Styrelsens Nyhetsbrev 2/2024

Hej igen alla boende på Hen­riks­borg. Nu har vi inte haft snö sedan feb­ru­ari och får hop­pas att vin­tern och därmed snöröjnin­gen är över. Nu vän­tar vi bara på grusup­p­tagnin­gen som säk­ert kom­mer snart.

Sam­fäl­lighetens vårstäddag

Ett säk­ert vårteck­en är annars Sam­fäl­lighetens vårstäddag. I år äger den rum sönda­gen den 21 april. Inbju­dan kommer.

Stäm­man genomförd 

Ännu ett vårteck­en värt att orda lite kring är årets stäm­ma som i huvud­sak behand­lade 2023 års verk­samhet, som genom­fördes tis­da­gen den 19 april. Pro­tokol­let kom­mer inom kort att läg­gas ut under doku­ment­fliken och ock­så anslås i Pool­huset på sed­van­ligt vis. I kor­thet kan näm­nas att:

  • Stäm­man beslu­tade att ansö­ka om förän­drat anläg­gn­ings­beslut så att det i framti­den ock­så ska omfat­ta att Sam­fäl­ligheten till­han­dahåller lad­dpunk­ter för elbi­lar i radgara­gen. Den sam­lade kost­naden för etab­ler­ing av lad­dpunk­ter­na bärs av medlem­mar­na i sek­tion II. Enligt Lant­mä­teri­et i Nackas hem­si­da kan den processen ta runt 15 månader.
  • Stäm­man beslu­tade att höja kvar­tal­savgiften för medlem­mar­na från 4 595 kr till 5 700 kr. Skälen här­för är kraftig infla­tion under såväl 2022 som 2023 samt styrelsens önskan om att påbör­ja struk­tur­erade avsät­tningar om 200 000 kr/år till Sam­fäl­lighetens förnyelsefond.
  • Stäm­man beslu­tade att avs­lå en motion i vilken det föres­logs att ingån­gen till bergrum­met nedan­för bollpla­nen skulle åter­stäl­las i tidi­gare skick.
  • Stäm­man valde in Ulf Maut­ner på Ö50 som sup­pleant i styrelsen. Han ersät­ter Claes Inge som nu läm­nar styrelsen. Susanne Sten­berg blev vidare invald som ordi­nar­ie ledamot och Peter Carls fort­sät­ter nu som sup­pleant i styrelsen.
  • I övrigt genom­fördes sed­van­li­ga stäm­mofrå­gor. Tag gär­na del av kallelse och pro­tokoll på hemsidan.

Gun­ne­bostängslet runt Sam­fäl­lighetens mark

Arbetet med att repar­era skador på stängslet återup­p­tas inom kort. I en del av sydös­tra hör­net på Väs­tra Hen­riks­borgsvä­gen är stängslet rejält förstört, när­mast tillplat­tat. Det är känt att boende i oli­ka stor­lekar ibland tar den vägen ner till Hästholmsvä­gen. Bra om de som tar den vägen säk­er­ställer att man inte i sam­band med det­ta åsamkar staketet skador, inte minst när det inom kort bliv­it reparerat.

Lek­parks­be­sik­t­ning

Inom området finns egentli­gen tre lekom­rå­den. Ett större invid Kvarters­går­den och två min­dre, i prin­cip endast en san­dlå­da, vid respek­tive f d sophus. Dessa har under mars månad besik­ti­gats av cer­ti­fier­ad lek­plats­be­sik­t­nings­man. Pos­i­tivt nog delades inga aku­ta anmärkningar ut. Dock en del smärre iak­t­tagelser, bl a att några bul­tar i gungställ­ning och klät­ter­ställ­ning sak­nas (dock inget som bedömdes med­föra omedel­bar fara) samt att del av lek­stu­gans tak­plankor och tak­papp var ska­dat. Styrelsen kom­mer att bestäl­la bul­tar och åtgär­da det­ta samt även lek­stu­gans avvikelse under våren.

Något som bör åtgär­das på lite län­gre sikt är under­laget, där sanden är för fin och även innehåller lite för sto­ra ste­nar. Den är därmed inte stöt­däm­pande nog vid lek, bus och fall. Vidare är gungställ­nin­gen plac­er­ad något för nära både sarg och staket i nord och vipp­gun­gan (gung­brä­dan) står ock­så något för nära sar­gen. Inte heller det bedömdes akut men något som vi bör åtgär­da på sikt.

Det var inga anmärkningar över huvud taget på lek­miljön kring de två san­dlå­dor­na vis respek­tive f d sophus.

Styrelsen skulle behö­va få hjälp av någon som ofta själv vis­tas i lek­parken, t ex med sina barn, för att få till en mer kon­tin­uerlig bevakn­ing av skador som upp­står löpande. Ingen i dagens styrelse har barn i lek­park­sålder. Den som kan tän­ka sig ett sådant upp­drag är mer än välkom­men att höra av sig till styrelsen via mailen på hemsidan.

Besik­t­ningsrap­porten kom­mer att läg­gas ut under doku­ment­fliken på hemsidan.

Beck på besök

Ja, nu blir det filmin­spel­ning i området igen, även den­na gång i Väs­tras ytterkant. Det är Beck-filmteamet som ska spela in en scen här den 24 april mel­lan kl 20.30 – 22.30 cir­ka. Teamet kom­mer att vara här totalt ca 3–4 tim­mar för rig­gn­ing, filmn­ing och efter­ar­bete. Totalt är man 25 per­son­er samt skåde­spelare här sam­tidigt under den­na tid. En del for­don och belysningsap­pa­ratur kan ock­så förvän­tas. Vägen kom­mer dock inte att vara avstängd, men det kan bli viss vän­tan för pas­sage. Det har angetts att ingen inspel­ning kom­mer att ske på enskild tomt­mark, skulle så ändå bli fal­l­et kom­mer filmteamet att kon­tak­ta berör­da boende.

Styrelsen har en i huvud­sak pos­i­tiv inställ­ning till att vårt område används för t ex filmin­spel­ning om det inte blir allt­för sto­ra umbäran­den för oss boende.

Nedan visas filmteamets skiss för inspel­ningsar­betet. Två alter­na­tiv för sce­nen finns.

Av: Styrelsen, mars 29, 2024
Tillbaka