Styrelsens Nyhetsbrev nr 4 2022

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 4/2022

Hejsan alla boende på Hen­riks­borg. Nu drar hösten in och det är dags för styrelsens fjärde nyhets­brev för året. Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet kom­mer att innehål­la infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från augusti och sep­tem­ber månads styrelsemöte

Ren­overin­gen av Poolhuset

Poolkom­mit­tén job­bar vidare med ren­over­ings­förslaget. Man har nu fått in anbud gäl­lande erfar­na pro­jek­tledare som kan ta fram och beskri­va pool­husets sta­tus och utifrån det ta fram ett under­lag för upphan­dling, ett s k för­frågn­ing­sun­der­lag. Mål­bilden är fort­satt en gedi­gen ren­over­ing så att pool­huset ska få minst 45 ytterli­gare funk­tionel­la år.

Styrelsen och poolkom­mit­tén kom­mer nu att inten­si­fiera sin dia­log med bl a extra möten för att få igång arbetet. Styrelsen under­stryk­er återi­gen att det är Årsmötet som kom­mer att fat­ta det slut­gilti­ga beslutet kring renoveringen.

Åter­stäl­lande IP Only 

Enligt markav­talet mel­lan Förenin­gen och IP Only ska ett åter­stäl­lande av den gemen­sam­ma marken göras efter fiberin­stal­la­tio­nen. Åter­stäl­lan­det av de asfal­ter­ade ytor­na är genom­förd, men åter­stäl­lan­det av sten­lag­da och mju­ka ytor åter­står eller är endast delvis genomförd.

Styrelsen har fått värde­ful­la syn­punk­ter från medlem­mar på åter­stäl­lan­det. Arbetet t återup­p­togs i slutet av augusti. Ett möte mel­lan IP Onlys entre­prenör och Sam­fäl­ligheten förbereds.

Vi påmin­ner om att medlem­mar som har syn­punk­ter på åter­stäl­lande eller skador på Sam­fäl­lighetens kan kon­tak­ta Peter Carls i styrelsen på apj.carls@gmail.com .

Det är även värde­fullt för styrelsen att få vet­skap om huru­vi­da åter­stäl­lan­det på de enskil­da tomter­na fungerat

Bollpla­nen

Som näm­n­des i för­ra Nyhets­brevet fick vi ta ett tråkigt steg till­ba­ka gäl­lande ren­overin­gen av bollpla­nen. När den tänk­ta lever­an­tören Unis­port gjorde en ny och nog­grannare besik­t­ning av vår nuvarande bollplan gjorde man bedömnin­gen att det är så sto­ra bris­ter i under­laget att de inte län­gre rek­om­mender­ar att läg­ga kon­st­gräs. Ten­niskom­mit­tén har nu gjort ett omtag i frå­gan. Nya offer­t­er är på väg in. Oak­tat hur det görs så måste bollpla­nen ren­overas. Vi återkom­mer i näs­ta Nyhets­brev med mer information

Dag­vat­ten­tun­neln Nya Öst­ber­gatun­neln (NÖT)

Instal­la­tio­nen av den kon­troll­brunn som ska anläg­gas för att ha koll på att våra energi­brun­nar (bergvärmean­läg­gnin­gen för pool­huset) inte tap­par effekt när Nya Öst­ber­gatun­neln byg­gs, är nu färdi­gan­lagd. Det blev enligt styrelsens mening en snygg och förhål­lan­de­vis diskret lös­ning. Vi bekla­gar att det blev en del förs­eningar i pro­jek­tet och att vi inte fullt ut hann med att upp­dat­era skylt­nin­gen i sam­ma takt. Avspär­rn­ings­ma­te­ri­alet blev ock­så stående län­gre än tänkt, men vi har nu påmint entre­prenören om detta.

Ny ute­belysningsar­matur

Sam­fäl­ligheten har sett över den armatur som finns vid den genomgående vägen mel­lan Väs­tra och Östra. Det finns behov av att ersät­ta den. I sam­band med det har det upp­märk­sam­mats att den armatur som finns i övrigt i Sam­fäl­ligheten är förhål­lan­de­vis ener­g­is­lukande och dessu­tom behöver lam­por­na – som är dyra halo­gen­lam­por – bytas gan­s­ka ofta. Arma­turens insats kan enligt lever­an­tören bytas från halo­gen till led och styrelsen kom­mer att ta in offer­t­er på det­ta. Det kan inte utes­lu­tas att den­na frå­ga ock­så kan ham­na på en stäm­mas bord.

Elbil­sladdning

Även den­na frå­ga knuf­fas sak­ta med säk­ert framåt. Lant­mä­teri­et är på väg att omprö­va sin tidi­gare restrik­ti­va håll­ning gäl­lande anläg­gn­ings­beslut i frå­gan, vilket vi ock­så behöver ta hän­syn till. I veck­an har vi haft en elek­trik­er på besök för att klar­läg­ga sta­tusen gäl­lande gara­gens nuvarande elförsör­jn­ing och hur en möjlig framti­da lös­ning där Sam­fäl­ligheten till­han­dahåller laddningsmöj­lighet för elbi­lar skulle kun­na se ut.

Extra stäm­ma

Styrelsens ambi­tion är fort­satt att kun­na avhål­la en extra stäm­ma för att främst behand­la Pool­hus­ren­overin­gen, elbil­sladdnin­gen och bergrum­met. Ytterli­gare frå­gor kan behö­va hän­skju­tas dit. Vi vågar inte ange något datum för­rän vi kom­mit lite län­gre i de båda först­näm­n­da frågorna.

Övrigt

Kräft­ski­van

Styrelsen tackar Ytter­vård­skom­mit­tén för ett återi­gen top­parrange­mang av den årli­ga Kräft­ski­van.  Jät­tekul och sam­man­håll­ningsska­pande. Vi hop­pas bli välkom­nade på nytt näs­ta år!

Eld­ning

Mån­ga av er som har eld­stad har kanske, lik­som jag gjort, lad­dat upp med extra ved inför den kyli­ga säsongen. Det kan då kanske vara på sin plats med några tips för vär­mande och säk­er eld­ning. Se länk. https://www.radron.se/vardagskunskap/Elda-med-matta-i-braskaminen-/

Park­er­ing i området

Park­er­ing­sprob­lem är ett återkom­mande gis­sel för mån­ga Bostad­srätts- och Sam­fäl­lighets­föreningar. Platser räck­er inte till och det park­eras ibland på ett min­dre lämpligt sätt. Nu har frå­gan aktu­alis­er­ats på nytt hos oss då det stått bilar och motor­cyk­lar park­er­ade län­gre peri­oder inne i området.

Styrelsen vill bet­ona att det inte är tanken att bilar och motor­cyk­lar ska stå park­er­ade under län­gre peri­oder inne i området. Det är tillåtet att köra in och las­ta av, men därefter ska for­donet åter stäl­las på P‑platser eller i garagen.

Trap­por­na lagade

Trap­pan vid Östra hade fått en påkörn­ingsska­da som Hen­rik Sehlin lagat. Stort tack för det! I Trap­pan vid Väs­tra hade några plankor loss­nat, dessa har Bo Svens­son lagat. Tack även till Bosse för det.

Styrelsen

Av: Styrelsen, september 17, 2022
Tillbaka