Avslutad tvist

Med anled­ning av övrig frå­ga till stäm­man anmäld av Ylva Hintze 9 april, vill styrelsen göra föl­jande förtydligande. 

Sedan i mars, då Mark- och miljööver­dom­stolens beslut att inte bevil­ja prövn­ingstill­stånd till Ylva Hintzes överk­la­gande av Mark- och miljö­dom­stolen i Nackas dom 2020-09-28 vann laga kraft är den­na tidi­gare tvist ett avs­lu­tat kapitel. 

Kvar finns därmed endast den tvist mel­lan Ylva Hintze och Förenin­gen som rör beslut på stäm­man 2020 och rörande vil­ka Ylva väckt frå­ga för att föreläg­ga stäm­man att ta beslut om ett förlikningsförslag.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, juni 22, 2021
Tillbaka