Samfällighetens Nyhetsbrev 3/2023

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. I slutet av veck­an såg rent av som­maren ut att ha gjort ett tidigt besök. Vin­tern är glömd och växt­ligheten knop­pas. Nu är vi till­ba­ka i april­vä­dret igen. Ett mer säk­ert vårteck­en är emeller­tid att Sam­fäl­ligheten har avhål­lit sin stämma.

Vi kan ock­så kon­stat­era att vi haft en rik­tigt bra städdag där väldigt myck­et blev gjort och där väldigt mån­ga del­tog. Jag tyck­te ock­så det var top­pen­trevlig stämn­ing och en extra härlig avs­lut­ning med oli­ka smask­i­ga väl­gril­lade kor­var, som inte gick av för hack­or! En grymt bra städdag, som Gunil­la sa.

Tack Alla för en trevlig för­mid­dag i Samfälligheten.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från stäm­man

Inled­ningsvis kan näm­nas att stäm­mo­pro­tokol­let finns utlagt på vår hem­si­da och att det ock­så sit­ter anslaget, som bruk­ligt, i Pool­huset. Stäm­man hölls i god stämn­ing i när­varo av ett 40-tal medlem­mar samt ytterli­gare ett antal företräd­da genom full­makt. Totalt 47 medlem­mar var röst­berät­ti­gade, allt­så något mer än hälften av medlem­mar­na. Tag gär­na del av protokollet.

Alla frå­gor som hanteras på en stäm­ma är av vikt, men från styrelsen sida vill vi ändå ta tillfäl­let i akt att framhål­la fyra frågor.

Sam­fäl­ligheten är numera (sedan 1 jan­u­ari 2023) mom­sp­lik­tig. Det innebär fören­klat att alla avgifter som tas ut av medlem­mar­na, bl a medlem­savgiften ska moms­beläg­gas, men å andra sidan får vi till­ba­ka moms i sam­band med att vi beta­lar för oli­ka tjän­ster och sak­er, t ex snöröjn­ing och jord. Ett ”nor­malår” är det­ta ett noll­summe­spel. Förhopp­n­ingsvis ska ni medlem­mar inte mär­ka så myck­et av det­ta. Det är styrelsens ans­var att säk­er­stäl­la mom­sregelver­ket följs.

Över­sy­nen av Kvarters­går­den går vidare. Stäm­man beslu­tade att avsät­ta 150 000 kr ur 2023 års bud­get för att mer grundligt utre­da en nybyg­gnad av kvarters­går­den för att få ett alter­na­tiv till den redan utred­da ren­over­ingskost­naden. Det nybyg­gnads-alter­na­tiv som ska utredas avs­er en mod­ernare och upp­dat­er­ad ”kopia” av dagens kvarters­gård innehål­lande i stort sam­ma funk­tion­er och med i stort sam­ma omfång.

Stäm­man går nu vidare ock­så i bollplans­frå­gan. Beslut fat­tades om att påbör­ja ren­overin­gen av bollpla­nen under våren. Efter förslag på Stäm­man från en medlem beslu­tades att kost­naden för ren­overin­gen av bollpla­nen (högst 600 000 kr) ska tas ut som en tilläg­gs­deb­i­ter­ing om 9 000 kr för samtli­ga medlem­mar. Den­na ska vara betald senast den 30 juni 2023 till­sam­mans med sed­van­lig kvar­tals- och vat­te­navgift. Avi innehål­lande det­ta kom­mer i van­lig ord­ning någon månad innan förfallodatum.

Stäm­man önskar fort­satt ökad trans­parens gäl­lande hur under­hål­let för Sam­fäl­ligheten plan­eras och genom­förs. Stäm­man noter­ade att infor­ma­tio­nen för­bät­trats i För­valt­nings­berät­telse för 2022 och Utgifts- och inkom­st­stat­en för 2023 men önskar ytterli­gare tyd­lighet. Styrelsen tog med sig den­na frå­ga inför kom­mande stämma.

Från styrelsen och övrigt

Ren­overin­gen av Poolhuset

Som näm­n­des ovan beslu­tade stäm­man att avsät­ta 150 000 kr ur 2023 års bud­get för att mer grundligt utre­da en nybyg­gnad av kvarters­går­den. Ett förs­ta möte med arkitek­ten som ska ta fram s k förslagshan­dlin­gar har genom­förts och då togs ock­så en pre­lim­inär tid­plan fram. Mån­ga under­kon­sul­ter till arkitek­ten krävs och vi sik­tar på att ha förslagshan­dlin­gar­na klara direkt efter som­maren 2023.

