En andra kvartersgård?

Sky­ddsrum­met – foto från omkring 1945

Fram­för pool­huset (inne i berget) finns ett sky­ddsrum som i planer­ingsstadi­et för vårt område var påtänkt som kvarters­gård. Det blev inte så utan den nuvarande kvarters­går­den med pool byg­gdes och öpp­nin­gen till sky­ddsrum­met murades igen. Sky­ddsrum­met är 84 kvm stort med takhöjd mel­lan 2,7 och 3,0 m, och skulle kun­na bli en fan­tastisk sam­lingslokal för medlem­mar­na om det går att stäl­la i ordning.

Sky­ddsrum­met har nu var­it igen­bom­mat i 42 år och ingen vet hur det ser ut idag. Det vore dock värt att ta reda på och några entu­si­aster är bered­da att läg­ga ner lite arbete på att ta reda på det. För att friläg­ga murnin­gen fram­för ingån­gen behöver en björk som väx­er där tas bort lik­som en del jord­mas­sor. I det­ta skede är insat­ser­na begrän­sade, men när vi kom­mer län­gre behövs flera friv­il­li­ga spele­ologer. Intresser­ade kan anmäla sig till bo.olof.svensson@gmail.com eller hans.askaner@gmail.com. Vi hop­pas återkom­ma med mer infor­ma­tion snart.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, januari 14, 2021
Tillbaka