Friggeboden på Västra

Är det någon medlem som är beredd att ta sig an Frigge­bo­den vid garagelän­gor­na på Västra?

Boden är över­flödig efter att sophusen inne i området kon­vert­er­ats till för­råd för förenin­gens gemen­sam­ma trädgård­sred­skap. Utrym­met där boden står skulle dessu­tom kun­na använ­das till mer angelägna saker.

Boden är ock­så i halvdåligt skick och kost­naden att ren­overa den är inte försvar­bar ens om förenin­gen skulle tänkas ha någon konkret använd­ning av den. Taket behöver bytas och kanske även en av kort­si­dor­na efter­som pan­e­lens överkan­ter har var­it expon­er­ade för väder och vind under ett antal år p g a hål i taket. Golvskivor­na behöver rim­li­gen ock­så bytas om boden ska använ­das till något annat än för­var­ing av gräsklip­pare, båt­mo­tor­er eller andra bensin- och smör­jol­jeap­pa­rater. Tag en titt på boden, dör­ren är olåst.

Om någon för­bar­mar sig över boden besparas förenin­gen kost­naden för bort­fors­lan­det. Styrelsen ser gär­na att bort­fors­lande sker i närtid.

Skulle det finnas flera speku­lanter blir det frå­ga om bud­givn­ing. Vinnaren förbinder sig att bort­forsla boden före sista augusti i år. Om så ej sker går boden till näst högs­ta bud­gi­vare som har ytterli­gare 30 dagar på sig för bortforslandet.

Intressean­mäl­ningar och frå­gor kan stäl­las till Bo Svens­son, V1 på tele­fon 070–725 62 04 eller e‑post bo.olof.svensson@gmail.com.

Styrelsen

Av: Styrelsen, juni 4, 2021
Tillbaka