Styrelsens Nyhetsbrev nr 1 2023

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 1/2023

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. Nu har jul- och nyår­shel­ger passer­at och varda­gen åter gjort sig påmind. Styrelsen hop­pas att alla haft bra hel­ger och ser fram emot ett bät­tre 2023. 

Här kom­mer styrelsens förs­ta Nyhets­brev för 2023. Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet innehåller infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från senaste styrelsemötet

Ren­overin­gen av Poolhuset

Som näm­nts har kon­sult­fir­man WeGroup i mit­ten av novem­ber genom­fört en kartläg­gn­ing av hela Pool­husets över­gri­pande skick samt bris­ter. Vi vän­tar på deras skriftli­ga rap­port kring det­ta. Den är utlo­vad att kom­ma under januari.

Pla­nen nu är fort­satt att vi därefter kom­mer att hål­la ett öppet möte för att höra medlem­mar­nas tankar kring pool­husets ren­over­ing. Vi återkom­mer kring det­ta. Som näm­nts tidi­gare kom­mer det senare att bli en stäm­ma som fat­tar beslut gäl­lande ett konkret renoveringsförslag.

Pool­huset – bas­tun m m

Vi håller fort­satt, p g a ske­nande elkost­nad­er, bas­tun mes­tadels stängd. Tack vare Hen­rik Edlund i V16 kan vi dock hål­la öppet en dag i veck­an. Hen­rik läg­ger löpande ut infor­ma­tion om när bas­tun är öppen under Forum på vår hem­si­da. Kom­mande vec­ka är bas­tun öppen kl 21–22, söndag den 15/1.

Numera ska även vär­men i vat­ten och luft i Pool­huset vara åter­ställd till det nor­mala. Det är vår förhopp­n­ing att det även långsik­tigt ska lösa de prob­lem vi haft kring vär­men. Vän­li­gen kon­tak­ta snarast poolkom­mit­tén på mail pool.henriksborg@gmail.com om ni upplever några avvikelser, så dessa kan åtgär­das så snabbt som möjligt.

Elbil­sladdning för boende med radgarage

Frå­gan om elbil­sladdning knuf­fas fort­satt framåt mot en stäm­ma. Vi har nu både haft fristående elek­trik­er samt Nac­ka Ener­gi på besök för utred­ning och bedömn­ing. Vi har ock­så fått en före­dragn­ing kring ett likvärdigt pro­jekt hos en Sam­fäl­lighets­fören­ing i Upp­lands Väsby.

Kom­plet­terande asfaltering

Asfalt­sen­tre­prenören har återkom­mit och vill få till en asfal­ter­ing inom två veck­or. Om så blir fal­l­et kom­mer info att läg­gas ut. Även om det i huvud­sak är frå­ga om smärre lagningar torde det kun­na bli frå­ga om par­tiel­la avstängningar.

Stäm­ma

Plats och tid för ordi­nar­ie stäm­ma är nu fast­slaget. Det blir den 29 mars kl 18.30. På Hotell Mari­na Tow­er som bruk­ligt. Kallelse kom­mer i van­lig ordning.

I sam­band med infor­ma­tio­nen om Sam­fäl­lighetens Årsstäm­ma påmin­ner vi om att motion­er ska vara styrelsen till­han­da senast den 31 jan­u­ari 2023.

Redan vid för­ra stäm­man kon­stat­er­ades att det finns mån­ga frå­gor på gång som behöver ett stäm­mobeslut. Alla de frå­gor­na bedöms inte rym­mas på en ordi­nar­ie stäm­ma. Där­till var vår bedömn­ing då och även under hösten att vis­sa frå­gor skulle kun­na tas på en extra stäm­ma före ordi­nar­ie stäm­ma i mars. Vi ser nu att den kanske vik­ti­gaste och störs­ta frå­gan för stäm­man (utöver de sed­van­li­ga årsmötes­förhan­dlin­gar­na) – pool­hus­ren­over­ing­spro­jek­tet — san­no­likt inte kom­mer att vara i beslut­släge inför uts­kick av stäm­mo­han­dlin­gar­na. Det­ta gäller för­mod­li­gen ock­så en annan stor stäm­mofrå­ga — elbil­sladdnings­frå­gan i radgara­gen. Efter­som styrelsen vill hål­la uppe tem­pot i frå­gor­na kom­mer vi i så fall att sik­ta på en extra stäm­ma så fort dessa båda frå­gor är beslutsmogna.

Vi tar från styrelsens sida ock­så tillfäl­let i akt – även om det är Val­bered­nin­gens bord – att be dig fun­dera över om inte just du kan tillföra kom­pe­tens och bidra i styrelsens arbete. Val­bered­nin­gen inled­er inom kort sitt arbete.

Till sist gäl­lande stäm­man, en lite blänkare om att du som är ans­varig för någon av våra kom­mit­téer snart kom­mer att få en frå­ga från ord­föran­den om vad som hänt under 2022 och från kassören en frå­ga om bud­getbedömn­ing inför 2023.

Dag­vat­ten­tun­neln Nya Öst­ber­gatun­neln (NÖT)

Som de fles­ta av er säk­ert märkt så när­mar sig tun­neldrivnin­gen gäl­lande den nya dag­vat­ten­tun­neln vårt område. Tun­neln kom­mer inte att gå under våra hus men kom­mer att stry­ka strax för­bi. Vi har fått besked från Stock­holm Vat­ten och Avfall (SVOA) att samtli­ga rad­hus och övri­ga byg­gnad­er på fastigheten kom­mer att för- och efterbe­sik­ti­gas. Enligt senaste uppgiften från Ans­vars­be­sik­t­ningar som sköter det­ta har alla Östras hus nu förbe­sik­ti­gats. Om någon av er boende på Östra inte fått den­na besik­t­ning ännu bör ni höra av er till Ans­vars­be­sik­t­ningar. Väs­tra sidan kom­mer att tas senare i år. Vi har inte fått någon tid­plan för det­ta ännu.

Här är slut­li­gen vik­tigt att bet­ona var­je husä­gares egen rela­tion gen­te­mot SVOA. Det är SVOA:s ans­var att hål­la var­je fastighet­sä­gare under­rät­tad om fram­driften och de kon­troller som de gör av de enskil­da fastigheter­na i Sam­fäl­ligheten. Styrelsen kom­mer dock att som ser­vice dela med sig av den allmän­na infor­ma­tio­nen kring tun­neldrivnin­gen och därmed sam­man­hän­gande frå­gor som kom­mer oss till­han­da. Givetvis bevakar styrelsen de gemen­sam­ma anläg­gn­ingstill­gån­gar­na som Pool­hus och garagelän­gor m m. Allmän infor­ma­tion om Nya Öst­ber­gatun­neln finns på www.svoa.se/nyaostbergatunneln.

Tack!

Fort­satt Stort Tack till er som löpande hjälper till att skot­ta och san­da våra trap­por som annars blir hala i snö och kyla.

Styrelsen             

Av: Styrelsen, januari 15, 2023
Tillbaka