Förtydligande

Styrelsen har anled­ning att påpe­ka att det inte lig­ger inom ramen för förenin­gens uppgifter grun­dade på anläg­gn­ings­beslut att aktivt arrangera bred­band­sac­cess åt medlem­mar­na med min­dre än att anläg­gn­ings­beslutet genom lant­mä­ter­iför­rät­tning ändras till att omfat­ta det.

Den aktuel­la sit­u­a­tio­nen har upp­kom­mit genom att IP Only anhål­lit om ett markavtal/ledningsrätt hos förenin­gen. Det styrelsen hän­skjuter till stun­dande stäm­ma är endast frå­gan om förenin­gen kan ge IP Only ett markav­tal med rätt att dra fiber på förenin­gens mark. Frå­gan om bred­bands- eller TV-abon­ne­mang i IP Onlys kablar är helt och hål­let en frå­ga för den enskil­da medlem­men och IP Only.

Stäm­man skulle i och för sig kun­na beslu­ta att förenin­gen ska ver­ka för en utökn­ing av anläg­gn­ings­beslutet till att omfat­ta kollek­tiv bred­band­sac­cess, men utan ett sådant beslut och innan en lant­mä­ter­iför­rät­tning för ändamålet är genom­förd lig­ger det inte inom ramen för förenin­gens uppgifter att arbe­ta proak­tivt med att hit­ta hugade fibernätsanläggare.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, juni 22, 2021
Tillbaka