Nyheter

Poolen stängd

Av: Styrelsen, september 26, 2020

Vi har beslu­tat att stän­ga poolen tills vidare. Som några av er märkt så är det extremt fuk­tigt. Det beror på  att avfuk­taren, som står på dygnet runt, är trasig. Vi kom­mer att behö­va byta ut hela enheten och håller för när­varande på att hit­ta ett före­tag som snabbt kan åtgär­da prob­lemet. Vi återkom­mer så fort vi har mer infor­ma­tion. 

/Styrelsen

Läs mer

Uppdatering i frågan kring nya Östberga­tunneln

Av: Styrelsen, augusti 28, 2020

Hejsan,

Här kom­mer ytterli­gare en kort upp­da­ter­ing i frå­gan kring nya Öst­ber­gatun­neln.

Styrelsen fort­sät­ter att arbe­ta med under­laget till Mark- och Miljö­dom­stolen. Styrelsens bedömn­ing är att ett yttrande – med eller utan stöd av ombud – kan inges utan behov av beslut på en extra stäm­ma. Som tidi­gare näm­nts har Sam­fäl­ligheten fått upp­skov till 10 sep­tem­ber för att inkom­ma med ett sådant.

Sam­fäl­lighetens yttrande kom­mer i huvud­sak att fokusera på de kon­sekvenser tun­neln kan få på stam­fastigheten (Sick­laön 37:10) – det är för stam­fastigheten vi har man­dat att agera. Vi vill där­för påmin­na om att de fastighet­sä­gare som har syn­punk­ter på Stock­holm Vat­ten- och Avfalls (SVOA) ansökan själ­va lyfter fram dessa till Mark- och Miljö­dom­stolen.

Om någon av er fastighet­sä­gare inte skulle ha till­gång till SVOA:s ansökan så finns den att lad­da ned via länken nedan.

/StyrelsenLäs mer

Brev från styrelsen

Av: Styrelsen, augusti 21, 2020

Vi i styrelsen vill bara kort upp­dat­era och informera er om var vi står i processen kring Nya Öst­ber­gatun­neln.

Vi hade styrelsemöte i ons­dags samt ett sep­a­rat möte med Woll­mar Hintze i söndags. Med tanke på de senaste inläggen och den debatt som förts ansåg vi det som nöd­vändigt att kon­tak­ta vårt juridiska ombud för att få klarhet i vis­sa påståen­den. Vi kom­mer att få råd i frå­gan någon gång under hel­gen eller senast måndag. På grund av att det har drag­it ut på tiden begärde styrelsen ytterli­gare upp­skov hos dom­stolen för vår stam­fastighet, vilket vi fick fram till den 10 sep­tem­ber.

Vi återkom­mer snarast när vi vet hur vi bör agera framöver.

Till sist hop­pas vi att vi kan hål­la en res­on­abel och hövlig diskus­sion kring ämnet.

Med vän­lig häl­sning

Styrelsen

Läs mer

Angående nya Östberga­tunneln

Av: Styrelsen, juli 26, 2020

Med anled­ning av det brev från Mark- och miljö­dom­stolen som skick­ades ut till alla fastighet­sä­gare angående den nya Öst­ber­gatun­neln vill styrelsen härmed kort informera om, samt klargöra vår stånd­punkt.

Styrelsen begärde upp­skov hos dom­stolen för att läm­na syn­punk­ter för vår stam­fastighet, Sick­laön 37:10, vilket vi fick till den 31 augusti. Vi har en energi­brunn med två bor­rhål för poolen vilken vi måste vär­na. På grund av semes­ter­tider begärde vi även upp­skov för alla medlem­mar. Styrelsen har haft kon­takt med dom­stolen under ett fler­tal tillfällen under de senaste veck­o­r­na där frå­gan diskuter­ades. Vi fick till slut avs­lag för upp­skov för respek­tive fastighet­sä­gare.

Vi kom­mer att hål­la ett styrelsemöte den 19 augusti då vi tar ett beslut hur vi ska agera. I nuläget arbe­tar vi med att inhäm­ta infor­ma­tion om vil­ka kon­sekvenser sprängn­ing och byg­gna­tio­nen av tun­neln kan få. Vad gäller respek­tive fastighet­sä­gare kan vi i styrelsen inte avgöra huru­vi­da man ska skri­va på den full­makt som W Hintze skick­at ut. Vis­sa fastighet­sä­gare är helt för tun­neln och avs­er inte att göra något, andra har begärt upp­skov för att inhäm­ta mer infor­ma­tion. Åsik­ter­na går isär och är mån­ga.

