Samfällighetens Nyhetsbrev 2/2023

Nyhets­brev från styrelsen 2/2023

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. Nu skriv­er vi mars månad och hop­pas vin­tern (och snön) strax ska vara ett minne blott. Stäm­man när­mar sig och det­ta Nyhets­brev blir där­för bara en kort uppdatering. 

Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet innehåller infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från senaste styrelsemötet

Stäm­man

Styrelsen kan kon­stat­era att Kallelse till Stäm­man och stäm­mo­han­dlin­gar i övrigt nu är utlag­da i respek­tive brevlå­da. Vil­ka frå­gor som kom­mer upp framgår av stäm­mo­han­dlin­gar­na. Vi hop­pas på en bra Stäm­ma med god stämn­ing. Vi påmin­ner om plats och tid för stäm­man som är den 29 mars kl 18.30. På Hotell Mari­na Tow­er som bruk­ligt. Kom gär­na i tid, det brukar bli lite kö vid registreringen.

Ren­overin­gen av Poolhuset

I slutet av jan­u­ari lan­dade WE-Groups rap­port kring ren­over­ings­be­hov och kost­nad­er för kvarters­går­den med Pool­hus i styrelsen brevlå­da. Rap­porten finns utlagd på Sam­fäl­lighetens hem­si­da. Bra om så mån­ga som möjligt läs­er den inför Stämman.

Pool­huset ordningsregler

Styrelsen och Poolkom­mit­tén har noter­at att det har bliv­it något säm­re ord­ning i Pool­huset under senare tid. Vi vill där­för påmin­na alla om att vara räd­da om vår gemen­sam­ma anläg­gn­ing. Det innebär bl a att vi;

  • inte går in med skor
  • inte läm­nar fön­ster öpp­na när man går
  • plockar i ord­ning och släck­er när man går

Dessvärre hade vi en inci­dent i jan­u­ari med en hel del stök och myck­et skräp efteråt. I sam­band med det blev ock­så några boende avvisade från Pool­rum­met med hän­vis­ning till att det var bokat. Styrelsen vill där­för under­stry­ka att Pool­huset inte är bokningsbart.

Kom­plet­terande asfaltering

Efter en del om och men och lite oly­ck­li­ga väder­förhål­lan­den lyck­ades vår asfalt­sen­tre­prenör genom­föra kom­plet­ter­ingsas­fal­terin­gen. Vi tog även tillfäl­let i akt att låta entre­prenören åter­stäl­la de omfat­tande gat­stensskador som vi haft både längs östra upp­farten och på några ställen inne i området.

Dag­vat­ten­tun­neln Nya Öst­ber­gatun­neln (NÖT)

Vi har nyli­gen fått infor­ma­tion att även rad­husen på Väs­tra är på gång att besik­ti­gas. Som näm­nts är det före­taget Ans­vars­be­sik­t­ningar som sköter besik­t­ningar­na på Stock­holm Vat­ten och Avfalls (SVOA:s) upp­drag. De kom­mer under våren att kon­tak­ta alla husä­gare på Väs­tra för att plan­era in besiktningarna.

IP Only

I månadsskiftet jan­u­ari-feb­ru­ari 2023 gjordes en genomgång med entre­prenören (Kabel­grup­pen) och IP-Only som var en “Slut­syn efter utföran­det”. Nu åter­står “Efter­syn vid anmärkn­ing”. När anmärkningar­na är åtgär­dade kan vi god­kän­na åter­stäl­lan­det genom att skri­va under en nöjdförklaring.

Styrelsen hade ett antal anmärkningar vid “Slut­syn efter utföran­det” och IP- Only/Kabelgruppen kom­mer att åtgär­da dessa när väder­leken blir tjän­lig, typiskt sett med bör­jan i slutet av mars. Anmärkningar­na hand­lade om jus­teringar av plattsät­tning och sten­läg­gn­ing på oli­ka ställen, bort­plock­n­ing av större spräng­sten och utfyll­nad med matjord i gräs­mat­tan på Väs­tra samt i sti­gen på Östra. Asfaltsstänk på garage­por­tar ingår också.

