Information om byte av elmätare i kvartersgården/poolhuset

Tis­da­gen 16/11 kom­mer Nac­ka Ener­gi genom under­en­tre­prenören Sven­s­ka Byg­gskåp AB att byta elmätaren som sit­ter i arkivrum­met i kvartersgården/poolhuset.

Det med­för en stunds elavbrott i kvartersgården/poolhuset och i de funk­tion­er vars elförsör­jn­ing är beroende av kvartersgården/poolhuset. Det hand­lar dels om de pool­re­lat­er­ade funk­tion­er­na som är beroende av el, dels om kodlåsen, men ock­så om Comhems nätverk, vilket bety­der att TV och bred­band från Comhem kom­mer att vara ur funk­tion under avbrottet.

Elström­men kom­mer att bry­tas kl 10:00 och om allt går som det ska slår elström­men på igen kl 11:00.

Vän­li­gen plan­era dock inget som är beroende av elström i/från kvartersgården/poolhuset för­rän fr o m 12:00.

För när­mare infor­ma­tion, vän­li­gen kon­tak­ta Lars på Sven­s­ka Byg­gskåp under arbet­stid på

0707–64 22 30

/Styrelsen

Av: Styrelsen, november 11, 2021
Tillbaka