del av dem inför medlemsmötet den 3 oktober. 

Styrelsens bedömn­ing

Styrelsen föror­dar ett nybygge av Kvartersgård/Poolhus. 

Formellt sett finns ett anläg­gn­ings­beslut som anger att Sam­fäl­ligheten ska för­val­ta en Kvarters­gård som bl a innehåller en bad­pool (som det uttrycks i anläg­gn­ings­beslutet). Styrelsen anser sig i huvud­sak vara för­valtare av anläggningsbeslutet.

Styrelsens upplevelse är vidare att pool­huset är en del av områdets kärn­värde, något som förknip­pas med våra rad­hus och är en omistlig del av vårt område. Det är kort sagt svårt att tän­ka sig Hen­riks­borg utan ett poolhus.

Styrelsen föror­dar nybygge före ren­over­ing dock i stort inom sam­ma stor­leksmäs­si­ga ram. Enligt de fram­tagna kalkyler­na är en nybyg­gnad c:a 2 — 3 MSEK dyrare än en ren­over­ing. Det­ta bedöms vara en rim­lig merkost­nad för att kun­na få ett helt nytt pool­hus, som har en län­gre livs­längd än ett ren­over­at. Ett nybygge ger ock­så möj­lighet till lägre driftkost­nad­er genom bät­tre iso­ler­ing och möjlig­gör en bät­tre planering.

Vid en ren­over­ing ökar ock­så risken för nya oförutsed­da kost­nad­er inte minst gäller det hus som per­ma­nent utsatts för en fuk­tig miljö interiört.

Styrelsen

Läs mer

Samfällighetens Nyhetsbrev nr 5/2023

Av: Styrelsen, augusti 25, 2023

Nyhets­brev från styrelsen 5/2023

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. Nu är som­maren för 2023 över­stökad. Den får väl ans­es ha var­it en tra­di­tionell sven­sk som­mar, med sed­van­lig bland­ning av sol, regn och mul­na dagar. Den förut­spåd­da var­ma och tor­ra som­maren lyste på total­en med sin frånvaro. 

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från styrelsen

Pro­jekt Poolhuset

Vår arkitekt är nu i stort färdig med den s k förslagshan­dlin­gen, d v s en mer detal­jer­ad kalkyl för ett nybyg­gt Pool­hus, enligt upp­drag och med de under­kon­sul­ter som krävts. Vi kallar mot den bak­grun­den till Stor­möte kring Pool­hus­pro­jek­tet. En sep­a­rat kallelse med under­lag kom­mer inom kort. Redan nu kan dock näm­nas att vi kom­mer att ha mötet på Elite Mari­na Tow­er Hotel tis­da­gen den 3 okto­ber kl 19.00.

Vi vill verk­li­gen att så mån­ga som möjligt kom­mer och gör sin röst hörd. Det är vik­tigt att alla som bor i området är med i processen om vil­ka alter­na­tiv som finns, kost­nader­na och kon­sekvenser­na. Vik­tigt att näm­na är ock­så att ett beslut kring Pool­huset (som senare skall fat­tas på en stäm­ma) fat­tas med s k enkel majoritet, d v s det räck­er att fler än 50% ställer sig bakom ett förslag för att det ska bli gäl­lande. Ett sådant beslut binder sedan alla boende i Sam­fäl­ligheten att föl­ja beslutet. Därav vårt star­ka önskemål om ett stort delt­a­gande på det­ta möte!

Bollpla­nen

Gläd­jande nog kan nu kon­stat­eras att vi har en fungerande bollplan igen. Styrelsen rik­tar ett rik­tigt stort tack till Ten­niskom­mit­tén som styrt upp den­na ren­over­ing på ett myck­et engager­at sätt.

Bil­trafik och trafikplanering

För att ta ett förs­ta steg till att få bukt med de park­er­ing­sprob­lem som upplevs i området har styrelsen beslu­tat att måla fem park­er­ingsru­tor i Östra upp­farten. Mål­nin­gen gick inte helt att slut­föra på en gång då det stod bilar i vägen… Det­ta är dock på gång nu och likaledes skyl­tar som anger att park­er­ingsru­tor­na är förhyr­da, motsvarande dem som redan finns i området.

Ytor där vi ej vill ha park­er­ing i upp­farten har streck­målats. Park­er­ingsru­tor­na är fria att använ­da för de boende i området och deras besökare på sam­ma sätt som övri­ga P‑rutor i området. Vi hop­pas den­na förstärkn­ing av ”legala” P‑platser ska under­lät­ta park­er­ing för oss boende i området.

Övri­ga åtgärder som påbör­jats är ommål­ning av gång­trafikssym­bol­er i respek­tive inled­ning av genomgångsvä­gen mel­lan Östra och Väs­tra. Just nu är ommål­ningar­na inte så vack­ra men de ska justeras. P‑förbudssymboler ska ock­så målas utan­för de f d sophusen på Östra och Väs­tra samt vid trans­for­ma­torsta­tio­nen mel­lan 66:an och Pool­huset. Näm­nas kan ock­så att övergångsstäl­let i Väs­tra upp­farten har fått uppfräschad målning.

Belysnin­gen i området

Under som­maren har arma­turen bytts i lyk­t­stol­par­na belägna i förbindelselänken Väs­tra-Östra och i Östras för­lägn­ing ner i back­en. Vi övergår för dessa arma­tur­er nu från en kost­sam tra­di­tionell och dyr glöd­lam­pelös­ning till led-belysning. Där­till har två påkör­da och lutande stol­par bytts ut i sin hel­het. Nu ser det snyg­gare ut!

Gäl­lande övrig belysning i området är styrelsens bedömn­ing att avvak­ta med byte till led-belysning. För vis­sa av lamp­type­r­na finns led-belysning fram­ta­gen, men den är ännu myck­et dyr och för andra lamp­typer sak­nas ännu led-alternativ.

Tele 2:s grävning

Vår asfalt i området bör­jar allt­mer lik­na ett lapp­täcke. Under som­maren har även Tele 2 (f d ComHem) grävt i området med syfte att upp­dat­era sitt nät till fiber mel­lan vår sta­tion i Pool­huset och sitt stom­nät. Allt­så inte fiber till de enskil­da rad­husen. Det­ta är nu genom­fört och asfal­ten är åter­ställd. Tele 2:s nät är en del av vårt anläg­gn­ings­beslut. Vi hop­pas att de som använ­der bred­band från Tele 2 får en för­bät­tring genom den­na uppdatering.

Trivsel­re­gler

Styrelsen har i dia­log med Ytter­vård­skom­mit­tén tag­it fram Trivsel­re­gler för Sam­fäl­ligheten. Dessa kom­mer inom kort att läg­gas ut på hem­si­dan. Vår gemen­samma förhopp­n­ing är att trivsel­re­gler­na ska bli ett ”rättes­nöre” för oss boende samt ock­så tydlig­göra en del ”oskriv­na” regler som finns i Sam­fäl­ligheten. Alla är välkom­na med förslag till ytterli­gare trivsel­ska­pande åtgärder och/eller tips om för­ty­dli­gan­den som kan för­bät­tra doku­mentet och säk­er­stäl­la att det föl­jer med i tiden.

Avveck­ling av tidningskärlen

Styrelsen har tag­it beslut om att avveck­la tid­ningskärlen (de grö­na plas­t­be­hål­lar­na på Östra och Väs­tra sidan). Allt fler avstår numera från pap­per­stid­ning och vi har ock­så insam­lingskärl för bl a tid­ningspap­per på förhål­lan­de­vis nära håll (Hen­riks­dals­ber­get bred­vid köp­cen­tret, Ham­mar­by Sjös­tad vid östra infarten till Dan­viksklip­pan samt i slutet på Sjök­varns­back­en nära Boule och Berså), sam­man­taget är det styrelsens bedömn­ing att det med­för ett min­skat behov av lokal tidningsinsamling.

Trap­por­nas skick

Det noteras att trap­por­nas skick blir allt säm­re. Tidi­gare har aku­ta repa­ra­tioner gjorts på Väs­tras lån­ga trap­pa och nu i som­ras fick Bo West­ling ryc­ka ut och laga den lån­ga trap­pan på Östra. Han kon­stat­er­ade då ock­så att staketet bör­jat luta och att en del av vangsty­ck­e­na (den del av trap­pan mot vilken trapp­ste­gen vilar) är så pass spruck­na att de är svåra att fäs­ta trapp­ste­gen i. Tack för insat­sen Bobo!

T v får vi alla boende hål­la upp­sikt och med­dela styrelsen ev skador på trapporna. 

Styrelsen  

Läs mer

Grävningar i området 

Av: Styrelsen, augusti 4, 2023

Tele 2:s entre­prenör drar igång arbetet med upp­da­ter­ing av sitt nätverk i området på måndag 7 augusti. Deras bedömn­ing är att man kan behö­va grä­va upp på några ställen om det blir stopp i de befintli­ga rör som man avs­er att använ­da sig av. Ev kan trafiken i området behö­va stän­gas av. Det­ta sköts i så fall av entreprenören. 

Tele 2:s nät är en del av Sam­fäl­lighetens Gemen­samhet­san­läg­gn­ing. En gång i tiden byg­gt för TV-mot­tagn­ing och nu använt för bred­band­stjän­ster (hette tidi­gare ComHem).

Styrelsen

Läs mer

Tele2 uppgraderar nät

Av: Styrelsen, juli 29, 2023

Tele2 för­bered­er för en upp­grader­ing av sitt nät i området. Vi har ännu inte fått tid­spla­nen men de har bör­jat med att mark­era med orange på trottoarerna

Läs mer

Bollplanens underlag klart

Av: Styrelsen,

Nu är bollpla­nens under­lag klart. Det som åter­står är att byta ut målen (där vir­ket rut­tnat), laga hål i staketet, laga trasi­ga staket­stol­par OCH sät­ta upp grind/lås, kom­mer troli­gen mit­ten / slutet augusti.

Nu står allt­så banan öppen men det är (som van­ligt) ENDAST tillåtet med boll­spel på bollplan, INGA cyk­lar, spark­cyk­lar, rull­skrid­skor mm, av självk­lar anledning.

Snäl­la pra­ta med era barn om den invester­ing vi nu gjort så hop­pas vi slip­pa både skador pga cyk­lar m.m., klot­ter och hackande med nätstolparna.

Läs mer

Renovering av bollplanen påbörjas

Av: Styrelsen, juni 12, 2023

I dag den 13 juni kom­mer arbete­na med ren­over­ing av bollpla­nen att påbör­jas. Det star­tar med rivn­ing av befintlig asfalt­splat­ta inklu­sive Plexi Pave-under­laget. Rivn­ing och återupp­byg­gnad bedöms ta ett antal veck­or. Som näm­nts tidi­gare är läg­gnin­gen av f f a nytt ytma­te­r­i­al väderkänsligt.

Under hela ren­over­ingspe­ri­o­den kom­mer bollpla­nen att vara avstängd och området låst. San­no­likt kom­mer trans­porter även att ske till och från arbet­som­rådet. Var­na era barn och park­era inte några for­don i vägen för byggtrafiken.

Läs mer

Samfällighetens Nyhetsbrev 4/2023

Av: Styrelsen, maj 21, 2023

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 4/2023

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. Så var det dags för ett nyhets­brev igen. Nu känns det som om som­maren är här på dagar­na men att den avlös­es av något vin­ter­lik­nande sena kväl­lar och nät­ter. Det sägs att den­na som­mar ska bli het och torr. Jag vet inte om det lockar, senaste heta och tor­ra som­maren var väl 2018 då en stor del av vår egen trädgård inklu­sive en Tui­jahäck helt rader­ades ut. Nåväl, just nu grön­skar och prunk­ar det i hela området. Låt oss nju­ta av vår gemen­sam­ma och väl­sköt­ta trädgård.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från styrelsen

Ren­overin­gen av Poolhuset

F n finns inget nytt i den­na frå­ga. Arkitek­ten job­bar på med den s k förslagshan­dlin­gen enligt upp­drag och med de under­kon­sul­ter som krävs. Som näm­n­des i tidi­gare Nyhets­brev plan­eras ytterli­gare stor­möte innan vi går till ett stäm­mobeslut och i Nyhets­brevet näm­n­des ock­så att tid­pla­nen för arkitek­tens upp­drag sträck­er sig över sommaren.

Bollpla­nen – och finan­sier­ing av densamma

Bollpla­nen ska allt­så nu ren­overas. Från entre­prenören har vi fått en grov och pre­lim­inär tid­plan. Det under­stryks att delar av arbetet är myck­et väder­beroende och att där­för tid­pla­nen är än mer pre­lim­inär än vad en tid­plan för ett bygge brukar vara. Rivn­ing av befintlig bollplan inklu­sive asfalt påbör­jas i slutet av maj och i juni ska återupp­byg­gnad ske.

Vi under­stryk­er återi­gen att Stäm­man beslu­tade att kost­naden för ren­over­ing av bollpla­nen (9 000 kr per medlems­fastighet) ska tas ut som ett engångs­be­lopp av medlem­mar­na. Det engång­be­lop­pet tas ut i sam­band med den sed­van­li­ga inbe­tal­nin­gen av kvar­tal­savgift samt pre­lim­inär vat­tenkost­nad för kvar­tal 2 2023 senast den 30 juni.

Gemen­sam syn på vår yttre miljö

Ytter­vård­skom­mit­tén och styrelsen hade vid senaste styrelsemötet gemen­sam syn kring såväl; åter­stäl­lan­det efter IP-Onlys grä­var­beten, hur plat­sen där den nu riv­na Frigge­bo­den ska använ­das samt kring hur ”park­er­ingselän­det” på Östra upp­farten ska hanteras.

Vi kunde då kon­stat­era att en hel del av åter­ställ­ningsar­bete­na från IP-Onlys grä­var­beten nu var gjor­da men att fram­för allt en del plat­tjus­ter­ing åter­står på oli­ka delar av sam­fäl­lighetens områ­den. I och med dessa anmärkningar har vi från Sam­fäl­lighetens sida ännu inte påteck­nat den s k nöjdförklaringen.

Vidare diskuter­ade Ytter­vård­skom­mit­tén och styrelsen hur man skulle kun­na använ­da den yta som frigjorts när den gam­la Frigge­bo­den för­pas­sats till Frigge­bod­skyrkogår­den. Området kring gam­la Frigge­bo­den är i san­ning Sam­fäl­lighetens bakgård, med myck­et bråte, halvhjär­tad kom­post, mängder med större grenar och ett gigan­tiskt ros­tigt sandförråd.

Inled­ningsvis kunde kon­stat­eras att sand­för­rådet används under vin­ter­tid av vår snörö­jare. Det måste allt­så vara kvar, men kan såk­lart snyg­gas till. Vår bedömn­ing var ock­så att Sam­fäl­lighetens s k kom­post inte funger­ar idag samt att vi har fort­satt behov av att kun­na bli av med både sam­fäl­lighetens och enskil­da medlem­mars trädgårdsspill på ett någor­lun­da enkelt sätt. Slut­sat­sen därav är att vi behöver ska­pa en bät­tre lös­ning för kom­post av löv, gräsklipp och min­dre grenar som efter 1–3 år kan använ­das som matjord av Sam­fäl­ligheten och medlem­mar­na. Där­till behövs någon form av fål­la för större grenar i avvak­tan på de årli­ga städda­gar­na, då de ska läg­gas i container.

Den­na ”Trädgård­sav­fall­san­läg­gn­ing” vill vi kom­bin­era med att anläg­ga ytterli­gare två P‑platser. Hela det­ta paket kräver dock både markar­bete och ett bra tänk kring hur vi får till både och på den yta vi har till­gäng­lig. Styrelsens plan är att påbör­ja det­ta arbete 2024. Styrelsen ser gär­na att någon som har kun­skap och intresse för kom­posthanter­ing hör av sig, då vi f n inte bedömer oss ha den kun­skapen inom styrelsen.

Även park­er­ingssi­t­u­a­tio­nen på Östra upp­farten diskuter­ades. Här består prob­lemet i att både boende i vårt eget område och från andra områ­den park­er­ar i back­en trots att det är för­b­ju­den park­er­ing där. I vis­sa fall park­eras det ock­så direkt olämpligt och det skulle t ex kun­na hin­dra Räddningstjän­stens framkom­lighet. Vidare är Ytter­vård­skom­mit­tén och styrelsen överens om att i det längs­ta und­vi­ka park­er­ingsöver­vakn­ing i området fram­för allt för att und­vi­ka tvis­te­hanter­ing kring boende eller bekan­ta till boende som lappats.

Vår gemen­sam­ma bedömn­ing är att anläg­gn­ing av fyra P‑platser (mark­er­ade som förhyr­da enligt vårt befintli­ga sys­tem) på väs­tra sidan av back­en (d v s höger sida när man åker ned i back­en) samt för­ty­dli­gande P‑förbudsskyltning med eventuell tilläg­gstavla bor­de kun­na vara ett förs­ta steg mot en bät­tre ord­ning gäl­lande park­er­ing på Östra upp­farten. ”På köpet” får vi ytterli­gare fyra P‑platser till Sam­fäl­lighetens medlem­mar. Styrelsens bedömn­ing är att en insats enligt ovan är av enklare och inte så kost­nads­dri­vande art och har där­för mål­sät­tnin­gen att påbör­ja den under året.

Vi bjud­er in alla boende som har tankar och idéer kring hur ytan kring gam­la Frigge­bo­den kan använ­das samt hur ni ser på styrelsens plan att anläg­ga P‑platser på Östra upp­farten att höra av sig till styrelsen via hem­si­dan. Välkom­na med era syn­punk­ter och tack till er som tidi­gare hört av er i frågorna!

Belysnin­gen i området

Styrelsen har nu fått in en myck­et för­mån­lig offert rörande utbyte av 15 arma­tur­er i området. Det är endast insat­sen som byts ut, stolpe m m blir kvar. I huvud­sak är de berör­da lyk­t­stol­par­na belägna i förbindelselänken Väs­tra-Östra. Vi övergår för dessa arma­tur­er från en kost­sam tra­di­tionell och dyr glöd­lam­pelös­ning till led-belysning.

För den befintli­ga arma­turen är kost­naden för respek­tive glöd­lam­pa hög och tyvärr har lam­por­na ock­så lätt för att gå sön­der. De är ock­så bety­dligt dyrare i drift än den mod­er­na led-belysnin­gen. Den för­mån­li­ga offer­ten har möjlig­gjorts av Gunil­la Sol­back och Lars Franzén som har kän­ningar i belysnings­bran­schen. Ett stort tack till dem.

Gäl­lande övrig belysning i området är styrelsens bedömn­ing att avvak­ta med byte till led-belysning. För vis­sa av lamp­type­r­na finns led-belysning fram­ta­gen, men den är ännu myck­et dyr och för andra lamp­typer sak­nas ännu led-alternativ.

Övrigt

För­valt­ningskom­mit­té

Som några av er kanske minns från Stäm­man hade det bl a inkom­mit en motion om att Sam­fäl­ligheten skulle ta in en teknisk för­valtare som stöd. Frå­gan om teknisk för­valtare har från tid till annan lyfts i tidi­gare styrelser, men man har hit­tills valt att avstå.

Styrelsen föres­log som alter­na­tiv att ska­pa en För­valt­ningskom­mit­té där medlem­mar med spe­cialkom­pe­tens kring mark och byg­gnad kan ingå och stäl­la sin kun­skap till styrelsens för­fo­gande. Det skulle kun­na vara en möj­lighet att bidra till Sam­fäl­lighets­förenin­gen utan att behö­va delta i ett styrelsear­bete, som mån­ga kan uppl­e­va betungande.

Styrelsen välkom­nar nu medlem­mar som har – jäm­fört med mån­ga av oss andra – utökad kom­pe­tens inom mark och byg­gnad att höra av sig till styrelsen och kanske därmed bli en av medlem­mar­na i vår förhopp­n­ingsvis snart bil­dade Förvaltningskommitté.

