Fiberanläggning – gör inget förrän vidare besked från styrelsen kommer

Styrelsen har å förenin­gens väg­nar och i enlighet med stäm­mobeslut teck­nat ett markav­tal med IP Only om anläg­gn­ing av ett fibernät. Det­ta sked­de i slutet av den gångna veck­an, så det är allde­les nytt.

IP Onlys under­lever­an­tör, Kabel­grup­pen, har dock, i pur entu­si­asm får man för­mo­da, gått hän­delser­na i förväg genom att dela ut ett med­de­lande om nyck­el­lämn­ing m. m. till en del av medlem­mar­na. Förhopp­n­ingsvis kan berör­da medlem­mar ha överseende med detta. 

Vän­li­gen bortse ifrån det meddelandet.

Innan några anläg­gn­ingsåt­gärder sker ska styrelsen ha planer­ings- och infor­ma­tion­s­möte med IP Only och det kom­mer att kom­ma ut mer över­gri­pande infor­ma­tion från styrelsen.

Det är dock önskvärt om alla som teck­nat abon­ne­mangsav­tal med IP Only för­bered­er sig på att det inom kort kom­mer att bli aktuellt med anläg­gn­ingsåt­gärder såväl på de fören­ings­ge­men­sam­ma ytor­na, som på de enskil­da tomter­na. Mål­sät­tnin­gen är att försö­ka hin­na med hela anläg­gn­ing­spro­jek­tet före årsskiftet och innan eventuell snö och tjäle försät­ter pro­jek­tet i vän­teläge till våren.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, oktober 17, 2021
Tillbaka