Viktig information angående årsstämman 2021

Med anled­ning av pan­de­mi­la­gen och begrän­snings­förord­nin­gen har styrelsen beslu­tat att skju­ta upp årsstäm­man. Vår förhopp­n­ing är att hål­la den innan som­maren. Vi återkom­mer så fort vi har ett nytt datum och kom­mer därefter att skic­ka ut kallelse med stämmohandlingar.

Styrelsen har ock­så beslu­tat att tillå­ta motion­er att inkom­ma efter den sista jan­u­ari. Nytt datum för motion­er till årsstäm­man är att de ska vara inkom­na senast den 15 mars, 2021.

Beslutet att skju­ta upp årsstäm­man innebär även att ingen formell avis­er­ing av medlem­savgiften kan göras efter­som stäm­man är en förut­sät­tning för beslut om utdeb­i­ter­ing. Där­för blir kom­mande avis­er­ing friv­il­lig förskot­ter­ing av medlem­savgiften fram tills dess att beslut fat­tas vid ordi­nar­ie fören­ingsstäm­ma. Motsvarande belopp kom­mer att vara fastigheten till­go­do när den kom­mande utdeb­i­terin­gen av medlem­savgiften beslu­tas och aviseras.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, februari 21, 2021
Tillbaka