Hur går arbetet kring en möjlig andra kvartersgård?

Som mån­ga av er kanske sett har några medlem­mar påbör­jat arbetet med att grä­va sig fram mot det for­na sky­ddsrum­mets ingång. Fram till för någon dag sedan har grävningar­na skett för hand, men under sönda­gen hyrdes en min­i­grä­vare in och arbetet tog ett rejält steg framåt.

Efter­som ingån­gen till det for­na sky­ddsrum­met lig­ger en bra bit ned i marken har det bliv­it ett rejält hål och där­till en hel del fyll­nads­mas­sor och sten. Styrelsen har där­för ock­så gjort en enklare avspär­rn­ing av området. 

Vi som gräver räk­nar med ett behov av min­i­grä­vare ytterli­gare 1–2 dagar innan vi kan ta oss in och bedö­ma det for­na sky­ddsrum­mets skick.
Vi återkom­mer i frågan.

Styrelsen

Av: Styrelsen, april 11, 2021
Tillbaka