Möte om elbilsladdning i radgaraget 1 februari — Minnesanteckningar

Vid mötet del­tog 28 medlem­mar var­av 23 rep­re­sen­ter­ade var­sitt hushåll inom Sek­tion II.

Ini­tialt diskuter­ades om en omför­rät­tning är nöd­vändig. Det kunde dock senare under mötet

klar­läg­gas att omför­rät­tning måste genom­föras då det sker en upp­grader­ing av gemensamhets-

anläg­gnin­gen och ett ans­varsta­gande från Sam­fäl­lighetens sida att till­han­dahål­la möjlighet

till laddning av elbi­lar i radgara­gen. Det­ta har även bekräf­tats i en dom från Mark- och

miljö­dom­stolen.

Frå­ga upp­stod ock­så om den admin­is­tra­ti­va avgiften för bl a fak­tu­ra. Kan den kanske pres­sas. Det

tydlig­gjordes ock­så att den endast utgår för dem som valt att bör­ja ladda.

Mötet påpekade ock­så att vi bör sat­sa på 22 Kw-lad­dare för att vara max­i­malt framtidssäkrade.

Det kon­stat­eras dock att lad­darens kapacitet san­no­likt inte kom­mer att vara den begränsade

fak­torn när det gäller laddning­shastighet, utan snarare hur mån­ga bilar som lad­dar samtidigt

samt övrig ledningskapacitet.

Det noteras att det i Väs­tra garagelän­gan finns 5 installer­ade lad­dare av mär­ket Charge Amp, 22

Kw. Om möjligt och inte allt­för kost­nads­dri­vande bör man stäm­ma av med lever­an­tör­er om

sådana lad­dare kan installeras och befintli­ga på något sätt åter­an­vän­das. Det­ta måste givetvis vägas mot andra delar i en offert.

Frå­ga upp­kom om vi kan upp­dra åt en lever­an­tör att endast för­bere­da för lad­dare utan att

installera sådana för alla garage. Ett större prob­lem i det­ta är att lad­dare som sammankopplas

måste vara av sam­ma fab­rikat för att kun­na kom­mu­nicera med varan­dra. Det kan innebära att de

lad­dare som sätts upp vid instal­la­tio­nen några år senare inte går att upp­bringa, vilket ställer till

prob­lem för tillkom­mande elbil­sä­gare. Där­till kom­mer san­no­likt alla garage­hyres­gäster som vill

ha en lad­dare i sam­band med instal­la­tion att få beta­la fullt pris istäl­let för halvt pris då

Naturvårdsver­kets 50%-iga sub­ven­tion inte utgår för projektet.

Frå­ga upp­kom om det är oli­ka nätavgift för dag och natt. Kon­stat­er­ades i sam­band med det­ta att

Sam­fäl­ligheten f n har månad­sav­tal med Nac­ka Ener­gi. D v s priset på elen blir detsamma

oberoende av vilken tid på dygnet man lad­dar bilen.

Det anfördes att det kan vara bra för styrelsen att ta in stöd för upphan­dlin­gen. Alla på mötet

upp­manades kol­la i sina kon­tak­treg­is­ter och med grannar med någon form av upphandlingskompetens.

Bl a Ylva skulle återkom­ma i frå­gan. San­no­likt är det inte rim­ligt att ta in och beta­la för konsultstöd,

då upphan­dlin­gen ändå omfat­tar en förhål­lan­de­vis låg kostnad.

Vik­tigt att frå­gan om wifi i gara­gen finns med i upphan­dlin­gen eller på annat sätt. Det är en

förut­sät­tning för att lad­dar­na ska kun­na fungera och för att kun­na ha kon­takt med lad­dar­na via

app. Alter­na­tivet är att fysisk LAN-kabel dras till alla laddpunkter.

Frå­gan om sol­celler på garage­tak­en för att ge el till lad­dar­na diskuter­ades. Pre­lim­inär bedömning

är att tak­en inte klarar av den belast­nin­gen, men det­ta kan givetvis under­sökas när­mare i ett

senare skede.

Vid offertdialog/granskning bör under­sökas hur man tänkt dra elk­a­blar­na i gara­gen. Några har

valt eldriv­na por­tar där det finns en hel del kablage i framkant av garaget, vilket kan störa vid en

nyin­stal­la­tion av laddare.

Vid en andra offer­tomgång vore det ock­så önskvärt om alla kan ge offert på sam­ma lad­dar­fab­rikat för att göra jäm­förelser mer rättvisande. De 5 som hit­tills läm­nat offert inklud­er­ar nöd­vändig ombyg­gnad av elskåpen och teknisk sup­port av byg­gt sys­tem. Alla sys­tem ger de enskil­da abon­nen­ter­na möj­lighet att inom vis­sa gränser admin­istr­era sin laddning efter behov och önskemål.

Noter­at av Peter Carls och Hans Askaner

Av: Styrelsen, februari 16, 2024
Tillbaka