Styrelsens Nyhetsbrev nr 2 2022

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 2/2022

Hej igen Alla boende på Hen­riks­borg. Styrelsen kom­mer nu med det andra nyhets­brevet för året. Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet kom­mer att innehål­la infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från maj månads styrelsemöte

Bollpla­nen

Styrelsen har nu, efter före­dragn­ing och förslag från Ten­niskom­mit­tén, fat­tat beslut om att anta offer­ten från Unis­port för anläg­gande av kon­st­gräs m m på Bollpla­nen. Pos­i­tivt var att den­na offert både upp­fat­tades som det bäs­ta alter­na­tivet och ock­så hade den lägs­ta kost­naden, 442 500 kr inkl moms. Den angiv­na lever­ansti­den är 4 — 6 veck­or men med vet­skap om hur förse­nade lever­anser generellt sett kan vara i dessa dagar så avvak­tar vi återkop­pling från Unis­port innan vi kan läm­na ett mer defin­i­tivt besked i leveransfrågan.

Elbil­sladdning vid radgaragen

Styrelsen hade ett förs­ta avstämn­ingsmöte med garagekom­mit­tén, rep­re­sen­ter­ad av Claes Leeo och Katari­ina Haar­la-Heinonen. De pre­sen­ter­ade sin analys och vil­ka utmaningar som fanns. Även om Lant­mä­ter­imyn­digheten numera anser att elbil­sladdning kan ingå i ett anläg­gn­ings­beslut vilket givetvis under­lät­tar hanterin­gen finns mån­ga andra både tekniska och juridiska utmaningar att hantera.

T ex att lad­dar­na ännu endast kan kom­mu­nicera med varan­dra om de är av sam­ma fab­rikat (sam­ma oper­a­tivsys­tem) och en sådan kom­mu­nika­tion är nöd­vändig för att bal­ansera las­ten under laddningscykeln för de anslut­na elbi­lar­na så att säkringar­na i radgara­gens elsys­tem inte slås ut. En annan frå­ga är vilken sta­tus de enskil­da lad­dar­na får i förhål­lande till Sam­fäl­ligheten då de är fast mon­ter­ade och bekostade av medlem­men, men i ett av Sam­fäl­ligheten ägt garage m m

Efter en län­gre diskus­sion med mån­ga klo­ka syn­punk­ter myn­nade mötet ut i att vi behöver kon­tak­ta REV (Riks­för­bun­det för Enskil­da Vägföreningar), som är en ”bran­schor­gan­i­sa­tion” för Sam­fäl­ligheter och då bl a få en bild av hur andra Sam­fäl­ligheter har gjort samt nyt­t­ja REV:s exper­tis inom området.

Ren­overin­gen av Poolhuset

Poolkom­mit­tén arbe­tar för att ta fram ett under­lag som anger pool­husets sta­tus som i sin tur blir en utgångspunkt för utformnin­gen av offert­för­frågningar. Det är ett ambitiöst arbete som ock­så kom­mer att krä­va vis­sa kon­sultin­satser och därmed i viss mån kost­nad­er. Förhopp­n­ingsvis kan Poolkom­mit­tén pre­sen­tera ett under­lag på det kom­mande styrelsemötet i juni.

Bergrum­met

Styrelsen har nu satt igång arbets­grup­pen för bergrum­met med att snyg­ga upp kring ingån­gen till bergrum­met och för­bät­tra säk­er­heten. Arbets­grup­pen har ersatt tidi­gare avspär­rningar och staket med en mer per­ma­nent och krafti­gare anord­ning. Man har röjt undan skräp och tillfört mer jord och sått gräs. Nysådd gräs­mat­ta behöver vat­ten, var­för det kom­mer att vat­tnas återkom­mande någon tim­ma på kväll­stid om dagen var­it torr. Där­för kom­mer en bevat­tningsan­läg­gn­ing vara plac­er­ad där under en peri­od. Vi hop­pas på att den får vara i fred. Bra ock­så om man kan und­vi­ka att gå på det nysåd­da gräset.

Övrigt

Dag­vat­ten­tun­neln Nya Östbergatunneln

I Infor­ma­tion från Stock­holms Vat­ten och Avfall anges att det var­it byg­gstart för Nya Öst­ber­gatun­neln. Sprängn­ingsar­betet bedöms påbör­jas i mit­ten av juni. Mer infor­ma­tion om den­na dag­vat­ten­tun­nel som kom­mer att tangera vårt område finns på www.svoa.se/nyaostbergatunneln

Efter­ar­beten från IP Only

Vi för en dia­log med IP-Only kring åter­ställ­ningsar­bete­na, när de kvarstående ska göras och hur vi gemen­samt ska kun­na vara överens om att de är avslutade.

Asfal­ter­ingsar­beten

Efter en okulär besik­t­ning kan kon­stat­eras att asfal­ten i området generellt sett är i hyg­g­ligt skick, men det finns både några smärre och några större hål som skulle behö­va lite omsorg. Delar av trot­toaren på Östra bör­jar ock­så se illa ut (inte bara det sto­ra hålet). Vid besik­t­ningstillfäl­let var det dock inte möjligt att inspek­tera alla P‑platsers P‑rutor (det stod helt enkelt bilar i vägen) och inte heller hur det ser ut i gara­gen. Styrelsen tar där­för tillfäl­let i akt att be boende om hjälp med att fotografera asfal­ter­ings­be­hov i P‑rutor och i garage och maila till styrelsen. Ange då ock­så P‑platsnummer eller garagenummer. 

Styrelsen har för avsikt att senare under året hand­la upp en entre­pre­nad för att åtgär­da skador på asfalten. 

Styrelsen

Av: Styrelsen, juni 18, 2022
Tillbaka