Samfällighetens Nyhetsbrev nr 7/2023

Nyhets­brev från styrelsen 7/2023

Hej igen alla, ja nu har det san­nerli­gen var­it rik­tig vin­ter ända sedan förs­ta snön föll i slutet av novem­ber med någon ensta­ka dags undan­tag. Det har var­it härlig jul­stämn­ing, ljust och vack­ert samt till nöje för bar­nen. Och det är väl så här det ska se ut i Sverige under vin­ter­må­nader­na. Då får vi med jäm­n­mod ta de extra snöröjn­ingskost­nad­er som det­ta vack­ra vin­ter­väder medför.

Sam­fäl­lighets­förenin­gens Ekonomi

Styrelsen kan kon­stat­era att det kom­mer att krä­vas en över­syn av Samfällighets­föreningens ekono­mi både på kort och lång sikt. Det­ta kom­mer att bli en större punkt på den kom­mande Årsstämman.

Kort­sik­tigt kan vi notera att dagens avgift­snivå i stort täck­er drift­skost­nader­na och därmed läm­nar föga utrymme för smärre nyin­vesteringar och upprust­ningar, som t ex armatur­byten och asfal­ter­ingskom­plet­ter­ing. Därmed finns inte heller något utrymme för avsät­tningar i en under­hålls- och förnyelse­fond. Något som stadgar­na anger att vi ska ha. Där­till kom­mer en kraftig infla­tion under de två senaste åren, som i och för sig förhopp­n­ingsvis krym­per ihop under 2024. Det­ta sam­man­taget gör att styrelsen bedömer en avgift­shöjn­ing som ound­viklig. Styrelsen kom­mer att räk­na vidare på höjnin­gens nivå när bok­slutet för 2023 är klart i bör­jan av januari.

Rör­analys på besök

Inom ramen för vår planer­ing för Sam­fäl­lighetens långsik­ti­ga ekono­mi har vi haft före­taget Rör­analys på besök för att ha en förs­ta diskus­sion kring hur vi ska hantera våra VA-sys­tem på lite sikt.

Tidi­gare filmningar från både Rör­analys och andra lever­an­tör­er vis­ar på spill­vat­ten­led­ningar och dag­vat­ten­led­ningar i gott skick. Filmningar har gjorts löpande sedan 2009, dock inte var­je år. Doku­men­ta­tion finns från 2012 och framåt.

Sam­fäl­lighetens kon­troll­pro­gram för dag- och spill­vat­ten­led­ningar består av genom­gri­pande spol­ning av spill­vat­ten­led­ningar­na (inkl rad­husen) och filmn­ing vart 5:e år samt spol­ning av svack­or var­je år. För dag­vat­ten­led­ningar­na gäller tömn­ing av brun­nar på sand och slam var­je år samt spol­ning och filmn­ing vart 5:e år. Senaste spol­ning och filmn­ing av spill­vat­ten­led­ningar­na var 2020, näs­ta spol­ning allt­så aktuell 2025 och senaste spol­ning och filmn­ing av dag­vat­ten­led­ningar­na var 2022, näs­ta spol­ning allt­så aktuell 2027.

Bedömnin­gen från Rör­analys är att de led­ningar vi har av PVC-plast håller minst 5–10 år till om vi under­håller dem genom regel­bund­na spol­ningar. Tap­p­vat­ten­led­ningar har enligt Rör­analys en bety­dligt län­gre livs­längd, här talar vi om 80–100 år. Dräner­in­gen, som endast finns runt trevån­ing­shus­län­gor­na, är svårare att bedö­ma skick­et på. Enligt uppgift från Rör­analys (obekräf­tad) består de av tegel­rör som är sam­man­fo­gade av ett nät, där vat­tnet ska och kan röra sig ut och in.

Vid ett kom­mande behov av ren­over­ing av stam­mar rek­om­mender­ar Rör­analys relin­ing som med dagens ”strump-metod” bedöms hål­la lika länge som helt nya rör, 50 år. I Sam­fäl­ligheten lig­ger ock­så delar av dag- samt spillvatten­ledningar under eller ingjut­na i bot­ten­plat­tan i rad­husen. En relin­ing skulle allt­så spara myck­et arbete och besvär för både Sam­fäl­ligheten och de boende jäm­fört med ett full­skaligt stam­byte. Rör­analys kom­mer att läm­na en kost­nads­bedömn­ing på relin­ing av spill­vat­ten- och dag­vat­ten­stam­mar. Styrelsen bet­onar att det­ta för­farande endast är för planer­ingssyfte och att inga ren­over­ingsin­satser är nära förestående eller beslutade.

Ett tips från Rör­analys är att be er boende vara noga med att även under­rät­ta styrelsen vid fel i avlopp, vid fel i stuprör/dagvattenledning eller mis­stänkt fuk­t­in­trängn­ing på käl­lar­si­dan i souter­rain­vån­ings­plan­et, så vi får koll på möjli­ga felkäl­lor och kan speci­fikt fil­ma just där.

Avis­er­ing för Sam­fäl­lighet­savgiften sker numera digitalt

Som de fles­ta av er redan märkt avis­er­ar vi sedan en tid kvar­tal­savgiften dig­i­talt via mail. Vi inser i efter­hand att infor­ma­tio­nen kring det­ta kunde var­it bät­tre från vår sida och bekla­gar den infor­ma­tions­bris­ten. Nu bör­jar vi dock få ord­ning på mailadresser­na och skulle någon sak­na sin avi för kvar­tal IV så ber vi er maila direkt till styrelsen så lös­er vi det. För att ytterli­gare påskyn­da övergån­gen från pap­pers­fak­tu­ra till mail-fak­tu­ra beslu­tade styrelsen att införa en avgift för pap­pers­fak­tu­ra om 49 kr per faktura.

