Styrelsens Extra Nyhetsbrev

Bas­tun ned­stängd fr o m 20 oktober

Mot bak­grund av kraftigt förhöj­da elkost­nad­er för Kvarters­går­den (Pool­huset) har styrelsen fat­tat beslut om att stän­ga bas­tun under vin­tern. Vi har förståelse för om det­ta upp­fat­tas som trist för de mån­ga av oss som nyt­t­jar den­na förmån. 

Bak­grun­den till beslutet står att finna i att elkost­naden för kvarters­går­den redan i sep­tem­ber månad nått det bud­geter­ade belopp som avsatts för helåret 2022. Det­ta belopp är i sin tur i paritet med det belopp som för­brukats 2021 och som i sin tur var dubbelt så högt som avsatt belopp för 2020. 

Luft- och vat­ten­värme samt ele­ment i Kvarters­går­den får vi genom vårt bergvärmesys­tem och vi fort­sät­ter där­för att hål­la poolen öppen som vanligt.

Styrelsen

Av: Styrelsen, oktober 20, 2022
Tillbaka