Asfaltering i området

Som styrelsen tidi­gare avis­er­at har kom­plet­terande asfal­ter­ing i området plan­er­ats under en län­gre tid. Tyvärr har vädrets mak­ter ställt till trubbel inför tidi­gare försök, men plöt­sligt hän­der det. Redan under mor­gonda­gen (17/2) kom­mer förar­beten inför asfal­ter­ing påbör­jas. Arbete­na inklu­sive själ­va asfal­terin­gen kom­mer sedan att slut­föras under måndag-ons­dag kom­mande vec­ka (20–22/2).

Asfal­ter­ing kom­mer i huvud­sak att ske genom hål­lagn­ing på väg­banor­na på Östra och Väs­tra Hen­riks­borgsvä­gen, trot­toaren vid upp­farten på Östra (som tyvärr fått ytterli­gare rejäla skador under vin­tern). Vi tar ock­så tillfäl­let i akt att åter­stäl­la lös gat­sten, fram­för allt i kvarteret runt 33:an och lek­parken, men även på några andra ställen.

Entre­prenören STS Asfalt bedömer att ingen avstängn­ing är nöd­vändig för dessa smärre arbeten, men det är bra att ni är med­vet­na om att det kan vara mask­in­er eller last­bi­lar tillfäl­ligt i vägenv under byg­g­pe­ri­o­den. San­no­likt fram­för allt i sam­band med lagnin­gen av trot­toaren vid Östra uppfarten.

Av: Styrelsen, februari 16, 2023
Tillbaka