Uppdatering i frågan kring nya Östbergatunneln

Hejsan,

Här kom­mer ytterli­gare en kort upp­da­ter­ing i frå­gan kring nya Östbergatunneln.

Styrelsen fort­sät­ter att arbe­ta med under­laget till Mark- och Miljö­dom­stolen. Styrelsens bedömn­ing är att ett yttrande – med eller utan stöd av ombud – kan inges utan behov av beslut på en extra stäm­ma. Som tidi­gare näm­nts har Sam­fäl­ligheten fått upp­skov till 10 sep­tem­ber för att inkom­ma med ett sådant.

Sam­fäl­lighetens yttrande kom­mer i huvud­sak att fokusera på de kon­sekvenser tun­neln kan få på stam­fastigheten (Sick­laön 37:10) – det är för stam­fastigheten vi har man­dat att agera. Vi vill där­för påmin­na om att de fastighet­sä­gare som har syn­punk­ter på Stock­holm Vat­ten- och Avfalls (SVOA) ansökan själ­va lyfter fram dessa till Mark- och Miljödomstolen.

Om någon av er fastighet­sä­gare inte skulle ha till­gång till SVOA:s ansökan så finns den att lad­da ned via länken nedan.

/StyrelsenAv: Styrelsen, augusti 28, 2020
Tillbaka