Styrelsen råder där­för alla som vill ha mer infor­ma­tion att begära upp­skov hos dom­stolen, vilket alla som har begärt har fått. Lät­tast är att skic­ka en e‑post till mmd.nacka.avdelning4@dom.se där man anger Mål M 2606–20.
Efter vårt styrelsemöte den 19 augusti kom­mer vi att delge all infor­ma­tion och beslut till alla medlem­mar.

Fort­satt trevlig som­mar!
/Styrelsen

Läs mer

Soptömning uppdatering

Av: Styrelsen, april 15, 2020

Efter ytterli­gare kon­takt med Nac­ka Avfall och Vat­ten har anled­nin­gen till de överfyll­da kärlen klar­nat. Det vis­ar sig att den nya entre­prenören som hanter­ar sop­tömnin­gen från den 1 april mis­sade att töm­ma vid ordi­nar­ie tömn­ing i tors­dag för­ra veck­an (tömn­ing sker 1/v). Nac­ka Avfall har lovat att kon­tak­ta entre­prenören för att se om de kan tidi­gareläg­ga mor­gonda­gens ordi­nar­ie tömn­ing till idag ons­dag. 

/Styrelsen

Läs mer

Sopsituationen

Av: Styrelsen,

Som ni med störs­ta san­no­likhet märkt är våra sop­kärl fyll­da till bred­den. Anled­nin­gen är just nu inte känd men styrelsen har självk­lart felan­mält det­ta till Nac­ka Avfall och kom­mer föl­ja upp och tryc­ka på för skyn­d­sam tömn­ing.

/Styrelsen

Läs mer

Vårstäddag 2020 för Henriksborgs samfällighet

Av: Markus Ljungblom, april 6, 2020

Vi kör städdag men lite annor­lun­da under rådande tider sönda­gen den 19 april kl 09.30. Gemen­sam sam­ling på mor­gonen vid pool­huset eller anslut till län­gom­bud för infor­ma­tion om vad som skall göras.

Vi kom­mer köra en kort städ­ning med sop­n­ing, krat­tning o mål­ning av trap­por. Vi star­tar 09.30 o arbe­tar ca 2 tim­mar. All server­ing ställer vi in den­na gång.

Dem som är i riskgrupp och inte kan delta har vi full förståelse för och vi övri­ga snyg­gar till vårt område inför våren. Ingen kom­mer bli deb­it­er­ad.

Sop­n­ing kom­mer att ske veck­an innan så vi kan ta upp det sista till­sam­mans.

Tänk på att vi har en con­tain­er vid pool­huset och en på väs­tra upp­farten så ploc­ka gär­na ihop era egna kvis­tar och grenar innan den­na dagen och pas­sa på o släng.

Ta hand om er alla o Glad Påsk

/Yttervårdskommittén


Nils Gustafs­son 8
Fabi­an von Tide­mann 17
Gunil­la Sol­back 28
Åsa Nor­rman-Gren­ninger 34
Pia Moge­fors 52
Bo West­ling 56
Daniel Karls­son 70
Chris­t­ian Rosen­berg 78


Årets trädgård­sut­förare är Stock­holm Trädgård­stjänst, vill ni själ­va köpa tjän­ster till er trädgård av sam­ma fir­ma så kon­tak­tar ni dem på tele­fon­num­mer 08–23 07 00 eller mail info@stotrad.se

Läs mer

Information om Henriksborgs förenings­stämma onsdag 25/3

Av: Styrelsen, mars 22, 2020

Coro­n­akrisen påverkar alla delar av vårt samhälle, det är på mån­ga sätt en extra­ordinär tid. Sam­tidigt behöver verksam­heter upprätt­hållas för att varda­gen ska kun­na fungera så bra som möjligt. Det gäller ock­så verksam­heten i en sam­fällig­het.

