Kommentar från styrelsen kring skrivelse från medlemmen Ylva Hintze den 10 mars. 

Medlem­men Ylva Hintze har i diskus­sions­fo­rumet valt att ge sin ver­sion av hur hon upp­fat­tar hän­delse­för­lop­pet kring två speci­fi­ka mål i dom­stolen samt hur hon ser på framti­den för förenin­gen m m. Det­ta är givetvis ingent­ing som styrelsen har några syn­punk­ter på. Vi är för en fri debatt och diskus­sion på den­na plat­tform eller på andra sätt. Styrelsen kon­stat­er­ar att de frå­gor Ylva Hintze redogjort för i sin skriv­else kring de två målen har var­it föremål för dom­sto­lar­nas prövn­ing. Styrelsen avs­er där­för inte att för egen del avsät­ta tid på stäm­man för bemö­tande eller diskussion.

Ylva Hintzes beskrivningar i de två sista sty­ck­e­na på sidan 2, vari hon anger ”…att bok­slut och årsre­dovis­ningar bara innehåller vis­sa transak­tion­er och är allt­så inte, som lags­tift­nin­gen kräver, kom­plet­ta” samt att ”… förenin­gen inte tar ut en kor­rekt avgift”, tar­var dock en kom­men­tar från styrelsens sida då det lig­ger i farans rik­t­ning att ett sådant påstående kan oroa de boende i hög grad.

Det fall­er på sin egen orim­lighet att Sam­fäl­lighetens ekono­mi är möjlig att bedri­va utan­för bok­förin­gen. Det framgår ock­så av den finan­siel­la delen av årsre­dovis­nin­gen vad de inbe­tal­da medlem­savgifter­na uppgår till och vad de använts till. Oak­tat det­ta har dom­stolen i det ena målet sett över bok­förin­gen och inte haft något att erin­ra. Vad som menas med att förenin­gen inte tar ut en kor­rekt avgift är oklart, men avgiften är kor­rekt i så måt­to att den beslu­tats av stäm­man och att den bedöms täc­ka de årli­ga utgifterna.

Av: Styrelsen, mars 14, 2022
Tillbaka