Styrelsen         

Läs mer

Samfällighetens Nyhetsbrev 3/2023

Av: Styrelsen, april 24, 2023

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. I slutet av veck­an såg rent av som­maren ut att ha gjort ett tidigt besök. Vin­tern är glömd och växt­ligheten knop­pas. Nu är vi till­ba­ka i april­vä­dret igen. Ett mer säk­ert vårteck­en är emeller­tid att Sam­fäl­ligheten har avhål­lit sin stämma.

Vi kan ock­så kon­stat­era att vi haft en rik­tigt bra städdag där väldigt myck­et blev gjort och där väldigt mån­ga del­tog. Jag tyck­te ock­så det var top­pen­trevlig stämn­ing och en extra härlig avs­lut­ning med oli­ka smask­i­ga väl­gril­lade kor­var, som inte gick av för hack­or! En grymt bra städdag, som Gunil­la sa.

Tack Alla för en trevlig för­mid­dag i Samfälligheten.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från stäm­man

Inled­ningsvis kan näm­nas att stäm­mo­pro­tokol­let finns utlagt på vår hem­si­da och att det ock­så sit­ter anslaget, som bruk­ligt, i Pool­huset. Stäm­man hölls i god stämn­ing i när­varo av ett 40-tal medlem­mar samt ytterli­gare ett antal företräd­da genom full­makt. Totalt 47 medlem­mar var röst­berät­ti­gade, allt­så något mer än hälften av medlem­mar­na. Tag gär­na del av protokollet.

Alla frå­gor som hanteras på en stäm­ma är av vikt, men från styrelsen sida vill vi ändå ta tillfäl­let i akt att framhål­la fyra frågor.

Sam­fäl­ligheten är numera (sedan 1 jan­u­ari 2023) mom­sp­lik­tig. Det innebär fören­klat att alla avgifter som tas ut av medlem­mar­na, bl a medlem­savgiften ska moms­beläg­gas, men å andra sidan får vi till­ba­ka moms i sam­band med att vi beta­lar för oli­ka tjän­ster och sak­er, t ex snöröjn­ing och jord. Ett ”nor­malår” är det­ta ett noll­summe­spel. Förhopp­n­ingsvis ska ni medlem­mar inte mär­ka så myck­et av det­ta. Det är styrelsens ans­var att säk­er­stäl­la mom­sregelver­ket följs.

Över­sy­nen av Kvarters­går­den går vidare. Stäm­man beslu­tade att avsät­ta 150 000 kr ur 2023 års bud­get för att mer grundligt utre­da en nybyg­gnad av kvarters­går­den för att få ett alter­na­tiv till den redan utred­da ren­over­ingskost­naden. Det nybyg­gnads-alter­na­tiv som ska utredas avs­er en mod­ernare och upp­dat­er­ad ”kopia” av dagens kvarters­gård innehål­lande i stort sam­ma funk­tion­er och med i stort sam­ma omfång.

Stäm­man går nu vidare ock­så i bollplans­frå­gan. Beslut fat­tades om att påbör­ja ren­overin­gen av bollpla­nen under våren. Efter förslag på Stäm­man från en medlem beslu­tades att kost­naden för ren­overin­gen av bollpla­nen (högst 600 000 kr) ska tas ut som en tilläg­gs­deb­i­ter­ing om 9 000 kr för samtli­ga medlem­mar. Den­na ska vara betald senast den 30 juni 2023 till­sam­mans med sed­van­lig kvar­tals- och vat­te­navgift. Avi innehål­lande det­ta kom­mer i van­lig ord­ning någon månad innan förfallodatum.

Stäm­man önskar fort­satt ökad trans­parens gäl­lande hur under­hål­let för Sam­fäl­ligheten plan­eras och genom­förs. Stäm­man noter­ade att infor­ma­tio­nen för­bät­trats i För­valt­nings­berät­telse för 2022 och Utgifts- och inkom­st­stat­en för 2023 men önskar ytterli­gare tyd­lighet. Styrelsen tog med sig den­na frå­ga inför kom­mande stämma.

Från styrelsen och övrigt

Ren­overin­gen av Poolhuset

Som näm­n­des ovan beslu­tade stäm­man att avsät­ta 150 000 kr ur 2023 års bud­get för att mer grundligt utre­da en nybyg­gnad av kvarters­går­den. Ett förs­ta möte med arkitek­ten som ska ta fram s k förslagshan­dlin­gar har genom­förts och då togs ock­så en pre­lim­inär tid­plan fram. Mån­ga under­kon­sul­ter till arkitek­ten krävs och vi sik­tar på att ha förslagshan­dlin­gar­na klara direkt efter som­maren 2023.

Innan vi går till beslut i Kvarters­gårds­frå­gan på en Stäm­ma kom­mer vi att kalla till ytterli­gare ett stor­möte. Det­ta är en frå­ga som hand­lar om sto­ra vär­den och även sto­ra utgifter för medlem­mar­na och det är där­för vik­tigt att alla kan kän­na att det finns möj­lighet att stäl­la de frå­gor man har behov av. Under­lag för stäm­mans beslut om avsät­tning för utred­ning med kost­nadsup­p­skat­tningar finns som en bila­ga till stäm­mo­pro­tokol­let. Tit­ta gär­na där.

Bollpla­nen – och finan­sier­ing av densamma

Bollpla­nen ska allt­så nu ren­overas. Från entre­prenören har vi fått en grov och pre­lim­inär tid­plan. Det under­stryks att delar av arbetet är myck­et väder­beroende och att där­för tid­pla­nen är ännu mer pre­lim­inär än vad en tid­plan för ett bygge brukar vara. Rivn­ing av befintlig bollplan inklu­sive asfalt påbör­jas i maj och i juni ska återupp­byg­gnad ske.

Som näm­nts ovan beslu­tade Stäm­man att kost­naden för ren­over­ing av bollpla­nen ska tas ut som ett engångs­be­lopp av medlem­mar­na. Vi vill där­för för­bere­da er alla redan nu på att den inbe­tal­nin­gen ska göras till­sam­mans med den sed­van­li­ga inbe­tal­nin­gen av kvar­tal­savgift samt pre­lim­inär vat­tenkost­nad för kvar­tal 2 2023 senast den 30 juni.

För säk­er­hets skull görs en påmin­nelse kring det­ta även i pap­pers­form till alla hushåll senast i bör­jan av maj.

IP Only

På städda­gen näm­n­des att Styrelsen hade ett antal anmärkningar vid “Slut­syn efter utföran­det” och IP- Only/Kabelgruppen kom­mer att åtgär­da dessa senast under maj månad. Anmärkningar­na hand­lade bl a om jus­teringar av plattsät­tning och sten­läg­gn­ing på oli­ka ställen, bort­plock­n­ing av större spräng­sten och utfyll­nad med matjord i gräs­mat­tan på Väs­tra samt i sti­gen på Östra och även viss grässådd. Asfaltsstänk på garage­por­tar ingår också.

Ord­ningsre­gler

”Att vara Hen­riks­bor­gare”, förslag till ord­ningsre­gler för Sam­fäl­ligheten Hen­riks­borg har tag­its fram av Ytter­vård­skom­mit­tén på Styrelsens upp­drag. Styrelsen kom­mer nu att bear­be­ta text och innehåll en vän­da till innan doku­mentet fast­ställs. Har någon av er övri­ga boende tankar kring vad som bor­de ingå, maila styrelsen så tit­tar vi på det i vårt bered­ningsar­bete. Tack till Ytter­vård­skom­mit­tén för ett rik­tigt bra jobb med under­laget i en frå­ga där styrelsen själv inte rik­tigt mäk­tat med att kom­ma till skott.

Utmaningar kring parkering

Det finns mån­ga utmaningar kring park­er­ingssi­t­u­a­tio­nen i området idag. Dels är det något för få ytpark­eringar för alla boende, dels har mån­ga hushåll fler än en bil, kanske t o m två eller tre bilar, där­till park­er­ar vi boende heller inte alltid enligt ”regler­na” och som om inte det vore nog har vi ett antal smyg­park­er­are från andra områ­den, främst i back­en upp mot Östra. Något som ock­så näm­n­des under städdagen.

Styrelsen är väl med­veten om dessa prob­lem och även om att park­er­ings­frå­gan har utretts vid flera tillfällen tidi­gare av tidi­gare styrelser utan att man rik­tigt kom­mit hela vägen i mål. Vi fick en del upp­slag från boende under städda­gen men fler tankar och idéer är välkom­na. Maila gär­na till styrelsen även i den­na fråga.

Tack!

Ett rik­tigt Stort Tack till Bosse på V1 och Karl-Ivar på V7 som lade hela tors­da­gen före städda­gen på att riva och forsla bort den gam­la gist­na Frigge­bo­den nere på Väs­tras park­er­ingsplats. På kvällen anslöt Peter i V39 till arbetet. Bra job­bat. Bra job­bat säger vi ock­så till er som på städda­gen körde bort en del ytterli­gare rester samt bilade upp plintarna.

Styrelsen         

Läs mer

Glad Påsk och Bastun åter öppen

Av: Styrelsen, april 6, 2023

Hejsan alla boende på Hen­riks­borg. Styrelsen önskar alla en Glad Påsk. 

Elpris­er­na har sak­ta men säk­er nor­malis­er­ats om än på en gan­s­ka hög nivå, men styrelsen gör nu bedömnin­gen att bas­tun åter kan vara öppen som vanligt.

Styrelsen tackar Hen­rik Edlund i V16 för att han ställt upp som bas­tu­värd under den peri­od vi endast haft bas­tun öppen en dag per vecka.

Styrelsen

Läs mer

Samfällighetens Nyhetsbrev 2/2023

Av: Styrelsen, mars 14, 2023

Nyhets­brev från styrelsen 2/2023

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. Nu skriv­er vi mars månad och hop­pas vin­tern (och snön) strax ska vara ett minne blott. Stäm­man när­mar sig och det­ta Nyhets­brev blir där­för bara en kort uppdatering. 

Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet innehåller infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från senaste styrelsemötet

Stäm­man

Styrelsen kan kon­stat­era att Kallelse till Stäm­man och stäm­mo­han­dlin­gar i övrigt nu är utlag­da i respek­tive brevlå­da. Vil­ka frå­gor som kom­mer upp framgår av stäm­mo­han­dlin­gar­na. Vi hop­pas på en bra Stäm­ma med god stämn­ing. Vi påmin­ner om plats och tid för stäm­man som är den 29 mars kl 18.30. På Hotell Mari­na Tow­er som bruk­ligt. Kom gär­na i tid, det brukar bli lite kö vid registreringen.

Ren­overin­gen av Poolhuset

I slutet av jan­u­ari lan­dade WE-Groups rap­port kring ren­over­ings­be­hov och kost­nad­er för kvarters­går­den med Pool­hus i styrelsen brevlå­da. Rap­porten finns utlagd på Sam­fäl­lighetens hem­si­da. Bra om så mån­ga som möjligt läs­er den inför Stämman.

Pool­huset ordningsregler

Styrelsen och Poolkom­mit­tén har noter­at att det har bliv­it något säm­re ord­ning i Pool­huset under senare tid. Vi vill där­för påmin­na alla om att vara räd­da om vår gemen­sam­ma anläg­gn­ing. Det innebär bl a att vi;

 • inte går in med skor
 • inte läm­nar fön­ster öpp­na när man går
 • plockar i ord­ning och släck­er när man går

Dessvärre hade vi en inci­dent i jan­u­ari med en hel del stök och myck­et skräp efteråt. I sam­band med det blev ock­så några boende avvisade från Pool­rum­met med hän­vis­ning till att det var bokat. Styrelsen vill där­för under­stry­ka att Pool­huset inte är bokningsbart.

Kom­plet­terande asfaltering

Efter en del om och men och lite oly­ck­li­ga väder­förhål­lan­den lyck­ades vår asfalt­sen­tre­prenör genom­föra kom­plet­ter­ingsas­fal­terin­gen. Vi tog även tillfäl­let i akt att låta entre­prenören åter­stäl­la de omfat­tande gat­stensskador som vi haft både längs östra upp­farten och på några ställen inne i området.

Dag­vat­ten­tun­neln Nya Öst­ber­gatun­neln (NÖT)

Vi har nyli­gen fått infor­ma­tion att även rad­husen på Väs­tra är på gång att besik­ti­gas. Som näm­nts är det före­taget Ans­vars­be­sik­t­ningar som sköter besik­t­ningar­na på Stock­holm Vat­ten och Avfalls (SVOA:s) upp­drag. De kom­mer under våren att kon­tak­ta alla husä­gare på Väs­tra för att plan­era in besiktningarna.

IP Only

I månadsskiftet jan­u­ari-feb­ru­ari 2023 gjordes en genomgång med entre­prenören (Kabel­grup­pen) och IP-Only som var en “Slut­syn efter utföran­det”. Nu åter­står “Efter­syn vid anmärkn­ing”. När anmärkningar­na är åtgär­dade kan vi god­kän­na åter­stäl­lan­det genom att skri­va under en nöjdförklaring.

Styrelsen hade ett antal anmärkningar vid “Slut­syn efter utföran­det” och IP- Only/Kabelgruppen kom­mer att åtgär­da dessa när väder­leken blir tjän­lig, typiskt sett med bör­jan i slutet av mars. Anmärkningar­na hand­lade om jus­teringar av plattsät­tning och sten­läg­gn­ing på oli­ka ställen, bort­plock­n­ing av större spräng­sten och utfyll­nad med matjord i gräs­mat­tan på Väs­tra samt i sti­gen på Östra. Asfaltsstänk på garage­por­tar ingår också.

Rör­fir­man Rör­analys i området den 22 mars

Det är nu dags för den årli­ga spol­nin­gen av vis­sa spill­vat­ten­led­ningar (avlopp i dagligt tal) och dag­vat­ten­brun­nar (brun­nar för reg­n­vat­ten). Styrelsen låter årli­gen spo­la dag­vat­ten­brun­nar­na samt vis­sa spill­vat­ten­led­ningar. De spill­vat­ten­led­ningar som spo­las är de som fick anmärkningar vid den senaste inspek­tio­nen (hösten 2020). Vi låter göra det­ta för att i möjli­gaste mån för­län­ga livs­läng­den på dessa ledningssystem.

Plan­er­ad dag för genom­förande är 22 mars. Det kan allt­så stå spol­bil i vägen i området den dagen. Vi får i övrigt hop­pas att vädret tillåter den­na insats.

Snöröjnin­gen i området

I för­ra veck­an drab­bades vårt område (och sto­ra delar av övri­ga Sverige) återi­gen av det som numera kallas en Snös­moc­ka. Väldigt myck­et snö föll på kort tid. Snörö­jar­na hade över­lag svårt att hin­na hål­la snön bor­ta, så även i vårt område. Både jag som ord­förande och Ytter­vård­skom­mit­tén fick syn­punk­ter på snöröjnin­gen. Det kan där­för finnas skäl att berät­ta om de förut­sät­tningar som finns för oss i vår Sam­fäl­lighet när det gäller upphan­dling av snöröjn­ing och hur den kom­mer till utförande.

Först vill vi dock under­stry­ka att ingen boende ska rik­ta sin frus­tra­tion och ils­ka över snöröjnin­gen direkt till snörö­jar­na. Det­ta inträf­fade nyli­gen och den utsat­ta snörö­jaren blev rejält skär­rad. En sådan arbetsmiljö ska man inte behö­va ha. Har man syn­punk­ter på snöröjnin­gen tar man det med sitt längombud.

Inför en upphan­dling läg­ger Sam­fäl­ligheten ut sin för­frå­gan om anbud på en hem­si­da som finns för ändamålet. Vi kan då kon­stat­era att vi inte är en attrak­tiv Sam­fäl­lighet när det gäller anbud för snöröjn­ing. Vårt område upp­fat­tas som för litet och ock­så trångt och därmed lite svårun­der­hål­let. Det blir heller inte lön­samt för entre­prenören att ha det­ta område som en solitär, dit man måste ta sig med sina arbet­sred­skap från annan del av staden. De som läm­nar anbud är de som redan har snöröjn­ing­sup­p­drag i närheten. Det står allt­så inte entre­prenör­er i kö för att få snörö­ja i vårt område.

Ytter­vård­skom­mit­tén försök­er tän­ka ekonomiskt och att det är vik­ti­gare med framkom­lighet än per­fekt snöröjn­ing. Vi pratar då om framkom­lighet på gångväg, i trap­por och på bil­väg, men att man förvän­tas själv skot­ta fram­för sitt garage eller park­er­ingsplats och sin port. Mot den bak­grun­den har ett helt tim­baser­at avtal teck­nats. Vi har allt­så ingen löpande kost­nad för ”snöbered­skap” utan kon­tak­tar dem när vi bedömer att det behövs snöröjn­ing och då kom­mer de så snart de har möj­lighet. Värt att notera är att bort­trans­port av snö är en tilläg­gstjänst enligt avtalet. I det­ta sam­man­hang är det bra att påpe­ka att i möjli­gaste mån ha sina bilar i gara­gen när snöröjn­ing sker och fram­för allt hål­la kör­banor­na fria från bilar och andra föremål.

Styrelsens bedömn­ing är att det­ta avtal har tjä­nat oss väl under de fyra år som vi haft det. Det har var­it i huvud­sak snö­fat­ti­ga vin­trar och snöröjn­ingskost­nader­na har inte drag­it iväg, möjli­gen kom­mer 2023 bli undan­taget som bekräf­tar regeln

Tack!

Fort­satt Stort Tack till er som löpande hjälper till att skot­ta och san­da våra trap­por som annars blir hala i snö och kyla.

Styrelsen         

Läs mer

Förtydligande av mötesdatum gällande poolhuset

Av: Styrelsen, februari 17, 2023

Hejsan igen Alla, det blev en lite oty­dlig skrivn­ing kring datumet för mötet angående Pool-huset. Mötes­da­gen är Tors­da­gen den 23 feb­ru­ari kl 19.30 i Pool-huset och inget annat. Vi hop­pas alla intresser­ade ska få plats, glöm dock inte att ta med en stol.

Häl­sningar Styrelsen

Läs mer

Poolen och poolhuset

Av: Styrelsen, februari 16, 2023

Som de fles­ta kän­ner till är poolen och pool­huset i stort behov av ren­over­ing. Huset är över 40 år gam­mat och någon över­gri­pande ren­over­ing är inte gjord sedan det byg­gdes. Min­dre insatser har gjorts genom åren var­av vis­sa har räd­dat en akut sit­u­a­tion. Över åren har ock­så kraven på den­na typ av anläg­gningar höjts då man förstått vil­ka häl­so­prob­lem som upp­står i en inomhus­miljö med vat­ten och star­ka kemikalier.

För att kartläg­ga husets och poolen stan­dard har sam­fäl­ligheten anl­i­tat Wegroup som är spe­cial­is­ter på pool­er och pool­byg­gnad­er med kun­der över hela Sverige och inter­na­tionellt. Vi har nu fått deras rap­port som är bifo­gad här.

Kort sam­man­fat­tning av rapporten

Det har läckt genom taket med mögel på insi­dan som följd. Trä­fasaden har skador delvis på grund av fukt. Ven­ti­la­tio­nen i pool­rum­met, duschar och omk­läd­ningsrum är väsentligt under de krav som ställs idag. Det finns mögel och andra fuk­t­skador på fön­ster och ytma­te­r­i­al. I pool­rum­met sak­nas ångspärr för att hin­dra fukt att gå ut i väg­gar och tak.

