Spolning av dagvattenledningarna

Om några dagar kom­mer vi att påbör­ja spol­ningar­na av områdets dag­vat­ten­led­ningar. Det kom­mer att ske kom­mande vec­ka, 24–25 feb­ru­ari, samt 28 feb­ru­ari. Kom­plet­terande spol­ning av spill­vat­ten­led­ningar­na görs den 2 mars.

Bedömnin­gen är i nuläget att man inte behöver kom­ma in i något hus för någon av spol­ningar­na. Skulle det senare visa sig  att det behovet finns kon­tak­tar vi berörd husägare.

Av: Styrelsen, februari 20, 2022
Tillbaka