Styrelsens Nyhetsbrev 5 2022

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 5/2022

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. Även från styrelsens sida vill vi tac­ka för en väl genom­förd städdag. Både arrange­manget och delt­a­gan­det! Nu bör­jar det kyla på lite och det varslar i sin tur om jul och vinter.

Här kom­mer styrelsens femte nyhets­brev för året. Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet kom­mer att innehål­la infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från okto­ber månads styrelsemöte

Ren­overin­gen av Poolhuset

Poolkom­mit­tén har efter ett gedi­get arbete kom­mit fram till ett slut­ligt förslag gäl­lande pool­ren­overin­gen som pre­sen­ter­ats för styrelsen. Styrelsen beslu­tade att anta det­ta. Som näm­nts tidi­gare kom­mer pool­ren­overin­gen att vara ett omfat­tande pro­jekt, där det­ta blir ett förs­ta steg. Det steget innebär en kartläg­gn­ing av bris­ter och anläg­gnin­gens över­gri­pande skick, åtgärds­förslag och kost­nadsup­p­skat­tningar – allt sam­manställt i en skriftlig rap­port. Där­till har vi även tag­it in en utom­stående arkitekt som kom­mer, med bl a rap­porten som bak­grund, att ta fram ett gestalt­nings­förslag. Pla­nen är att det är gestalt­nings­förslaget till­sam­mans med en kost­nads­bedömn­ing av ren­overin­gen som läg­gs fram på en extra stämma.

Under­sökningar­na i Pool­huset påbör­jas i mit­ten av november.

Pool­huset och elkost­nad­er m m

När vi ändå är inne på Pool­huset kan näm­nas att styrelsen p g a ske­nande elkost­nad­er för Pool­huset såg sig tvin­gade att stän­ga av bas­tun. Styrelsens ursprung­li­ga plan var att kun­na hål­la den öppen en dag i veck­an, vilken i nuläget dock inte är tekniskt möjligt (vi sak­nar timer/motsvarande för ett sådant arrange­mang). Det känns tråkigt då vi vet att flera boende upp­skat­tar att kun­na ta ett bas­tubad då och då.

Vi kan även näm­na att vär­men i Pool­huset i övrigt samt uppvärmn­ing av vat­tnet i poolen går på vår bergvärmepump, där den s k elpa­tro­nen är avstängd. Det finns allt­så inte kost­nadsmäs­si­ga skäl att begrän­sa det. Dock är vi med­vet­na om att vi f n har en störn­ing i sys­temet som gör att vat­tnet har en allt­för hög tem­per­atur. Poolkom­mit­tén job­bar med att lösa det.

Åter­stäl­lande IP Only 

Styrelsen job­bar vidare med att få till ett åter­stäl­lande enligt det markav­tal mel­lan Förenin­gen och IP Only som upprät­tats. IP Only har nu upp­manat Kabel­grup­pen (som utförde entre­pre­naden för deras räkn­ing) att kon­tak­ta oss för att kom­ma igång med åter­stäl­lan­det. I skri­vande stund har det dock ännu inte skett trots påstöt­ningar från vår sida.  Vi har förståelse för att medlem­mar­na kän­ner frus­tra­tion inför det­ta, men så är läget just nu. Vi vill dock under­stry­ka att styrelsen inte kom­mer att släp­pa den­na fråga.

När det gäller IP-Onlys nät däre­mot kon­stat­er­ar i vart fall styrelsen att det i prin­cip upprät­thål­lits utan avbrott sedan installationen.

Bollpla­nen

Som näm­n­des i för­ra Nyhets­brevet kunde vi kon­stat­era att den tänk­ta lever­an­tören av kon­st­gräs­plan, vid en ny och nog­grannare besik­t­ning inte län­gre rek­om­mender­ar att läg­ga kon­st­gräs. Ten­niskom­mit­tén har nu gjort ett omtag i frå­gan. Fören­klat bety­der deras förslag att vi får gå till­ba­ka till det grund­kon­cept vi har idag, med en Plex­i­Pave-beläg­gn­ing. Med den skill­naden att vi vid den­na ren­over­ing även hyvlar bort en stor del av den under­lig­gande asfal­ten för att få till en bät­tre dräner­ing och lut­ning. De offer­t­er ten­niskom­mit­tén fått in pekar dock mot en kost­nad kring 700 000 kr. Då pro­jek­tets inrik­t­ning förän­drats och kost­nader­na ökat kom­mer den­na frå­ga att under­stäl­las en stäm­ma på nytt.