Innan vi går till beslut i Kvarters­gårds­frå­gan på en Stäm­ma kom­mer vi att kalla till ytterli­gare ett stor­möte. Det­ta är en frå­ga som hand­lar om sto­ra vär­den och även sto­ra utgifter för medlem­mar­na och det är där­för vik­tigt att alla kan kän­na att det finns möj­lighet att stäl­la de frå­gor man har behov av. Under­lag för stäm­mans beslut om avsät­tning för utred­ning med kost­nadsup­p­skat­tningar finns som en bila­ga till stäm­mo­pro­tokol­let. Tit­ta gär­na där.

Bollpla­nen – och finan­sier­ing av densamma

Bollpla­nen ska allt­så nu ren­overas. Från entre­prenören har vi fått en grov och pre­lim­inär tid­plan. Det under­stryks att delar av arbetet är myck­et väder­beroende och att där­för tid­pla­nen är ännu mer pre­lim­inär än vad en tid­plan för ett bygge brukar vara. Rivn­ing av befintlig bollplan inklu­sive asfalt påbör­jas i maj och i juni ska återupp­byg­gnad ske.

Som näm­nts ovan beslu­tade Stäm­man att kost­naden för ren­over­ing av bollpla­nen ska tas ut som ett engångs­be­lopp av medlem­mar­na. Vi vill där­för för­bere­da er alla redan nu på att den inbe­tal­nin­gen ska göras till­sam­mans med den sed­van­li­ga inbe­tal­nin­gen av kvar­tal­savgift samt pre­lim­inär vat­tenkost­nad för kvar­tal 2 2023 senast den 30 juni.

För säk­er­hets skull görs en påmin­nelse kring det­ta även i pap­pers­form till alla hushåll senast i bör­jan av maj.

IP Only

På städda­gen näm­n­des att Styrelsen hade ett antal anmärkningar vid “Slut­syn efter utföran­det” och IP- Only/Kabelgruppen kom­mer att åtgär­da dessa senast under maj månad. Anmärkningar­na hand­lade bl a om jus­teringar av plattsät­tning och sten­läg­gn­ing på oli­ka ställen, bort­plock­n­ing av större spräng­sten och utfyll­nad med matjord i gräs­mat­tan på Väs­tra samt i sti­gen på Östra och även viss grässådd. Asfaltsstänk på garage­por­tar ingår också.

Ord­ningsre­gler

”Att vara Hen­riks­bor­gare”, förslag till ord­ningsre­gler för Sam­fäl­ligheten Hen­riks­borg har tag­its fram av Ytter­vård­skom­mit­tén på Styrelsens upp­drag. Styrelsen kom­mer nu att bear­be­ta text och innehåll en vän­da till innan doku­mentet fast­ställs. Har någon av er övri­ga boende tankar kring vad som bor­de ingå, maila styrelsen så tit­tar vi på det i vårt bered­ningsar­bete. Tack till Ytter­vård­skom­mit­tén för ett rik­tigt bra jobb med under­laget i en frå­ga där styrelsen själv inte rik­tigt mäk­tat med att kom­ma till skott.

Utmaningar kring parkering

Det finns mån­ga utmaningar kring park­er­ingssi­t­u­a­tio­nen i området idag. Dels är det något för få ytpark­eringar för alla boende, dels har mån­ga hushåll fler än en bil, kanske t o m två eller tre bilar, där­till park­er­ar vi boende heller inte alltid enligt ”regler­na” och som om inte det vore nog har vi ett antal smyg­park­er­are från andra områ­den, främst i back­en upp mot Östra. Något som ock­så näm­n­des under städdagen.

Styrelsen är väl med­veten om dessa prob­lem och även om att park­er­ings­frå­gan har utretts vid flera tillfällen tidi­gare av tidi­gare styrelser utan att man rik­tigt kom­mit hela vägen i mål. Vi fick en del upp­slag från boende under städda­gen men fler tankar och idéer är välkom­na. Maila gär­na till styrelsen även i den­na fråga.

Tack!

Ett rik­tigt Stort Tack till Bosse på V1 och Karl-Ivar på V7 som lade hela tors­da­gen före städda­gen på att riva och forsla bort den gam­la gist­na Frigge­bo­den nere på Väs­tras park­er­ingsplats. På kvällen anslöt Peter i V39 till arbetet. Bra job­bat. Bra job­bat säger vi ock­så till er som på städda­gen körde bort en del ytterli­gare rester samt bilade upp plintarna.

Styrelsen         

Av: Styrelsen, april 24, 2023
Tillbaka