Vat­tnet i poolen cirkuler­ar inte ordentligt varmed smuts sam­las på bot­ten och kemikalier når inte ut i hela voly­men med risk för bak­teri­etil­lväxt. Mask­iner­i­et för vat­ten­cirku­la­tion och ren­ing har i huvud­sak nått sin tekniska livs­längd och behöver bytas ut. Ytskikt i sto­ra delar av huset och poolen är slitet och behöver bytas. Pos­i­tivt är att poolens betongka­sun är till­räck­ligt bra för att kun­na användas.

Den över­sik­tli­ga förs­ta kalkylen för pro­jek­ter­ing och byg­gåt­gärder är ca 7,4 miljon­er kro­nor exkl. moms +/- 20% enligt Wegroups kalkyl.  Där­till kom­mer pro­jek­tled­ning med ca 1,5 per­son inför och under byg­g­pe­ri­o­den om ca 9 månad­er totalt ca 1,8 milj kr exkl. moms. Det ger en total invester­ing om 9,2 miljon­er +/- 20% (7–11 miljon­er kr) exkl. moms.

För mer ingående infor­ma­tion se rap­porten som ni hit­tar under Doku­ment.

Mot den­na bak­grund kallar styrelsen till Stor­möte i pool­husets pingis­rum, tors­da­gen den 23 feb kl 19.30. Ta med en stol.

Mötets syfte är att diskutera sit­u­a­tio­nen och möjli­ga han­dlings­plan­er framåt. Avsik­ten är att det­ta ska leda till att vi tar fram ett förs­ta förslag på hur det kan kom­ma att se ut, arkitek­t­förslag och att vi vid stäm­man kan ta ett beslut om att gå vidare med processen dvs. inget slut­ligt beslut utan ett steg på vägen, en inrik­t­ning. Det formel­la beslutet kring hur vi ska hantera Pool­huset kom­mer att tas på en extra stämma.

Läs mer

Asfaltering i området

Av: Styrelsen,

Som styrelsen tidi­gare avis­er­at har kom­plet­terande asfal­ter­ing i området plan­er­ats under en län­gre tid. Tyvärr har vädrets mak­ter ställt till trubbel inför tidi­gare försök, men plöt­sligt hän­der det. Redan under mor­gonda­gen (17/2) kom­mer förar­beten inför asfal­ter­ing påbör­jas. Arbete­na inklu­sive själ­va asfal­terin­gen kom­mer sedan att slut­föras under måndag-ons­dag kom­mande vec­ka (20–22/2).

Asfal­ter­ing kom­mer i huvud­sak att ske genom hål­lagn­ing på väg­banor­na på Östra och Väs­tra Hen­riks­borgsvä­gen, trot­toaren vid upp­farten på Östra (som tyvärr fått ytterli­gare rejäla skador under vin­tern). Vi tar ock­så tillfäl­let i akt att åter­stäl­la lös gat­sten, fram­för allt i kvarteret runt 33:an och lek­parken, men även på några andra ställen.

Entre­prenören STS Asfalt bedömer att ingen avstängn­ing är nöd­vändig för dessa smärre arbeten, men det är bra att ni är med­vet­na om att det kan vara mask­in­er eller last­bi­lar tillfäl­ligt i vägenv under byg­g­pe­ri­o­den. San­no­likt fram­för allt i sam­band med lagnin­gen av trot­toaren vid Östra uppfarten.

Läs mer

Styrelsens Nyhetsbrev nr 1 2023

Av: Styrelsen, januari 15, 2023

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 1/2023

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. Nu har jul- och nyår­shel­ger passer­at och varda­gen åter gjort sig påmind. Styrelsen hop­pas att alla haft bra hel­ger och ser fram emot ett bät­tre 2023. 

Här kom­mer styrelsens förs­ta Nyhets­brev för 2023. Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet innehåller infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från senaste styrelsemötet

Ren­overin­gen av Poolhuset

Som näm­nts har kon­sult­fir­man WeGroup i mit­ten av novem­ber genom­fört en kartläg­gn­ing av hela Pool­husets över­gri­pande skick samt bris­ter. Vi vän­tar på deras skriftli­ga rap­port kring det­ta. Den är utlo­vad att kom­ma under januari.

Pla­nen nu är fort­satt att vi därefter kom­mer att hål­la ett öppet möte för att höra medlem­mar­nas tankar kring pool­husets ren­over­ing. Vi återkom­mer kring det­ta. Som näm­nts tidi­gare kom­mer det senare att bli en stäm­ma som fat­tar beslut gäl­lande ett konkret renoveringsförslag.

Pool­huset – bas­tun m m

Vi håller fort­satt, p g a ske­nande elkost­nad­er, bas­tun mes­tadels stängd. Tack vare Hen­rik Edlund i V16 kan vi dock hål­la öppet en dag i veck­an. Hen­rik läg­ger löpande ut infor­ma­tion om när bas­tun är öppen under Forum på vår hem­si­da. Kom­mande vec­ka är bas­tun öppen kl 21–22, söndag den 15/1.

Numera ska även vär­men i vat­ten och luft i Pool­huset vara åter­ställd till det nor­mala. Det är vår förhopp­n­ing att det även långsik­tigt ska lösa de prob­lem vi haft kring vär­men. Vän­li­gen kon­tak­ta snarast poolkom­mit­tén på mail pool.henriksborg@gmail.com om ni upplever några avvikelser, så dessa kan åtgär­das så snabbt som möjligt.

Elbil­sladdning för boende med radgarage

Frå­gan om elbil­sladdning knuf­fas fort­satt framåt mot en stäm­ma. Vi har nu både haft fristående elek­trik­er samt Nac­ka Ener­gi på besök för utred­ning och bedömn­ing. Vi har ock­så fått en före­dragn­ing kring ett likvärdigt pro­jekt hos en Sam­fäl­lighets­fören­ing i Upp­lands Väsby.

Kom­plet­terande asfaltering

Asfalt­sen­tre­prenören har återkom­mit och vill få till en asfal­ter­ing inom två veck­or. Om så blir fal­l­et kom­mer info att läg­gas ut. Även om det i huvud­sak är frå­ga om smärre lagningar torde det kun­na bli frå­ga om par­tiel­la avstängningar.

Stäm­ma

Plats och tid för ordi­nar­ie stäm­ma är nu fast­slaget. Det blir den 29 mars kl 18.30. På Hotell Mari­na Tow­er som bruk­ligt. Kallelse kom­mer i van­lig ordning.

I sam­band med infor­ma­tio­nen om Sam­fäl­lighetens Årsstäm­ma påmin­ner vi om att motion­er ska vara styrelsen till­han­da senast den 31 jan­u­ari 2023.

Redan vid för­ra stäm­man kon­stat­er­ades att det finns mån­ga frå­gor på gång som behöver ett stäm­mobeslut. Alla de frå­gor­na bedöms inte rym­mas på en ordi­nar­ie stäm­ma. Där­till var vår bedömn­ing då och även under hösten att vis­sa frå­gor skulle kun­na tas på en extra stäm­ma före ordi­nar­ie stäm­ma i mars. Vi ser nu att den kanske vik­ti­gaste och störs­ta frå­gan för stäm­man (utöver de sed­van­li­ga årsmötes­förhan­dlin­gar­na) – pool­hus­ren­over­ing­spro­jek­tet — san­no­likt inte kom­mer att vara i beslut­släge inför uts­kick av stäm­mo­han­dlin­gar­na. Det­ta gäller för­mod­li­gen ock­så en annan stor stäm­mofrå­ga — elbil­sladdnings­frå­gan i radgara­gen. Efter­som styrelsen vill hål­la uppe tem­pot i frå­gor­na kom­mer vi i så fall att sik­ta på en extra stäm­ma så fort dessa båda frå­gor är beslutsmogna.

Vi tar från styrelsens sida ock­så tillfäl­let i akt – även om det är Val­bered­nin­gens bord – att be dig fun­dera över om inte just du kan tillföra kom­pe­tens och bidra i styrelsens arbete. Val­bered­nin­gen inled­er inom kort sitt arbete.

Till sist gäl­lande stäm­man, en lite blänkare om att du som är ans­varig för någon av våra kom­mit­téer snart kom­mer att få en frå­ga från ord­föran­den om vad som hänt under 2022 och från kassören en frå­ga om bud­getbedömn­ing inför 2023.

Dag­vat­ten­tun­neln Nya Öst­ber­gatun­neln (NÖT)

Som de fles­ta av er säk­ert märkt så när­mar sig tun­neldrivnin­gen gäl­lande den nya dag­vat­ten­tun­neln vårt område. Tun­neln kom­mer inte att gå under våra hus men kom­mer att stry­ka strax för­bi. Vi har fått besked från Stock­holm Vat­ten och Avfall (SVOA) att samtli­ga rad­hus och övri­ga byg­gnad­er på fastigheten kom­mer att för- och efterbe­sik­ti­gas. Enligt senaste uppgiften från Ans­vars­be­sik­t­ningar som sköter det­ta har alla Östras hus nu förbe­sik­ti­gats. Om någon av er boende på Östra inte fått den­na besik­t­ning ännu bör ni höra av er till Ans­vars­be­sik­t­ningar. Väs­tra sidan kom­mer att tas senare i år. Vi har inte fått någon tid­plan för det­ta ännu.

Här är slut­li­gen vik­tigt att bet­ona var­je husä­gares egen rela­tion gen­te­mot SVOA. Det är SVOA:s ans­var att hål­la var­je fastighet­sä­gare under­rät­tad om fram­driften och de kon­troller som de gör av de enskil­da fastigheter­na i Sam­fäl­ligheten. Styrelsen kom­mer dock att som ser­vice dela med sig av den allmän­na infor­ma­tio­nen kring tun­neldrivnin­gen och därmed sam­man­hän­gande frå­gor som kom­mer oss till­han­da. Givetvis bevakar styrelsen de gemen­sam­ma anläg­gn­ingstill­gån­gar­na som Pool­hus och garagelän­gor m m. Allmän infor­ma­tion om Nya Öst­ber­gatun­neln finns på www.svoa.se/nyaostbergatunneln.

Tack!

Fort­satt Stort Tack till er som löpande hjälper till att skot­ta och san­da våra trap­por som annars blir hala i snö och kyla.

Styrelsen             

Läs mer

Byabastu onsdag 21/12 kl 20.30 — 21.30

Av: Styrelsen, december 20, 2022

Hej Alla boende. Byabas­tun en dag i veck­an är nu igång. Den­na vec­ka kör Hen­rik Edlund kl 20.30 — 21.30. Kol­la in Forum-sidan på vår hem­si­da i fort­sät­tnin­gen, där kom­mer info att lig­ga gäl­lande byabas­tun för var­je vecka.

Välkom­na häl­sar Hen­rik och Styrelsen

Läs mer

Styrelsens Nyhetsbrev 6/2022

Av: Styrelsen, december 11, 2022

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 6/2022

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. Ja, i novem­ber fick vi i san­ning kän­na på att vi trots allt mil­dare vin­trar bor i det kalla och snöi­ga Nord. Och i skri­vande stund har vi fått ytterli­gare en påmin­nelse om det­ta om än i min­dre omfattning.

Här kom­mer styrelsens sjätte nyhets­brev för året. Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet innehåller infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från novem­ber månads styrelsemöte

Ren­overin­gen av Poolhuset

Som näm­n­des i för­ra Nyhets­brevet är vi – efter upphan­dling av tjänst och anta­gande av den­sam­ma — nu igång med för­bere­delser­na för Pool­hus­ren­overin­gen. I mit­ten av novem­ber genom­förde kon­sult­fir­man WeGroup en gedi­gen kartläg­gn­ing av hela Pool­husets över­gri­pande skick samt bris­ter. Vi kom­mer att få en skriftlig rap­port i jan­u­ari kring skick­et, åtgärds­förslag och kostnadsuppskattningar.

Pla­nen just nu är att vi därefter kom­mer att hål­la ett öppet möte för att höra medlem­mar­nas tankar kring pool­husets ren­over­ing. Vi återkom­mer kring det­ta. Som näm­nts tidi­gare kom­mer det senare att bli en stäm­ma som fat­tar beslut gäl­lande ett konkret renoveringsförslag.

Pool­huset — övrigt

P g a ske­nande elkost­nad­er för Pool­huset har styrelsen sett sig tvin­gade att stän­ga av bas­tun. Styrelsens ursprung­li­ga plan var att kun­na hål­la den öppen en dag i veck­an, vilken inte var tekniskt möjligt att göra automa­tis­er­at. Dock har en av våra medlem­mar, Hen­rik Edlund i V16, tag­it på sig rollen att hål­la bas­tun öppen en dag i veck­an. Stort Tack till Hen­rik. Inom kort kom­mer infor­ma­tion om detta

Enligt senaste rap­porten från Poolkom­mit­tén ska vär­men i vat­ten och luft i Pool­huset numera vara åter­ställd till det nor­mala. Vår ven­ti­la­tions- och värmepart­ner har ser­vat och bytt ut delar av värmeag­gre­gatet. Det är vår förhopp­n­ing att det även långsik­tigt ska lösa de prob­lem vi haft kring värmen.

Elbil­sladdning för boende med radgarage

Frå­gan om elbil­sladdning knuf­fas sak­ta men säk­ert framåt mot en stäm­ma. Vi har nu haft elek­trik­er på plats för att både skissa på en teknisk lös­ning för att kun­na erb­ju­da laddning av elbi­lar för boende med radgarage och för att få grepp om en kost­nads­bild. Förslaget har ännu inte pre­sen­ter­ats för styrelsen.

Kom­plet­terande asfaltering

Anbud gäl­lande asfalt­skom­plet­ter­ing är nu antaget av styrelsen. Dessvärre föll snön veck­an efter och sedan har kylan kom­mit. Asfalt­sen­tre­prenören har trots det­ta giv­it uttryck för att försö­ka få till en asfal­ter­ing i när­tid. Vi får väl se hur det går… Annars får det tas till våren.

Extra stäm­ma

Styrelsens ambi­tion är fort­satt att kun­na avhål­la en extra stäm­ma för att främst behand­la Pool­hus­ren­overin­gen, elbil­sladdnin­gen, bergrum­met och bollplan­sren­overin­gen. Men även ytterli­gare frå­gor kan behö­va hän­skju­tas dit. Vi kan nu kon­stat­era att en eventuell extra stäm­ma inte kom­mer att kun­na hål­las på den­na sida årsskiftet, främst p g a att pool­hus­ren­over­ing­spro­jek­tet inte är i beslutsläge.

Övrigt

Snökaoset

Ja, ingen behöver kanske påmin­nas om det snökaos Stock­holm med omne­jd drab­bades av i mit­ten av novem­ber. Prob­lem upp­stod på mån­ga håll i trak­ten och vår Sam­fäl­lighet blev extra utsatt då vår snörö­jar­en­tre­prenör fick sin snö­trak­tor stulen ur ett garage på Hen­riks­dals­ber­get. Det­ta med­förde att entre­prenören inte kunde lev­er­era en snöröjn­ingsen­tre­pre­nad med den kvalitet som utlo­vats och som han själv önskar.

Vår bedömn­ing är att entre­prenören gjorde vad som var möjligt i det upp­kom­na läget, bl a sattes fyrhjul­ing med plog­blad och hand­skot­tning in. Det­ta räck­te dock inte rik­tigt till, som mån­ga av oss kunde kon­stat­era. Till sist fick han en entre­prenörskol­le­ga att ta en trak­tor från Fars­ta och köra hit för att röja upp.

Det­ta var när­mast ett Force Majeurs­lik­nande till­stånd som upp­stod. Det var givetvis svårt för entre­prenören att lösa prob­lemet med lån/köp av trak­tor mitt under snökaoset. Förhopp­n­ingsvis var det­ta en engångsföreteelse.

Stort tack till alla för ert tålam­od under den­na tid – särskilt till er med rul­la­tor­er och barn­vagnar! Stort tack till er ock­så som hjälpte till att skot­ta och röja under den­na period.

Och ett Stort Tack till er som löpande hjälper till att skot­ta och san­da våra trap­por som annars blir hala i snö och kyla.

Till sist…

Önskar Styrelsen en rik­tigt God Jul och Gott Nytt År till er alla

Läs mer

Poolen stängd onsdagen den 16 november

Av: Styrelsen, november 11, 2022

På ons­dag kom­mer poolen att vara stängd då Wegroup kom­mer för att göra en besik­t­ning. Även pingis­rum­met går inte att använ­da efter­som de gör en genomgång av hela byg­gnaden. Vi återkom­mer med mer infor­ma­tion när vi får resul­tat­en av besiktningen.

/Styrelsen

Läs mer

Styrelsens Nyhetsbrev 5 2022

Av: Styrelsen, november 5, 2022

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 5/2022

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. Även från styrelsens sida vill vi tac­ka för en väl genom­förd städdag. Både arrange­manget och delt­a­gan­det! Nu bör­jar det kyla på lite och det varslar i sin tur om jul och vinter.

Här kom­mer styrelsens femte nyhets­brev för året. Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet kom­mer att innehål­la infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från okto­ber månads styrelsemöte

Ren­overin­gen av Poolhuset

Poolkom­mit­tén har efter ett gedi­get arbete kom­mit fram till ett slut­ligt förslag gäl­lande pool­ren­overin­gen som pre­sen­ter­ats för styrelsen. Styrelsen beslu­tade att anta det­ta. Som näm­nts tidi­gare kom­mer pool­ren­overin­gen att vara ett omfat­tande pro­jekt, där det­ta blir ett förs­ta steg. Det steget innebär en kartläg­gn­ing av bris­ter och anläg­gnin­gens över­gri­pande skick, åtgärds­förslag och kost­nadsup­p­skat­tningar – allt sam­manställt i en skriftlig rap­port. Där­till har vi även tag­it in en utom­stående arkitekt som kom­mer, med bl a rap­porten som bak­grund, att ta fram ett gestalt­nings­förslag. Pla­nen är att det är gestalt­nings­förslaget till­sam­mans med en kost­nads­bedömn­ing av ren­overin­gen som läg­gs fram på en extra stämma.

Under­sökningar­na i Pool­huset påbör­jas i mit­ten av november.

Pool­huset och elkost­nad­er m m

När vi ändå är inne på Pool­huset kan näm­nas att styrelsen p g a ske­nande elkost­nad­er för Pool­huset såg sig tvin­gade att stän­ga av bas­tun. Styrelsens ursprung­li­ga plan var att kun­na hål­la den öppen en dag i veck­an, vilken i nuläget dock inte är tekniskt möjligt (vi sak­nar timer/motsvarande för ett sådant arrange­mang). Det känns tråkigt då vi vet att flera boende upp­skat­tar att kun­na ta ett bas­tubad då och då.

Vi kan även näm­na att vär­men i Pool­huset i övrigt samt uppvärmn­ing av vat­tnet i poolen går på vår bergvärmepump, där den s k elpa­tro­nen är avstängd. Det finns allt­så inte kost­nadsmäs­si­ga skäl att begrän­sa det. Dock är vi med­vet­na om att vi f n har en störn­ing i sys­temet som gör att vat­tnet har en allt­för hög tem­per­atur. Poolkom­mit­tén job­bar med att lösa det.

Åter­stäl­lande IP Only 

Styrelsen job­bar vidare med att få till ett åter­stäl­lande enligt det markav­tal mel­lan Förenin­gen och IP Only som upprät­tats. IP Only har nu upp­manat Kabel­grup­pen (som utförde entre­pre­naden för deras räkn­ing) att kon­tak­ta oss för att kom­ma igång med åter­stäl­lan­det. I skri­vande stund har det dock ännu inte skett trots påstöt­ningar från vår sida.  Vi har förståelse för att medlem­mar­na kän­ner frus­tra­tion inför det­ta, men så är läget just nu. Vi vill dock under­stry­ka att styrelsen inte kom­mer att släp­pa den­na fråga.

När det gäller IP-Onlys nät däre­mot kon­stat­er­ar i vart fall styrelsen att det i prin­cip upprät­thål­lits utan avbrott sedan installationen.

