Påminnelse möte om Poolhuset 3/10 kl 19.00

VÄNLIG

P Å M I N N E L S E !

Kvartersgården/Poolhuset Renovering/Nybygge?

Kallelse till Medlemsmöte för de boende på Henriksborg.

Tis­da­gen den 3 okto­ber kl 19.00 på Elite Hotell Mari­na Tower

Som mån­ga vet står Sam­fäl­ligheten inför en stor ren­over­ing och invester­ing, san­no­likt den störs­ta sedan nybyg­gna­tio­nen. Det är vik­tigt att alla som bor i området är med i processen om vil­ka alter­na­tiv som finns, kost­nader­na och konsekvenserna.

På medlemsmötet kom­mer alter­na­tiv för ren­over­ing respek­tive nybygge diskuteras lik­som ekonomiska kalkyler att pre­sen­teras. Då kan man uttryc­ka sin åsikt, stäl­la frå­gor och diskutera. Ett formellt och bin­dande beslut i pool­hus­frå­gan kom­mer att tas på en stäm­ma i ett senare skede.

Välkom­na till ett medlemsmöte om kvartersgården/poolhuset!

Kort bak­grund finns på baksidan!

Bak­grund och nuläge

Pool­huset har på senare tid upplevts som rejält slitet både gäl­lande ytskikt men även gäl­lande pooltekniken som ven­ti­la­tion och vat­ten­ren­ing. Det är i sig inte kon­stigt då det nu var­it i drift i när­mare 45 år med endast par­tiel­la renoveringsinsatser.

Mot den­na bak­grund beslu­tade styrelsen att star­ta ett pro­jekt för att – inled­ningsvis — kartläg­ga pool­husets nuvarande sta­tus och ta fram en ren­over­ingskalkyl. Till pro­jek­tledare utsågs Ragna Berlin, boende i Väs­tra 38, med bak­grund som Civilingenjör/arkitekt. Pro­jek­tet bekräf­tade de näm­n­da upplev­da prob­le­men i pool­huset. Ven­ti­la­tio­nen bedömdes som under­målig och likaså vat­ten­flö­de­na i poolen. Vid kartläg­gnin­gen upp­täck­tes även svart­mögel i takkon­struk­tio­nen samt en del andra brister.

Rap­porten och kalkylen pre­sen­ter­ades på ett förs­ta medlemsmöte i pool­hus­frå­gan den 23 feb­ru­ari 2023, med ett 25 tal boende rep­re­sen­ter­ade. Efter en omfat­tande och bra diskus­sion myn­nade mötet ut i ett önskemål om en kalkyl även för rivn­ing av befintligt pool­hus och nybyg­gnad av det­sam­ma. Den­na frå­ga togs seder­mera upp på Fören­ingsstäm­man i mars som beslu­tade att en sådan kalkyl till­sam­mans med skiss­er på ett möjligt pool­hus skulle inhämtas.

Kalkyl, skiss­er och ekonomisk bedömn­ing finns nu till­gäng­li­ga på Sam­fäl­lighetens hem­si­da (Henriksborg.se) under doku­ment­fliken (se de doku­ment som inleds med ”Pool­huset”) https://henriksborg.se/dokument/ . Det är bra om ni tar del av dem inför medlemsmötet den 3 oktober.

Styrelsens bedömn­ing

Styrelsen föror­dar ett nybygge av Kvartersgård/Poolhus.

Formellt sett finns ett anläg­gn­ings­beslut som anger att Sam­fäl­ligheten ska för­val­ta en Kvarters­gård som bl a innehåller en bad­pool (som det uttrycks i anläg­gn­ings­beslutet). Styrelsen anser sig i huvud­sak vara för­valtare av anläggningsbeslutet.

Styrelsens upplevelse är vidare att pool­huset är en del av områdets kärn­värde, något som förknip­pas med våra rad­hus och är en omistlig del av vårt område. Det är kort sagt svårt att tän­ka sig Hen­riks­borg utan ett poolhus.

Styrelsen föror­dar nybygge före ren­over­ing dock i stort inom sam­ma stor­leksmäs­si­ga ram. Enligt de fram­tagna kalkyler­na är en nybyg­gnad c:a 2 — 3 MSEK dyrare än en ren­over­ing. Det­ta bedöms vara en rim­lig merkost­nad för att kun­na få ett helt nytt pool­hus, som har en län­gre livs­längd än ett ren­over­at. Ett nybygge ger ock­så möj­lighet till lägre driftkost­nad­er genom bät­tre iso­ler­ing och möjlig­gör en bät­tre planering.

Vid en ren­over­ing ökar ock­så risken för nya oförutsed­da kost­nad­er inte minst gäller det hus som per­ma­nent utsatts för en fuk­tig miljö interiört.

Styrelsen

Av: Styrelsen, oktober 1, 2023
Tillbaka