Styrelsen föl­jer utveck­lin­gen noga och har över­vägt argu­ment både för och emot att genom­föra stäm­man. Andra föreningar gör på oli­ka sätt. Vi skulle teo­retiskt kun­na skju­ta på stäm­man och be alla att beta­la in årets avgifter friv­il­ligt, men vi bedömer att det är vik­tigt att vi får rättslig klar­het genom beslut om bud­get och utdeb­i­ter­ing för 2020 lik­som beslut om en ny styrelse som får man­dat att skö­ta för­valt­nin­gen av samfällig­heten. Vi har där­för idag lördag beslu­tat att års­stämman på ons­dag den 25/3 kl. 18.30 kom­mer att genom­föras enligt kallelse. För att under­lätta för alla går vi ut med den­na infor­ma­tion och vid­tar några försiktighets­åtgärder:

• Vi har bett Elite Hotel boka om till en större lokal där vi kan möblera gle­sare (ca 2 meter mel­lan sto­lar­na) och på så sätt min­s­ka kon­tak­ten mel­lan del­tagare. Möjlig­het att tvät­ta hän­der­na finns i när­heten och hand­sprit finns i lokalen.

• Vi rek­om­mender­ar att endast en per­son per fastighet deltar för att min­s­ka grup­pens stor­lek och smit­trisken.

• Lik­som tidi­gare gäller att stan­na hem­ma om du har sjuk­domssymtom eller är i en riskgrupp, och att vi iak­t­tar allmän­na råd om hygien: tvät­ta hän­der­na ordentligt och hål­la avstånd till andra för att begrän­sa smitt­spridning.

• Vi ska försö­ka genom­föra mötet så kort och effek­tivt som möjligt.

• Om man inte kan när­vara gäller lik­som tidi­gare att man kan läm­na en full­makt. En medlems­fastighet kan vara ombud för en (1) annan medlems­fastighet. Om ni inte kan få tag på något ombud, kon­tak­ta ert län­gom­bud eller styrelsen (se info nedan).

De vik­ti­gaste besluten som ska fat­tas på stäm­man (fram­går ock­så av kallelsen) är: 1) Fast­ställande av resul­tat- och balans­räkning, dis­po­si­tion av årets resul­tat och ansvars­frihet för styrelsen, 2) Beslut om utgifts- och inkom­st­stat (bud­get) samt fram­läggande av debiterings­längd för 2020, 3) Fram­läg­gande av debiterings­längder för åren 2013, 2014 och 2019 samt beslut om uttax­ering för dessa år, 4) Val av styrelse, ord­förande, sup­plean­ter samt revi­sor­er och sup­plean­ter. Som fram­går av handling­arna föres­lår styrelsen en höjn­ing av medlems­avgiften för 2020 på 300 kr per kvar­tal fr.o.m. kvar­tal 2, dvs. totalt 900 kr för året. Skälet till höjnin­gen är underhålls­behov (repa­ra­tion av del av stöd­mur, pool­reparation, spol­ning och film­ning av avlopps­stammar i området samt repa­ra­tion av el­skåp). Har ni frå­gor kon­tak­ta oss i styrelsen!

Styrelsen föl­jer löpande utveck­lin­gen och är förstås redo att ändra det­ta beslut om ny infor­ma­tion skulle tillkom­ma. Vi går i så fall ut med ny infor­ma­tion i brevlå­dor och på hem­si­dan.

Vi får hjäl­pas åt och ta hand om varan­dra i dessa osäkra tider.

/Styrelsen

styrelsen@henriksborg.se, tel.nr 073–231 85 47


Kon­tak­tlista till län­gom­bu­den:
• Nils Gustafs­son, V8 070–523 87 33
• Fabi­an von Tiede­mann, V17 070–899 06 99
• Gunil­la Sol­back, V28 070–636 36 06
• Åsa Nor­rman-Gren­ninger V34 070–620 74 71
• Pia Moge­fors, Ö52 070–339 92 45
• Bo West­ling, Ö56 076–230 32 44
• Daniel Karls­son, Ö70 070–611 63 30
• Chris­t­ian Rosen­berg, Ö78 070–273 51 70

Läs mer

Julen står för dörren igen!

Av: Styrelsen, december 17, 2019

Så här strax innan julen traditions­enligt bry­ter ut kom­mer några rad­er om det senaste kring verk­samheten i vår sam­fäl­lighet.

