Styrelsens informationsbrev nr 3 2022

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 3/2022

Hej i som­maren alla boende på Hen­riks­borg. Styrelsen kom­mer nu med det tred­je nyhets­brevet för året. Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet kom­mer att innehål­la infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från juni månads styrelsemöte

Ren­overin­gen av Poolhuset

Ragna Berlin och Daniel Simon­s­son från Poolkom­mit­tén pre­sen­ter­ade nuläget i pool­ren­over­ingsar­betet. Mål­bilden är en gedi­gen ren­over­ing efter besik­t­ning, för att pool­huset ska få 45 år ytterli­gare funk­tionel­la år.

Man är fort­farande i ett son­der­ingsläge och sök­er nu en erfaren pro­jek­tledare som i dia­log med Sam­fäl­ligheten kan ta ans­var för att få pool­huset besik­ti­gat och utifrån det ta fram ett för­frågn­ing­sun­der­lag för offer­t­er. Styrelsen och Poolkom­mit­tén inser att vi i det­ta ren­over­ingsar­bete kom­mer att behö­va ta in och arvodera expert­er utifrån, som t ex näm­n­da pro­jek­tledare och besik­t­ningsmän men kanske även andra.

Det är en förhopp­n­ing att en gedi­gen besik­t­ning och ett tydligt för­frågn­ing­sun­der­lag ska leda till att flera entre­prenör­er vill läm­na anbud på arbetet. Styrelsen vill här ock­så under­stry­ka att det är Årsmötet som kom­mer att fat­ta det slut­gilti­ga beslutet kring renoveringen.

Asfal­ter­ingskom­plet­ter­ing              

Som näm­nts är vi på gång att häm­ta in offer­t­er för asfal­ter­ing av de skador vi har i asfal­ter­ade väg- och gång­banor. Vi har genom­fört en inspek­tion­srun­da inför offert­in­hämt­ning men behöver få hjälp av medlem­mar­na när det gäller asfal­ter­ings­be­hov i garage och på P‑platser (alla P‑platser kunde inte inspek­teras fullt ut då det stod bilar på dem 😊.) Hör av er till styrelsen via hem­si­dan kring detta.

Stängsel                                               

När det gäller lagn­ing av våra stängsel har vi tyvärr haft svårigheter att få hantverkare att utföra arbetet – t o m efter det att vi accepter­at en inläm­nad offert! Vi tar nu efter som­maren nya tag för att få stängslen lagade och justerade

Ord­ningsre­gler

Styrelsen har upp­märk­sam­mat att mån­ga av de regler som ”gäller” på området synes odoku­menter­ade. T ex kring park­er­ing och växt­lighet. Sam­ma sak gäller även de ”för­mån­er” som finns i Sam­fäl­ligheten, t ex möj­lighet till lån av ste­gar och vis­sa andra verk­tyg. Styrelsen behöver sam­la, värdera, styra upp och doku­mentera det­ta bät­tre. Det­ta både för att öka vil­ligheten att föl­ja ”regler­na” men ock­så ge alla möj­lighet att utnyt­t­ja ”för­mån­er­na”. Det­ta gäller inte minst för dem som är nyinflyttade.

Åter­stäl­lande IP Only 

Enligt markav­talet mel­lan Förenin­gen och IP Only ska ett åter­stäl­lande av den gemen­sam­ma marken göras efter fiberin­stal­la­tio­nen. Åter­stäl­lan­det av de asfal­ter­ade ytor­na är genom­förd, men åter­stäl­lan­det av sten­lag­da och mju­ka ytor åter­står eller är endast delvis genomförd.

Styrelsen har fått värde­ful­la syn­punk­ter från medlem­mar på åter­stäl­lan­det. Arbetet kom­mer att återup­p­tas i slutet av augusti.

Medlem som har syn­punk­ter på åter­stäl­lande eller skador på Sam­fäl­lighetens kan kon­tak­ta Peter Carls i styrelsen på apj.carls@gmail.com .

Det är även värde­fullt för styrelsen att få vet­skap om huru­vi­da åter­stäl­lan­det på de enskil­da tomter­na fungerar

Övrigt

Bollpla­nen

Tyvärr har vi fått ta ett tråkigt steg till­ba­ka gäl­lande ren­overin­gen av bollpla­nen. När den tänk­ta lever­an­tören Unis­port gjorde en ny och nog­grannare besik­t­ning av vår nuvarande bollplan gjorde man bedömnin­gen att det är så sto­ra bris­ter i under­laget att de inte län­gre rek­om­mender­ar att läg­ga kon­st­gräs. Myck­et tråkigt då vi alla såg fram mot att kom­ma igång med ren­overin­gen. Ten­niskom­mit­tén kom­mer så snart som möjligt sam­las för att diskutera det upp­kom­na läget och vi får återkom­ma i frågan.

Dag­vat­ten­tun­neln Nya Öst­ber­gatun­neln (NÖT)

Instal­la­tio­nen av den kon­troll­brunn som ska anläg­gas för att ha koll på att våra energi­brun­nar (bergvärmean­läg­gnin­gen för pool­huset) inte tap­par effekt när Nya Öst­ber­gatun­neln byg­gs, kom­mer igång inom kort.  Pre­lim­inärt start­da­tum för kon­troll­brun­nens bor­rn­ing är redan på tors­dag den 11 augusti. Den kom­mer att anläg­gas i nära anslut­ning till pool­huset och i sam­band med det­ta kom­mer ett större område att spär­ras av (se bild på näs­ta sida). Avspär­rnin­gen innebär att genomgående bil­trafik inte blir möjlig under de 2–3 dagar som bor­rnin­gen pågår. Styrelsen ska dock försö­ka säk­er­stäl­la att genomgående gång­trafik är möjlig lik­som till­fart med bil till de när­mast berör­da rad­hus­län­gor­na. Vi återkom­mer med mer speci­fik infor­ma­tion inom kort om avspär­rnin­gen på hemsidan.

Allmän infor­ma­tion om Nya Öst­ber­gatun­neln finns på www.svoa.se/nyaostbergatunneln.

Bild över pre­lim­inär avspär­rn­ing vid Poolhuset

Avs­lag i HD

En medlem har klan­drat föregående års Fören­ingsstäm­ma och efter avs­lag från Mark- och miljö­dom­stolen ansökt om prövn­ingstill­stånd i Högs­ta Dom­stolen. Högs­ta Dom­stolen med­de­lade i juli att de inte medger prövn­ingstill­stånd. I och med det­ta beslut är Sam­fäl­ligheten f n inte involver­ad i några domstolstvister.

Kräft­ski­va

Ytter­vård­skom­mit­tén har bju­dit in till Kräft­ski­va efter två års uppe­håll. Styrelsen upp­skat­tar Ytter­vårskom­mit­téns engage­mang i det­ta och påmin­ner härmed om datumet – 19 augusti!

Styrelsen

Av: Styrelsen, augusti 9, 2022
Tillbaka