Julen står för dörren igen!

Så här strax innan julen traditions­enligt bry­ter ut kom­mer några rad­er om det senaste kring verk­samheten i vår samfällighet.

Hem­si­dan. Vi påmin­ner idag, med ett brev i brev­lådan, alla som ännu inte har regist­rerat sig på vår nya hem­sida att göra det. Adressen är www.henriksborg.se och uppgifter om hur en går till väga finns på lapp­en i brevlådan.

Snöröjn­ing. Efter mån­ga (!) år med Pekka Laine som förste snörö­jare i området har vi nu en ny entre­prenör. Yttervårds­kommittén har genom­fört en upp­handling (tre offer­t­er + referens­tagning) och den entre­prenör som har bedömts läm­na det mest för­delaktiga anbudet är ICE­Pool AB. Avtalet med Ice­Pool säger att de ska utföra sand­ning, snö­röjning och sand­upp­tagning i en omfatt­ning som mot­svarar unge­fär det vi är vana vid. Sam­tidigt bör vi stäl­la in oss på att vi inte kan räk­na med rik­tigt sam­ma ser­vice som under tiden när snö­röj­ningen sköttes av en av våra grannar. Observera särskilt att bilar och annat inte får stå i vägen; då kan vi inte räk­na med att snö­röjningen kom­mer fram och kan göra sitt jobb (det gäller ock­så alla som har hem­tjänst och liknan­de). Vid frå­gor om snöröjn­ing kon­tak­ta ans­varig på skottning@henriksborg.se eller pra­ta med ert läng­ombud. Upp­gifter finns på hemsidan.

Långsik­tig under­håll­s­plan. Styrelsen har upp­handlat en expert som har gjort en förs­ta inven­ter­ing av Henriks­borgs samfällig­hets alla anlägg­ningar och läm­nat ett förslag på under­håll­s­plan. I pla­nen speci­fi­ceras under­hålls­behoven för det som är sam­fäl­lighetens ans­var, dvs. allt från asfalt­beläggning, stöd­murar och rör­ledningar för dräner­ing, spill­vatten och avlopp till pool­hus, tennis­bana och lek­plats. Pla­nen inne­håller förslag på underhålls­åtgärder, nyanskaff­ning och finans­iering för de när­maste 30 åren, baser­at på bedömd s.k. teknisk livs­längd, dvs. den tid som en anlägg­ning eller byg­gnad kan använ­das för det den är till för. I flera fall kom­mer vi i förenin­gen löpande att behö­va komplet­tera det­ta under­lag med mer ingående besikt­ningar, för att be­dö­ma om våra anlägg­ningar trots upp­nådd teknisk livs­längd kan fort­sätta använ­das med löpande under­håll, eller om de behöver ren­overas eller bytas. Fram­för allt gäller det­ta större sak­er som t.ex. vat­ten- och avlopps­stammar. För dessa delar kom­mer vi att genom­föra en större inspek­tion i bör­jan av 2020. Den blir vik­tig, för här hand­lar det om kom­plicer­ade arbeten och myck­et sto­ra kost­nad­er om det vis­ar sig att vi måste ren­overa eller byta mate­r­i­al. Vi återkom­mer med mer infor­ma­tion om dessa frå­gor på stämman.

Fören­ingsstäm­ma. Näs­ta års ordi­nar­ie stäm­ma kom­mer att äga rum den 25 mars kl 18.30 på Elite Hotell nere på kajen. Vik­tigt att så mån­ga som möjligt deltar på stäm­man! Vi påmin­ner om att eventuel­la motion­er ska vara inkom­na till styrelsen senast under jan­u­ari månad.

Någon av dagar­na kring nyår kom­mer vi att läsa av vatten­mätarna i alla fastig­heter. Avläs­ningen sker numera via en radio­mätare kop­plad till en PC och görs genom att några av oss i styrelsen van­drar runt i området. För att få mät­resultat kan vi ibland behö­va gå in på tomter och i träd­gårdar, vilket vi redan nu signal­erar och hop­pas att ni har över­seende med!

Vi önskar er alla rik­tigt skö­na och gla­da Jul- och Nyårshelger!

/Styrelsen

Av: Styrelsen, december 17, 2019
Tillbaka