Kvartersgården – Styrelsens inriktning 2023-11-08

Först och främst återi­gen ett tack till er alla som del­tog vid mötet kring kvarters­går­den. Det blev ett bra tillfälle att ven­til­era åsik­ter och få fram syn­punk­ter som förde pro­jek­tet ytterli­gare framåt, vilket ock­så var det­ta mötes syfte utöver att pre­sen­tera förslaget till nybyg­gna­tion av Kvartersgård.

Vi bekla­gar att det tag­it lite tid att återkom­ma i den­na frå­ga men det är mån­ga analyser, övervä­gan­den och bedömningar som behöver göras.

Vi har nu ock­så bytt ut några av doku­menten på hem­si­dan mot nya upp­dat­er­ade, dessa är bila­ga E, G och H, samt ock­så lagt ut min­nesan­teck­ningar­na från medlemsmötet den 3 okto­ber. Se under fliken “Doku­ment”.

Styrelsen med­de­lar här sitt förslag till fort­satt rik­t­ning i Kvarters­gårds­frå­gan både vad gäller förslag, process och finan­sier­ing. Vi ber alla medlem­mar att fun­dera på det­ta förslag och ni är välkom­na att kom­ma med syn­punk­ter och tankar via styrelsens mailadress på hem­si­dan. Som ni ser under rubriken process fun­der­ar vi ock­så kring ett ytterli­gare slut­ligt medlemsmöte före stäm­mans beslut.

Styrelsens tolkn­ing av vad som framkom­mit under de båda medlemsmöte­na, i feb­ru­ari och okto­ber, är att det synes finnas en majoritet för en nybyg­gna­tion eller ren­over­ing i när­tid. Men att det finns en stor grupp som inte vill genom­föra en nybyg­gnad eller ren­over­ing i när­tid samt några som vill avveck­la Kvarters­går­den eller poold­e­len helt.

Utifrån de diskus­sion­er som före­var­it på de båda medlemsmöte­na kring Kvarters­går­den kan allt­så föl­jande fyra alter­na­tiv ans­es finnas.

  1. Nybyg­gnad.
  2. Ren­over­ing till nybyggnadsstandard.
  3. Vid­mak­thål­lande reparationer.
  4. Avveck­ling.

Styrelsens bedömn­ing är att det av dessa fyra alter­na­tiv egentli­gen är två alter­na­tiv som är huvu­dal­ter­na­tiv­en. Alter­na­tiv 1 och 3. Utmaningar­na med övri­ga alter­na­tiv beskrivs nedan.

Alternativ 4 – avveckling

I Sam­fäl­lighetens anläg­gn­ings­beslut anges föl­jande rörande vår kvarters­gård. ”Gemensam­hets­anläggningen utförs på Sick­laön 37:10 samt 353:1 – 353:83 (…) och avs­er Kvarters­gård med motion­srum, omk­läd­ningsrum, bas­tu, duschar, bad­pool samt solgård.”

Styrelsen kon­stat­er­ar inled­ningsvis att det i den lags­tift­ning som regler­ar gemensamhets­anläggningar, Anläg­gn­ingsla­gen (1973:1149), anges att ”huvud­principen är att ett beslut som har med­de­lats vid en anläg­gn­ings­för­rät­tning gäller för framti­den”. Det­ta för att säk­er­stäl­la de enskil­da fastighet­sä­gar­nas intresse av tryg­ghet mot att bestående rätts­förhål­lan­den rub­bas. Lite fören­klat uttryckt; har man köpt en fastighet i en Sam­fäl­lighet som har till­gång till t ex en bad­pool, ska inte bad­poolen kun­na avveck­las hur som helst utan den ska finnas där för all framtid.

Det finns dock möj­ligheter till ny för­rät­tning och därmed ändrat anläg­gn­ings­beslut. Det­ta anti­n­gen genom att ändrade förhål­lan­den som väsentligt inverkar på frå­gan har inträtt eller att i annat fall ett klart behov av omprövn­ing har framkommit.

