OBS Uppdatering: Avspärrning vid Poolhuset, nu 15–19 augusti

Som vi berät­tade om i vårt senaste nyhets­brev så kom­mer delar av utrym­met fram­för Pool­huset att spär­ras av då en kon­troll­brunn ska bor­ras för att hål­la koll på funk­tio­nen gäl­lande bergvär­men till Pool­huset kop­plat till Nya Östbergatunneln. 

Det har upp­stått ytterli­gare förs­eningar p g a mask­in­ska­da och bor­rtiden har fly­t­tats fram ännu en bit. Nu görs bedömnin­gen att vi behöver hål­la avspär­rat i unge­fär sam­ma omfat­tning som hit­tills fram t o m fredag efter­mid­dag (19/8).

Som tidi­gare näm­nts förvän­tas genomgående bil­trafik inte vara möjlig under peri­o­den men vi ska, som näm­nts försö­ka möjlig­göra genomgående gång- och cykel­trafik, möj­lighet att angöra de när­mast belägna rad­hus­län­gor­na med bil och möjlig­göra till­gång till Pool­husen­trén för dem som vill bada. Se nedan för pre­lim­inär skiss för avspärrning.

Skylt­nin­gen vid väg­banan kom­mer att upp­dat­eras under ons­dag morgon.

Av: Styrelsen, augusti 16, 2022
Tillbaka