Samfällighetens Nyhetsbrev nr 5/2023

Nyhets­brev från styrelsen 5/2023

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. Nu är som­maren för 2023 över­stökad. Den får väl ans­es ha var­it en tra­di­tionell sven­sk som­mar, med sed­van­lig bland­ning av sol, regn och mul­na dagar. Den förut­spåd­da var­ma och tor­ra som­maren lyste på total­en med sin frånvaro. 

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från styrelsen

Pro­jekt Poolhuset

Vår arkitekt är nu i stort färdig med den s k förslagshan­dlin­gen, d v s en mer detal­jer­ad kalkyl för ett nybyg­gt Pool­hus, enligt upp­drag och med de under­kon­sul­ter som krävts. Vi kallar mot den bak­grun­den till Stor­möte kring Pool­hus­pro­jek­tet. En sep­a­rat kallelse med under­lag kom­mer inom kort. Redan nu kan dock näm­nas att vi kom­mer att ha mötet på Elite Mari­na Tow­er Hotel tis­da­gen den 3 okto­ber kl 19.00.

Vi vill verk­li­gen att så mån­ga som möjligt kom­mer och gör sin röst hörd. Det är vik­tigt att alla som bor i området är med i processen om vil­ka alter­na­tiv som finns, kost­nader­na och kon­sekvenser­na. Vik­tigt att näm­na är ock­så att ett beslut kring Pool­huset (som senare skall fat­tas på en stäm­ma) fat­tas med s k enkel majoritet, d v s det räck­er att fler än 50% ställer sig bakom ett förslag för att det ska bli gäl­lande. Ett sådant beslut binder sedan alla boende i Sam­fäl­ligheten att föl­ja beslutet. Därav vårt star­ka önskemål om ett stort delt­a­gande på det­ta möte!

Bollpla­nen

Gläd­jande nog kan nu kon­stat­eras att vi har en fungerande bollplan igen. Styrelsen rik­tar ett rik­tigt stort tack till Ten­niskom­mit­tén som styrt upp den­na ren­over­ing på ett myck­et engager­at sätt.

Bil­trafik och trafikplanering

För att ta ett förs­ta steg till att få bukt med de park­er­ing­sprob­lem som upplevs i området har styrelsen beslu­tat att måla fem park­er­ingsru­tor i Östra upp­farten. Mål­nin­gen gick inte helt att slut­föra på en gång då det stod bilar i vägen… Det­ta är dock på gång nu och likaledes skyl­tar som anger att park­er­ingsru­tor­na är förhyr­da, motsvarande dem som redan finns i området.

Ytor där vi ej vill ha park­er­ing i upp­farten har streck­målats. Park­er­ingsru­tor­na är fria att använ­da för de boende i området och deras besökare på sam­ma sätt som övri­ga P‑rutor i området. Vi hop­pas den­na förstärkn­ing av ”legala” P‑platser ska under­lät­ta park­er­ing för oss boende i området.

Övri­ga åtgärder som påbör­jats är ommål­ning av gång­trafikssym­bol­er i respek­tive inled­ning av genomgångsvä­gen mel­lan Östra och Väs­tra. Just nu är ommål­ningar­na inte så vack­ra men de ska justeras. P‑förbudssymboler ska ock­så målas utan­för de f d sophusen på Östra och Väs­tra samt vid trans­for­ma­torsta­tio­nen mel­lan 66:an och Pool­huset. Näm­nas kan ock­så att övergångsstäl­let i Väs­tra upp­farten har fått uppfräschad målning.

Belysnin­gen i området

Under som­maren har arma­turen bytts i lyk­t­stol­par­na belägna i förbindelselänken Väs­tra-Östra och i Östras för­lägn­ing ner i back­en. Vi övergår för dessa arma­tur­er nu från en kost­sam tra­di­tionell och dyr glöd­lam­pelös­ning till led-belysning. Där­till har två påkör­da och lutande stol­par bytts ut i sin hel­het. Nu ser det snyg­gare ut!

Gäl­lande övrig belysning i området är styrelsens bedömn­ing att avvak­ta med byte till led-belysning. För vis­sa av lamp­type­r­na finns led-belysning fram­ta­gen, men den är ännu myck­et dyr och för andra lamp­typer sak­nas ännu led-alternativ.

Tele 2:s grävning

Vår asfalt i området bör­jar allt­mer lik­na ett lapp­täcke. Under som­maren har även Tele 2 (f d ComHem) grävt i området med syfte att upp­dat­era sitt nät till fiber mel­lan vår sta­tion i Pool­huset och sitt stom­nät. Allt­så inte fiber till de enskil­da rad­husen. Det­ta är nu genom­fört och asfal­ten är åter­ställd. Tele 2:s nät är en del av vårt anläg­gn­ings­beslut. Vi hop­pas att de som använ­der bred­band från Tele 2 får en för­bät­tring genom den­na uppdatering.

Trivsel­re­gler

Styrelsen har i dia­log med Ytter­vård­skom­mit­tén tag­it fram Trivsel­re­gler för Sam­fäl­ligheten. Dessa kom­mer inom kort att läg­gas ut på hem­si­dan. Vår gemen­samma förhopp­n­ing är att trivsel­re­gler­na ska bli ett ”rättes­nöre” för oss boende samt ock­så tydlig­göra en del ”oskriv­na” regler som finns i Sam­fäl­ligheten. Alla är välkom­na med förslag till ytterli­gare trivsel­ska­pande åtgärder och/eller tips om för­ty­dli­gan­den som kan för­bät­tra doku­mentet och säk­er­stäl­la att det föl­jer med i tiden.

Avveck­ling av tidningskärlen

Styrelsen har tag­it beslut om att avveck­la tid­ningskärlen (de grö­na plas­t­be­hål­lar­na på Östra och Väs­tra sidan). Allt fler avstår numera från pap­per­stid­ning och vi har ock­så insam­lingskärl för bl a tid­ningspap­per på förhål­lan­de­vis nära håll (Hen­riks­dals­ber­get bred­vid köp­cen­tret, Ham­mar­by Sjös­tad vid östra infarten till Dan­viksklip­pan samt i slutet på Sjök­varns­back­en nära Boule och Berså), sam­man­taget är det styrelsens bedömn­ing att det med­för ett min­skat behov av lokal tidningsinsamling.

Trap­por­nas skick

Det noteras att trap­por­nas skick blir allt säm­re. Tidi­gare har aku­ta repa­ra­tioner gjorts på Väs­tras lån­ga trap­pa och nu i som­ras fick Bo West­ling ryc­ka ut och laga den lån­ga trap­pan på Östra. Han kon­stat­er­ade då ock­så att staketet bör­jat luta och att en del av vangsty­ck­e­na (den del av trap­pan mot vilken trapp­ste­gen vilar) är så pass spruck­na att de är svåra att fäs­ta trapp­ste­gen i. Tack för insat­sen Bobo!

T v får vi alla boende hål­la upp­sikt och med­dela styrelsen ev skador på trapporna. 

Styrelsen  

Av: Styrelsen, augusti 25, 2023
Tillbaka