De ändrade förhål­lan­de­na kan t ex utgöras av nya anspråk som delä­gar­na ställer på anläg­gnin­gen för att kun­na till­go­dogöra sig ny teknik som inte kunde förut­ses när gemen­samhet­san­läg­gnin­gen inrät­tades. Ett bra exem­pel på det­ta är frå­gan om elbil­sladdning. Ett behov som inte kunde förut­ses i slutet av 1970-talet när vårt område pro­jek­ter­ades och byggdes. 

Likaså har det ansetts att det inte finns skäl att vägra en ny prövn­ing när samtli­ga fastighet­sä­gare är ense om att anläg­gnin­gen bör läg­gas ned eller över­hu­vud­taget inte kom­ma till utförande.

Styrelsens bedömn­ing är att argu­mentet kring oförutsedd teknikutveck­ling gäl­lande pool­huset inte kan åberopas för att motivera en avveck­ling av det­sam­ma. Inte heller bedömer styrelsen att det bland medlem­mar­na skulle finnas en full­ständig eller åtmin­stone myck­et stor upp­slut­ning kring avveck­ling av poold­e­len i Kvartersgården.

Styrelsens bedömn­ing blir mot den­na bak­grund att det syn­nerli­gen osäk­ert om Sam­fäl­ligheten i till­räck­lig omfat­tning kan motivera ett förslag om avveck­ling av hela eller delar av Kvarters­går­den på de grun­der som ovan näm­nts. Stor risk finns allt­så att Lant­mä­teri­et avs­lår en begäran om omförrättning.

Alternativ 2 – Renovering till nybyggnadsstandard

Det huvud­sak­li­ga argu­mentet för att inte föres­lå ren­over­ing till nybyg­gnads­stan­dard som ett alter­na­tiv är att pris­skill­naden mel­lan en helt ny och en ren­over­ad kvarters­gård är förhål­lan­de­vis liten. Kost­naden för en ren­over­ad kvarters­gård bedöms till 9,6 Mkr (Ett nybygge 13,4 Mkr). Enligt de upp­dat­er­ade kalkyler­na är skill­naden därmed 3,8 Mkr. Skill­naden per medlem är c:a 55 000 kr i engångskostnad.

En ren­over­ing med­för ock­så risker, då man inte rik­tigt vet vilket skick vis­sa byg­gnads­de­lar är i för­rän man bör­jat demon­tera dem. Vidare med­för en föres­la­gen ren­over­ing små möj­ligheter till till­gäng­lighet­san­pass­ning och förän­dring av plan­lös­ning i övrigt. Svårigheter upp­står ock­så när det gäller att för­bät­tra kvarters­går­dens energipre­stan­da, samt de utökade krav på ven­ti­la­tion som ställs. Till sist bedöms livs­läng­den på ett ren­over­at hus vara kortare jäm­fört med ett helt nybyg­gt (WE-Group näm­n­er en teknisk livs­längd 0m 15 år i sin renoveringsrapport).

Kvarvarande alternativ

Enligt styrelsen mening kvarstår då två alter­na­tiv att ta ställ­ning till för en stämma.

Alternativ 1 – Nybyggnad

Nybyg­gnad av Kvarters­gård enligt det nybyg­gnads­förslag från AAJ arkitek­ter som före­drogs den 3:e okto­ber, med upp­dat­er­ad ekonomisk kalkyl. Kost­nads­bedömnin­gen pekar mot en kost­nad om 13,4 Mkr. Finan­sier­ing föres­lås ske genom att var­je medlem uttax­eras ett engångs­be­lopp i stor­lek­sor­d­nin­gen 200 000 kr inkl moms. San­no­likt någon gång under 2024.