Hem­si­dan. Vi påmin­ner idag, med ett brev i brev­lådan, alla som ännu inte har regist­rerat sig på vår nya hem­sida att göra det. Adressen är www.henriksborg.se och uppgifter om hur en går till väga finns på lapp­en i brev­lådan.

Snöröjn­ing. Efter mån­ga (!) år med Pekka Laine som förste snörö­jare i området har vi nu en ny entre­prenör. Yttervårds­kommittén har genom­fört en upp­handling (tre offer­t­er + referens­tagning) och den entre­prenör som har bedömts läm­na det mest för­delaktiga anbudet är ICE­Pool AB. Avtalet med Ice­Pool säger att de ska utföra sand­ning, snö­röjning och sand­upp­tagning i en omfatt­ning som mot­svarar unge­fär det vi är vana vid. Sam­tidigt bör vi stäl­la in oss på att vi inte kan räk­na med rik­tigt sam­ma ser­vice som under tiden när snö­röj­ningen sköttes av en av våra grannar. Observera särskilt att bilar och annat inte får stå i vägen; då kan vi inte räk­na med att snö­röjningen kom­mer fram och kan göra sitt jobb (det gäller ock­så alla som har hem­tjänst och liknan­de). Vid frå­gor om snöröjn­ing kon­tak­ta ans­varig på skottning@henriksborg.se eller pra­ta med ert läng­ombud. Upp­gifter finns på hem­sidan.

Långsik­tig under­håll­s­plan. Styrelsen har upp­handlat en expert som har gjort en förs­ta inven­ter­ing av Henriks­borgs samfällig­hets alla anlägg­ningar och läm­nat ett förslag på under­håll­s­plan. I pla­nen speci­fi­ceras under­hålls­behoven för det som är sam­fäl­lighetens ans­var, dvs. allt från asfalt­beläggning, stöd­murar och rör­ledningar för dräner­ing, spill­vatten och avlopp till pool­hus, tennis­bana och lek­plats. Pla­nen inne­håller förslag på underhålls­åtgärder, nyanskaff­ning och finans­iering för de när­maste 30 åren, baser­at på bedömd s.k. teknisk livs­längd, dvs. den tid som en anlägg­ning eller byg­gnad kan använ­das för det den är till för. I flera fall kom­mer vi i förenin­gen löpande att behö­va komplet­tera det­ta under­lag med mer ingående besikt­ningar, för att be­dö­ma om våra anlägg­ningar trots upp­nådd teknisk livs­längd kan fort­sätta använ­das med löpande under­håll, eller om de behöver ren­overas eller bytas. Fram­för allt gäller det­ta större sak­er som t.ex. vat­ten- och avlopps­stammar. För dessa delar kom­mer vi att genom­föra en större inspek­tion i bör­jan av 2020. Den blir vik­tig, för här hand­lar det om kom­plicer­ade arbeten och myck­et sto­ra kost­nad­er om det vis­ar sig att vi måste ren­overa eller byta mate­r­i­al. Vi återkom­mer med mer infor­ma­tion om dessa frå­gor på stäm­man.

Fören­ingsstäm­ma. Näs­ta års ordi­nar­ie stäm­ma kom­mer att äga rum den 25 mars kl 18.30 på Elite Hotell nere på kajen. Vik­tigt att så mån­ga som möjligt deltar på stäm­man! Vi påmin­ner om att eventuel­la motion­er ska vara inkom­na till styrelsen senast under jan­u­ari månad.

Någon av dagar­na kring nyår kom­mer vi att läsa av vatten­mätarna i alla fastig­heter. Avläs­ningen sker numera via en radio­mätare kop­plad till en PC och görs genom att några av oss i styrelsen van­drar runt i området. För att få mät­resultat kan vi ibland behö­va gå in på tomter och i träd­gårdar, vilket vi redan nu signal­erar och hop­pas att ni har över­seende med!

Vi önskar er alla rik­tigt skö­na och gla­da Jul- och Nyårs­helger!

/Styrelsen

Läs mer

Uppdatering av medlemsuppgifter

Av: Styrelsen, oktober 7, 2019

Ni som nyli­gen har var­it inne och fyllt i for­mulär för att upp­dat­era era medlem­suppgifter, det är vår hem­sideslever­an­tör Red­u­ca som admin­istr­erar medlems­förteck­nin­gen och det kan ta någon vec­ka innan uppgifter­na är ändrade.

