Information från styrelsen

Pho­to: chas B. CC by 2.0 licence.

Ordi­nar­ie fören­ingsstäm­ma är plan­er­ad till ons­dag den 24 mars och lokal har bokats hos Elite Hotel Mari­na Tow­er. Skriftlig kallelse och han­dlin­gar kom­mer att delas ut senast 14 dagar före stäm­man och styrelsen kom­mer vid stäm­man att läm­na upplysningar som medlem­mar har begärt enligt § 50 lagen om för­valt­ning av samfälligheter.

En förut­sät­tning för att kun­na hål­la stäm­man är att inte restrik­tion­er på grund av den pågående pan­demin läg­ger hin­der i vägen. Styrelsen föl­jer utveck­lin­gen och kom­mer så snart sit­u­a­tio­nen kan överblickas att återkom­ma med besked om stäm­man behöver fly­t­tas fram.

Styrelsen vill göra alla med­vet­na om att vis­sa påståen­den om innebör­den av lagre­gler samt om oli­ka omständigheter och förhål­lan­den av juridisk natur som förekom­mer i mail­trå­den inte kan tas för goda samt att vis­sa av dessa dessu­tom är föremål för rättslig prövn­ing för närvarande.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, februari 9, 2021
Tillbaka