Skyddsrummet

Vi kom­mer inom kort att slut­föra markar­bete­na fram­för sky­ddsrum­met, grä­va fram trap­pan och plan­era marken omkring. Björken till vän­ster om sky­ddsrum­met är vi då tvungna att ta bort av säk­er­hetsskäl, den lutar redan mot elcen­tralen och det finns risk att röt­ter skadas i sam­band med grävnin­gen så att den skulle kun­na blåsa omkull om det stor­mar. Vi har för avsikt att ersät­ta den med ett annat träd med plac­er­ing något län­gre från berget. Läm­na gär­na förslag på lämpligt träd.

Vi bekla­gar att arbetet har drag­it ut på tiden, men som bekant bedrivs det av ideel­la krafter och utan kost­nad för förenin­gen. Efter dessa arbeten räk­nar vi med att kun­na göra en bedömn­ing av vad som behövs för en eventuell ren­over­ing av skyddsrummet.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, augusti 20, 2021
Tillbaka