Styrelsens Nyhetsbrev 1/2024

Hej igen alla, ja vin­tern har fort­satt med ideli­ga snö­fall, men nu i slutet av feb­ru­ari har vi haft bar­mark i någon vec­ka. Kanske kan vi se våren skym­ta bakom husknu­tar­na. För mig får det gär­na räc­ka med vin­ter nu!

Snart är det stäm­ma så det­ta blir bara ett kort informationsbrev.

Sam­fäl­lighets­föreningar ska inte beta­la moms!

Bara för någon dag sedan kom beslutet från Högs­ta För­valt­nings­dom­stolen (HDF) att Sam­fäl­lighets­föreningar inte ska vara mom­sp­lik­ti­ga. Skat­terättsnäm­n­dens beslut från 2022 undan­röjdes i och med det­ta beslut av HDF. Sam­man­taget är styrelsens bedömn­ing att det­ta är pos­i­tivt, bl a slip­per Sam­fäl­lighets­förenin­gen en del admin­is­tra­tion. Men där­till har vi en del moms­be­fri­ade kost­nad­er, som rän­ta och amor­ter­ing för vil­ka vi ändå, fören­klat uttryckt, tvin­gats utkrä­va moms från medlem­mar­na och det­sam­ma gäller även för de medel vi avs­er att fondera för framti­den. Kort sagt – utan att förd­ju­pa sig – ett pos­i­tivt besked för Samfälligheten.

Det är fort­farande oklart från Skat­tev­er­kets sida hur det­ta ska hanteras. Senaste bud­skapet från Skat­tev­er­ket är att vi ska bli avreg­istr­erade för moms för hela år 2024 och att det ska ske automa­tiskt. Vi bevakar frå­gan tills vidare.

Stäm­mo­da­tum fastställt

Datum för årets stäm­ma som avs­er 2023 års verk­samhet är nu fast­ställt. Stäm­man äger rum tis­da­gen den 19 mars kl 19.00 på Hotell Mari­na Tow­er, nere på kajen. Kallelse i er brevlå­da kom­mer stadgeen­ligt senast två veck­or före Stämmodagen.

Näm­nas kan att det utöver sed­van­li­ga stäm­moförhan­dlin­gar ock­så kom­mer att genom­föras en omröst­ning i Sek­tion II gäl­lande möj­lighet till laddning av elbi­lar i radgaragen.

Påmin­nelse! Avis­er­ing för Sam­fäl­lighet­savgiften sker numera digitalt

Som de fles­ta av er redan märkt avis­er­ar vi sedan en tid kvar­tal­savgiften dig­i­talt via mail. Leta allt­så inte i brevlå­dan efter avis­erin­gen utan håll koll på mail­box­en och säk­er­ställ gär­na att ni får avin i en mail­box ni håller koll på (för er som har flera).

Åter­stäl­lande efter IP-Onlys installationsarbeten

Åter­stäl­lan­det efter IP-Onlys instal­la­tion av nätverk i Sam­fäl­lighets­förenin­gen är nu avs­lu­tat i och med att styrelsen teck­nat på en s k nöjd­förk­lar­ing. Från styrelsens sida kan kon­stat­eras att vi fått ett myck­et drift­säk­ert alter­na­tiv till Tele 2:s (f d ComHems) nät, som i vart fall par­tiellt, uppvisade vis­sa svagheter.

Skador på garageportar

Det har upp­stått skador på ett antal garage­por­tar på väs­tra park­er­ingsplat­sen. Frå­gan har upp­kom­mit om det möjli­gen hör ihop med snöröjnin­gen. Ytter­vård­skom­mit­tén har kon­takt med snöröjn­ingsen­tre­prenören i frågan. 

Styrelsen

Av: Styrelsen, februari 24, 2024
Tillbaka