Äntligen – Tid och plats för ordinarie föreningsstämma 2021

Pho­to: chas BCC by 2.0 licence.

Vi kom­mer inom kort att kalla till ordi­nar­ie fören­ingsstäm­ma 2021 i Hen­riks­borgs sam­fäl­lighets-fören­ing. Stäm­man kom­mer att äga rum den 23 juni 2021 kl. 18.30 i Elite Hotel Mari­na Tow­er på Salt­sjöq­varns kaj 25 i Nacka.

Anled­nin­gen till att stäm­man lig­ger så sent på året står att finna i de restrik­tion­er som över tid utfär­dats i anled­ning av coro­n­avirus och Covid-19. Vi är med­vet­na om och bekla­gar de prob­lem som det eventuellt kan stäl­la till kring ert delt­a­gande vid stäm­man. Vi vill där­för redan nu informera om möj­ligheten att låta er företrä­das på stäm­man genom ett full­mak­ts­för­farande. Enligt en tillfäl­lig lag som trädde i kraft den 15 april 2020 får ett ombud företrä­da fler än en medlems­fastighet genom full­makt på stäm­man (även om det skulle stri­da mot stadgarna).

Vi kom­mer givetvis vid den­na stäm­ma, lik­som vid den som genom­fördes 2020, att vid­ta oli­ka för­sik­tighet­såt­gärder som att ha en extra stor lokal bokad med rejält med utrymme mel­lan sto­lar­na. Att hål­la avstånd i övrigt samt att ha hand­sprit till­gäng­ligt. Vi ber ock­så er som upplever min­s­ta sjuk­domssymp­tom att stan­na hem­ma. Vidare kom­mer vi att föl­ja rik­tlin­jer­na för allmän­na sam­mankom­ster som av Folkhäl­somyn­digheten begrän­sas till högst 50 personer.

Mot den­na bak­grund vore det önskvärt att endast en rep­re­sen­tant per hushåll deltar i stäm­man. Vi påmin­ner i det­ta sam­man­hang om att mel­lan makar/sambor räck­er muntlig överen­skom­melse som full­makt (d v s ingen skriftlig full­makt behövs).

Med dessa åtgärder hop­pas vi att fören­ingsstäm­man ska kun­na genom­föras på ett bra sätt och hop­pas likaledes att vi kan återgå till ett mer nor­malis­er­at liv och lev­erne under 2021 och en ”helt van­lig” fören­ingsstäm­ma 2022.

Styrelsen

Av: Styrelsen, juni 4, 2021
Tillbaka