Arbetet med en möjlig andra kvartersgård

Vi arbe­tar vidare med att ta oss in i det f d sky­ddsrum­met. De senaste dagar­na har vi fokuser­at på att ta bort de fram­för sky­ddsrum­s­ingån­gen upp­mu­rade leca­block­en. Vår giss­ning var att den ursprung­li­ga dör­ren var bort­ta­gen och ersatt med leca­block­en och att vi skulle kun­na ta oss in när några varv block var borthack­ade. Så var dock inte fal­l­et, befintlig sky­ddsrums­dörr i kraftig met­all satt kvar med (i alla fall gäl­lande övre hal­van) gångjärn och öpp­n­ings­don intak­ta. (Se bilder.) För att kun­na öpp­na dör­ren måste vi m a o grä­va oss ned ytterli­gare c:a 1 – 1,5 meter. Vilket då naturligt blir näs­ta steg i den­na process.

Vi tackar alla gla­da grannar – både nyfik­na vux­na och barn – som stan­nat till och hejat på, frå­gat om sky­ddsrum­met och undrat om de kan hjäl­pa till. Kul att ni är intresser­ade och hjälp­be­hov kom­mer att finnas. 

Det kan här ock­så vara värt att näm­na några kor­ta ord om sky­ddsrum­mets ursprung­li­ga tillkomst och använd­ning. Det är oklart exakt när sky­ddsrum­met byg­gdes men det blev slutbe­sik­ti­gat och god­känt (av Lands­fiskalen i Nac­ka!) 28 juli 1941. Det byg­gdes som ett s k indus­trisky­ddsrum enligt dåvarande lags­tift­ning för Sven­s­ka Oljes­lageri­et AB som hade sin fab­rik där våra hus i dag lig­ger. Fab­riken lades ned i mit­ten av 1960-talet.

Sky­ddsrum­met har allt­så inte haft som primärt syfte att till­go­dose allmän­hetens behov av sky­dd. Sky­ddsrum­met finns inte i MSB:s (Myn­digheten för Samhällssky­dd och Bered­skap) reg­is­ter och MSB är heller inte intresser­ade av om vi använ­der det eller inte.
Vi återkom­mer i frå­gan löpande och på stämman.

Styrelsen

Av: Styrelsen, maj 10, 2021
Tillbaka