En risk här är att Sam­fäl­ligheten drar på sig en del kost­nad­er (styrelsen återkom­mer med en upp­skat­tning av dessa, kost­nader­na är dock en delmängd av de 13,4 Mkr som är upp­taget i nybyg­gnad­skalkylen) för att söka byg­glov, vidareutveck­la pro­jek­tet och ta fram ett förfrågnings­underlag (beslut vid Stäm­ma I). Skulle stäm­ma II inte vil­ja anta något av anbu­den från byggen­tre­prenör­erna kan det beskriv­na arbetet vara onödigt lik­som kost­nader­na som uppstått.

Alternativ 3 – Vidmakthållande reparationer

Repa­ra­tion och därmed vid­mak­thål­lande av nuvarande Kvarters­gård med en mål­bild om 5 – 10 års för­längd livs­längd från i dag. Syftet med det­ta förslag är att avvak­ta en försäljn­ingsin­täkt avseende mark i Södra slän­ten (se vidare under finan­sier­ing) som ska finan­siera en nybyg­gnad av kvarters­gård. Målet är att kvarters­går­den under peri­o­den ska uppl­evas ha en god­tag­bar hygien­isk och säk­er­hetsmäs­sig stan­dard samt god­tag­bar trivsel­nivå. Det­ta upp­nås genom smärre och endast helt nöd­vändi­ga ren­over­ingsin­satser. Det­ta förslag är inte färdigutrett vad gäller bedöm­da kost­nad­er – här får styrelsen återkom­ma — men bör inte över­sti­ga 1 Mkr (c:a 15 000 kr/medlem inkl moms som engångs­be­lopp). Uttax­eras under 2024.

Även med det­ta förslag finns risker. En risk är att Kvarters­går­den och då speci­fikt poold­e­len inte håller den tänk­ta livs­läng­den och då risker­ar repa­ra­tions­be­lop­pet i någon mån att vara bortkas­tade medel.

En annan risk är att en mark­försäljn­ing inte blir av. Detalj­planer­ar­betet blir ytterli­gare förskjutet eller justeras på ett sådant sätt att vår mark inte blir säljbar. Det kan ock­så vara så att medlem­mar­na i Sam­fäl­ligheten rös­tar mot ett förslag om över­lå­telse av mark. Enligt Lag (1973:1150) om för­valt­ning av sam­fäl­ligheter, § 51 krävs 2/3‑dels majoritet för att bifal­la ett förslag om över­lå­telse av fast egen­dom. Slut­li­gen bör näm­nas att Sam­fäl­lighetens med­verkan i en detalj­plane­process ock­så är förknip­pat med kost­nad­er innan en eventuell försäljn­ing kan kom­ma att realiseras.

Process

  1. Medlemsmöte (prel.) kring styrelsens under­håll­s­plan samt slut­diskus­sion gäl­lande försla­gen kring kvartersgården.
  2. Beslut på stäm­ma I om vilket alter­na­tiv som ska väl­jas för fort­satt inrik­t­ning. Beslut fat­tas om att avsät­ta resurs­er i bud­get i enlighet med det förslag till inrik­t­ning som väljs.

Om alter­na­tiv 1, Nybyg­gnad, bifall­es som inrik­t­ning påbör­jas arbetet med upphan­dling av pro­jek­tledare, byg­glov samt fram­ta­gande och uts­kick av för­frågn­ing­sun­der­lag till entre­prenör­er m m. För det­ta arbete kom­mer även att krä­vas ett stäm­mobeslut om en delut­tax­ering av total­be­lop­pet av medlem­mar­na. En min­dre ref­er­ens­grupp bland medlem­mar­na bör utses som stöd och bollplank för pro­jek­tledaren och styrelsen.

Styrelsen bered­er därefter anbu­den och föreläg­ger stäm­ma II förslag till anbudsantagande.

Om alter­na­tiv 3, Vid­mak­thål­lande repa­ra­tioner, rös­tas fram ans­es det som ett beslut och då påbör­jas för­bere­delser­na för ren­over­ing så snart som möjligt. Ett uttax­erings­beslut fat­tas av stäm­man för ändamålet. Ytterli­gare stäm­mobeslut därefter san­no­likt ej nödvändiga.