Läs mer

Sensommarbrev 2019

Av: Styrelsen, september 30, 2019

Tidig höst i området

Vi hann inte med något som­mar­brev före semes­trar­na, så här kom­mer istäl­let ett höst­brev, med lite upp­dateringar om läget i samfällig­heten. Vi pas­sar sam­tidigt på att lansera Hen­riks­borgs nya hem­si­da!

Styrelsen har efter upphan­dling (fem anbud) valt att anli­ta Sveriges Fastighets­konsult AB för arbetet med att ta fram en lång­siktig under­håll­s­plan för samfällig­heten. Den 9 sep­tem­ber var de på plats och genom­förde en inven­ter­ing av samfällig­hetens oli­ka gemen­samma anlägg­ningar (led­ningar för vat­ten och avlopp, dräner­ing, dag­vat­ten, spill­vat­ten, ytbelägg­ningar, park­eringar, stöd­murar, el, väg­beläggning, pool­huset, tennis­banan m.m.). De kom­mer ock­så att stud­era diverse doku­ment som rör vår anlägg­ning och inom kort lev­er­eras en underhålls­plan inklu­sive beräkningar av omfatt­ning, tid och kost­nad­er för oli­ka åtgärder. Avsik­ten är att pla­nen sedan ska lig­ga till grund för vår lång­siktiga planer­ing av under­hålls- och upprustnings­arbete i förenin­gen. Mer infor­ma­tion om det­ta kom­mer inför näs­ta års stäm­ma.

Efter en del förs­eningar ser nu äntli­gen garage­renoveringen ut att vara färdig. När det­ta skrivs har samtli­ga por­tar bytts, mål­ning skett och instal­la­tion av elek­triska dörr­öppnare skett hos er som har beställt sådana. Vid arbetet upp­täck­tes att bräd­fodringen runt om gara­gen var rätt sliten på sina ställen. Mot bak­grund av att det skulle kos­ta en rejäl (extra) slant att byta allt virke så beslu­tades dock att slut­föra målnings­arbetet och bara byta brä­dor där behoven var uppen­bara. Upp­rust­ningen har därmed kun­nat genom­föras inom bud­get. Stort tack till Garage­kommittén för fint arbete!

Tyvärr behöver vi med­dela att förenin­gen än en gång befinner sig i dom­stol som en följd av att en medlem har läm­nat in en stämnings­ansökan till Mark- och miljö­domstolen vid Nac­ka tingsrätt, om påståd­da fel i sam­band med stäm­man i mars. Efter­som stämnings­ansökningar regel­mässigt följs av en dia­log med dom­stolen i diverse rättsli­ga frå­gor så har styrelsen tvin­gats utlösa förenin­gens rätts­skydd och utse en advokat­firma som förenin­gens ombud. Det­ta tar förstås myck­et tid i anspråk. Stämnin­gen skick­ades in i maj i år och dia­log pågår fort­farande i ären­det.

Sophanterin­gen är numera en del av samfällig­heten. Det innebär att hus­hållen inte läng­re har någon avgift för sop­hantering. Den nu – avsevärt lägre – kost­naden beta­las istäl­let av förenin­gen (lite drygt 1 000 kr per hus­håll och år, vilket i år hanteras inom ramen för befintlig avgift). Sor­terin­gen verkar fungera väl, även om det då och då fort­farande hän­der att vi hit­tar fel påse i fel behål­lare. Vi påmin­ner där­för om att mat­avfall (brun påse) slängs i behål­lare avsedd för det och hushålls­avfall (restavfall, dvs. sådant som inte går att sortera på annat sätt) slängs i behål­lare med det nam­net! Vi behöver alla ock­så hjäl­pas åt att stän­ga våra påsar ordentligt för att und­vika spill och allt­för myck­et lukt. Se hem­sidan för infor­ma­tion om vad som gäller!

Vi påmin­ner om att körn­ing av bilar inne i området ska ske spar­samt – och var­samt. Det är inte ok att park­era bilar i området och heller inte att köra igenom området. Styrelsen har fått i upp­drag av stäm­man att etablera en kom­mit­té som ska tit­ta på möjlig­heten att sät­ta upp någon form av (fart)hinder inne i området för att min­s­ka genom­fart. Ni som är intresser­ade av att bidra, hör av er!