Bollpla­nen

Som näm­n­des i för­ra Nyhets­brevet kunde vi kon­stat­era att den tänk­ta lever­an­tören av kon­st­gräs­plan, vid en ny och nog­grannare besik­t­ning inte län­gre rek­om­mender­ar att läg­ga kon­st­gräs. Ten­niskom­mit­tén har nu gjort ett omtag i frå­gan. Fören­klat bety­der deras förslag att vi får gå till­ba­ka till det grund­kon­cept vi har idag, med en Plex­i­Pave-beläg­gn­ing. Med den skill­naden att vi vid den­na ren­over­ing även hyvlar bort en stor del av den under­lig­gande asfal­ten för att få till en bät­tre dräner­ing och lut­ning. De offer­t­er ten­niskom­mit­tén fått in pekar dock mot en kost­nad kring 700 000 kr. Då pro­jek­tets inrik­t­ning förän­drats och kost­nader­na ökat kom­mer den­na frå­ga att under­stäl­las en stäm­ma på nytt.

Elbil­sladdning

Även den­na frå­ga knuf­fas sak­ta med säk­ert framåt mot en stäm­ma. Lant­mä­teri­et har omprö­vat sin tidi­gare restrik­ti­va håll­ning kring anläg­gn­ings­beslut för en sam­fäl­lighet att till­han­dahål­la elbil­sladdning. Lant­mä­teri­et har nu beslu­tat att en Sam­fäl­lighets­fören­ings möjlig­görande av elbil­sladdning kan ses som en teknisk upp­grader­ing av befintli­ga motorvär­marut­tag. Det­ta beslut har emeller­tid överk­la­gats och dom har ännu inte fal­lit i målet. Skulle beslutet stå sig även efter en dom­stol­sprövn­ing innebär det att vi som Sam­fäl­lighets­fören­ing inte behöver ansö­ka om ett förän­drat anläg­gn­ings­beslut och kan därmed spara tid och pen­gar. Det­ta givetvis under förut­sät­tning att stäm­man rös­tar för att Sam­fäl­ligheten ska till­han­dahål­la möj­lighet att anslu­ta en pri­vat elbil­slad­dare i respek­tive radgarage. Det är sek­tion II som rös­tar i den­na frå­ga och ock­så i stort kom­mer att bära kost­nader­na för installationen.

Styrelsens inten­tion är att styrelse­förslaget ska innebära att Sam­fäl­ligheten till­han­dahåller en infra­struk­tur som möjlig­gör instal­la­tion av elbil­slad­dare i de radgarage där hyres­gäster­na så önskar. Det­ta bekostas av den gemen­sam­ma bud­geten för sek­tion II. Kost­nader­na för full­ständig instal­la­tion av själ­va elbil­slad­daren bärs istäl­let av garagehyresgästen.

F n tar vi hjälp av elek­trik­er och Nac­ka Ener­gi i frågan.

Samverkan med Ytter­vård­skom­mit­tén kring bl a Underhållsplanen

Styrelsen har till­sam­mans med Ytter­vård­kom­mit­tén kom­mit överens om att en del enklare under­håll – som finns omnäm­nt i vår Under­håll­s­plan – med fördel kan skö­tas på städda­gar­na. Det hand­lar i förs­ta hand om enklare mål­nings- och oljn­ingsar­beten (en del gör vi redan i dag, t ex våra trap­por på Östra och Väs­tra sidan). På näs­ta städdag (våren 2023) kom­mer det således att finnas lite fler uppgifter av den typen att delta i

Kom­plet­terande asfaltering

Vi har nu fått in anbud på asfalt­skom­plet­ter­ing i området. Vi hop­pas kun­na få job­bet gjort innan vin­tern. Styrelsen har bra koll på skador­na på de allmän­na ytor­na, men, som näm­nts tidi­gare, behöver vi få veta om kom­plet­teringar behövs i något av gara­gen eller på någon P‑plats. Maila i så fall styrelsen.

Extra stäm­ma

Styrelsens ambi­tion är fort­satt att kun­na avhål­la en extra stäm­ma för att främst behand­la Pool­hus­ren­overin­gen, elbil­sladdnin­gen, bergrum­met och bollplan­sren­overin­gen. Men även ytterli­gare frå­gor kan behö­va hän­skju­tas dit. Vi har nu tag­it ett steg till men vågar ännu inte ange något inrik­t­nings­da­tum för en extra stämma.

Övrigt

Poolkom­mit­tén önskar förstärkning

Vi påmin­ner om Poolkom­mit­téns upprop inför Poolhusrenoveringen.

Hej kära grannar!

Som ni alla vet står vi inför en större ren­over­ing av pool­huset. Vi sam­lar nu in mate­r­i­al och planer­ar vad som behöver göras innan vi kan fram­stäl­la en plan inför stämman.

 Vi behöver dig!

Med anled­ning av omfat­tnin­gen på pro­jek­tet önskar vi, åtmin­stone tillfäl­ligt, förstär­ka poolkom­mit­téen med ytterli­gare medlemmar.

 Kan du något om bygg?

Speciellt värde­fullt skulle såk­lart vara grannar med kom­pe­tens inom byg­g­pro­jekt, men all som har möj­lighet att bidra med tid, engage­mang och kon­struk­tivt tänkande får gär­na höra av sig!

 Maila oss på pool.henriksborg@gmail.com

/Styrelsen

Läs mer

Styrelsens Extra Nyhetsbrev

Av: Styrelsen, oktober 20, 2022

Bas­tun ned­stängd fr o m 20 oktober

Mot bak­grund av kraftigt förhöj­da elkost­nad­er för Kvarters­går­den (Pool­huset) har styrelsen fat­tat beslut om att stän­ga bas­tun under vin­tern. Vi har förståelse för om det­ta upp­fat­tas som trist för de mån­ga av oss som nyt­t­jar den­na förmån. 

Bak­grun­den till beslutet står att finna i att elkost­naden för kvarters­går­den redan i sep­tem­ber månad nått det bud­geter­ade belopp som avsatts för helåret 2022. Det­ta belopp är i sin tur i paritet med det belopp som för­brukats 2021 och som i sin tur var dubbelt så högt som avsatt belopp för 2020. 

Luft- och vat­ten­värme samt ele­ment i Kvarters­går­den får vi genom vårt bergvärmesys­tem och vi fort­sät­ter där­för att hål­la poolen öppen som vanligt.

Styrelsen

Läs mer

Styrelsens Nyhetsbrev nr 4 2022

Av: Styrelsen, september 17, 2022

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 4/2022

Hejsan alla boende på Hen­riks­borg. Nu drar hösten in och det är dags för styrelsens fjärde nyhets­brev för året. Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet kom­mer att innehål­la infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från augusti och sep­tem­ber månads styrelsemöte

Ren­overin­gen av Poolhuset

Poolkom­mit­tén job­bar vidare med ren­over­ings­förslaget. Man har nu fått in anbud gäl­lande erfar­na pro­jek­tledare som kan ta fram och beskri­va pool­husets sta­tus och utifrån det ta fram ett under­lag för upphan­dling, ett s k för­frågn­ing­sun­der­lag. Mål­bilden är fort­satt en gedi­gen ren­over­ing så att pool­huset ska få minst 45 ytterli­gare funk­tionel­la år.

Styrelsen och poolkom­mit­tén kom­mer nu att inten­si­fiera sin dia­log med bl a extra möten för att få igång arbetet. Styrelsen under­stryk­er återi­gen att det är Årsmötet som kom­mer att fat­ta det slut­gilti­ga beslutet kring renoveringen.

Åter­stäl­lande IP Only 

Enligt markav­talet mel­lan Förenin­gen och IP Only ska ett åter­stäl­lande av den gemen­sam­ma marken göras efter fiberin­stal­la­tio­nen. Åter­stäl­lan­det av de asfal­ter­ade ytor­na är genom­förd, men åter­stäl­lan­det av sten­lag­da och mju­ka ytor åter­står eller är endast delvis genomförd.

Styrelsen har fått värde­ful­la syn­punk­ter från medlem­mar på åter­stäl­lan­det. Arbetet t återup­p­togs i slutet av augusti. Ett möte mel­lan IP Onlys entre­prenör och Sam­fäl­ligheten förbereds.

Vi påmin­ner om att medlem­mar som har syn­punk­ter på åter­stäl­lande eller skador på Sam­fäl­lighetens kan kon­tak­ta Peter Carls i styrelsen på apj.carls@gmail.com .

Det är även värde­fullt för styrelsen att få vet­skap om huru­vi­da åter­stäl­lan­det på de enskil­da tomter­na fungerat

Bollpla­nen

Som näm­n­des i för­ra Nyhets­brevet fick vi ta ett tråkigt steg till­ba­ka gäl­lande ren­overin­gen av bollpla­nen. När den tänk­ta lever­an­tören Unis­port gjorde en ny och nog­grannare besik­t­ning av vår nuvarande bollplan gjorde man bedömnin­gen att det är så sto­ra bris­ter i under­laget att de inte län­gre rek­om­mender­ar att läg­ga kon­st­gräs. Ten­niskom­mit­tén har nu gjort ett omtag i frå­gan. Nya offer­t­er är på väg in. Oak­tat hur det görs så måste bollpla­nen ren­overas. Vi återkom­mer i näs­ta Nyhets­brev med mer information

Dag­vat­ten­tun­neln Nya Öst­ber­gatun­neln (NÖT)

Instal­la­tio­nen av den kon­troll­brunn som ska anläg­gas för att ha koll på att våra energi­brun­nar (bergvärmean­läg­gnin­gen för pool­huset) inte tap­par effekt när Nya Öst­ber­gatun­neln byg­gs, är nu färdi­gan­lagd. Det blev enligt styrelsens mening en snygg och förhål­lan­de­vis diskret lös­ning. Vi bekla­gar att det blev en del förs­eningar i pro­jek­tet och att vi inte fullt ut hann med att upp­dat­era skylt­nin­gen i sam­ma takt. Avspär­rn­ings­ma­te­ri­alet blev ock­så stående län­gre än tänkt, men vi har nu påmint entre­prenören om detta.

Ny ute­belysningsar­matur

Sam­fäl­ligheten har sett över den armatur som finns vid den genomgående vägen mel­lan Väs­tra och Östra. Det finns behov av att ersät­ta den. I sam­band med det har det upp­märk­sam­mats att den armatur som finns i övrigt i Sam­fäl­ligheten är förhål­lan­de­vis ener­g­is­lukande och dessu­tom behöver lam­por­na – som är dyra halo­gen­lam­por – bytas gan­s­ka ofta. Arma­turens insats kan enligt lever­an­tören bytas från halo­gen till led och styrelsen kom­mer att ta in offer­t­er på det­ta. Det kan inte utes­lu­tas att den­na frå­ga ock­så kan ham­na på en stäm­mas bord.

Elbil­sladdning

Även den­na frå­ga knuf­fas sak­ta med säk­ert framåt. Lant­mä­teri­et är på väg att omprö­va sin tidi­gare restrik­ti­va håll­ning gäl­lande anläg­gn­ings­beslut i frå­gan, vilket vi ock­så behöver ta hän­syn till. I veck­an har vi haft en elek­trik­er på besök för att klar­läg­ga sta­tusen gäl­lande gara­gens nuvarande elförsör­jn­ing och hur en möjlig framti­da lös­ning där Sam­fäl­ligheten till­han­dahåller laddningsmöj­lighet för elbi­lar skulle kun­na se ut.

Extra stäm­ma

Styrelsens ambi­tion är fort­satt att kun­na avhål­la en extra stäm­ma för att främst behand­la Pool­hus­ren­overin­gen, elbil­sladdnin­gen och bergrum­met. Ytterli­gare frå­gor kan behö­va hän­skju­tas dit. Vi vågar inte ange något datum för­rän vi kom­mit lite län­gre i de båda först­näm­n­da frågorna.

Övrigt

Kräft­ski­van

Styrelsen tackar Ytter­vård­skom­mit­tén för ett återi­gen top­parrange­mang av den årli­ga Kräft­ski­van.  Jät­tekul och sam­man­håll­ningsska­pande. Vi hop­pas bli välkom­nade på nytt näs­ta år!

Eld­ning

Mån­ga av er som har eld­stad har kanske, lik­som jag gjort, lad­dat upp med extra ved inför den kyli­ga säsongen. Det kan då kanske vara på sin plats med några tips för vär­mande och säk­er eld­ning. Se länk. https://www.radron.se/vardagskunskap/Elda-med-matta-i-braskaminen-/

Park­er­ing i området

Park­er­ing­sprob­lem är ett återkom­mande gis­sel för mån­ga Bostad­srätts- och Sam­fäl­lighets­föreningar. Platser räck­er inte till och det park­eras ibland på ett min­dre lämpligt sätt. Nu har frå­gan aktu­alis­er­ats på nytt hos oss då det stått bilar och motor­cyk­lar park­er­ade län­gre peri­oder inne i området.

Styrelsen vill bet­ona att det inte är tanken att bilar och motor­cyk­lar ska stå park­er­ade under län­gre peri­oder inne i området. Det är tillåtet att köra in och las­ta av, men därefter ska for­donet åter stäl­las på P‑platser eller i garagen.

Trap­por­na lagade

Trap­pan vid Östra hade fått en påkörn­ingsska­da som Hen­rik Sehlin lagat. Stort tack för det! I Trap­pan vid Väs­tra hade några plankor loss­nat, dessa har Bo Svens­son lagat. Tack även till Bosse för det.

Styrelsen

Läs mer

OBS Uppdatering: Avspärrning vid Poolhuset, nu 15–19 augusti

Av: Styrelsen, augusti 16, 2022

Som vi berät­tade om i vårt senaste nyhets­brev så kom­mer delar av utrym­met fram­för Pool­huset att spär­ras av då en kon­troll­brunn ska bor­ras för att hål­la koll på funk­tio­nen gäl­lande bergvär­men till Pool­huset kop­plat till Nya Östbergatunneln. 

Det har upp­stått ytterli­gare förs­eningar p g a mask­in­ska­da och bor­rtiden har fly­t­tats fram ännu en bit. Nu görs bedömnin­gen att vi behöver hål­la avspär­rat i unge­fär sam­ma omfat­tning som hit­tills fram t o m fredag efter­mid­dag (19/8).

Som tidi­gare näm­nts förvän­tas genomgående bil­trafik inte vara möjlig under peri­o­den men vi ska, som näm­nts försö­ka möjlig­göra genomgående gång- och cykel­trafik, möj­lighet att angöra de när­mast belägna rad­hus­län­gor­na med bil och möjlig­göra till­gång till Pool­husen­trén för dem som vill bada. Se nedan för pre­lim­inär skiss för avspärrning.

Skylt­nin­gen vid väg­banan kom­mer att upp­dat­eras under ons­dag morgon.

Läs mer

Avspärrning vid Poolhuset 15–19 augusti

Av: Styrelsen, augusti 10, 2022

Som vi berät­tade om i vårt senaste nyhets­brev så kom­mer delar av utrym­met fram­för Pool­huset att spär­ras av då en kon­troll­brunn ska bor­ras för att hål­la koll på funk­tio­nen gäl­lande bergvär­men till Pool­huset kop­plat till Nya Östbergatunneln. 

Det har upp­stått ytterli­gare förs­eningar p g a mask­in­ska­da och bor­rtiden har fly­t­tats fram ännu en bit. Nu görs bedömnin­gen att vi behöver hål­la avspär­rat i unge­fär sam­ma omfat­tning som hit­tills fram t o m fredag efter­mid­dag (19/8).

Som tidi­gare näm­nts förvän­tas genomgående bil­trafik inte vara möjlig under peri­o­den men vi ska, som näm­nts försö­ka möjlig­göra genomgående gång- och cykel­trafik, möj­lighet att angöra de när­mast belägna rad­hus­län­gor­na med bil och möjlig­göra till­gång till Pool­husen­trén för dem som vill bada. Se nedan för pre­lim­inär skiss för avspärrning.

Skylt­nin­gen vid väg­banan kom­mer att upp­dat­eras under ons­dag morgon.

Läs mer

Styrelsens informationsbrev nr 3 2022

Av: Styrelsen, augusti 9, 2022

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 3/2022

Hej i som­maren alla boende på Hen­riks­borg. Styrelsen kom­mer nu med det tred­je nyhets­brevet för året. Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet kom­mer att innehål­la infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från juni månads styrelsemöte

Ren­overin­gen av Poolhuset

Ragna Berlin och Daniel Simon­s­son från Poolkom­mit­tén pre­sen­ter­ade nuläget i pool­ren­over­ingsar­betet. Mål­bilden är en gedi­gen ren­over­ing efter besik­t­ning, för att pool­huset ska få 45 år ytterli­gare funk­tionel­la år.

Man är fort­farande i ett son­der­ingsläge och sök­er nu en erfaren pro­jek­tledare som i dia­log med Sam­fäl­ligheten kan ta ans­var för att få pool­huset besik­ti­gat och utifrån det ta fram ett för­frågn­ing­sun­der­lag för offer­t­er. Styrelsen och Poolkom­mit­tén inser att vi i det­ta ren­over­ingsar­bete kom­mer att behö­va ta in och arvodera expert­er utifrån, som t ex näm­n­da pro­jek­tledare och besik­t­ningsmän men kanske även andra.

Det är en förhopp­n­ing att en gedi­gen besik­t­ning och ett tydligt för­frågn­ing­sun­der­lag ska leda till att flera entre­prenör­er vill läm­na anbud på arbetet. Styrelsen vill här ock­så under­stry­ka att det är Årsmötet som kom­mer att fat­ta det slut­gilti­ga beslutet kring renoveringen.

Asfal­ter­ingskom­plet­ter­ing              

Som näm­nts är vi på gång att häm­ta in offer­t­er för asfal­ter­ing av de skador vi har i asfal­ter­ade väg- och gång­banor. Vi har genom­fört en inspek­tion­srun­da inför offert­in­hämt­ning men behöver få hjälp av medlem­mar­na när det gäller asfal­ter­ings­be­hov i garage och på P‑platser (alla P‑platser kunde inte inspek­teras fullt ut då det stod bilar på dem 😊.) Hör av er till styrelsen via hem­si­dan kring detta.

Stängsel                                               

När det gäller lagn­ing av våra stängsel har vi tyvärr haft svårigheter att få hantverkare att utföra arbetet – t o m efter det att vi accepter­at en inläm­nad offert! Vi tar nu efter som­maren nya tag för att få stängslen lagade och justerade

Ord­ningsre­gler

Styrelsen har upp­märk­sam­mat att mån­ga av de regler som ”gäller” på området synes odoku­menter­ade. T ex kring park­er­ing och växt­lighet. Sam­ma sak gäller även de ”för­mån­er” som finns i Sam­fäl­ligheten, t ex möj­lighet till lån av ste­gar och vis­sa andra verk­tyg. Styrelsen behöver sam­la, värdera, styra upp och doku­mentera det­ta bät­tre. Det­ta både för att öka vil­ligheten att föl­ja ”regler­na” men ock­så ge alla möj­lighet att utnyt­t­ja ”för­mån­er­na”. Det­ta gäller inte minst för dem som är nyinflyttade.

Åter­stäl­lande IP Only 

Enligt markav­talet mel­lan Förenin­gen och IP Only ska ett åter­stäl­lande av den gemen­sam­ma marken göras efter fiberin­stal­la­tio­nen. Åter­stäl­lan­det av de asfal­ter­ade ytor­na är genom­förd, men åter­stäl­lan­det av sten­lag­da och mju­ka ytor åter­står eller är endast delvis genomförd.

Styrelsen har fått värde­ful­la syn­punk­ter från medlem­mar på åter­stäl­lan­det. Arbetet kom­mer att återup­p­tas i slutet av augusti.

