Information om arbetet med anläggning av fiber

Som några av er säk­ert observer­at har Kabel­grup­pen bör­jat ta in mask­in­er och fiber­ma­te­r­i­al till området, vilket bety­der att sce­nar­i­er som beskriv­its i styrelsens tidi­gare infor­ma­tion om anläg­gn­ing­spro­jek­tet härmed tar sin början.

Exakt hur arbetet kom­mer att bedri­vas är oklart, men rim­li­gen föl­jer det i någon mån föl­ja den rörelse från väst mot öst som gällt för instal­la­tio­nen av fastighetsboxarna.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, november 11, 2021
Tillbaka