Pro­jekt Poolhuset

Arbetet för att kom­ma vidare i pool­hus­frå­gan fort­sät­ter. Som styrelsen tidi­gare näm­nt sik­tar vi på ett tred­je och sista medlemsmöte innan vi genom­för en omröst­ning på, san­no­likt, en extra stäm­ma. Syftet med ett tred­je medlemsmöte är att tydli­gare pre­sen­tera och diskutera alter­na­tivet där Kvarters­går­den repar­eras för att kun­na vid­mak­thål­las ytterli­gare 5–10 år. Samt i övrigt ge plats för ytterli­gare frå­gor och tankar från medlemmarna.

Styrelsen tog i decem­ber ett förs­ta steg när det gäller bedömn­ing av vid­mak­thål­lande-alter­na­tivet då vi till­sam­mans med delar av Poolkom­mit­tén gick syn i Kvarters­går­den för att bedö­ma vad som skulle behö­va åtgär­das och vad man kan leva vidare med under den näm­n­da peri­o­den. Målet är att kvarters­går­den under peri­o­den ska uppl­evas ha en god­tag­bar hygien­isk och säk­er­hetsmäs­sig stan­dard samt god­tag­bar trivsel­nivå. Nu åter­står att när­mare utre­da och kost­nads­bedö­ma möjli­ga åtgärder.

Har ni tankar och syn­punk­ter kring Kvarters­går­den och dess framtid, skic­ka in dem till styrelsen via hemsidan.

Bil­trafik och trafikplanering

Arbetet med mål­ning av P‑rutor i Östra back­en samt viss övrig sym­bol­mål­ning på asfalt­sy­tor är nu slut­fört lik­som upp­sät­tandet av skyl­tar med tex­ten Förhyr­da platser i näm­nd backe. Där finns allt­så nu fem nya fräscha platser att använ­da för er boende och era gäster. Styrelsen ser gär­na att ni boende hellre tar dessa i bruk istäl­let för att det blir ”vild” park­er­ing på gatorna.

Bollpla­nen

Styrelsen har på förslag från Ten­niskom­mit­tén beslu­tat att stän­ga av bollpla­nen under vin­tern. Det­ta för att und­vi­ka skador på banans beläggning.

Laddning av elbi­lar i radgaragen?

Vi har nu genom­fört det plan­er­ade mötet med garagekom­mit­tén och planer­ar nu för ett medlemsmöte i sek­tion II tors­da­gen den 1 feb­ru­ari kl 19.30 (Särskild kallels kom­mer) för att pre­sen­tera upplägg, kost­nad­er och öpp­na för frå­gor och tankar kring elbil­sladdning i radgara­gen innan omröst­ning. Mål­sät­tnin­gen här är att kun­na genom­föra en omröst­ning i sam­band med vår Årsstäm­ma i slutet av mars 2024.

Inga gra­nar i komposten

Bara en liten påmin­nelse från Styrelsen och Ytter­vård­skom­mit­tén. Alla boende har ans­var för att ta hand om och bort­forsla sin egen jul­gran. Dessa får allt­så inte läg­gas i Sam­fäl­lighetens kom­post. Nac­ka kom­mun genom­för jul­gransin­sam­ling för er som inte vill åka till Åter­vin­ningssta­tio­nen själ­va. Se länk. Jul­gransin­sam­ling | Nac­ka kommun

Gun­ne­bostängslet lagat

Sam­fäl­ligheten har ett Gun­ne­bostängsel som omringar våra rad­hus. Dessa utgör i förs­ta hand fall­sky­dd för barn som vis­tas inom vårt område. Generellt sett är stängslet i förhål­lan­de­vis bra skick, men på sina ställen har det fun­nits genom­rostade och skadade stol­par samt nät som loss­nat. Som ett förs­ta steg är nu skadade och sak­nade stol­par ersat­ta och nätkom­plet­ter­ing gjord. Under våren plan­eras för bät­tringsmål­ning m m för stol­par som endast har ytskador.

För­valt­ningskom­mit­té (Påmin­nelse)

Som några av er kanske minns från Stäm­man hade det bl a inkom­mit en motion om att Sam­fäl­ligheten skulle ta in en teknisk för­valtare som stöd. Frå­gan om teknisk för­valtare har från tid till annan lyfts i tidi­gare styrelser, men man har hit­tills valt att avstå. Styrelsen föres­log som alter­na­tiv att ska­pa en För­valt­ningskom­mit­té där medlem­mar med spe­cialkom­pe­tens kring mark och byg­gnad kan ingå och stäl­la sin kun­skap till styrelsens för­fo­gande. Det skulle kun­na vara en möj­lighet att bidra till Sam­fäl­lighets­förenin­gen utan att behö­va delta i ett styrelsear­bete, som mån­ga kan uppl­e­va betungande.

Hit­tills har det inte var­it någon tokrus­ning till det­ta upp­drag, men Gun­nar Bringel har som förs­ta boende anslu­tit och med­verkade bl a vid Rör­analys besök hos oss.

Styrelsen välkom­nar härmed igen boende som har – jäm­fört med mån­ga av oss andra – utökad kun­skap inom mark och byg­gnad att höra av sig till styrelsen och kanske därmed bli en av medlem­mar­na i vår nyli­gen påbör­jade Förvaltningskommitté.

Styrelsen         

Av: Styrelsen, december 28, 2023
Tillbaka