Medlem som har syn­punk­ter på åter­stäl­lande eller skador på Sam­fäl­lighetens kan kon­tak­ta Peter Carls i styrelsen på apj.carls@gmail.com .

Det är även värde­fullt för styrelsen att få vet­skap om huru­vi­da åter­stäl­lan­det på de enskil­da tomter­na fungerar

Övrigt

Bollpla­nen

Tyvärr har vi fått ta ett tråkigt steg till­ba­ka gäl­lande ren­overin­gen av bollpla­nen. När den tänk­ta lever­an­tören Unis­port gjorde en ny och nog­grannare besik­t­ning av vår nuvarande bollplan gjorde man bedömnin­gen att det är så sto­ra bris­ter i under­laget att de inte län­gre rek­om­mender­ar att läg­ga kon­st­gräs. Myck­et tråkigt då vi alla såg fram mot att kom­ma igång med ren­overin­gen. Ten­niskom­mit­tén kom­mer så snart som möjligt sam­las för att diskutera det upp­kom­na läget och vi får återkom­ma i frågan.

Dag­vat­ten­tun­neln Nya Öst­ber­gatun­neln (NÖT)

Instal­la­tio­nen av den kon­troll­brunn som ska anläg­gas för att ha koll på att våra energi­brun­nar (bergvärmean­läg­gnin­gen för pool­huset) inte tap­par effekt när Nya Öst­ber­gatun­neln byg­gs, kom­mer igång inom kort.  Pre­lim­inärt start­da­tum för kon­troll­brun­nens bor­rn­ing är redan på tors­dag den 11 augusti. Den kom­mer att anläg­gas i nära anslut­ning till pool­huset och i sam­band med det­ta kom­mer ett större område att spär­ras av (se bild på näs­ta sida). Avspär­rnin­gen innebär att genomgående bil­trafik inte blir möjlig under de 2–3 dagar som bor­rnin­gen pågår. Styrelsen ska dock försö­ka säk­er­stäl­la att genomgående gång­trafik är möjlig lik­som till­fart med bil till de när­mast berör­da rad­hus­län­gor­na. Vi återkom­mer med mer speci­fik infor­ma­tion inom kort om avspär­rnin­gen på hemsidan.

Allmän infor­ma­tion om Nya Öst­ber­gatun­neln finns på www.svoa.se/nyaostbergatunneln.

Bild över pre­lim­inär avspär­rn­ing vid Poolhuset

Avs­lag i HD

En medlem har klan­drat föregående års Fören­ingsstäm­ma och efter avs­lag från Mark- och miljö­dom­stolen ansökt om prövn­ingstill­stånd i Högs­ta Dom­stolen. Högs­ta Dom­stolen med­de­lade i juli att de inte medger prövn­ingstill­stånd. I och med det­ta beslut är Sam­fäl­ligheten f n inte involver­ad i några domstolstvister.

Kräft­ski­va

Ytter­vård­skom­mit­tén har bju­dit in till Kräft­ski­va efter två års uppe­håll. Styrelsen upp­skat­tar Ytter­vårskom­mit­téns engage­mang i det­ta och påmin­ner härmed om datumet – 19 augusti!

Styrelsen

Läs mer

Styrelsens Nyhetsbrev nr 2 2022

Av: Styrelsen, juni 18, 2022

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 2/2022

Hej igen Alla boende på Hen­riks­borg. Styrelsen kom­mer nu med det andra nyhets­brevet för året. Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet kom­mer att innehål­la infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från maj månads styrelsemöte

Bollpla­nen

Styrelsen har nu, efter före­dragn­ing och förslag från Ten­niskom­mit­tén, fat­tat beslut om att anta offer­ten från Unis­port för anläg­gande av kon­st­gräs m m på Bollpla­nen. Pos­i­tivt var att den­na offert både upp­fat­tades som det bäs­ta alter­na­tivet och ock­så hade den lägs­ta kost­naden, 442 500 kr inkl moms. Den angiv­na lever­ansti­den är 4 — 6 veck­or men med vet­skap om hur förse­nade lever­anser generellt sett kan vara i dessa dagar så avvak­tar vi återkop­pling från Unis­port innan vi kan läm­na ett mer defin­i­tivt besked i leveransfrågan.

Elbil­sladdning vid radgaragen

Styrelsen hade ett förs­ta avstämn­ingsmöte med garagekom­mit­tén, rep­re­sen­ter­ad av Claes Leeo och Katari­ina Haar­la-Heinonen. De pre­sen­ter­ade sin analys och vil­ka utmaningar som fanns. Även om Lant­mä­ter­imyn­digheten numera anser att elbil­sladdning kan ingå i ett anläg­gn­ings­beslut vilket givetvis under­lät­tar hanterin­gen finns mån­ga andra både tekniska och juridiska utmaningar att hantera.

T ex att lad­dar­na ännu endast kan kom­mu­nicera med varan­dra om de är av sam­ma fab­rikat (sam­ma oper­a­tivsys­tem) och en sådan kom­mu­nika­tion är nöd­vändig för att bal­ansera las­ten under laddningscykeln för de anslut­na elbi­lar­na så att säkringar­na i radgara­gens elsys­tem inte slås ut. En annan frå­ga är vilken sta­tus de enskil­da lad­dar­na får i förhål­lande till Sam­fäl­ligheten då de är fast mon­ter­ade och bekostade av medlem­men, men i ett av Sam­fäl­ligheten ägt garage m m

Efter en län­gre diskus­sion med mån­ga klo­ka syn­punk­ter myn­nade mötet ut i att vi behöver kon­tak­ta REV (Riks­för­bun­det för Enskil­da Vägföreningar), som är en ”bran­schor­gan­i­sa­tion” för Sam­fäl­ligheter och då bl a få en bild av hur andra Sam­fäl­ligheter har gjort samt nyt­t­ja REV:s exper­tis inom området.

Ren­overin­gen av Poolhuset

Poolkom­mit­tén arbe­tar för att ta fram ett under­lag som anger pool­husets sta­tus som i sin tur blir en utgångspunkt för utformnin­gen av offert­för­frågningar. Det är ett ambitiöst arbete som ock­så kom­mer att krä­va vis­sa kon­sultin­satser och därmed i viss mån kost­nad­er. Förhopp­n­ingsvis kan Poolkom­mit­tén pre­sen­tera ett under­lag på det kom­mande styrelsemötet i juni.

Bergrum­met

Styrelsen har nu satt igång arbets­grup­pen för bergrum­met med att snyg­ga upp kring ingån­gen till bergrum­met och för­bät­tra säk­er­heten. Arbets­grup­pen har ersatt tidi­gare avspär­rningar och staket med en mer per­ma­nent och krafti­gare anord­ning. Man har röjt undan skräp och tillfört mer jord och sått gräs. Nysådd gräs­mat­ta behöver vat­ten, var­för det kom­mer att vat­tnas återkom­mande någon tim­ma på kväll­stid om dagen var­it torr. Där­för kom­mer en bevat­tningsan­läg­gn­ing vara plac­er­ad där under en peri­od. Vi hop­pas på att den får vara i fred. Bra ock­så om man kan und­vi­ka att gå på det nysåd­da gräset.

Övrigt

Dag­vat­ten­tun­neln Nya Östbergatunneln

I Infor­ma­tion från Stock­holms Vat­ten och Avfall anges att det var­it byg­gstart för Nya Öst­ber­gatun­neln. Sprängn­ingsar­betet bedöms påbör­jas i mit­ten av juni. Mer infor­ma­tion om den­na dag­vat­ten­tun­nel som kom­mer att tangera vårt område finns på www.svoa.se/nyaostbergatunneln

Efter­ar­beten från IP Only

Vi för en dia­log med IP-Only kring åter­ställ­ningsar­bete­na, när de kvarstående ska göras och hur vi gemen­samt ska kun­na vara överens om att de är avslutade.

Asfal­ter­ingsar­beten

Efter en okulär besik­t­ning kan kon­stat­eras att asfal­ten i området generellt sett är i hyg­g­ligt skick, men det finns både några smärre och några större hål som skulle behö­va lite omsorg. Delar av trot­toaren på Östra bör­jar ock­så se illa ut (inte bara det sto­ra hålet). Vid besik­t­ningstillfäl­let var det dock inte möjligt att inspek­tera alla P‑platsers P‑rutor (det stod helt enkelt bilar i vägen) och inte heller hur det ser ut i gara­gen. Styrelsen tar där­för tillfäl­let i akt att be boende om hjälp med att fotografera asfal­ter­ings­be­hov i P‑rutor och i garage och maila till styrelsen. Ange då ock­så P‑platsnummer eller garagenummer. 

Styrelsen har för avsikt att senare under året hand­la upp en entre­pre­nad för att åtgär­da skador på asfalten. 

Styrelsen

Läs mer

Nyhetsbrev från styrelsen 1/2022

Av: Styrelsen, maj 14, 2022

Hejsan Alla boende på Hen­riks­borg. Styrelsen gör nu ett försök att etablera ett Nyhets­brev för att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet kom­mer att innehål­la infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Pool­huset. Den­na förs­ta (och enda) gång delas det ock­så ut i brevlå­dor­na hos alla som inte ännu lagt upp sig som medlem­mar på hem­si­dan och därmed bl a får till­gång till styrelsens infor­ma­tion­er dig­i­talt. Rutin för hur det­ta görs bifogas.

Från april månads styrelsemöte

Arbets­fördel­ning

Vid det förs­ta styrelsemötet i den nya kon­stel­la­tio­nen efter stäm­man diskuter­ades hur kom­mit­téer­na och styrelsen kan job­ba ännu bät­tre till­sam­mans, vilket i sin tur myn­nade ut i att var­je kom­mit­té nu har en varsin ingång via ledamot/suppleant i styrelsen.

Ytter­vård­skom­mit­tén – Hans Askaner

Garagekom­mit­tén — Claes Inge

Poolkom­mit­tén – Sofia Far­go Westling

Ten­niskom­mit­tén – Vic­tor Munoz

Styrelsen gjorde ock­så en informell fördel­ning av de arbet­suppgifter som finns såväl löpande som av mer engångskarak­tär, det­ta för att jäm­na ut arbets­be­last­nin­gen och möjlig­göra förd­jup­n­ing i de oli­ka frågorna.

Från Stäm­man

Vi kon­stat­er­ade att styrelsen ytterli­gare behöver för­ty­dli­ga hur under­håll­sar­betet, med stöd av den fram­tagna under­håll­s­pla­nen, bedrivs. Det­ta så medlem­mar­na får en real­is­tisk bild över Sam­fäl­lighetens under­hålls­be­hov och ock­så kring de ekonomiska resurs­er som krävs för det arbetet. Det­ta är något vi behöver återkom­ma till inför näs­ta stämma.

Det noter­ades ock­så att Vat­tenre­dovis­nin­gen av okänd anled­ning försvun­nit på den förs­ta fören­ingsavgifts­fak­tu­ran för året. Det är nu kor­rig­er­at och kom­mer att anges på kom­mande faktura.

Styrelsen job­bar ock­så vidare med att bere­da ären­de­na kring elbil­sladdning vid radgara­gen, sky­ddsrum­met samt pool­ren­overin­gen för en extra stäm­ma. Där finns dock inget nytt att berät­ta om just nu.

Bollpla­nen

Som bekant fat­tade stäm­man beslut om att ren­overa bollpla­nen och beläg­ga den med någon form av kon­st­gräs som funger­ar för såväl, fot­boll, ten­nis som bas­ket. Bered­ningsar­betet går framåt och några ur Ten­niskom­mit­tén har t o m begett sig till Västkusten för att provspela en anläg­gn­ing med ett under­lag som offer­erats av en entre­prenör­erna. Frå­gan om bollpla­nen kom­mer att hanteras vidare på styrelsemötet i maj.

Övri­ga frå­gor från styrelsemötet

Ett avtal har teck­nats med Cija Tank om årlig tömn­ing av alla dag­vat­ten­brun­nar samt spol­ning av spill­vat­ten­led­ningar (i dagligt tal avlopp­sled­ningar) vid de fyra punk­ter som definier­ats som riskom­rå­den vid en tidi­gare filmn­ing av hela spill­vat­te­nan­läg­gnin­gen. Det­ta är ett sätt att hål­la våra led­ningssys­tem i trim och för­län­ga sys­te­mens livslängd.

Som en ser­vice- och säk­er­het­såt­gärd kom­mer styrelsen att genom­föra vatten­avläsning även vid halvårsskifte­na. Dessa kom­mer inte att utgöra under­lag för deb­i­ter­ing men hjälper styrelsen och medlem­mar­na att upp­täc­ka onor­mal för­brukn­ing, t ex i form av läck­age då vårt förhål­lan­de­vis avancer­ade mät­sys­tem kan indik­era det­ta vid mätning.

Vid den spol­ning och filmn­ing av dag­vat­ten­led­ningar­na som nyli­gen genom­fördes upp­täck­tes ett brott på en dag­vat­ten­led­ning på Väs­tra. Där har där­för nyli­gen utförts ett grä­var­bete. Det­ta sked­de på enskild tomtmark.

En över­syn av vår försäkring ska göras. Från en medlem har uttryck­ts oro att per­son­er som är tillfäl­ligt boende här inte har sam­ma försäkringssky­dd som medlem­mar­na när de vis­tas på eller i sam­fäl­lighetens ytor. Det gäller då både vid åsamkan av ska­da på sam­fäl­lighetens utrust­ning och att man själv skadar sig på densamma.

Det noter­ades ock­så att asfal­terin­gen efter IP-Onlys grävn­ing är slut­förd. Fort­farande kan arbeten åter­stå gäl­lande plat­tläg­gn­ing och i mjuk mark.

Styrelsen

Läs mer

Återställande efter fiberanläggning

Av: Styrelsen, april 22, 2022

IP Only/Kabelgruppen planer­ar att påbör­ja åter­stäl­lan­det efter fibernä­tan­läg­gnin­gen v. 17, dvs veck­an som bör­jar med den 25e april.

De pri­or­it­er­ar de hår­da ytor­na och räk­nar med att asfal­ter­ing ska kun­na ske redan v. 17.

Asfal­terin­gen görs helt av NCC och det kom­mer tid­vis att begrän­sa vår framkom­lighet i området.

För de medlem­mar som har egna asfal­ter­ings­be­hov och vill pas­sa på att köpa in asfal­ter­ingstjän­sten från NCC ska kon­tak­ta Ken­ny på NCC, 0700–88 70 84.

Alla medlem­mar upp­manas att höra av sig om det är något särskilt ställe på de allmän­na ytor­na som Kabel­grup­pen behöver läg­ga extra resurs­er på för att få åter­stäl­lan­det full­gott. Kon­tak­ta i så fall Peter Carls, V39, 0705–45 60 38, apj.carls@gmail.com

Läs mer

Kommentar från styrelsen kring skrivelse från medlemmen Ylva Hintze den 10 mars. 

Av: Styrelsen, mars 14, 2022

Medlem­men Ylva Hintze har i diskus­sions­fo­rumet valt att ge sin ver­sion av hur hon upp­fat­tar hän­delse­för­lop­pet kring två speci­fi­ka mål i dom­stolen samt hur hon ser på framti­den för förenin­gen m m. Det­ta är givetvis ingent­ing som styrelsen har några syn­punk­ter på. Vi är för en fri debatt och diskus­sion på den­na plat­tform eller på andra sätt. Styrelsen kon­stat­er­ar att de frå­gor Ylva Hintze redogjort för i sin skriv­else kring de två målen har var­it föremål för dom­sto­lar­nas prövn­ing. Styrelsen avs­er där­för inte att för egen del avsät­ta tid på stäm­man för bemö­tande eller diskussion.

Ylva Hintzes beskrivningar i de två sista sty­ck­e­na på sidan 2, vari hon anger ”…att bok­slut och årsre­dovis­ningar bara innehåller vis­sa transak­tion­er och är allt­så inte, som lags­tift­nin­gen kräver, kom­plet­ta” samt att ”… förenin­gen inte tar ut en kor­rekt avgift”, tar­var dock en kom­men­tar från styrelsens sida då det lig­ger i farans rik­t­ning att ett sådant påstående kan oroa de boende i hög grad.

Det fall­er på sin egen orim­lighet att Sam­fäl­lighetens ekono­mi är möjlig att bedri­va utan­för bok­förin­gen. Det framgår ock­så av den finan­siel­la delen av årsre­dovis­nin­gen vad de inbe­tal­da medlem­savgifter­na uppgår till och vad de använts till. Oak­tat det­ta har dom­stolen i det ena målet sett över bok­förin­gen och inte haft något att erin­ra. Vad som menas med att förenin­gen inte tar ut en kor­rekt avgift är oklart, men avgiften är kor­rekt i så måt­to att den beslu­tats av stäm­man och att den bedöms täc­ka de årli­ga utgifterna.

Läs mer

Spolning av dagvattenledningarna

Av: Styrelsen, februari 20, 2022

Om några dagar kom­mer vi att påbör­ja spol­ningar­na av områdets dag­vat­ten­led­ningar. Det kom­mer att ske kom­mande vec­ka, 24–25 feb­ru­ari, samt 28 feb­ru­ari. Kom­plet­terande spol­ning av spill­vat­ten­led­ningar­na görs den 2 mars.

Bedömnin­gen är i nuläget att man inte behöver kom­ma in i något hus för någon av spol­ningar­na. Skulle det senare visa sig  att det behovet finns kon­tak­tar vi berörd husägare.

Läs mer

Årsstämma

Av: Styrelsen, januari 13, 2022

Stäm­man kom­mer att äga rum tors­da­gen den 24 mars kl 18:30 på Elite Hotel Saltsjöqvarn.

Medlem kan genom motion väc­ka för­lag rörande sam­fäl­lighetens verk­samhet. Motion ska vara styrelsen till­han­da senast den 31 januari.

Kallelse till stäm­man samt stäm­mo­han­dlin­gar kom­mer att delas ut till medlem­mar senast 14 dagar innan stäm­man äger rum.

/Styrelsen

Läs mer

Vattenavläsning 2021

Av: Styrelsen, december 30, 2021

Nu har det bliv­it dags för avläs­ning av vat­ten­för­bruknin­gen 2021. Som de fles­ta av er säk­ert minns görs det­ta dig­i­talt sedan några år till­ba­ka. Det går till så att jag och min styrelsekol­le­ga Axel Palm­crantz med hjälp av ett avläs­nings­don kop­plat till en bär­bar dator går för­bi rad­husen och då får sig­naler från era vat­ten­mätare som har en inbyg­gd sändare.

I de fles­ta fall går det­ta smidigt men ibland behöver vi kom­ma gan­s­ka nära huset för att fån­ga ”sänd­nin­gen”. Så bli inte oroli­ga om ni ser myst­iska typer på tomten tidig efter­mid­dag på nyårs­da­gen – Det är bara vi 😀.

Ett Gott Nytt år tillön­skas ni Alla

Styrelsen genom Hans Askan­er i V18

Läs mer

Information fiber

Av: Styrelsen, december 23, 2021

IP Only och Kabel­grup­pen är i stort sett klara med den tekniska instal­la­tio­nen av fibernätet och det kan bli start redan till jul.
För att Du ska kun­na bli del av det­ta krävs att Du sät­ter på elström­men till box­en, den som mon­tören sa att man inte skulle stän­ga av. En svart knapp på sidan av inomhus­box­en med indik­er­ingslam­pa. Sätt på den snarast möjligt.
Nu håller vi tum­mar­na. Ytterli­gare info kom­mer om allt går i lås.

/Styrelsen

Läs mer

Vattenavstängning 3/12

Av: Styrelsen, november 30, 2021

Vat­tnet kom­mer att vara avstängt freda­gen den 3 decem­ber mel­lan kl 09–12. En fastighet har en vat­ten­läc­ka och behöver stän­ga av vat­tnet för kun­na åtgär­da problemet.