  • Om alter­na­tiv 1, Nybyg­gnad, har rös­tats fram krävs en Stäm­ma II som beslu­tar att anta eller förkas­ta anbud. Det­ta är i skarpt läge – ett bifalls­beslut binder Sam­fäl­ligheten till att genom­föra förslaget. Stäm­ma II beslu­tar om uttax­ering av resterande erforderli­ga medel för genom­föran­det. Om Stäm­ma II i det läget av någon anled­ning beslu­tar att inte anta något anbud med­för det en omstart i hela kvartersgårdsprocessen.
  • Styrelsen teck­nar avtal med den vin­nande entreprenören

Finansiering

Finan­sier­ing av de oli­ka försla­gen föres­lås ske genom en extra uttax­ering av avgift från medlem­mar­na. Styrelsens bedömn­ing är att det­ta är förde­lak­ti­gast för såväl den enskilde medlem­men som Sam­fäl­ligheten. Det­ta är fram­för allt kop­plat till moms­frå­gan, där en utgift för förenin­gen som inte är moms­be­lagd innebär en extra kost­nad. Rän­ta och amor­ter­ing är inte moms­be­lag­da men Sam­fäl­lighets­förenin­gen är skyldiga att alltid läg­ga moms på den avgift som uttax­eras av medlemmarna.

Exem­pel: Sam­fäl­ligheten har rän­tor om 400 000 kr samt en amor­ter­ing om 600 000 kr på ett år. Dessa utgifter (i det­ta exem­pel 1 000 000 kr) utgör en del av bud­geten som Sam­fäl­ligheten täck­er genom uttax­ering av avgift från medlem­mar­na. Efter­som vi är mom­sp­lik­ti­ga är vi skyldiga att läg­ga på 25 % moms på dessa utgifter, vilket i det­ta exem­pel innebär 250 000 kr på vår uttax­ering från medlem­mar­na. Då vi inte har någon motsvarande moms att lyf­ta så blir det­ta en utgift för Sam­fäl­ligheten och en intäkt för statskassan.

Hade vi istäl­let köpt något moms­be­lagt för motsvarande belopp; byg­g­ma­teriel, trädgård­stjän­ster etc så hade vi fått till­ba­ka 250 000 kr, då vi inte behöver beta­la mom­sen på materie­len eller tjänsterna.

Vidare är det styrelsens bedömn­ing att det är av vikt att hål­la en låg avgift i Sam­fäl­ligheten då den är prispåverkande vid en försäljn­ing. Sam­tidigt behöver Sam­fäl­ligheten bli bät­tre på att fondera medel för framti­da behov än vad vi gör f n. En eventuell avgift­shöjn­ing bör snarare gå till fonder­ing inför finan­sier­ing av övri­ga nöd­vändi­ga åtgärder enligt underhållsplan.

När det gäller diskus­sio­nen om att eventuell försäljn­ing av tomt­mark i södra slän­ten skulle kun­na finan­siera nybyg­gnaden av Kvarters­går­den har styrelsen haft dia­log med Nac­ka samhälls­byg­gnad. Bedömnin­gen är att den­na möj­lighet kvarstår, men den är förknip­pad med viss tidsmäs­sig osäk­er­het. Detalj­plan­ear­betet pågår men en möjlig försäljn­ing av mark från Sam­fäl­ligheten bedöms lig­ga i häradet 5–10 år bort i tiden. Se även de angiv­na risker­na under förslag 3.

Frå­gor, tankar och syn­punk­ter? Maila via styrelsens kon­tak­tuppgifter på Sam­fäl­lighetens sida. Styrelsen återkom­mer, som sagt, med de sak­nade kostnadsbedömningarna.

Styrelsen

Av: Styrelsen, november 8, 2023
Tillbaka