Angående nya Östbergatunneln

Med anled­ning av det brev från Mark- och miljö­dom­stolen som skick­ades ut till alla fastighet­sä­gare angående den nya Öst­ber­gatun­neln vill styrelsen härmed kort informera om, samt klargöra vår ståndpunkt.

Styrelsen begärde upp­skov hos dom­stolen för att läm­na syn­punk­ter för vår stam­fastighet, Sick­laön 37:10, vilket vi fick till den 31 augusti. Vi har en energi­brunn med två bor­rhål för poolen vilken vi måste vär­na. På grund av semes­ter­tider begärde vi även upp­skov för alla medlem­mar. Styrelsen har haft kon­takt med dom­stolen under ett fler­tal tillfällen under de senaste veck­o­r­na där frå­gan diskuter­ades. Vi fick till slut avs­lag för upp­skov för respek­tive fastighetsägare.

Vi kom­mer att hål­la ett styrelsemöte den 19 augusti då vi tar ett beslut hur vi ska agera. I nuläget arbe­tar vi med att inhäm­ta infor­ma­tion om vil­ka kon­sekvenser sprängn­ing och byg­gna­tio­nen av tun­neln kan få. Vad gäller respek­tive fastighet­sä­gare kan vi i styrelsen inte avgöra huru­vi­da man ska skri­va på den full­makt som W Hintze skick­at ut. Vis­sa fastighet­sä­gare är helt för tun­neln och avs­er inte att göra något, andra har begärt upp­skov för att inhäm­ta mer infor­ma­tion. Åsik­ter­na går isär och är många.

Styrelsen råder där­för alla som vill ha mer infor­ma­tion att begära upp­skov hos dom­stolen, vilket alla som har begärt har fått. Lät­tast är att skic­ka en e‑post till mmd.nacka.avdelning4@dom.se där man anger Mål M 2606–20.
Efter vårt styrelsemöte den 19 augusti kom­mer vi att delge all infor­ma­tion och beslut till alla medlemmar.

Fort­satt trevlig som­mar!
/Styrelsen

Av: Styrelsen, juli 26, 2020
Tillbaka