Uppdatering gällande poolen

Som de fles­ta märkt är poolen tömd på vat­ten och pool­rum­met därmed avstängt sedan ett tag till­ba­ka. Anled­ningar­na till det­ta är oli­ka men mer eller min­dre sam­man­länkade. I kor­thet beror det på avfuk­tare som gått sön­der och där delar invän­tats från Tysk­land samt vattengenomträngning/läckage från poolen. Vi är gla­da att med­dela att delar­na till avfuk­taren nu är på plats. Iom att poolen är lättare och säkrare att undersöka/felsöka i tömt till­stånd har vi valt att inte fyl­la basän­gen med vat­ten. Läget just nu är att vi inom några dagar bör kun­na förvän­ta oss slut­lig speci­fika­tion för arbetet och hop­pas därmed kun­na ge er än mer konkret infor­ma­tion om poolens sta­tus inom kort.

Mvh Poolkom­miten och Styrelsen

Av: Styrelsen, december 12, 2020
Tillbaka