Renovering av bollplanen påbörjas

I dag den 13 juni kom­mer arbete­na med ren­over­ing av bollpla­nen att påbör­jas. Det star­tar med rivn­ing av befintlig asfalt­splat­ta inklu­sive Plexi Pave-under­laget. Rivn­ing och återupp­byg­gnad bedöms ta ett antal veck­or. Som näm­nts tidi­gare är läg­gnin­gen av f f a nytt ytma­te­r­i­al väderkänsligt.

Under hela ren­over­ingspe­ri­o­den kom­mer bollpla­nen att vara avstängd och området låst. San­no­likt kom­mer trans­porter även att ske till och från arbet­som­rådet. Var­na era barn och park­era inte några for­don i vägen för byggtrafiken.

Av: Styrelsen, juni 12, 2023
Tillbaka