Nyheter

Uppdatering av medlemsuppgifter

Av: Styrelsen, oktober 7, 2019

Ni som nyli­gen har var­it inne och fyllt i for­mulär för att upp­dat­era era medlem­suppgifter, det är vår hem­sideslever­an­tör Red­u­ca som admin­istr­erar medlems­förteck­nin­gen och det kan ta någon vec­ka innan uppgifter­na är ändrade.

Läs mer

Sensommarbrev 2019

Av: Styrelsen, september 30, 2019

Tidig höst i området

Vi hann inte med något som­mar­brev före semes­trar­na, så här kom­mer istäl­let ett höst­brev, med lite upp­dateringar om läget i samfällig­heten. Vi pas­sar sam­tidigt på att lansera Hen­riks­borgs nya hem­si­da!

Styrelsen har efter upphan­dling (fem anbud) valt att anli­ta Sveriges Fastighets­konsult AB för arbetet med att ta fram en lång­siktig under­håll­s­plan för samfällig­heten. Den 9 sep­tem­ber var de på plats och genom­förde en inven­ter­ing av samfällig­hetens oli­ka gemen­samma anlägg­ningar (led­ningar för vat­ten och avlopp, dräner­ing, dag­vat­ten, spill­vat­ten, ytbelägg­ningar, park­eringar, stöd­murar, el, väg­beläggning, pool­huset, tennis­banan m.m.). De kom­mer ock­så att stud­era diverse doku­ment som rör vår anlägg­ning och inom kort lev­er­eras en underhålls­plan inklu­sive beräkningar av omfatt­ning, tid och kost­nad­er för oli­ka åtgärder. Avsik­ten är att pla­nen sedan ska lig­ga till grund för vår lång­siktiga planer­ing av under­hålls- och upprustnings­arbete i förenin­gen. Mer infor­ma­tion om det­ta kom­mer inför näs­ta års stäm­ma.

Efter en del förs­eningar ser nu äntli­gen garage­renoveringen ut att vara färdig. När det­ta skrivs har samtli­ga por­tar bytts, mål­ning skett och instal­la­tion av elek­triska dörr­öppnare skett hos er som har beställt sådana. Vid arbetet upp­täck­tes att bräd­fodringen runt om gara­gen var rätt sliten på sina ställen. Mot bak­grund av att det skulle kos­ta en rejäl (extra) slant att byta allt virke så beslu­tades dock att slut­föra målnings­arbetet och bara byta brä­dor där behoven var uppen­bara. Upp­rust­ningen har därmed kun­nat genom­föras inom bud­get. Stort tack till Garage­kommittén för fint arbete!

Tyvärr behöver vi med­dela att förenin­gen än en gång befinner sig i dom­stol som en följd av att en medlem har läm­nat in en stämnings­ansökan till Mark- och miljö­domstolen vid Nac­ka tingsrätt, om påståd­da fel i sam­band med stäm­man i mars. Efter­som stämnings­ansökningar regel­mässigt följs av en dia­log med dom­stolen i diverse rättsli­ga frå­gor så har styrelsen tvin­gats utlösa förenin­gens rätts­skydd och utse en advokat­firma som förenin­gens ombud. Det­ta tar förstås myck­et tid i anspråk. Stämnin­gen skick­ades in i maj i år och dia­log pågår fort­farande i ären­det.

Sophanterin­gen är numera en del av samfällig­heten. Det innebär att hus­hållen inte läng­re har någon avgift för sop­hantering. Den nu – avsevärt lägre – kost­naden beta­las istäl­let av förenin­gen (lite drygt 1 000 kr per hus­håll och år, vilket i år hanteras inom ramen för befintlig avgift). Sor­terin­gen verkar fungera väl, även om det då och då fort­farande hän­der att vi hit­tar fel påse i fel behål­lare. Vi påmin­ner där­för om att mat­avfall (brun påse) slängs i behål­lare avsedd för det och hushålls­avfall (restavfall, dvs. sådant som inte går att sortera på annat sätt) slängs i behål­lare med det nam­net! Vi behöver alla ock­så hjäl­pas åt att stän­ga våra påsar ordentligt för att und­vika spill och allt­för myck­et lukt. Se hem­sidan för infor­ma­tion om vad som gäller!

