Spolning av spillvattenledningar den 19 april

Den 19 april kom­mer vår årli­ga spol­ning av vis­sa delar av spill­vat­ten­nätet att genom­föras. Spol­nin­gen påbör­jas c:a 07:30 och förvän­tas vara avs­lu­tad senast 16:00. Under den tiden finns det allt­så risk för att spol­bi­lar kan block­era vis­sa delar av gångvä­gar­na i området.

Av: Styrelsen, april 12, 2024
Tillbaka