Till medlemmarna i Henriksborgs smff

IP Only har fått klarteck­en från styrelsen att göra en kam­panj i området för att pejla intres­set för etab­ler­ing av fibernätverk.

Kam­pan­jen är utfor­mad som möj­ligheten för medlem­mar att boka abon­ne­mang på upp­kop­pling och tv/bredbandstjänster.

Notera att bokningar­na inte är bin­dande utan mer är att se om intres­set är till­räck­ligt stort för att IP Only över huvud­taget ska kun­na kos­ta på sig att läm­na ett erb­ju­dande till förenin­gen om att anläg­ga ett fibernät.

Förenin­gen har inte giv­it några löften eller gjort några åta­gande gen­te­mot IP Only, men bolagets upplägg innehåller flera intres­san­ta moment såväl för enskil­da medlem­mar som förenin­gen i stort. Vi kom­mer att ha anled­ning att diskutera det­ta inom förenin­gen framöver och beslut om åta­gan­den för förenin­gen torde kom­ma att krä­va beslut på stämma.

Styrelsen återkom­mer med infor­ma­tion om sak­en så snart det finns mer att återrapportera.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, oktober 8, 2020
Tillbaka