/Styrelsen

Läs mer

Förhöjd temperatur i poolen

Av: Markus Ljungblom, november 29, 2021

Det är åter igen förhöjd tem­per­atur i poolen sedan hel­gen. Vi job­bar på att lösa problemet. 

Tills att vi fått kon­troll på tem­per­a­turen bör du bada med försiktighet.

/Poolkommittén

Läs mer

Information om arbetet med anläggning av fiber

Av: Styrelsen, november 11, 2021

Som några av er säk­ert observer­at har Kabel­grup­pen bör­jat ta in mask­in­er och fiber­ma­te­r­i­al till området, vilket bety­der att sce­nar­i­er som beskriv­its i styrelsens tidi­gare infor­ma­tion om anläg­gn­ing­spro­jek­tet härmed tar sin början.

Exakt hur arbetet kom­mer att bedri­vas är oklart, men rim­li­gen föl­jer det i någon mån föl­ja den rörelse från väst mot öst som gällt för instal­la­tio­nen av fastighetsboxarna.

/Styrelsen

Läs mer

Information om byte av elmätare i kvartersgården/poolhuset

Av: Styrelsen,

Tis­da­gen 16/11 kom­mer Nac­ka Ener­gi genom under­en­tre­prenören Sven­s­ka Byg­gskåp AB att byta elmätaren som sit­ter i arkivrum­met i kvartersgården/poolhuset.

Det med­för en stunds elavbrott i kvartersgården/poolhuset och i de funk­tion­er vars elförsör­jn­ing är beroende av kvartersgården/poolhuset. Det hand­lar dels om de pool­re­lat­er­ade funk­tion­er­na som är beroende av el, dels om kodlåsen, men ock­så om Comhems nätverk, vilket bety­der att TV och bred­band från Comhem kom­mer att vara ur funk­tion under avbrottet.

Elström­men kom­mer att bry­tas kl 10:00 och om allt går som det ska slår elström­men på igen kl 11:00.

Vän­li­gen plan­era dock inget som är beroende av elström i/från kvartersgården/poolhuset för­rän fr o m 12:00.

För när­mare infor­ma­tion, vän­li­gen kon­tak­ta Lars på Sven­s­ka Byg­gskåp under arbet­stid på

0707–64 22 30

/Styrelsen

Läs mer

Fiberanläggning – gör inget förrän vidare besked från styrelsen kommer

Av: Styrelsen, oktober 17, 2021

Styrelsen har å förenin­gens väg­nar och i enlighet med stäm­mobeslut teck­nat ett markav­tal med IP Only om anläg­gn­ing av ett fibernät. Det­ta sked­de i slutet av den gångna veck­an, så det är allde­les nytt.

IP Onlys under­lever­an­tör, Kabel­grup­pen, har dock, i pur entu­si­asm får man för­mo­da, gått hän­delser­na i förväg genom att dela ut ett med­de­lande om nyck­el­lämn­ing m. m. till en del av medlem­mar­na. Förhopp­n­ingsvis kan berör­da medlem­mar ha överseende med detta. 

Vän­li­gen bortse ifrån det meddelandet.

Innan några anläg­gn­ingsåt­gärder sker ska styrelsen ha planer­ings- och infor­ma­tion­s­möte med IP Only och det kom­mer att kom­ma ut mer över­gri­pande infor­ma­tion från styrelsen.

Det är dock önskvärt om alla som teck­nat abon­ne­mangsav­tal med IP Only för­bered­er sig på att det inom kort kom­mer att bli aktuellt med anläg­gn­ingsåt­gärder såväl på de fören­ings­ge­men­sam­ma ytor­na, som på de enskil­da tomter­na. Mål­sät­tnin­gen är att försö­ka hin­na med hela anläg­gn­ing­spro­jek­tet före årsskiftet och innan eventuell snö och tjäle försät­ter pro­jek­tet i vän­teläge till våren.

/Styrelsen

Läs mer

Varmt Välkomna till Öppet hus – Skyddsrummet mitt emot poolhuset visas på söndag den 10 oktober kl 10–12

Av: Styrelsen, oktober 6, 2021

Efter ytterli­gare en gräv- och städin­sats den gångna hel­gen har vi nu möj­lighet att visa upp sky­ddsrum­met för alla som är nyfik­na på hur det egentli­gen ser ut där inne. Ta gär­na på bra prom­e­nad­skor då den lil­la back­en ned till sky­ddsrum­met bitvis är lite brant.

/Styrelsen

Läs mer

Ny artikel om industrialiseringen av Henriksborg på hemsidan

Av: Markus Ljungblom, september 28, 2021
Rylan­ders & Rudolphs Fab­riks AB runt 1910. Tekniska muséet 0115019, Fotograf okänd. Pub­lic domain.

Mer innehåll på tem­at his­to­ria är nu pub­licer­ad på hem­si­dan. Den här gån­gen skriv­er Janne Peters­son om hur vårt närom­råde indus­tri­alis­eras. Lik­som tidi­gare artik­lar av Janne illus­tr­eras tex­ten med tankeväckande his­toriska bilder från vårt grannskap som han sam­lat på sig sig genom gedi­gen research. Artikeln finns att läsa under Historia. 

/Markus Ljung­blom

Läs mer

Skyddsrummet

Av: Styrelsen, augusti 20, 2021

Vi kom­mer inom kort att slut­föra markar­bete­na fram­för sky­ddsrum­met, grä­va fram trap­pan och plan­era marken omkring. Björken till vän­ster om sky­ddsrum­met är vi då tvungna att ta bort av säk­er­hetsskäl, den lutar redan mot elcen­tralen och det finns risk att röt­ter skadas i sam­band med grävnin­gen så att den skulle kun­na blåsa omkull om det stor­mar. Vi har för avsikt att ersät­ta den med ett annat träd med plac­er­ing något län­gre från berget. Läm­na gär­na förslag på lämpligt träd.

Vi bekla­gar att arbetet har drag­it ut på tiden, men som bekant bedrivs det av ideel­la krafter och utan kost­nad för förenin­gen. Efter dessa arbeten räk­nar vi med att kun­na göra en bedömn­ing av vad som behövs för en eventuell ren­over­ing av skyddsrummet.

/Styrelsen

Läs mer

Mer historia av Janne Petersson

Av: Markus Ljungblom, augusti 17, 2021
Foto runt 1900. A/B Salt­sjöq­varn genom Kjell Eklund.

Janne Peters­son skriv­er om Salt­sjöq­varns his­to­ria i en ny artikel på hem­si­dan. Det är spän­nande läs­ning med fan­tastiska bilder som ni hit­tar under den nya fliken His­to­ria i toppmenyn.

/Markus Ljung­blom

Läs mer

Vattenavstängning även 16/8

Av: Markus Ljungblom, augusti 12, 2021

Vat­tnet kom­mer även vara avstängt måndag den 16 augusti mel­lan kl 10–13 på grund av ett sedan tidi­gare inbokat rörmok­e­ri­ar­bete. Det hand­lar om instal­la­tion av vat­ten­fels­brytare i ett hus – ett jobb som tyvärr inte gick att koordinera med ons­da­gens vattenavstängning. 

/Markus

Läs mer

Vattenavstängning 18/8

Av: Styrelsen, augusti 11, 2021

Vat­te­navstängnin­gen som tidi­gare med­de­lats om kom­mer nu att ske ons­da­gen den 18 augusti mel­lan kl. 10:00 och 13:00. En fastighet har en vat­ten­läc­ka och behöver stän­ga av vat­tnet för att kun­na åtgär­da problemet.

/Styrelsen

Läs mer

Stämmoprotokollet

Av: Styrelsen, juli 9, 2021

Nu finns pro­tokol­let från årsstäm­man som en ned­laddnings­bar fil. Vi har haft lite prob­lem att läg­ga ut den som doku­ment men kom­mer att göra det så fort prob­lemet är löst. En kopia av pro­tokol­let finns även sedan i tis­dags i pool­huset för påseende.

/Styrelsen

Läs mer

Avslutad tvist

Av: Styrelsen, juni 22, 2021

Med anled­ning av övrig frå­ga till stäm­man anmäld av Ylva Hintze 9 april, vill styrelsen göra föl­jande förtydligande. 

Sedan i mars, då Mark- och miljööver­dom­stolens beslut att inte bevil­ja prövn­ingstill­stånd till Ylva Hintzes överk­la­gande av Mark- och miljö­dom­stolen i Nackas dom 2020-09-28 vann laga kraft är den­na tidi­gare tvist ett avs­lu­tat kapitel. 

Kvar finns därmed endast den tvist mel­lan Ylva Hintze och Förenin­gen som rör beslut på stäm­man 2020 och rörande vil­ka Ylva väckt frå­ga för att föreläg­ga stäm­man att ta beslut om ett förlikningsförslag.

/Styrelsen

Läs mer

Förtydligande

Av: Styrelsen,

Styrelsen har anled­ning att påpe­ka att det inte lig­ger inom ramen för förenin­gens uppgifter grun­dade på anläg­gn­ings­beslut att aktivt arrangera bred­band­sac­cess åt medlem­mar­na med min­dre än att anläg­gn­ings­beslutet genom lant­mä­ter­iför­rät­tning ändras till att omfat­ta det.

Den aktuel­la sit­u­a­tio­nen har upp­kom­mit genom att IP Only anhål­lit om ett markavtal/ledningsrätt hos förenin­gen. Det styrelsen hän­skjuter till stun­dande stäm­ma är endast frå­gan om förenin­gen kan ge IP Only ett markav­tal med rätt att dra fiber på förenin­gens mark. Frå­gan om bred­bands- eller TV-abon­ne­mang i IP Onlys kablar är helt och hål­let en frå­ga för den enskil­da medlem­men och IP Only.

Stäm­man skulle i och för sig kun­na beslu­ta att förenin­gen ska ver­ka för en utökn­ing av anläg­gn­ings­beslutet till att omfat­ta kollek­tiv bred­band­sac­cess, men utan ett sådant beslut och innan en lant­mä­ter­iför­rät­tning för ändamålet är genom­förd lig­ger det inte inom ramen för förenin­gens uppgifter att arbe­ta proak­tivt med att hit­ta hugade fibernätsanläggare.

/Styrelsen

Läs mer

IP-Only

Av: Styrelsen, juni 21, 2021

Styrelsen har pratat med fyra sam­fäl­lighets­föreningar som fått klar fiberin­stal­la­tion från IP-Only det senaste året. Samtli­ga är nöj­da med anläg­gn­ingsar­betet, med kon­tak­ter­na med byg­gledar­na och med åter­stäl­lan­det som skett enligt tid­plan. Ingen hade heller något neg­a­tivt att rap­portera om bredbandsfunktionen.

Styrelsen

Läs mer

Genombrott!

Av: Styrelsen, juni 11, 2021

I går, tors­da­gen den 10 juni klock­an 19.30, kunde vi efter ett gedi­get gräv- och bil­ningsar­bete ta oss in i sky­ddsrum­met. Väl inne i det förs­ta rum­met (slussen) kunde vi enkelt ta oss vidare in i själ­va sky­ddsrum­met. Sky­ddsrum­met är c:a 13 x 7 meter och har en varierande takhöjd på upp emot 3 meter. Vad vi kunde bedö­ma så var sky­ddsrum­met i gott skick. Taket och större delar av väg­gar­na bestod av berg, bespru­tat med någon form av puts och var i prin­cip sprick­fritt. Ett gedi­get betong­golv fanns ock­så. En del vat­ten hade sam­lats under årens lopp. Det fanns ock­så en del gam­malt bråte i form av ros­ti­ga lam­por, mult­nat trä och ven­ti­la­tion­srör som läm­nats, men inga lösa inventarier.

Genom­brot­tet innebär att vårt mål är nått. Att ta sig in och möjlig­göra en bedömn­ing av sky­ddsrum­mets skick och vil­ka kost­nad­er en eventuell ren­over­ing och framti­da drift skulle föra med sig är nu möjlig att genomföra.

Det som hän­der nu när­mast är att bort­forsling av de sto­ra ste­nar­na är beställd, att ett bät­tre sky­dd för gån­gen till sky­ddsrum­met i form av staket ska byg­gas samt att vi kom­mer att fort­sät­ta att sak­ta hand­grä­va oss från sky­ddsrum­met i rik­t­ning mot pool­huset för att se om vi kan få fram den trap­pa som enligt rit­ningar ursprung­li­gen fanns till sky­ddsrum­met från den dåvarande lägre marknivån.

Vi har förhopp­ningar om att kun­na visa sky­ddsrum­met för intresser­ade boende före stäm­man men ställer inte ut det som ett löfte. Vi behöver ta hän­syn till Covid 19, att pas­sagen till sky­ddsrum­met är svår­forcer­ad samt att det trots allt behöver röjas ut något samt behöver vi få undan mer av vattnet.

Som ni säk­ert noter­at finns sky­ddsrums­frå­gan ock­så med som en punkt på dagord­nin­gen för stämman.

Se även bilden som vis­ar det magiska ögonblick­et då vi kunde öpp­na dör­ren in till sky­ddsrum­mets sluss och en bild från själ­va skyddsrummet.

Styrelsen

Läs mer

Friggeboden på Västra

Av: Styrelsen, juni 4, 2021

Är det någon medlem som är beredd att ta sig an Frigge­bo­den vid garagelän­gor­na på Västra?

Boden är över­flödig efter att sophusen inne i området kon­vert­er­ats till för­råd för förenin­gens gemen­sam­ma trädgård­sred­skap. Utrym­met där boden står skulle dessu­tom kun­na använ­das till mer angelägna saker.

Boden är ock­så i halvdåligt skick och kost­naden att ren­overa den är inte försvar­bar ens om förenin­gen skulle tänkas ha någon konkret använd­ning av den. Taket behöver bytas och kanske även en av kort­si­dor­na efter­som pan­e­lens överkan­ter har var­it expon­er­ade för väder och vind under ett antal år p g a hål i taket. Golvskivor­na behöver rim­li­gen ock­så bytas om boden ska använ­das till något annat än för­var­ing av gräsklip­pare, båt­mo­tor­er eller andra bensin- och smör­jol­jeap­pa­rater. Tag en titt på boden, dör­ren är olåst.

Om någon för­bar­mar sig över boden besparas förenin­gen kost­naden för bort­fors­lan­det. Styrelsen ser gär­na att bort­fors­lande sker i närtid.

Skulle det finnas flera speku­lanter blir det frå­ga om bud­givn­ing. Vinnaren förbinder sig att bort­forsla boden före sista augusti i år. Om så ej sker går boden till näst högs­ta bud­gi­vare som har ytterli­gare 30 dagar på sig för bortforslandet.

Intressean­mäl­ningar och frå­gor kan stäl­las till Bo Svens­son, V1 på tele­fon 070–725 62 04 eller e‑post bo.olof.svensson@gmail.com.

Styrelsen

Läs mer

Äntligen – Tid och plats för ordinarie föreningsstämma 2021

Av: Styrelsen,
Pho­to: chas BCC by 2.0 licence.

Vi kom­mer inom kort att kalla till ordi­nar­ie fören­ingsstäm­ma 2021 i Hen­riks­borgs sam­fäl­lighets-fören­ing. Stäm­man kom­mer att äga rum den 23 juni 2021 kl. 18.30 i Elite Hotel Mari­na Tow­er på Salt­sjöq­varns kaj 25 i Nacka.

Anled­nin­gen till att stäm­man lig­ger så sent på året står att finna i de restrik­tion­er som över tid utfär­dats i anled­ning av coro­n­avirus och Covid-19. Vi är med­vet­na om och bekla­gar de prob­lem som det eventuellt kan stäl­la till kring ert delt­a­gande vid stäm­man. Vi vill där­för redan nu informera om möj­ligheten att låta er företrä­das på stäm­man genom ett full­mak­ts­för­farande. Enligt en tillfäl­lig lag som trädde i kraft den 15 april 2020 får ett ombud företrä­da fler än en medlems­fastighet genom full­makt på stäm­man (även om det skulle stri­da mot stadgarna).

Vi kom­mer givetvis vid den­na stäm­ma, lik­som vid den som genom­fördes 2020, att vid­ta oli­ka för­sik­tighet­såt­gärder som att ha en extra stor lokal bokad med rejält med utrymme mel­lan sto­lar­na. Att hål­la avstånd i övrigt samt att ha hand­sprit till­gäng­ligt. Vi ber ock­så er som upplever min­s­ta sjuk­domssymp­tom att stan­na hem­ma. Vidare kom­mer vi att föl­ja rik­tlin­jer­na för allmän­na sam­mankom­ster som av Folkhäl­somyn­digheten begrän­sas till högst 50 personer.

Mot den­na bak­grund vore det önskvärt att endast en rep­re­sen­tant per hushåll deltar i stäm­man. Vi påmin­ner i det­ta sam­man­hang om att mel­lan makar/sambor räck­er muntlig överen­skom­melse som full­makt (d v s ingen skriftlig full­makt behövs).

Med dessa åtgärder hop­pas vi att fören­ingsstäm­man ska kun­na genom­föras på ett bra sätt och hop­pas likaledes att vi kan återgå till ett mer nor­malis­er­at liv och lev­erne under 2021 och en ”helt van­lig” fören­ingsstäm­ma 2022.

Styrelsen

Läs mer

Arbetet med en möjlig andra kvartersgård

Av: Styrelsen, maj 10, 2021

Vi arbe­tar vidare med att ta oss in i det f d sky­ddsrum­met. De senaste dagar­na har vi fokuser­at på att ta bort de fram­för sky­ddsrum­s­ingån­gen upp­mu­rade leca­block­en. Vår giss­ning var att den ursprung­li­ga dör­ren var bort­ta­gen och ersatt med leca­block­en och att vi skulle kun­na ta oss in när några varv block var borthack­ade. Så var dock inte fal­l­et, befintlig sky­ddsrums­dörr i kraftig met­all satt kvar med (i alla fall gäl­lande övre hal­van) gångjärn och öpp­n­ings­don intak­ta. (Se bilder.) För att kun­na öpp­na dör­ren måste vi m a o grä­va oss ned ytterli­gare c:a 1 – 1,5 meter. Vilket då naturligt blir näs­ta steg i den­na process.

Vi tackar alla gla­da grannar – både nyfik­na vux­na och barn – som stan­nat till och hejat på, frå­gat om sky­ddsrum­met och undrat om de kan hjäl­pa till. Kul att ni är intresser­ade och hjälp­be­hov kom­mer att finnas. 

Det kan här ock­så vara värt att näm­na några kor­ta ord om sky­ddsrum­mets ursprung­li­ga tillkomst och använd­ning. Det är oklart exakt när sky­ddsrum­met byg­gdes men det blev slutbe­sik­ti­gat och god­känt (av Lands­fiskalen i Nac­ka!) 28 juli 1941. Det byg­gdes som ett s k indus­trisky­ddsrum enligt dåvarande lags­tift­ning för Sven­s­ka Oljes­lageri­et AB som hade sin fab­rik där våra hus i dag lig­ger. Fab­riken lades ned i mit­ten av 1960-talet.

Sky­ddsrum­met har allt­så inte haft som primärt syfte att till­go­dose allmän­hetens behov av sky­dd. Sky­ddsrum­met finns inte i MSB:s (Myn­digheten för Samhällssky­dd och Bered­skap) reg­is­ter och MSB är heller inte intresser­ade av om vi använ­der det eller inte.
Vi återkom­mer i frå­gan löpande och på stämman.

Styrelsen

Läs mer

Hur går arbetet kring en möjlig andra kvartersgård?

Av: Styrelsen, april 11, 2021

Som mån­ga av er kanske sett har några medlem­mar påbör­jat arbetet med att grä­va sig fram mot det for­na sky­ddsrum­mets ingång. Fram till för någon dag sedan har grävningar­na skett för hand, men under sönda­gen hyrdes en min­i­grä­vare in och arbetet tog ett rejält steg framåt.

