Styrelsens Nyhetsbrev 3/2024

Nyhets­brev från styrelsen 3/2024

Hej igen alla boende på Hen­riks­borg. Den kor­ta vår vi hade efter den lån­ga vin­tern jagade snabbt för­bi. Nu är det redan som­markänsla i området. Härligt!

Funk­tionärsmid­da­gen

Ett säk­er start på som­maren brukar vara Funk­tionärsmid­da­gen, som säk­ert mån­ga har läng­tat efter och kanske undrat när inbju­dan egentli­gen kom­mer. Styrelsen beslu­tade att fly­t­ta det­ta som­marteck­en till den lån­ga och tråki­ga hösten i stäl­let — som en ljus­glimt i mörkret. Bak­grun­den är i huvud­sak att mån­ga är upp­tagna av annat kring månadsskiftet maj/juni. Vi brukar lan­da på en endast 50%-ig upp­slut­ning, vilket vi tyck­er är lite för svagt. Så nu prö­var vi ett hös­tup­plägg istäl­let, så får vi se om upp­slut­nin­gen för­bät­tras. Vi återkom­mer med datum­förslag till de berör­da efter sommaren.

Gun­ne­bostängslet runt Sam­fäl­lighetens mark

Arbetet med att repar­era skador på stängslet återup­p­togs i slutet av maj. Det har gjorts fyra punk­tin­satser där stängslet anti­n­gen helt har gett med sig eller är rejält ska­dat. Genom årlig ron­der­ing är styrelsens ambi­tion att hål­la koll på och hål­la efter stängsel­skador innan de blir så genom­gri­pande som de har bliv­it nu. Den som er en ska­da på staketet får mer än gär­na maila till styrelsen.

Beck på besök

Styrelsen hop­pas att allt flöt på utan allt för myck­et störningar under inspel­nin­gen av scener­na till den kom­mande Beck­fil­men. Maila gär­na till styrelsen om ni tyck­er vi i styrelsen mis­sat att ge någon info eller om något tokat till sig i övrigtkring filminspelningen.

Laddning av elbi­lar i radgaragen

Ansökan om förän­drat anläg­gn­ings­beslut har skick­ats in till Lant­mä­ter­imyn­digheten. Vi har ännu inte fått någon återkop­pling om han­dläg­gn­ingstid etc. i frå­gan. Det förän­drade anläg­gn­ings­beslutet innebär att vi får till­han­dahål­la laddningspunk­ter i radgaragen.

Ny hem­si­da?

Det har kom­mit syn­punk­ter från fler medlem­mar om dagens bokn­ings­funk­tion på hem­si­dan, både vad gäller ten­nis­banan, pingis­rum­met och stolar/bord. Den bedöms vara omständlig och man ser inte vem som bokat vad om man skulle vil­ja ha kon­takt med denne. Styrelsen sak­nar ock­så vis­sa andra funk­tion­er, som t ex möj­lighet till bät­tre sor­ter­ing av de han­dlin­gar som finns under doku­ment­fliken. Styrelsen får där hjälp av Fabi­an i V17 och Markus i V31 för att bedö­ma om vi behöver en ny hemsidesleverantör.

Kvarters­går­den

När det gäller kvarters­går­den med pool­hus är fokuset just nu inställt på att försö­ka få ett grepp om hur Nac­ka kom­muns fort­sat­ta detalj­plan­ear­bete gäl­lande den av oss ägda marken i Södra slän­ten ska fort­skri­da. Som mån­ga av er kanske läst i lokal­pressen är det flera byg­g­pro­jekt som pausats och sak­tats ned i kom­munen. Några av pro­jek­ten har ock­så helt avbru­tits, som överdäck­nin­gen av väg 222 vid Nac­ka Forum och upplyft­nin­gen av Salt­sjöbanan vid Nac­ka Sta­tion. Kom­munen har tidi­gare sagt att de gör en total pro­jek­töver­syn under våren 2024.

Näm­nas kan att vår mark väck­er intresse och vi har under hand träf­fat både utveck­lare och byg­gare som är intresser­ade av den­na. Fler möten är inplan­er­ade och ock­så dia­log med Nac­ka Kommun.

