Välkommen till vår nya hemsida!

Hej alla,

Nu lanser­ar vi samfällig­hetens nya och upp­daterade hem­sida! Den gam­la har mån­ga år på nack­en och vi har där­för valt att gå över till en ny och bät­tre lös­ning med en ny teknisk lever­an­tör. En bät­tre sid­struktur och funk­tion­alitet gör det enklare för oss att ­hit­ta infor­ma­tion och kom­mu­nicera med varan­dra. En klar för­bät­tring är ock­så att hem­sidan är byg­gd så att den anpas­sas efter den enhet som man använ­der: den funger­ar där­för lika bra i mobil­telefon som på surf­platta eller sta­tionär dator.

Under Nyheter kom­mer styrelsen att löpande pub­licera upp­dateringar kring arbetet i sam­fällig­heten. En efter­frågad funk­tion är att reg­istr­erade använ­dare kan få ett mail var­je gång ett inlägg görs under Nyheter. 

Vik­ti­ga funk­tion­er som bokn­ing av tennis­bana, pingis­rummet och sto­lar finns naturligtvis kvar från tidi­gare. Fel­anmälan och Diskussions­forum likaså. Under Internt/Medlemmar hit­tar ni kontakt­uppgifter till era grannar (under förut­sättning förstås att de god­känt pub­licer­ing på hem­sidan). Vi rek­om­mender­ar alla som vill dela eller upp­dat­era sina kontakt­uppgifter att gå in på Upp­dat­era medlems­uppgifter under fliken Anslags­tavla i hem­sidans topp­meny. Inlägg under Nyheter och infor­ma­tion under Allmänt kom­mer att vara öppet för vem som helst att ta del av. Allt övrigt inne­håll på hem­sidan är endast avsett för med­lemmar och kräver där­för en användar­profil och ett lösenord.

Hem­si­dan kom­mer att vara ett vik­tigt sätt för oss alla att kom­mu­nicera med varan­dra i förenin­gen. Där­för vill vi gär­na att så mån­ga som möjligt går in och ska­par ett användar­­konto under log­ga in. Var­je per­son i famil­jen som vill kom­ma åt sid­orna som kräver inlog­gn­ing bör ska­pa en egen användar­­profil. Exempel­vis förut­sätter diskussions­­forumet att inlägg görs i eget namn. Förs­ta gån­gen man log­gar in ska­par man ett kon­to, vilket inne­bär att man ska­par sitt eget användar­namn och lösen­ord samt anger vis­sa person­uppgifter. För att kom­ma in förs­ta gån­gen krävs ett lösenord. 

Om du har några frå­gor eller behöver hjälp, kon­tak­ta Markus Ljung­blom V31.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, september 28, 2019
Tillbaka