Information om renovering av områdets stödmurar

På måndag, den 23 novem­ber, kom­mer ren­overin­gen av områdets stöd­mu­rar att påbör­jas. Före­taget het­er Dipart och är baser­ade i Nac­ka. Enligt uppgift kom­mer det att vara två till tre per­son­er som utför ren­overin­gen. Vi räk­nar med att det kom­mer att ta cir­ka två veck­or innan allt är klart. Murar­na på väs­tra sidan kom­mer att ta mer tid än de på östra. Föru­tom ren­over­ing kom­mer de även att högtryck­stvät­ta de delar av murar­na som är ansat­ta av mossa. 

Om ni har frå­gor eller syn­punk­ter får ni gär­na kon­tak­ta styrelsen.

Av: Styrelsen, november 17, 2020
Tillbaka