Stämmoprotokollet

Nu finns pro­tokol­let från årsstäm­man som en ned­laddnings­bar fil. Vi har haft lite prob­lem att läg­ga ut den som doku­ment men kom­mer att göra det så fort prob­lemet är löst. En kopia av pro­tokol­let finns även sedan i tis­dags i pool­huset för påseende.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, juli 9, 2021
Tillbaka