Omgivning

Kom­mu­nika­tion

Inner­stads­buss 55 mot Hen­riks­dals­ber­get har två hållplatser vid om­rådet, Salt­sjöq­varn och Danviks­hem. Buss 402 mot Kvarnholmen/Nacka Forum och Slussen stan­nar ock­så i närheten, nere på Kvarn­holmsvä­gen vid hållplats Danvikshemsvägen.

Buss 469 går från Dan­vikshem till Nac­ka Forum och vidare till Nac­ka Sjukhus i Ektorp.

Nere på Vär­mdövä­gen vid trafik­plats Hen­riks­dal passer­ar därutöver en mängd bus­sar på väg till Slussen åt ena hål­let och Nacka/Värmdö åt andra. 

Vid Salt­sjöq­varns kaj kan man ta Sjövä­gens båtar. Lin­jen går mel­lan Nybro­plan och Fri­ham­nen, allt med SLs oli­ka biljetter. 

Butik­er

När­maste mat­bu­tik är ICA Hen­riks­dal på Hen­rik­dal­srin­gen som även är ombud för Posten och Sven­sk Kassa­service. Vid Hen­riks­dal­srin­gen finns även piz­z­abu­tik, kemtvätt, skräd­dare och frisör. Ytterli­gare en ICA När­butik finns på Finn­bo­da Varvsväg 12. På Kvarn­hol­men finns en Coop-butik.

Kiosk finns i entré­plan­et i Dan­viks Center

Salong Aura, frisör och Caparol färg­bu­tik lig­ger på Väs­tra Finnbodavägen.

Dan­viks Häslo­fo­rum med gym och solar­i­um finns i DanviksCenter.

Restau­ranger och caféer

Elite Hotel Mari­na Tow­er, Saltsjö­qvarn.

Boule & Berså, vid Danvikskanalen.

Active­Ca­ter­ing, lunchrestau­rang i DanviksCenter.

Koi sushi, Väs­tra Finnboda­vägen 3.

Grand Palace, kina­mat även avhämt­ning, Väs­tra Finn­bo­davä­gen 4.

På Kvarn­hol­men lig­ger Robin Delselius Bageri och glass­baren Snö.


Sko­la och förskola

Vilans sko­la
Vid Dan­vikshem lig­ger Vilans sko­la med barnom­sorg från 1 år och sko­la upp till årskurs 6.

Finn­bo­da Försko­la
Se länk.


Läs mer om vårt närom­råde på den utmärk­ta hem­si­dan om Väs­tra Sickla­ön.


Foto: AleWi