Genombrott!

I går, tors­da­gen den 10 juni klock­an 19.30, kunde vi efter ett gedi­get gräv- och bil­ningsar­bete ta oss in i sky­ddsrum­met. Väl inne i det förs­ta rum­met (slussen) kunde vi enkelt ta oss vidare in i själ­va sky­ddsrum­met. Sky­ddsrum­met är c:a 13 x 7 meter och har en varierande takhöjd på upp emot 3 meter. Vad vi kunde bedö­ma så var sky­ddsrum­met i gott skick. Taket och större delar av väg­gar­na bestod av berg, bespru­tat med någon form av puts och var i prin­cip sprick­fritt. Ett gedi­get betong­golv fanns ock­så. En del vat­ten hade sam­lats under årens lopp. Det fanns ock­så en del gam­malt bråte i form av ros­ti­ga lam­por, mult­nat trä och ven­ti­la­tion­srör som läm­nats, men inga lösa inventarier.

Genom­brot­tet innebär att vårt mål är nått. Att ta sig in och möjlig­göra en bedömn­ing av sky­ddsrum­mets skick och vil­ka kost­nad­er en eventuell ren­over­ing och framti­da drift skulle föra med sig är nu möjlig att genomföra.

Det som hän­der nu när­mast är att bort­forsling av de sto­ra ste­nar­na är beställd, att ett bät­tre sky­dd för gån­gen till sky­ddsrum­met i form av staket ska byg­gas samt att vi kom­mer att fort­sät­ta att sak­ta hand­grä­va oss från sky­ddsrum­met i rik­t­ning mot pool­huset för att se om vi kan få fram den trap­pa som enligt rit­ningar ursprung­li­gen fanns till sky­ddsrum­met från den dåvarande lägre marknivån.

Vi har förhopp­ningar om att kun­na visa sky­ddsrum­met för intresser­ade boende före stäm­man men ställer inte ut det som ett löfte. Vi behöver ta hän­syn till Covid 19, att pas­sagen till sky­ddsrum­met är svår­forcer­ad samt att det trots allt behöver röjas ut något samt behöver vi få undan mer av vattnet.

Som ni säk­ert noter­at finns sky­ddsrums­frå­gan ock­så med som en punkt på dagord­nin­gen för stämman.

Se även bilden som vis­ar det magiska ögonblick­et då vi kunde öpp­na dör­ren in till sky­ddsrum­mets sluss och en bild från själ­va skyddsrummet.

Styrelsen

Av: Styrelsen, juni 11, 2021
Tillbaka