Efter­som ingån­gen till det for­na sky­ddsrum­met lig­ger en bra bit ned i marken har det bliv­it ett rejält hål och där­till en hel del fyll­nads­mas­sor och sten. Styrelsen har där­för ock­så gjort en enklare avspär­rn­ing av området. 

Vi som gräver räk­nar med ett behov av min­i­grä­vare ytterli­gare 1–2 dagar innan vi kan ta oss in och bedö­ma det for­na sky­ddsrum­mets skick.
Vi återkom­mer i frågan.

Styrelsen

Läs mer

Avstängning av vatten

Av: Styrelsen, mars 24, 2021

I mor­gon tors­dag den 25 mars kom­mer kom­munen att stän­ga av vat­tnet mel­lan kl. 12.00 och 12.30. Det är en akut vat­ten­läc­ka på östra som behöver åtgär­das men hela Hen­riks­borg berörs. Enligt uppgift kom­mer det att ta mel­lan tio minut­er till en halv­timme. Vi ber om överseende med detta.

Vän­li­ga häl­sningar,
Styrelsen

Läs mer

Container vid poolhuset

Av: Styrelsen, februari 22, 2021

På grund av en vat­ten­läc­ka i en fastighet kom­mer en con­tain­er att vara upp­ställd vi pool­huset, från tis­dag den 23 mars till den 26 mars. 

/Styrelsen

Läs mer

Viktig information angående årsstämman 2021

Av: Styrelsen, februari 21, 2021

Med anled­ning av pan­de­mi­la­gen och begrän­snings­förord­nin­gen har styrelsen beslu­tat att skju­ta upp årsstäm­man. Vår förhopp­n­ing är att hål­la den innan som­maren. Vi återkom­mer så fort vi har ett nytt datum och kom­mer därefter att skic­ka ut kallelse med stämmohandlingar.

Styrelsen har ock­så beslu­tat att tillå­ta motion­er att inkom­ma efter den sista jan­u­ari. Nytt datum för motion­er till årsstäm­man är att de ska vara inkom­na senast den 15 mars, 2021.

Beslutet att skju­ta upp årsstäm­man innebär även att ingen formell avis­er­ing av medlem­savgiften kan göras efter­som stäm­man är en förut­sät­tning för beslut om utdeb­i­ter­ing. Där­för blir kom­mande avis­er­ing friv­il­lig förskot­ter­ing av medlem­savgiften fram tills dess att beslut fat­tas vid ordi­nar­ie fören­ingsstäm­ma. Motsvarande belopp kom­mer att vara fastigheten till­go­do när den kom­mande utdeb­i­terin­gen av medlem­savgiften beslu­tas och aviseras.

/Styrelsen

Läs mer

Information från styrelsen

Av: Styrelsen, februari 9, 2021
Pho­to: chas B. CC by 2.0 licence.

Ordi­nar­ie fören­ingsstäm­ma är plan­er­ad till ons­dag den 24 mars och lokal har bokats hos Elite Hotel Mari­na Tow­er. Skriftlig kallelse och han­dlin­gar kom­mer att delas ut senast 14 dagar före stäm­man och styrelsen kom­mer vid stäm­man att läm­na upplysningar som medlem­mar har begärt enligt § 50 lagen om för­valt­ning av samfälligheter.

En förut­sät­tning för att kun­na hål­la stäm­man är att inte restrik­tion­er på grund av den pågående pan­demin läg­ger hin­der i vägen. Styrelsen föl­jer utveck­lin­gen och kom­mer så snart sit­u­a­tio­nen kan överblickas att återkom­ma med besked om stäm­man behöver fly­t­tas fram.

Styrelsen vill göra alla med­vet­na om att vis­sa påståen­den om innebör­den av lagre­gler samt om oli­ka omständigheter och förhål­lan­den av juridisk natur som förekom­mer i mail­trå­den inte kan tas för goda samt att vis­sa av dessa dessu­tom är föremål för rättslig prövn­ing för närvarande.

/Styrelsen

Läs mer

En andra kvartersgård?

Av: Styrelsen, januari 14, 2021
Sky­ddsrum­met – foto från omkring 1945

Fram­för pool­huset (inne i berget) finns ett sky­ddsrum som i planer­ingsstadi­et för vårt område var påtänkt som kvarters­gård. Det blev inte så utan den nuvarande kvarters­går­den med pool byg­gdes och öpp­nin­gen till sky­ddsrum­met murades igen. Sky­ddsrum­met är 84 kvm stort med takhöjd mel­lan 2,7 och 3,0 m, och skulle kun­na bli en fan­tastisk sam­lingslokal för medlem­mar­na om det går att stäl­la i ordning.

Sky­ddsrum­met har nu var­it igen­bom­mat i 42 år och ingen vet hur det ser ut idag. Det vore dock värt att ta reda på och några entu­si­aster är bered­da att läg­ga ner lite arbete på att ta reda på det. För att friläg­ga murnin­gen fram­för ingån­gen behöver en björk som väx­er där tas bort lik­som en del jord­mas­sor. I det­ta skede är insat­ser­na begrän­sade, men när vi kom­mer län­gre behövs flera friv­il­li­ga spele­ologer. Intresser­ade kan anmäla sig till bo.olof.svensson@gmail.com eller hans.askaner@gmail.com. Vi hop­pas återkom­ma med mer infor­ma­tion snart.

/Styrelsen

Läs mer

Ny sida om radhusområdets historia

Av: Markus Ljungblom, januari 7, 2021

Janne Peters­son på väs­tra har i ett par år sam­lat mate­r­i­al om rad­hu­som­rådets his­to­ria. Ett myck­et fint arbete som han nu delar med oss i form av en län­gre artikel på hem­si­dan med fina bilder, bland annat från Nac­ka lokalhis­toriska arkiv. Läs om verk­samheten som fanns på området innan rad­husen byg­gdes, kon­tro­ver­sen kring HSB:s nam­n­förslag Salt­sjö-Blick med mera. Artikeln hit­tar ni under rubriken His­to­ria i toppmenyn.

Tanken är att det kom­mer mer på tem­at. Janne har flag­gat för att han planer­ar att dela fler spän­nande bilder och tex­ter med his­to­ria om vårt grannskap, det vill säga Dan­vikshem, Salt­sjöq­varn, Finn­bo­da Varv, Kvarn­hol­men, Hen­riks­dal, Ham­mar­by sjö med mera.

/Markus Ljung­blom

Läs mer

Uppdaterad status gällande poolrummet!

Av: Styrelsen, januari 1, 2021

Pool­rum­met har nu san­er­ats efter att, som vi tidi­gare informer­at om, luftavfuk­taren gått sön­der. Trälis­ter och foder har ännu inte ersatts men poolkom­mit­tén och styrelsen beslu­tade strax före jul att fyl­la bassän­gen igen och återup­p­ta verk­samheten i vän­tan på att slut­ligt beslut gäl­lande ren­overin­gens omfat­tning tas. Vi hop­pas kun­na återkom­ma kring mer detal­jer så snart som möjligt.

God fortsättning/Poolkommittén & Styrelsen 

Läs mer

Uppdatering gällande poolen

Av: Styrelsen, december 12, 2020

Som de fles­ta märkt är poolen tömd på vat­ten och pool­rum­met därmed avstängt sedan ett tag till­ba­ka. Anled­ningar­na till det­ta är oli­ka men mer eller min­dre sam­man­länkade. I kor­thet beror det på avfuk­tare som gått sön­der och där delar invän­tats från Tysk­land samt vattengenomträngning/läckage från poolen. Vi är gla­da att med­dela att delar­na till avfuk­taren nu är på plats. Iom att poolen är lättare och säkrare att undersöka/felsöka i tömt till­stånd har vi valt att inte fyl­la basän­gen med vat­ten. Läget just nu är att vi inom några dagar bör kun­na förvän­ta oss slut­lig speci­fika­tion för arbetet och hop­pas därmed kun­na ge er än mer konkret infor­ma­tion om poolens sta­tus inom kort.

Mvh Poolkom­miten och Styrelsen

Läs mer

Information om renovering av områdets stödmurar

Av: Styrelsen, november 17, 2020

På måndag, den 23 novem­ber, kom­mer ren­overin­gen av områdets stöd­mu­rar att påbör­jas. Före­taget het­er Dipart och är baser­ade i Nac­ka. Enligt uppgift kom­mer det att vara två till tre per­son­er som utför ren­overin­gen. Vi räk­nar med att det kom­mer att ta cir­ka två veck­or innan allt är klart. Murar­na på väs­tra sidan kom­mer att ta mer tid än de på östra. Föru­tom ren­over­ing kom­mer de även att högtryck­stvät­ta de delar av murar­na som är ansat­ta av mossa. 

Om ni har frå­gor eller syn­punk­ter får ni gär­na kon­tak­ta styrelsen.

Läs mer

Bastun och pingisrummet åter i bruk medan poolen fortsatt är stängd

Av: Styrelsen, november 6, 2020

Från och med idag är det fritt fram att utnyt­t­ja bas­tun samt pingis­rum­met i pool­huset. Gäl­lande poolen så är saner­in­gen klar men vi invän­tar snick­e­ri­ar­beten så vi kom­mer att fort­sät­ta hål­la den stängd tills det är helt klart. Om allt går enligt plan bor­de även poolen kun­na vara klar innan novem­ber är slut.

/Styrelsen

Läs mer

Poolen fortsatt avstängd

Av: Styrelsen, oktober 16, 2020

Poolen kom­mer tyvärr att vara avstängd en tid framöver. Enheten vi behöver byta, avfuk­taren, kom­mer i slutet av okto­ber för att sedan installeras. Vår förhopp­n­ing är att den kom­mer vara installer­ad och klar i novem­ber, förhopp­n­ingsvis i bör­jan av månaden, men vi kan inte utlo­va exakt datum.

/Styrelsen

Läs mer

Till medlemmarna i Henriksborgs smff

Av: Styrelsen, oktober 8, 2020

IP Only har fått klarteck­en från styrelsen att göra en kam­panj i området för att pejla intres­set för etab­ler­ing av fibernätverk.

Kam­pan­jen är utfor­mad som möj­ligheten för medlem­mar att boka abon­ne­mang på upp­kop­pling och tv/bredbandstjänster.

Notera att bokningar­na inte är bin­dande utan mer är att se om intres­set är till­räck­ligt stort för att IP Only över huvud­taget ska kun­na kos­ta på sig att läm­na ett erb­ju­dande till förenin­gen om att anläg­ga ett fibernät.

Förenin­gen har inte giv­it några löften eller gjort några åta­gande gen­te­mot IP Only, men bolagets upplägg innehåller flera intres­san­ta moment såväl för enskil­da medlem­mar som förenin­gen i stort. Vi kom­mer att ha anled­ning att diskutera det­ta inom förenin­gen framöver och beslut om åta­gan­den för förenin­gen torde kom­ma att krä­va beslut på stämma.

Styrelsen återkom­mer med infor­ma­tion om sak­en så snart det finns mer att återrapportera.

/Styrelsen

Läs mer

Spolning och filmning av avloppssystem

Av: Styrelsen, september 30, 2020

Infor­ma­tion från styrelsen (Den­na info har även delats ut i era brevlådor)

Hej alla boende på Henriksborg!

Som vi tidi­gare informer­at om kom­mer vi att genom­föra en spol­ning och filmn­ing av vårt avloppssys­tem i syfte att klar­läg­ga vilken sta­tus det håller. ”På köpet” får vi ren­sade gemen­sam­ma avlopp.

Vi kom­mer ock­så att erb­ju­da alla boende möj­ligheten att få sina respek­tive fastigheters avlopp spo­lade. Vi rek­om­mender­ar det från styrelsens sida. Det min­skar risken för stopp i det egna avlop­pet och att avla­gringar i det egna avlop­pet sak­ta men säk­ert flö­dar ut i det gemen­sam­ma avlop­pet och på sikt orsakar stopp där. Spol­ning kom­mer att ske i respek­tive fastighet först och därefter spo­las det gemen­sam­ma avlopp­snätet. Efter det­ta trans­porteras slam­met iväg.

Spol­ning och filmn­ing äger rum med start v 42 (12/10) och beräk­nas pågå under c:a 2 – 3 veck­or. Under peri­o­den den 12/10 — till och med ons­dag den 21/10 (ej lör-sön) spo­las de rad­hus som anmält sig för det­ta. Från tors­da­gen den 22/10 till och med fredag den 30/10 görs spol­ning och tv-inspek­tion av gemen­sam­ma samlingsledningar.

Priset för att spo­la sin egen fastighets avlopp är 2 000 kr per fastighet, vilket beta­las av fastighet­sä­garen. Det­ta motsvarar unge­fär hälften av den gängse kost­naden för en sådan insats. Spol­nin­gen tar c:a 20 minut­er och sker på dagtid. Det är val­fritt att spo­la avlop­pen i sin fastighet, men från styrelsens sida rek­om­mender­ar vi, som sagt, det­ta, om man inte gjort det under de senaste två åren.

Inför den andra ”spolpe­ri­o­den” (22/10 – 30/10) ber vi er som har inspek­tions­brun­nar på tomten eller inne i huset friläg­ga dessa så att rör­fir­man kom­mer åt att spo­la och fil­ma via dem. De behöver inte öpp­nas men fir­man ska kun­na kom­ma åt dem enkelt.

Den fir­ma som är upphand­lad att göra det­ta arbete het­er Rör­analys. Deras per­son­al bär legit­i­ma­tion syn­ligt. Rör­analys återkom­mer med mer detal­jer­ad info några dagar innan spol­nin­gen av respek­tive fastighet börjar.

Ni som vill genom­föra en spol­ning av er egen fastighets avlopp gör det genom att fyl­la i en lista som hänger vid ingån­gen till pool­huset fr o m freda­gen den 25 sep­tem­ber t o m freda­gen den 2 okto­ber. På lis­tan krys­sar ni ock­så i vil­ka dagar under den förs­ta ”spolpe­ri­o­den” (12/10 – 21/10) någon i hushål­let är hem­ma under dagtid och kan ta emot spo­lar­na från Rör­analys. Ni som inte har vägar­na för­bi pool­huset kan läm­na motsvarande uppgifter direkt till mig via mail, tele­fon eller läg­ga en lapp i min brevlå­da. En anmälan ses som bindande.

Vi kom­mer sedan till­sam­mans med Rör­analys att schemaläg­ga det­ta så att de får ett bra flyt i sin process. Det­ta kan innebära att vi kan behö­va återkom­ma till er med önskemål om byte av dag etc. Vi hop­pas ni har förståelse för detta.

Styrelsens kon­tak­t­per­son i det­ta är Hans Askan­er, som nås på hans.askaner@gmail.com. Tel 076–7728137 och bor på Väs­tra Hen­riks­borgsvä­gen 18

Bäs­ta Häl­sningar
/Styrelsen

Läs mer

Poolen stängd

Av: Styrelsen, september 26, 2020

Vi har beslu­tat att stän­ga poolen tills vidare. Som några av er märkt så är det extremt fuk­tigt. Det beror på  att avfuk­taren, som står på dygnet runt, är trasig. Vi kom­mer att behö­va byta ut hela enheten och håller för när­varande på att hit­ta ett före­tag som snabbt kan åtgär­da prob­lemet. Vi återkom­mer så fort vi har mer information. 

/Styrelsen

Läs mer

Uppdatering i frågan kring nya Östbergatunneln

Av: Styrelsen, augusti 28, 2020

Hejsan,

Här kom­mer ytterli­gare en kort upp­da­ter­ing i frå­gan kring nya Östbergatunneln.

Styrelsen fort­sät­ter att arbe­ta med under­laget till Mark- och Miljö­dom­stolen. Styrelsens bedömn­ing är att ett yttrande – med eller utan stöd av ombud – kan inges utan behov av beslut på en extra stäm­ma. Som tidi­gare näm­nts har Sam­fäl­ligheten fått upp­skov till 10 sep­tem­ber för att inkom­ma med ett sådant.

Sam­fäl­lighetens yttrande kom­mer i huvud­sak att fokusera på de kon­sekvenser tun­neln kan få på stam­fastigheten (Sick­laön 37:10) – det är för stam­fastigheten vi har man­dat att agera. Vi vill där­för påmin­na om att de fastighet­sä­gare som har syn­punk­ter på Stock­holm Vat­ten- och Avfalls (SVOA) ansökan själ­va lyfter fram dessa till Mark- och Miljödomstolen.

Om någon av er fastighet­sä­gare inte skulle ha till­gång till SVOA:s ansökan så finns den att lad­da ned via länken nedan.

/StyrelsenLäs mer

Brev från styrelsen

Av: Styrelsen, augusti 21, 2020

Vi i styrelsen vill bara kort upp­dat­era och informera er om var vi står i processen kring Nya Östbergatunneln.

Vi hade styrelsemöte i ons­dags samt ett sep­a­rat möte med Woll­mar Hintze i söndags. Med tanke på de senaste inläggen och den debatt som förts ansåg vi det som nöd­vändigt att kon­tak­ta vårt juridiska ombud för att få klarhet i vis­sa påståen­den. Vi kom­mer att få råd i frå­gan någon gång under hel­gen eller senast måndag. På grund av att det har drag­it ut på tiden begärde styrelsen ytterli­gare upp­skov hos dom­stolen för vår stam­fastighet, vilket vi fick fram till den 10 september.

Vi återkom­mer snarast när vi vet hur vi bör agera framöver.

Till sist hop­pas vi att vi kan hål­la en res­on­abel och hövlig diskus­sion kring ämnet.

Med vän­lig hälsning

Styrelsen

Läs mer

Angående nya Östbergatunneln

Av: Styrelsen, juli 26, 2020

Med anled­ning av det brev från Mark- och miljö­dom­stolen som skick­ades ut till alla fastighet­sä­gare angående den nya Öst­ber­gatun­neln vill styrelsen härmed kort informera om, samt klargöra vår ståndpunkt.

Styrelsen begärde upp­skov hos dom­stolen för att läm­na syn­punk­ter för vår stam­fastighet, Sick­laön 37:10, vilket vi fick till den 31 augusti. Vi har en energi­brunn med två bor­rhål för poolen vilken vi måste vär­na. På grund av semes­ter­tider begärde vi även upp­skov för alla medlem­mar. Styrelsen har haft kon­takt med dom­stolen under ett fler­tal tillfällen under de senaste veck­o­r­na där frå­gan diskuter­ades. Vi fick till slut avs­lag för upp­skov för respek­tive fastighetsägare.

Vi kom­mer att hål­la ett styrelsemöte den 19 augusti då vi tar ett beslut hur vi ska agera. I nuläget arbe­tar vi med att inhäm­ta infor­ma­tion om vil­ka kon­sekvenser sprängn­ing och byg­gna­tio­nen av tun­neln kan få. Vad gäller respek­tive fastighet­sä­gare kan vi i styrelsen inte avgöra huru­vi­da man ska skri­va på den full­makt som W Hintze skick­at ut. Vis­sa fastighet­sä­gare är helt för tun­neln och avs­er inte att göra något, andra har begärt upp­skov för att inhäm­ta mer infor­ma­tion. Åsik­ter­na går isär och är många.

Styrelsen råder där­för alla som vill ha mer infor­ma­tion att begära upp­skov hos dom­stolen, vilket alla som har begärt har fått. Lät­tast är att skic­ka en e‑post till mmd.nacka.avdelning4@dom.se där man anger Mål M 2606–20.
Efter vårt styrelsemöte den 19 augusti kom­mer vi att delge all infor­ma­tion och beslut till alla medlemmar.

