Om föreningen

Vår fören­ing är en sam­fällig­­hets­­­före­ning som har bild­ats för att sam­ordna medlem­mar­­nas under­håll, drift och utveck­ling av området.

Hen­riks­borgs sam­fäl­lighets­fören­ing för­val­tar en sam­fäl­lighet som om­fattar en så kallad Gemen­sam­hets­anlägg­ning som utförts på Sick­laön 37:10 samt 353:1–353:83 och som till­hör fastig­het­erna med adress­er på Väs­tra Henriksborgs­vägen 1–42 respek­tive Östra Henriksborgs­vägen 43–84 i Nac­ka kommun. 

Gemen­samhet­san­läg­gnin­gen omfat­tar bl.a. vatten­­ledningar, avlopps­­­ledningar, tv/­da­ta-nät, pool­hus, lek­plats, tennis­bana och anläg­gningar för sophanter­ing. Alla medlem­mars insatser är myck­et vik­ti­ga för att för­valt­nin­gen av området ska ske på bäs­ta sätt. Arbetet är organi­serat med en styrelse som utses av stäm­man samt oli­ka verksam­hets­­­kommittéer och allmän­na städda­gar. Det förvän­tas att alla medlem­mar är bered­da att, under begrän­sad tids­period, bistå med sin tid och sina kun­skaper i samfällig­­hetens tjänst.

Gemen­sam­ma anläggningar

Sam­fäl­ligheten dri­ver ett pool­hus med en 4x8 meter inomhus­­pool med till­hörande bas­tu och omklädnings­­­rum. Där finns även ett aktivitets­­rum med bor­dten­nis­bord.

Ten­nis­banan är belä­gen på top­pen av området och ren­overas med jäm­na mel­lan­rum. Den får dispon­eras fritt av medlem­mar i föreningen.


Utemiljö

Området har har en trevlig lek­plats mitt i området samt två min­dre lek­platser med sandlåda.