Poolen och poolhuset

Som de fles­ta kän­ner till är poolen och pool­huset i stort behov av ren­over­ing. Huset är över 40 år gam­mat och någon över­gri­pande ren­over­ing är inte gjord sedan det byg­gdes. Min­dre insatser har gjorts genom åren var­av vis­sa har räd­dat en akut sit­u­a­tion. Över åren har ock­så kraven på den­na typ av anläg­gningar höjts då man förstått vil­ka häl­so­prob­lem som upp­står i en inomhus­miljö med vat­ten och star­ka kemikalier.

För att kartläg­ga husets och poolen stan­dard har sam­fäl­ligheten anl­i­tat Wegroup som är spe­cial­is­ter på pool­er och pool­byg­gnad­er med kun­der över hela Sverige och inter­na­tionellt. Vi har nu fått deras rap­port som är bifo­gad här.

Kort sam­man­fat­tning av rapporten

Det har läckt genom taket med mögel på insi­dan som följd. Trä­fasaden har skador delvis på grund av fukt. Ven­ti­la­tio­nen i pool­rum­met, duschar och omk­läd­ningsrum är väsentligt under de krav som ställs idag. Det finns mögel och andra fuk­t­skador på fön­ster och ytma­te­r­i­al. I pool­rum­met sak­nas ångspärr för att hin­dra fukt att gå ut i väg­gar och tak.

Vat­tnet i poolen cirkuler­ar inte ordentligt varmed smuts sam­las på bot­ten och kemikalier når inte ut i hela voly­men med risk för bak­teri­etil­lväxt. Mask­iner­i­et för vat­ten­cirku­la­tion och ren­ing har i huvud­sak nått sin tekniska livs­längd och behöver bytas ut. Ytskikt i sto­ra delar av huset och poolen är slitet och behöver bytas. Pos­i­tivt är att poolens betongka­sun är till­räck­ligt bra för att kun­na användas.

Den över­sik­tli­ga förs­ta kalkylen för pro­jek­ter­ing och byg­gåt­gärder är ca 7,4 miljon­er kro­nor exkl. moms +/- 20% enligt Wegroups kalkyl.  Där­till kom­mer pro­jek­tled­ning med ca 1,5 per­son inför och under byg­g­pe­ri­o­den om ca 9 månad­er totalt ca 1,8 milj kr exkl. moms. Det ger en total invester­ing om 9,2 miljon­er +/- 20% (7–11 miljon­er kr) exkl. moms.

För mer ingående infor­ma­tion se rap­porten som ni hit­tar under Doku­ment.

Mot den­na bak­grund kallar styrelsen till Stor­möte i pool­husets pingis­rum, tors­da­gen den 23 feb kl 19.30. Ta med en stol.

Mötets syfte är att diskutera sit­u­a­tio­nen och möjli­ga han­dlings­plan­er framåt. Avsik­ten är att det­ta ska leda till att vi tar fram ett förs­ta förslag på hur det kan kom­ma att se ut, arkitek­t­förslag och att vi vid stäm­man kan ta ett beslut om att gå vidare med processen dvs. inget slut­ligt beslut utan ett steg på vägen, en inrik­t­ning. Det formel­la beslutet kring hur vi ska hantera Pool­huset kom­mer att tas på en extra stämma.

Av: Styrelsen, februari 16, 2023
Tillbaka