Fort­satt trevlig som­mar!
/Styrelsen

Läs mer

Soptömning uppdatering

Av: Styrelsen, april 15, 2020

Efter ytterli­gare kon­takt med Nac­ka Avfall och Vat­ten har anled­nin­gen till de överfyll­da kärlen klar­nat. Det vis­ar sig att den nya entre­prenören som hanter­ar sop­tömnin­gen från den 1 april mis­sade att töm­ma vid ordi­nar­ie tömn­ing i tors­dag för­ra veck­an (tömn­ing sker 1/v). Nac­ka Avfall har lovat att kon­tak­ta entre­prenören för att se om de kan tidi­gareläg­ga mor­gonda­gens ordi­nar­ie tömn­ing till idag onsdag. 

/Styrelsen

Läs mer

Sopsituationen

Av: Styrelsen,

Som ni med störs­ta san­no­likhet märkt är våra sop­kärl fyll­da till bred­den. Anled­nin­gen är just nu inte känd men styrelsen har självk­lart felan­mält det­ta till Nac­ka Avfall och kom­mer föl­ja upp och tryc­ka på för skyn­d­sam tömning.

/Styrelsen

Läs mer

Vårstäddag 2020 för Henriksborgs samfällighet

Av: Markus Ljungblom, april 6, 2020

Vi kör städdag men lite annor­lun­da under rådande tider sönda­gen den 19 april kl 09.30. Gemen­sam sam­ling på mor­gonen vid pool­huset eller anslut till län­gom­bud för infor­ma­tion om vad som skall göras.

Vi kom­mer köra en kort städ­ning med sop­n­ing, krat­tning o mål­ning av trap­por. Vi star­tar 09.30 o arbe­tar ca 2 tim­mar. All server­ing ställer vi in den­na gång.

Dem som är i riskgrupp och inte kan delta har vi full förståelse för och vi övri­ga snyg­gar till vårt område inför våren. Ingen kom­mer bli debiterad.

Sop­n­ing kom­mer att ske veck­an innan så vi kan ta upp det sista tillsammans.

Tänk på att vi har en con­tain­er vid pool­huset och en på väs­tra upp­farten så ploc­ka gär­na ihop era egna kvis­tar och grenar innan den­na dagen och pas­sa på o släng.

Ta hand om er alla o Glad Påsk

/Yttervårdskommittén


Nils Gustafs­son 8
Fabi­an von Tiede­mann 17
Gunil­la Sol­back 28
Åsa Nor­rman-Gren­ninger 34
Pia Moge­fors 52
Bo West­ling 56
Daniel Karls­son 70
Chris­t­ian Rosen­berg 78


Årets trädgård­sut­förare är Stock­holm Trädgård­stjänst, vill ni själ­va köpa tjän­ster till er trädgård av sam­ma fir­ma så kon­tak­tar ni dem på tele­fon­num­mer 08–23 07 00 eller mail info@stotrad.se

Läs mer

Information om Henriksborgs förenings­stämma onsdag 25/3

Av: Styrelsen, mars 22, 2020

Coro­n­akrisen påverkar alla delar av vårt samhälle, det är på mån­ga sätt en extra­ordinär tid. Sam­tidigt behöver verksam­heter upprätt­hållas för att varda­gen ska kun­na fungera så bra som möjligt. Det gäller ock­så verksam­heten i en samfällighet.

Styrelsen föl­jer utveck­lin­gen noga och har över­vägt argu­ment både för och emot att genom­föra stäm­man. Andra föreningar gör på oli­ka sätt. Vi skulle teo­retiskt kun­na skju­ta på stäm­man och be alla att beta­la in årets avgifter friv­il­ligt, men vi bedömer att det är vik­tigt att vi får rättslig klar­het genom beslut om bud­get och utdeb­i­ter­ing för 2020 lik­som beslut om en ny styrelse som får man­dat att skö­ta för­valt­nin­gen av samfällig­heten. Vi har där­för idag lördag beslu­tat att års­stämman på ons­dag den 25/3 kl. 18.30 kom­mer att genom­föras enligt kallelse. För att under­lätta för alla går vi ut med den­na infor­ma­tion och vid­tar några försiktighetsåtgärder:

• Vi har bett Elite Hotel boka om till en större lokal där vi kan möblera gle­sare (ca 2 meter mel­lan sto­lar­na) och på så sätt min­s­ka kon­tak­ten mel­lan del­tagare. Möjlig­het att tvät­ta hän­der­na finns i när­heten och hand­sprit finns i lokalen.

• Vi rek­om­mender­ar att endast en per­son per fastighet deltar för att min­s­ka grup­pens stor­lek och smittrisken.

• Lik­som tidi­gare gäller att stan­na hem­ma om du har sjuk­domssymtom eller är i en riskgrupp, och att vi iak­t­tar allmän­na råd om hygien: tvät­ta hän­der­na ordentligt och hål­la avstånd till andra för att begrän­sa smittspridning.

• Vi ska försö­ka genom­föra mötet så kort och effek­tivt som möjligt.

• Om man inte kan när­vara gäller lik­som tidi­gare att man kan läm­na en full­makt. En medlems­fastighet kan vara ombud för en (1) annan medlems­fastighet. Om ni inte kan få tag på något ombud, kon­tak­ta ert län­gom­bud eller styrelsen (se info nedan).

De vik­ti­gaste besluten som ska fat­tas på stäm­man (fram­går ock­så av kallelsen) är: 1) Fast­ställande av resul­tat- och balans­räkning, dis­po­si­tion av årets resul­tat och ansvars­frihet för styrelsen, 2) Beslut om utgifts- och inkom­st­stat (bud­get) samt fram­läggande av debiterings­längd för 2020, 3) Fram­läg­gande av debiterings­längder för åren 2013, 2014 och 2019 samt beslut om uttax­ering för dessa år, 4) Val av styrelse, ord­förande, sup­plean­ter samt revi­sor­er och sup­plean­ter. Som fram­går av handling­arna föres­lår styrelsen en höjn­ing av medlems­avgiften för 2020 på 300 kr per kvar­tal fr.o.m. kvar­tal 2, dvs. totalt 900 kr för året. Skälet till höjnin­gen är underhålls­behov (repa­ra­tion av del av stöd­mur, pool­reparation, spol­ning och film­ning av avlopps­stammar i området samt repa­ra­tion av el­skåp). Har ni frå­gor kon­tak­ta oss i styrelsen!

Styrelsen föl­jer löpande utveck­lin­gen och är förstås redo att ändra det­ta beslut om ny infor­ma­tion skulle tillkom­ma. Vi går i så fall ut med ny infor­ma­tion i brevlå­dor och på hemsidan.

Vi får hjäl­pas åt och ta hand om varan­dra i dessa osäkra tider.

/Styrelsen

styrelsen@henriksborg.se, tel.nr 073–231 85 47


Kon­tak­tlista till län­gom­bu­den:
• Nils Gustafs­son, V8 070–523 87 33
• Fabi­an von Tiede­mann, V17 070–899 06 99
• Gunil­la Sol­back, V28 070–636 36 06
• Åsa Nor­rman-Gren­ninger V34 070–620 74 71
• Pia Moge­fors, Ö52 070–339 92 45
• Bo West­ling, Ö56 076–230 32 44
• Daniel Karls­son, Ö70 070–611 63 30
• Chris­t­ian Rosen­berg, Ö78 070–273 51 70 

Läs mer

Julen står för dörren igen!

Av: Styrelsen, december 17, 2019

Så här strax innan julen traditions­enligt bry­ter ut kom­mer några rad­er om det senaste kring verk­samheten i vår samfällighet.

Hem­si­dan. Vi påmin­ner idag, med ett brev i brev­lådan, alla som ännu inte har regist­rerat sig på vår nya hem­sida att göra det. Adressen är www.henriksborg.se och uppgifter om hur en går till väga finns på lapp­en i brevlådan.

Snöröjn­ing. Efter mån­ga (!) år med Pekka Laine som förste snörö­jare i området har vi nu en ny entre­prenör. Yttervårds­kommittén har genom­fört en upp­handling (tre offer­t­er + referens­tagning) och den entre­prenör som har bedömts läm­na det mest för­delaktiga anbudet är ICE­Pool AB. Avtalet med Ice­Pool säger att de ska utföra sand­ning, snö­röjning och sand­upp­tagning i en omfatt­ning som mot­svarar unge­fär det vi är vana vid. Sam­tidigt bör vi stäl­la in oss på att vi inte kan räk­na med rik­tigt sam­ma ser­vice som under tiden när snö­röj­ningen sköttes av en av våra grannar. Observera särskilt att bilar och annat inte får stå i vägen; då kan vi inte räk­na med att snö­röjningen kom­mer fram och kan göra sitt jobb (det gäller ock­så alla som har hem­tjänst och liknan­de). Vid frå­gor om snöröjn­ing kon­tak­ta ans­varig på skottning@henriksborg.se eller pra­ta med ert läng­ombud. Upp­gifter finns på hemsidan.

Långsik­tig under­håll­s­plan. Styrelsen har upp­handlat en expert som har gjort en förs­ta inven­ter­ing av Henriks­borgs samfällig­hets alla anlägg­ningar och läm­nat ett förslag på under­håll­s­plan. I pla­nen speci­fi­ceras under­hålls­behoven för det som är sam­fäl­lighetens ans­var, dvs. allt från asfalt­beläggning, stöd­murar och rör­ledningar för dräner­ing, spill­vatten och avlopp till pool­hus, tennis­bana och lek­plats. Pla­nen inne­håller förslag på underhålls­åtgärder, nyanskaff­ning och finans­iering för de när­maste 30 åren, baser­at på bedömd s.k. teknisk livs­längd, dvs. den tid som en anlägg­ning eller byg­gnad kan använ­das för det den är till för. I flera fall kom­mer vi i förenin­gen löpande att behö­va komplet­tera det­ta under­lag med mer ingående besikt­ningar, för att be­dö­ma om våra anlägg­ningar trots upp­nådd teknisk livs­längd kan fort­sätta använ­das med löpande under­håll, eller om de behöver ren­overas eller bytas. Fram­för allt gäller det­ta större sak­er som t.ex. vat­ten- och avlopps­stammar. För dessa delar kom­mer vi att genom­föra en större inspek­tion i bör­jan av 2020. Den blir vik­tig, för här hand­lar det om kom­plicer­ade arbeten och myck­et sto­ra kost­nad­er om det vis­ar sig att vi måste ren­overa eller byta mate­r­i­al. Vi återkom­mer med mer infor­ma­tion om dessa frå­gor på stämman.

Fören­ingsstäm­ma. Näs­ta års ordi­nar­ie stäm­ma kom­mer att äga rum den 25 mars kl 18.30 på Elite Hotell nere på kajen. Vik­tigt att så mån­ga som möjligt deltar på stäm­man! Vi påmin­ner om att eventuel­la motion­er ska vara inkom­na till styrelsen senast under jan­u­ari månad.

Någon av dagar­na kring nyår kom­mer vi att läsa av vatten­mätarna i alla fastig­heter. Avläs­ningen sker numera via en radio­mätare kop­plad till en PC och görs genom att några av oss i styrelsen van­drar runt i området. För att få mät­resultat kan vi ibland behö­va gå in på tomter och i träd­gårdar, vilket vi redan nu signal­erar och hop­pas att ni har över­seende med!

Vi önskar er alla rik­tigt skö­na och gla­da Jul- och Nyårshelger!

/Styrelsen

Läs mer

Uppdatering av medlemsuppgifter

Av: Styrelsen, oktober 7, 2019

Ni som nyli­gen har var­it inne och fyllt i for­mulär för att upp­dat­era era medlem­suppgifter, det är vår hem­sideslever­an­tör Red­u­ca som admin­istr­erar medlems­förteck­nin­gen och det kan ta någon vec­ka innan uppgifter­na är ändrade.

Läs mer

Sensommarbrev 2019

Av: Styrelsen, september 30, 2019

Tidig höst i området

Vi hann inte med något som­mar­brev före semes­trar­na, så här kom­mer istäl­let ett höst­brev, med lite upp­dateringar om läget i samfällig­heten. Vi pas­sar sam­tidigt på att lansera Hen­riks­borgs nya hem­si­da!

Styrelsen har efter upphan­dling (fem anbud) valt att anli­ta Sveriges Fastighets­konsult AB för arbetet med att ta fram en lång­siktig under­håll­s­plan för samfällig­heten. Den 9 sep­tem­ber var de på plats och genom­förde en inven­ter­ing av samfällig­hetens oli­ka gemen­samma anlägg­ningar (led­ningar för vat­ten och avlopp, dräner­ing, dag­vat­ten, spill­vat­ten, ytbelägg­ningar, park­eringar, stöd­murar, el, väg­beläggning, pool­huset, tennis­banan m.m.). De kom­mer ock­så att stud­era diverse doku­ment som rör vår anlägg­ning och inom kort lev­er­eras en underhålls­plan inklu­sive beräkningar av omfatt­ning, tid och kost­nad­er för oli­ka åtgärder. Avsik­ten är att pla­nen sedan ska lig­ga till grund för vår lång­siktiga planer­ing av under­hålls- och upprustnings­arbete i förenin­gen. Mer infor­ma­tion om det­ta kom­mer inför näs­ta års stämma.

Efter en del förs­eningar ser nu äntli­gen garage­renoveringen ut att vara färdig. När det­ta skrivs har samtli­ga por­tar bytts, mål­ning skett och instal­la­tion av elek­triska dörr­öppnare skett hos er som har beställt sådana. Vid arbetet upp­täck­tes att bräd­fodringen runt om gara­gen var rätt sliten på sina ställen. Mot bak­grund av att det skulle kos­ta en rejäl (extra) slant att byta allt virke så beslu­tades dock att slut­föra målnings­arbetet och bara byta brä­dor där behoven var uppen­bara. Upp­rust­ningen har därmed kun­nat genom­föras inom bud­get. Stort tack till Garage­kommittén för fint arbete!

Tyvärr behöver vi med­dela att förenin­gen än en gång befinner sig i dom­stol som en följd av att en medlem har läm­nat in en stämnings­ansökan till Mark- och miljö­domstolen vid Nac­ka tingsrätt, om påståd­da fel i sam­band med stäm­man i mars. Efter­som stämnings­ansökningar regel­mässigt följs av en dia­log med dom­stolen i diverse rättsli­ga frå­gor så har styrelsen tvin­gats utlösa förenin­gens rätts­skydd och utse en advokat­firma som förenin­gens ombud. Det­ta tar förstås myck­et tid i anspråk. Stämnin­gen skick­ades in i maj i år och dia­log pågår fort­farande i ärendet. 

Sophanterin­gen är numera en del av samfällig­heten. Det innebär att hus­hållen inte läng­re har någon avgift för sop­hantering. Den nu – avsevärt lägre – kost­naden beta­las istäl­let av förenin­gen (lite drygt 1 000 kr per hus­håll och år, vilket i år hanteras inom ramen för befintlig avgift). Sor­terin­gen verkar fungera väl, även om det då och då fort­farande hän­der att vi hit­tar fel påse i fel behål­lare. Vi påmin­ner där­för om att mat­avfall (brun påse) slängs i behål­lare avsedd för det och hushålls­avfall (restavfall, dvs. sådant som inte går att sortera på annat sätt) slängs i behål­lare med det nam­net! Vi behöver alla ock­så hjäl­pas åt att stän­ga våra påsar ordentligt för att und­vika spill och allt­för myck­et lukt. Se hem­sidan för infor­ma­tion om vad som gäller! 

Vi påmin­ner om att körn­ing av bilar inne i området ska ske spar­samt – och var­samt. Det är inte ok att park­era bilar i området och heller inte att köra igenom området. Styrelsen har fått i upp­drag av stäm­man att etablera en kom­mit­té som ska tit­ta på möjlig­heten att sät­ta upp någon form av (fart)hinder inne i området för att min­s­ka genom­fart. Ni som är intresser­ade av att bidra, hör av er!

Vi påmin­ner om städda­gen som i höst äger rum sönda­gen den 20 okto­ber. Kom ihåg att hål­la efter träd och buskar på era tomter; allt högre än en vån­ing (ca 2,5 meter) ska beskäras. Det är tyvärr flera boende som rea­ger­ar på att det­ta inte respek­teras, låt oss där­för hjäl­pas åt att hantera det­ta nu i höst. Städ­dagen kom­mer att inledas med att var­je län­ga genom­för en van­dring med (för­hoppnings­vis) alla boende för att gemen­samt tit­ta på behoven. Yttervårds­kommittén har infor­ma­tion om vart ni kan vän­da er om ni behöver hjälp med att beskära träd.

Den 23 augusti genom­fördes årets tra­di­tion­sen­li­ga kräft­skiva, den­na gång inledd med en hel del regn. Bar­nens lekar genom­fördes i dugg­regn, men så fort pris­utdelningen var klar så höll reg­net upp och årets ski­va blev lik­som tidi­gare år en fin kväll för grannar och vän­ner. Stort tack till Yttervårds­kommittén som arrangerade!

Med hopp om fina höstda­gar framöver!

/Styrelsen


Hen­rik Selin, ord­förande
Peter Carls, sekreter­are
Bo Svens­son, kassör
Carin Brink, ledamot
Hans Askan­er, ledamot
Klara Tor­lén, sup­pleant
Markus Ljung­blom, suppleant 

Läs mer

Välkommen till vår nya hemsida!

Av: Styrelsen, september 28, 2019

Hej alla,

Nu lanser­ar vi samfällig­hetens nya och upp­daterade hem­sida! Den gam­la har mån­ga år på nack­en och vi har där­för valt att gå över till en ny och bät­tre lös­ning med en ny teknisk lever­an­tör. En bät­tre sid­struktur och funk­tion­alitet gör det enklare för oss att ­hit­ta infor­ma­tion och kom­mu­nicera med varan­dra. En klar för­bät­tring är ock­så att hem­sidan är byg­gd så att den anpas­sas efter den enhet som man använ­der: den funger­ar där­för lika bra i mobil­telefon som på surf­platta eller sta­tionär dator.

Under Nyheter kom­mer styrelsen att löpande pub­licera upp­dateringar kring arbetet i sam­fällig­heten. En efter­frågad funk­tion är att reg­istr­erade använ­dare kan få ett mail var­je gång ett inlägg görs under Nyheter. 

Vik­ti­ga funk­tion­er som bokn­ing av tennis­bana, pingis­rummet och sto­lar finns naturligtvis kvar från tidi­gare. Fel­anmälan och Diskussions­forum likaså. Under Internt/Medlemmar hit­tar ni kontakt­uppgifter till era grannar (under förut­sättning förstås att de god­känt pub­licer­ing på hem­sidan). Vi rek­om­mender­ar alla som vill dela eller upp­dat­era sina kontakt­uppgifter att gå in på Upp­dat­era medlems­uppgifter under fliken Anslags­tavla i hem­sidans topp­meny. Inlägg under Nyheter och infor­ma­tion under Allmänt kom­mer att vara öppet för vem som helst att ta del av. Allt övrigt inne­håll på hem­sidan är endast avsett för med­lemmar och kräver där­för en användar­profil och ett lösenord.

Hem­si­dan kom­mer att vara ett vik­tigt sätt för oss alla att kom­mu­nicera med varan­dra i förenin­gen. Där­för vill vi gär­na att så mån­ga som möjligt går in och ska­par ett användar­­konto under log­ga in. Var­je per­son i famil­jen som vill kom­ma åt sid­orna som kräver inlog­gn­ing bör ska­pa en egen användar­­profil. Exempel­vis förut­sätter diskussions­­forumet att inlägg görs i eget namn. Förs­ta gån­gen man log­gar in ska­par man ett kon­to, vilket inne­bär att man ska­par sitt eget användar­namn och lösen­ord samt anger vis­sa person­uppgifter. För att kom­ma in förs­ta gån­gen krävs ett lösenord. 

Om du har några frå­gor eller behöver hjälp, kon­tak­ta Markus Ljung­blom V31.

/Styrelsen

Läs mer