Hän­grän­nor, stuprör och gavelstegar

Vi har nu ock­så låtit genom­föra en inspek­tion av hän­grän­nor, stuprör och gavel­ste­gar på alla fastigheter i sam­fäl­ligheten. Dessa utgör en del av gemensamhets­anläggningen och för­val­tas allt­så av Sam­fäl­lighets­förenin­gen. Vi har ännu inte fått alla pro­tokoll från inspek­tions­fir­man och får återkom­ma med var insatser behöver göras. Eventuel­la insatser görs då på Sam­fäl­lighets­förenin­gens bekost­nad, så länge ingen boende på eget bevåg ska­dat eller gjort förän­dringar på stuprören och hängrännorna.

Skador på garageportar

Ett antal garage­por­tar i Väs­tra garagelän­gan fick skador i sam­band med snöröjnin­gen i vin­tras. Det­ta har nu bliv­it ett försäkringsärende och skadere­g­ler­ing sker genom snörö­jar­nas försäkrings­bo­lag. Det kom­mer inte upp­stå någon extra kost­nad för sam­fäl­ligheten eller garagehyresgästerna.

Fort­satt arbete kring dagvattentunneln

Stock­holm Vat­ten och Avlopp (SVOA) läm­nade i våras in en ansökan om till­stånd för vat­ten­verk­samhet och ändringstill­stånd för miljö­farlig verk­samhet vid Hen­riks­dals ren­ingsverk. Bl a för bor­tled­ning av grund­vat­ten från den befintli­ga anläg­gnin­gen samt nyan­läg­gn­ing av två s k rötkam­mare. Alla boende i Hen­riks­borg ans­es berör­da i lagens mening (äger en fastighet inom det s k hydro­ge­ol­o­giska utred­ning­som­rådet) och har fått direkt infor­ma­tion om det­ta från SVOA. Som fastighet­sä­gare får man göra sin egen bedömn­ing om man vill agera eller ej.

Sam­fäl­ligheten har emeller­tid att beva­ka sina energi­brun­nar (Bergvärmean­läg­gnin­gen) som finns till för Kvarters­går­dens räkn­ing. Dess verkn­ings­grad kan påverkas av grund­vat­ten­nivån. Styrelsen har för det ändamålet engager­at Woll­mar Hintze i V3, som är expert inom området och har en gedi­gen erfaren­het av lik­nande frå­gor. Woll­mar företrädde även en del medlem­mar i sam­band med SVOA:s hanter­ing av själ­va dag­vat­ten­tun­neln och år således väl insatt i sakförhållandena.

Park­erin­gen i området

Park­er­ings­förhål­lan­de­na i området kom­mer upp nu som då i diskus­sion­er med boende, Ytter­vård­skom­mit­tén och i styrelsen. Mån­ga har syn­punk­ter och under de gångna åren har ett fler­tal idéer lagts fram, behand­lats och förkas­tats, eller i vart fall inte kom­mit till genomförande.

Det som sam­man­taget kan kon­stat­eras är emeller­tid att antalet hushåll har var­it kon­stant sedan 1978 medan antalet bilar sak­ta men säk­ert ökat. Det verkar som om fler och fler hushåll har två eller tre bilar och har man så mån­ga bilar och där­till kanske ett garage fullt med pry­lar så går det åt förhål­lan­de­vis mån­ga av våra egentli­ga gäst-P-platser till oss boende själva.

Utgångspunk­ten för området är, enligt våra trivsel­re­gler, att samtli­ga fastigheter har ett garage, anti­n­gen i det egna rad­huset eller i län­ga samt en P‑plats i anslut­ning till rad­huset eller radgaraget. De som inte kan park­era fram­för sitt radgarage eller på en upp­ställ­ningsplats vid rad­huset är välkom­na att stå på gäst-P-platserna.

Vi vill med den­na skrivn­ing påmin­na om och under­stry­ka att dessa trivsel­re­gler fort­farande är gilti­ga. Vi behöver alla bät­tra oss i den­na frå­ga annars finns risk för att vi mer eller min­dre tvin­gas ta hjälp av park­er­ingsöver­vakn­ing för att hål­la parkeran­det i någor­lun­da schack.

Av: Styrelsen, juni 2, 2024
Tillbaka