Spolning och filmning av avloppssystem

Infor­ma­tion från styrelsen (Den­na info har även delats ut i era brevlådor)

Hej alla boende på Henriksborg!

Som vi tidi­gare informer­at om kom­mer vi att genom­föra en spol­ning och filmn­ing av vårt avloppssys­tem i syfte att klar­läg­ga vilken sta­tus det håller. ”På köpet” får vi ren­sade gemen­sam­ma avlopp.

Vi kom­mer ock­så att erb­ju­da alla boende möj­ligheten att få sina respek­tive fastigheters avlopp spo­lade. Vi rek­om­mender­ar det från styrelsens sida. Det min­skar risken för stopp i det egna avlop­pet och att avla­gringar i det egna avlop­pet sak­ta men säk­ert flö­dar ut i det gemen­sam­ma avlop­pet och på sikt orsakar stopp där. Spol­ning kom­mer att ske i respek­tive fastighet först och därefter spo­las det gemen­sam­ma avlopp­snätet. Efter det­ta trans­porteras slam­met iväg.

Spol­ning och filmn­ing äger rum med start v 42 (12/10) och beräk­nas pågå under c:a 2 – 3 veck­or. Under peri­o­den den 12/10 — till och med ons­dag den 21/10 (ej lör-sön) spo­las de rad­hus som anmält sig för det­ta. Från tors­da­gen den 22/10 till och med fredag den 30/10 görs spol­ning och tv-inspek­tion av gemen­sam­ma samlingsledningar.

Priset för att spo­la sin egen fastighets avlopp är 2 000 kr per fastighet, vilket beta­las av fastighet­sä­garen. Det­ta motsvarar unge­fär hälften av den gängse kost­naden för en sådan insats. Spol­nin­gen tar c:a 20 minut­er och sker på dagtid. Det är val­fritt att spo­la avlop­pen i sin fastighet, men från styrelsens sida rek­om­mender­ar vi, som sagt, det­ta, om man inte gjort det under de senaste två åren.

Inför den andra ”spolpe­ri­o­den” (22/10 – 30/10) ber vi er som har inspek­tions­brun­nar på tomten eller inne i huset friläg­ga dessa så att rör­fir­man kom­mer åt att spo­la och fil­ma via dem. De behöver inte öpp­nas men fir­man ska kun­na kom­ma åt dem enkelt.

Den fir­ma som är upphand­lad att göra det­ta arbete het­er Rör­analys. Deras per­son­al bär legit­i­ma­tion syn­ligt. Rör­analys återkom­mer med mer detal­jer­ad info några dagar innan spol­nin­gen av respek­tive fastighet börjar.

Ni som vill genom­föra en spol­ning av er egen fastighets avlopp gör det genom att fyl­la i en lista som hänger vid ingån­gen till pool­huset fr o m freda­gen den 25 sep­tem­ber t o m freda­gen den 2 okto­ber. På lis­tan krys­sar ni ock­så i vil­ka dagar under den förs­ta ”spolpe­ri­o­den” (12/10 – 21/10) någon i hushål­let är hem­ma under dagtid och kan ta emot spo­lar­na från Rör­analys. Ni som inte har vägar­na för­bi pool­huset kan läm­na motsvarande uppgifter direkt till mig via mail, tele­fon eller läg­ga en lapp i min brevlå­da. En anmälan ses som bindande.

Vi kom­mer sedan till­sam­mans med Rör­analys att schemaläg­ga det­ta så att de får ett bra flyt i sin process. Det­ta kan innebära att vi kan behö­va återkom­ma till er med önskemål om byte av dag etc. Vi hop­pas ni har förståelse för detta.

Styrelsens kon­tak­t­per­son i det­ta är Hans Askan­er, som nås på hans.askaner@gmail.com. Tel 076–7728137 och bor på Väs­tra Hen­riks­borgsvä­gen 18

Bäs­ta Häl­sningar
/Styrelsen

Av: Styrelsen, september 30, 2020
Tillbaka