Vi påmin­ner om att körn­ing av bilar inne i området ska ske spar­samt – och var­samt. Det är inte ok att park­era bilar i området och heller inte att köra igenom området. Styrelsen har fått i upp­drag av stäm­man att etablera en kom­mit­té som ska tit­ta på möjlig­heten att sät­ta upp någon form av (fart)hinder inne i området för att min­s­ka genom­fart. Ni som är intresser­ade av att bidra, hör av er!

Vi påmin­ner om städda­gen som i höst äger rum sönda­gen den 20 okto­ber. Kom ihåg att hål­la efter träd och buskar på era tomter; allt högre än en vån­ing (ca 2,5 meter) ska beskäras. Det är tyvärr flera boende som rea­ger­ar på att det­ta inte respek­teras, låt oss där­för hjäl­pas åt att hantera det­ta nu i höst. Städ­dagen kom­mer att inledas med att var­je län­ga genom­för en van­dring med (för­hoppnings­vis) alla boende för att gemen­samt tit­ta på behoven. Yttervårds­kommittén har infor­ma­tion om vart ni kan vän­da er om ni behöver hjälp med att beskära träd.

Den 23 augusti genom­fördes årets tra­di­tion­sen­li­ga kräft­skiva, den­na gång inledd med en hel del regn. Bar­nens lekar genom­fördes i dugg­regn, men så fort pris­utdelningen var klar så höll reg­net upp och årets ski­va blev lik­som tidi­gare år en fin kväll för grannar och vän­ner. Stort tack till Yttervårds­kommittén som arranger­ade!

Med hopp om fina höstda­gar framöver!

/Styrelsen


Hen­rik Selin, ord­förande
Peter Carls, sekreter­are
Bo Svens­son, kassör
Carin Brink, ledamot
Hans Askan­er, ledamot
Klara Tor­lén, sup­pleant
Markus Ljung­blom, sup­pleant

Läs mer

Välkommen till vår nya hemsida!

Av: Styrelsen, september 28, 2019

Hej alla,

Nu lanser­ar vi samfällig­hetens nya och upp­daterade hem­sida! Den gam­la har mån­ga år på nack­en och vi har där­för valt att gå över till en ny och bät­tre lös­ning med en ny teknisk lever­an­tör. En bät­tre sid­struktur och funk­tion­alitet gör det enklare för oss att ­hit­ta infor­ma­tion och kom­mu­nicera med varan­dra. En klar för­bät­tring är ock­så att hem­sidan är byg­gd så att den anpas­sas efter den enhet som man använ­der: den funger­ar där­för lika bra i mobil­telefon som på surf­platta eller sta­tionär dator.

Under Nyheter kom­mer styrelsen att löpande pub­licera upp­dateringar kring arbetet i sam­fällig­heten. En efter­frågad funk­tion är att reg­istr­erade använ­dare kan få ett mail var­je gång ett inlägg görs under Nyheter.

Vik­ti­ga funk­tion­er som bokn­ing av tennis­bana, pingis­rummet och sto­lar finns naturligtvis kvar från tidi­gare. Fel­anmälan och Diskussions­forum likaså. Under Internt/Medlemmar hit­tar ni kontakt­uppgifter till era grannar (under förut­sättning förstås att de god­känt pub­licer­ing på hem­sidan). Vi rek­om­mender­ar alla som vill dela eller upp­dat­era sina kontakt­uppgifter att gå in på Upp­dat­era medlems­uppgifter under fliken Anslags­tavla i hem­sidans topp­meny. Inlägg under Nyheter och infor­ma­tion under Allmänt kom­mer att vara öppet för vem som helst att ta del av. Allt övrigt inne­håll på hem­sidan är endast avsett för med­lemmar och kräver där­för en användar­profil och ett lösenord.

Hem­si­dan kom­mer att vara ett vik­tigt sätt för oss alla att kom­mu­nicera med varan­dra i förenin­gen. Där­för vill vi gär­na att så mån­ga som möjligt går in och ska­par ett användar­­konto under log­ga in. Var­je per­son i famil­jen som vill kom­ma åt sid­orna som kräver inlog­gn­ing bör ska­pa en egen användar­­profil. Exempel­vis förut­sätter diskussions­­forumet att inlägg görs i eget namn. Förs­ta gån­gen man log­gar in ska­par man ett kon­to, vilket inne­bär att man ska­par sitt eget användar­namn och lösen­ord samt anger vis­sa person­uppgifter. För att kom­ma in förs­ta gån­gen krävs ett lösenord.

Om du har några frå­gor eller behöver hjälp, kon­tak­ta Markus Ljung­blom V31.

/Styrelsen

Läs mer