Vi påmin­ner om städda­gen som i höst äger rum sönda­gen den 20 okto­ber. Kom ihåg att hål­la efter träd och buskar på era tomter; allt högre än en vån­ing (ca 2,5 meter) ska beskäras. Det är tyvärr flera boende som rea­ger­ar på att det­ta inte respek­teras, låt oss där­för hjäl­pas åt att hantera det­ta nu i höst. Städ­dagen kom­mer att inledas med att var­je län­ga genom­för en van­dring med (för­hoppnings­vis) alla boende för att gemen­samt tit­ta på behoven. Yttervårds­kommittén har infor­ma­tion om vart ni kan vän­da er om ni behöver hjälp med att beskära träd.

Den 23 augusti genom­fördes årets tra­di­tion­sen­li­ga kräft­skiva, den­na gång inledd med en hel del regn. Bar­nens lekar genom­fördes i dugg­regn, men så fort pris­utdelningen var klar så höll reg­net upp och årets ski­va blev lik­som tidi­gare år en fin kväll för grannar och vän­ner. Stort tack till Yttervårds­kommittén som arranger­ade!

Med hopp om fina höstda­gar framöver!

/Styrelsen


Hen­rik Selin, ord­förande
Peter Carls, sekreter­are
Bo Svens­son, kassör
Carin Brink, ledamot
Hans Askan­er, ledamot
Klara Tor­lén, sup­pleant
Markus Ljung­blom, sup­pleant

Läs mer

Välkommen till vår nya hemsida!

Av: Styrelsen, september 28, 2019

Hej alla,

Nu lanser­ar vi samfällig­hetens nya och upp­daterade hem­sida! Den gam­la har mån­ga år på nack­en och vi har där­för valt att gå över till en ny och bät­tre lös­ning med en ny teknisk lever­an­tör. En bät­tre sid­struktur och funk­tion­alitet gör det enklare för oss att ­hit­ta infor­ma­tion och kom­mu­nicera med varan­dra. En klar för­bät­tring är ock­så att hem­sidan är byg­gd så att den anpas­sas efter den enhet som man använ­der: den funger­ar där­för lika bra i mobil­telefon som på surf­platta eller sta­tionär dator.

Under Nyheter kom­mer styrelsen att löpande pub­licera upp­dateringar kring arbetet i sam­fällig­heten. En efter­frågad funk­tion är att reg­istr­erade använ­dare kan få ett mail var­je gång ett inlägg görs under Nyheter.

Vik­ti­ga funk­tion­er som bokn­ing av tennis­bana, pingis­rummet och sto­lar finns naturligtvis kvar från tidi­gare. Fel­anmälan och Diskussions­forum likaså. Under Internt/Medlemmar hit­tar ni kontakt­uppgifter till era grannar (under förut­sättning förstås att de god­känt pub­licer­ing på hem­sidan). Vi rek­om­mender­ar alla som vill dela eller upp­dat­era sina kontakt­uppgifter att gå in på Upp­dat­era medlems­uppgifter under fliken Anslags­tavla i hem­sidans topp­meny. Inlägg under Nyheter och infor­ma­tion under Allmänt kom­mer att vara öppet för vem som helst att ta del av. Allt övrigt inne­håll på hem­sidan är endast avsett för med­lemmar och kräver där­för en användar­profil och ett lösenord.

Hem­si­dan kom­mer att vara ett vik­tigt sätt för oss alla att kom­mu­nicera med varan­dra i förenin­gen. Där­för vill vi gär­na att så mån­ga som möjligt går in och ska­par ett användar­­konto under log­ga in. Var­je per­son i famil­jen som vill kom­ma åt sid­orna som kräver inlog­gn­ing bör ska­pa en egen användar­­profil. Exempel­vis förut­sätter diskussions­­forumet att inlägg görs i eget namn. Förs­ta gån­gen man log­gar in ska­par man ett kon­to, vilket inne­bär att man ska­par sitt eget användar­namn och lösen­ord samt anger vis­sa person­uppgifter. För att kom­ma in förs­ta gån­gen krävs ett lösenord.

Om du har några frå­gor eller behöver hjälp, kon­tak­ta Markus Ljung­blom V31.

/Styrelsen

Läs mer