Återställande efter fiberanläggning

IP Only/Kabelgruppen planer­ar att påbör­ja åter­stäl­lan­det efter fibernä­tan­läg­gnin­gen v. 17, dvs veck­an som bör­jar med den 25e april.

De pri­or­it­er­ar de hår­da ytor­na och räk­nar med att asfal­ter­ing ska kun­na ske redan v. 17.

Asfal­terin­gen görs helt av NCC och det kom­mer tid­vis att begrän­sa vår framkom­lighet i området.

För de medlem­mar som har egna asfal­ter­ings­be­hov och vill pas­sa på att köpa in asfal­ter­ingstjän­sten från NCC ska kon­tak­ta Ken­ny på NCC, 0700–88 70 84.

Alla medlem­mar upp­manas att höra av sig om det är något särskilt ställe på de allmän­na ytor­na som Kabel­grup­pen behöver läg­ga extra resurs­er på för att få åter­stäl­lan­det full­gott. Kon­tak­ta i så fall Peter Carls, V39, 0705–45 60 38, apj.carls@gmail.com

Av: Styrelsen, april 22, 2022
Tillbaka