Rör­fir­man Rör­analys i området den 22 mars

Det är nu dags för den årli­ga spol­nin­gen av vis­sa spill­vat­ten­led­ningar (avlopp i dagligt tal) och dag­vat­ten­brun­nar (brun­nar för reg­n­vat­ten). Styrelsen låter årli­gen spo­la dag­vat­ten­brun­nar­na samt vis­sa spill­vat­ten­led­ningar. De spill­vat­ten­led­ningar som spo­las är de som fick anmärkningar vid den senaste inspek­tio­nen (hösten 2020). Vi låter göra det­ta för att i möjli­gaste mån för­län­ga livs­läng­den på dessa ledningssystem.

Plan­er­ad dag för genom­förande är 22 mars. Det kan allt­så stå spol­bil i vägen i området den dagen. Vi får i övrigt hop­pas att vädret tillåter den­na insats.

Snöröjnin­gen i området

I för­ra veck­an drab­bades vårt område (och sto­ra delar av övri­ga Sverige) återi­gen av det som numera kallas en Snös­moc­ka. Väldigt myck­et snö föll på kort tid. Snörö­jar­na hade över­lag svårt att hin­na hål­la snön bor­ta, så även i vårt område. Både jag som ord­förande och Ytter­vård­skom­mit­tén fick syn­punk­ter på snöröjnin­gen. Det kan där­för finnas skäl att berät­ta om de förut­sät­tningar som finns för oss i vår Sam­fäl­lighet när det gäller upphan­dling av snöröjn­ing och hur den kom­mer till utförande.

Först vill vi dock under­stry­ka att ingen boende ska rik­ta sin frus­tra­tion och ils­ka över snöröjnin­gen direkt till snörö­jar­na. Det­ta inträf­fade nyli­gen och den utsat­ta snörö­jaren blev rejält skär­rad. En sådan arbetsmiljö ska man inte behö­va ha. Har man syn­punk­ter på snöröjnin­gen tar man det med sitt längombud.

Inför en upphan­dling läg­ger Sam­fäl­ligheten ut sin för­frå­gan om anbud på en hem­si­da som finns för ändamålet. Vi kan då kon­stat­era att vi inte är en attrak­tiv Sam­fäl­lighet när det gäller anbud för snöröjn­ing. Vårt område upp­fat­tas som för litet och ock­så trångt och därmed lite svårun­der­hål­let. Det blir heller inte lön­samt för entre­prenören att ha det­ta område som en solitär, dit man måste ta sig med sina arbet­sred­skap från annan del av staden. De som läm­nar anbud är de som redan har snöröjn­ing­sup­p­drag i närheten. Det står allt­så inte entre­prenör­er i kö för att få snörö­ja i vårt område.

Ytter­vård­skom­mit­tén försök­er tän­ka ekonomiskt och att det är vik­ti­gare med framkom­lighet än per­fekt snöröjn­ing. Vi pratar då om framkom­lighet på gångväg, i trap­por och på bil­väg, men att man förvän­tas själv skot­ta fram­för sitt garage eller park­er­ingsplats och sin port. Mot den bak­grun­den har ett helt tim­baser­at avtal teck­nats. Vi har allt­så ingen löpande kost­nad för ”snöbered­skap” utan kon­tak­tar dem när vi bedömer att det behövs snöröjn­ing och då kom­mer de så snart de har möj­lighet. Värt att notera är att bort­trans­port av snö är en tilläg­gstjänst enligt avtalet. I det­ta sam­man­hang är det bra att påpe­ka att i möjli­gaste mån ha sina bilar i gara­gen när snöröjn­ing sker och fram­för allt hål­la kör­banor­na fria från bilar och andra föremål.

Styrelsens bedömn­ing är att det­ta avtal har tjä­nat oss väl under de fyra år som vi haft det. Det har var­it i huvud­sak snö­fat­ti­ga vin­trar och snöröjn­ingskost­nader­na har inte drag­it iväg, möjli­gen kom­mer 2023 bli undan­taget som bekräf­tar regeln

Tack!

Fort­satt Stort Tack till er som löpande hjälper till att skot­ta och san­da våra trap­por som annars blir hala i snö och kyla.

Styrelsen         

Av: Styrelsen, mars 14, 2023
Tillbaka