Elbil­sladdning

Även den­na frå­ga knuf­fas sak­ta med säk­ert framåt mot en stäm­ma. Lant­mä­teri­et har omprö­vat sin tidi­gare restrik­ti­va håll­ning kring anläg­gn­ings­beslut för en sam­fäl­lighet att till­han­dahål­la elbil­sladdning. Lant­mä­teri­et har nu beslu­tat att en Sam­fäl­lighets­fören­ings möjlig­görande av elbil­sladdning kan ses som en teknisk upp­grader­ing av befintli­ga motorvär­marut­tag. Det­ta beslut har emeller­tid överk­la­gats och dom har ännu inte fal­lit i målet. Skulle beslutet stå sig även efter en dom­stol­sprövn­ing innebär det att vi som Sam­fäl­lighets­fören­ing inte behöver ansö­ka om ett förän­drat anläg­gn­ings­beslut och kan därmed spara tid och pen­gar. Det­ta givetvis under förut­sät­tning att stäm­man rös­tar för att Sam­fäl­ligheten ska till­han­dahål­la möj­lighet att anslu­ta en pri­vat elbil­slad­dare i respek­tive radgarage. Det är sek­tion II som rös­tar i den­na frå­ga och ock­så i stort kom­mer att bära kost­nader­na för installationen.

Styrelsens inten­tion är att styrelse­förslaget ska innebära att Sam­fäl­ligheten till­han­dahåller en infra­struk­tur som möjlig­gör instal­la­tion av elbil­slad­dare i de radgarage där hyres­gäster­na så önskar. Det­ta bekostas av den gemen­sam­ma bud­geten för sek­tion II. Kost­nader­na för full­ständig instal­la­tion av själ­va elbil­slad­daren bärs istäl­let av garagehyresgästen.

F n tar vi hjälp av elek­trik­er och Nac­ka Ener­gi i frågan.

Samverkan med Ytter­vård­skom­mit­tén kring bl a Underhållsplanen

Styrelsen har till­sam­mans med Ytter­vård­kom­mit­tén kom­mit överens om att en del enklare under­håll – som finns omnäm­nt i vår Under­håll­s­plan – med fördel kan skö­tas på städda­gar­na. Det hand­lar i förs­ta hand om enklare mål­nings- och oljn­ingsar­beten (en del gör vi redan i dag, t ex våra trap­por på Östra och Väs­tra sidan). På näs­ta städdag (våren 2023) kom­mer det således att finnas lite fler uppgifter av den typen att delta i

Kom­plet­terande asfaltering

Vi har nu fått in anbud på asfalt­skom­plet­ter­ing i området. Vi hop­pas kun­na få job­bet gjort innan vin­tern. Styrelsen har bra koll på skador­na på de allmän­na ytor­na, men, som näm­nts tidi­gare, behöver vi få veta om kom­plet­teringar behövs i något av gara­gen eller på någon P‑plats. Maila i så fall styrelsen.

Extra stäm­ma

Styrelsens ambi­tion är fort­satt att kun­na avhål­la en extra stäm­ma för att främst behand­la Pool­hus­ren­overin­gen, elbil­sladdnin­gen, bergrum­met och bollplan­sren­overin­gen. Men även ytterli­gare frå­gor kan behö­va hän­skju­tas dit. Vi har nu tag­it ett steg till men vågar ännu inte ange något inrik­t­nings­da­tum för en extra stämma.

Övrigt

Poolkom­mit­tén önskar förstärkning

Vi påmin­ner om Poolkom­mit­téns upprop inför Poolhusrenoveringen.

Hej kära grannar!

Som ni alla vet står vi inför en större ren­over­ing av pool­huset. Vi sam­lar nu in mate­r­i­al och planer­ar vad som behöver göras innan vi kan fram­stäl­la en plan inför stämman.

 Vi behöver dig!

Med anled­ning av omfat­tnin­gen på pro­jek­tet önskar vi, åtmin­stone tillfäl­ligt, förstär­ka poolkom­mit­téen med ytterli­gare medlemmar.

 Kan du något om bygg?

Speciellt värde­fullt skulle såk­lart vara grannar med kom­pe­tens inom byg­g­pro­jekt, men all som har möj­lighet att bidra med tid, engage­mang och kon­struk­tivt tänkande får gär­na höra av sig!

 Maila oss på pool.henriksborg@gmail.com

/Styrelsen

Av: Styrelsen, november 5, 2022
Tillbaka